Wrocław, dnia Rozdział I. Postanowienia ogólnePobieranie 71.72 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar71.72 Kb.
DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJREGULAMIN ROZGRYWEK

W PIŁCE SIATKOWEJ

  2014/2015Wrocław, dnia


Rozdział I.

Postanowienia ogólne.


 1. Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

 • Statutu Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej,

 • Przepisów gry w piłkę siatkową

 • Statutu, regulaminów i przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich rozgrywek prowadzonych przez DZPS.

 2. Zawodnicy, działacze, trenerzy, instruktorzy i kluby sportowe zobowiązani są znać
  i przestrzegać przepisy niniejszego regulaminu .

 3. Interpretacja oraz egzekwowanie przepisów niniejszego regulaminu należy do Wydziału Gier i Dyscypliny DZPS.

 4. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią „Komunikaty” obejmujące systemy i szczegółowe regulaminy rozgrywek oraz terminarze opracowywane każdorazowo przed sezonem dla każdej klasy rozgrywkowej.

 5. Ilekroć określenia dotyczyć będą zawodniczek i zawodników w regulaminie jest to określenie Zawodnik lub Zawodnicy

7. Korespondencja pomiędzy Wydziałem Gier i Dyscypliny, a Klubami odbywać się będzie wyłącznie drogą e-mailową.

Rozdział II.

Rozgrywki.


1. Celem rozgrywek jest:

 • popularyzacja piłki siatkowej na terenie działania DZPS,

 • wyłonienie najlepszych zespołów w danej klasie rozgrywkowej w celu ustalenia reprezentantów do dalszych rozgrywek na szczeblu centralnym ,

 1. DZPS prowadzi rozgrywki mistrzowskie w kategoriach kobiet i mężczyzn w poszczególnych klasach:

 • seniorki, juniorki ,kadetki, młodziczki,

 • seniorzy, juniorzy, kadeci, młodzicy • eliminacje na szczeblu województwa dolnośląskiego do Pucharu Polski,

 • rozgrywki minisiatkówki,

 • rozgrywki siatkówki plażowej (szczegółowe przepisy oraz regulamin tych rozgrywek jest opracowywany przez Wydział Siatkówki Plażowej),

DZPS organizuje także inne zawody, mecze i turnieje na zlecenie
oraz z własnej inicjatywy.

3. Terminarz, grupy, zestaw par, system rozgrywek itp., po uzgodnieniu z Wydziałem Szkolenia, na każdy sezon ustala WGiD DZPS (po otrzymaniu


zgłoszeń od klubów) i podaje do wiadomości w osobnych komunikatach.

4. Zgłoszenie do rozgrywek powoduje obowiązek startu w rozgrywkach.

W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek po ustaleniu terminarza
lub w trakcie rozgrywek, WGiD ma prawo nałożyć na klub karę (zgodnie z pkt.5.2 h Przepisów Dyscyplinarnych DZPS).

5. WGiD DZPS powinien najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia rozgrywek podać do wiadomości zainteresowanych: • termin rozgrywek (w danej klasie) oraz szczegóły regulaminu rozgrywek wraz z adresami klubów.

  6. Kluby mają obowiązek na14 dni przed zawodami :

 • zatwierdzić druk F-02 zawierający aktualny skład zespołu

 • zamieścić na stronie www.dzps.pl informacje o miejscu i godzinie rozgrywania zawodów.

  7. Wydział Sędziowski 10 dni przed terminem meczu podaje obsadę

  sędziowską zamieszczając ją na stronie internetowej DZPS, • inne informacje nie zawarte w niniejszym regulaminie.

8. Wszystkie spotkania mistrzowskie seniorów (-ek), juniorów (-ek), kadetów (-ek) w województwie dolnośląskim są rozgrywane do 3 (trzech) wygranych setów, za wyjątkiem młodzików (-czek), którzy rozgrywają spotkania do 2 (dwóch) wygranych setów.

9. Jeżeli na danym obiekcie sportowym rozgrywa swoje spotkania mistrzowskie większa ilość zespołów, należy dążyć do tego, aby jako pierwsze rozgrywały swoje mecze zespoły żeńskie, a następnie zespoły męskie.

10. W turniejach z udziałem trzech zespołów kolejne spotkania powinny się rozpoczynać 30 minut po zakończeniu spotkań je poprzedzających. Dopuszczalne jest zwiększenie przerwy między meczami maksymalnie do 1 godziny na wniosek zespołu rozgrywającego dwa mecze kolejno po sobie.

11. Rozgrywki muszą być przeprowadzone w dniach ustalonych terminarzem, w miejscu i w godzinach podanych na stronie internetowej przez organizatora zawodów. Przy wyznaczaniu godziny rozpoczęcia zawodów, organizator powinien kierować się najdogodniejszym połączeniem i czasem dojazdu dla zespołów przyjezdnych.

12. Wszystkie przesunięcia spotkań mogą nastąpić jedynie za zgodą WGiD DZPS.

O ważności przyczyn decyduje WGiD DZPS, którego decyzje w tym względzie są ostateczne. Klub ubiegający się o zmianę terminu rozpoczęcia spotkania, po otrzymaniu pisemnej zgody zespołu przeciwnego - powinien w terminie powyżej 14 (czternastu) dni przed wyznaczoną datą spotkania wystąpić do WGiD DZPS o zmianę terminu, podając datę, miejsce i godzinę rozpoczęcia spotkania w nowym terminie. Zwolnienia lekarskie nie są podstawą do zmiany terminu meczu.Szczegółowa procedura przekładania spotkań opisana będzie w Komunikacie Nr 1 pkt. G

13. WGiD DZPS przysługuje prawo - z urzędu, do przełożenia spotkań ustalonych terminarzem w przypadku kolizji z zawodami międzynarodowymi, zawodami szczebla centralnego lub innych ważnych przyczyn.

14. Rozgrywki organizowane przez DZPS prowadzone są na obiektach zamkniętych, zweryfikowanych i dopuszczonych przez WGiD DZPS. Wykaz zweryfikowanych sal znajduje się na stronie internetowej DZPS.

15. Awanse zespołów do gry na szczeblu centralnym określone są każdorazowo przed sezonem w odrębnych komunikatach WGiD DZPS.

16. Organizator zawodów zobowiązany jest do dostarczenia piłek do zawodów jak i do rozgrzewki dla swojego i przyjezdnego zespołu.

Rozdział III.

Ocena i weryfikacja wyników.

 1. We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez DZPS obowiązuje następująca punktacja:

Wynik

Zwycięzca

Przegrany

3:0 lub 3:1

3 punkty

0 punktów

3:2

2 punkty

1 punkt

2. We wszystkich zawodach rozgrywanych metodą turniejową obowiązuje punktacja:

- 2 punkty – wygranie meczu,

- 1 punkt – przegranie meczu,

- 0 punktów – przegranie meczu walkowerem.

3. O kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują zdobyte punkty.

Zespół, który zdobył większą ilość punktów, zajmuje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują kolejno: • stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach,

 • stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych małych punktów we wszystkich rozegranych setach w spotkaniach,

 • wynik bezpośredniego spotkania.

Za korzystniejszy uznawany jest zawsze ten ze stosunków, który jest liczbowo większy.

4. W przypadku rozgrywania dwumeczu o zwycięstwie decydują następujące zasady: • większa ilość zdobytych punktów,

 • lepszy stosunek setów /większa liczba uzyskana po podzieleniu wygranych setów przez sety przegrane/,

 • lepszy stosunek małych punktów /większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone.

Jeżeli zdobyte punkty, stosunek setów i małych punktów obu zespołów są jednakowe, to rozgrywany jest tzw. „złoty set”.

„Złoty set rozgrywany jest 15 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na tym samym boisku, na zasadach obowiązujących w piątym secie.

5. Zespół, który odda w rozgrywkach mistrzowskich 3 (trzy) mecze walkowerem zostaje automatycznie wycofany z rozgrywek.

Jeżeli zespół został wycofany w trakcie I rundy lub w przerwie między I a II rundą, unieważnia się wszystkie spotkania rozegrane przez ten zespół.

Jeżeli wycofanie zespołu nastąpi w trakcie II rundy rozgrywek lub później, nierozegrane spotkania tego zespołu zweryfikowane zostaną jako walkower na korzyść przeciwników.

6. Weryfikację spotkań mistrzowskich przeprowadza WGiD DZPS na podstawie oryginałów protokołów zawodów, zgodnie z wynikiem podanym w protokole, o ile nie zajdą okoliczności niezgodne z obowiązującymi przepisami.7. Spotkanie będzie bezwzględnie zweryfikowane jako przegrane walkowerem, jeżeli:

 • Zespół z własnej winy nie stawi się na zawody lub spóźni się więcej niż 15 (piętnaście) minut od wyznaczonej przez gospodarza zawodów godziny rozpoczęcia spotkania, bez podania ważnej przyczyny.

 • Zespół stawi się na boisku z mniejszą liczbą zawodników niż 6 (sześć),

 • Grał zawodnik nieuprawniony do gry .

 • Zespół odmówił gry pomimo wezwania przez sędziego.

8. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji różnych przepisów regulaminowych lub zasad przebiegu rozgrywek odwołanie rozpatruje WGiD DZPS.

9. Klubom i innym ukaranym przysługuje prawo wnoszenia protestów w związku z rozegranymi spotkaniami mistrzowskimi najpóźniej w terminie 7 –dniowym (siedem dni) od zakończenia spotkania. Obowiązują wyłącznie następujące formy składania protestu: list polecony, osobisty wniosek złożony w sekretariacie DZPS lub e-mail skierowany do WGiD DZPS. Równocześnie z wniesieniem protestu, strona zgłaszająca protest powinna wpłacić kaucję pieniężną w kwocie 500 zł (należy przedstawić dowód wpłaty).

10. Protesty nie spełniające w/w wymogów, nie będą rozpatrywane.

11. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz DZPS, a w przypadku uwzględnienia protestu - podlega zwrotowi.

12. Od decyzji WGiD DZPS przysługuje prawo odwołania się do Zarządu DZPS w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania decyzji.

Procedura składania odwołań jak w pkt. 9. Decyzja podjęta przez Zarząd DZPS jest ostateczna.

13. Protesty odnośnie orzeczeń sędziego, nie dotyczące interpretacji przepisów gry, nie będą rozpatrywane.

14. Protesty i odwołania wnoszone w innym trybie niż podany w punkcie 9 i 12, nie będą rozpatrywane.Rozdział IV.

Kluby.


1. Kluby biorące udział w rozgrywkach podlegają bezpośrednio WGiD DZPS, a w szczególności w sprawach:

 • korespondencji dotyczącej rozgrywek,

 • opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach,

 • nałożonych kar,

 • weryfikacji sal i obiektów sportowych przeznaczonych do rozgrywania spotkań mistrzowskich i pucharowych.

2. W rozgrywkach mogą brać udział jedynie zespoły klubów będących członkami PZPS, posiadające opłacone składki członkowskie i nie zalegające z żadnymi zadłużeniami finansowymi wobec DZPS i PZPS.

3. Kluby opłacają składki członkowskie tylko raz niezależnie od ilości uczestniczących zespołów. Składki członkowskie należy opłacić do dnia 31.03. za dany rok kalendarzowy.

Opłaty za udział w rozgrywkach klub płaci oddzielnie za zespół żeński i męski.

Wysokość składek ustala PZPS oraz DZPS i informuje o nich w osobnym komunikacie.

4. Kluby zobowiązane są do wniesienia opłat za udział w rozgrywkach w terminie ustalonym przez WGiD DZPS.

Wysokość opłat będzie ustalana przez Zarząd DZPS na dany sezon rozgrywkowy i ogłoszona odrębnym komunikatem.

5. Klub, który nie ureguluje zobowiązań finansowych w terminie podanym przez WGiD DZPS, zostaje zawieszony w rozgrywkach DZPS we wszystkich kategoriach.

6. Każdy klub, który posiada w rozgrywkach seniorskich zespoły w różnych ligach, czy też klasach rozgrywkowych, zobowiązany jest zgłosić do DZPS przed rozpoczęciem rozgrywek nazwiska 10 (dziesięciu) najlepszych (tzw. trzon) zawodników, którzy nie będą uczestniczyć w rozgrywkach niższej klasy w barwach tego samego klubu sportowego / .Patrz Komunikat Nr 1 Rozdz. V pkt. D/

Dotyczy to zawodników występujących w PLUS LIDZE, ORLEN LIDZE w I i II lidze. Lista zawodników zespołu będzie weryfikowana przez Wydział Rozgrywek PZPS po I rundzie rozgrywek.


 1. Klub wymieniony w terminarzu rozgrywek jako gospodarz (organizator) jest zobowiązany umieścić na stronie internetowej DZPS informacje o godzinie i miejscu rozpoczęcia spotkania na 14 dni przed planowanym terminem meczu. Sędziowie w takim przypadku zostaną zawiadomieni automatycznie e-mailem.

W/W zasady obowiązują również kluby posiadające drużyny w rozgrywkach PZPS w celu zabezpieczenia pomocniczej obsady sędziowskiej.

 1. Przed przystąpieniem do rozgrywek każdy klub zobowiązany jest przesłać do DZPS adres sali (zweryfikowanej w poprzednim sezonie), na której rozgrywane będą spotkania.

Jeżeli nie jest to sala dotychczas zweryfikowana klub jest zobowiązany złożyć wniosek do WGiD na oryginalnym formularzu WGiD DZPS o zweryfikowanie obiektu sportowego wraz z dowodem wpłaty za weryfikacje sali (ksero).

Na w/w formularzu znajdują się odpowiednie dane charakteryzujące salę. 1. Organizator zawodów zobowiązany jest przygotować salę do rozgrywania meczów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Dla uczestników rozgrywek powinny być przygotowane szatnie (odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich) z natryskami. Dla sędziów oddzielny pokój również zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

11.W rozgrywkach dwudniowych organizator zobowiązany jest zabezpieczyć noclegi dla zespołów przyjezdnych na ich koszt.

12.W celu uniknięcia dowolności w wyznaczaniu godzin rozpoczęcia zawodów, ustala się, że rozpoczęcie spotkań powinno nastąpić: • w sobotę i w niedzielę w godzinach - 1000 – 1900,

 • w dzień powszedni w godzinach - 1600 – 19.00 ,

 • turnieje: sobota i niedziela – początek - 1000 - 1400

13. Każdy zespół po rozegranym spotkaniu otrzymuje kopię protokołu zawodów.

14. Klub jest zobowiązany do wpisania na druku F- 02 innych osób, które zgodnie z przepisami PZPS mogą uczestniczyć ze swoją drużyną w zawodach: 1 trenera, 2 asystentów trenera ,lekarza oraz fizykoterapeutę. W/w osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnia i okazać je bez wezwanie sędziów /trenerzy licencje DZPS lub PZPS pozostali uprawnienia do wykonywania zawodu /. Brak wpisu na druku F-02 lub nie okazanie uprawnień spowoduje, że sędziowie nie dopuszczą ich do uczestniczenia w zawodach.

Rozdział V.

Zawodnicy.


1. Kluby są odpowiedzialne za uprawnienia do gry swoich zawodników.

2. W rozgrywkach PZPS, DZPS mogą brać udział zawodnicy którzy są członkami sekcji i klubów sportowych zrzeszonych w DZPS.

3. W rozgrywkach DZPS III Ligi Kobiet oraz III Ligi Mężczyzn przed zawodami należy przedstawić sędziemu głównemu


 1. dokument z aktualnym zdjęciem zawodnika (licencja, dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.

 2. ważne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego (lekarz medycyny sportowej, lekarz z certyfikatem PTMS).

 3. Druk F-02 wygenerowany z Elektronicznego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS z wpisanymi zawodnikami uprawnionymi do danej kategorii rozgrywek oraz wszystkimi osobami uprawnionymi do udziału w meczu. Druk F02 nie będzie ostemplowany i dlatego wszystkie ręczne dopiski oraz brak wszystkich wymaganych danych spowoduje nieważność tego dokumentu.
 1. W rozgrywkach DZPS juniorów(-rek), kadetów(-czek) i młodzików(-czek) zawodnicy muszą posiadać: • Dokument z aktualnym zdjęciem zawodnika (licencja, dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.

 • ważne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego (lekarz medycyny sportowej, lekarz z certyfikatem PTMS)
 • Druk F-02 wygenerowany z Elektronicznego Systemu Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS z wpisanymi zawodnikami uprawnionymi do danej kategorii rozgrywek oraz wszystkimi osobami uprawnionymi do udziału w meczu. Druk F02 nie będzie ostemplowany i dlatego wszystkie ręczne dopiski oraz brak wszystkich wymaganych danych spowoduje nieważność tego dokumentu.

5. Okres ważności badań lekarskich dla wszystkich zawodników wynosi  6 (sześć) miesięcy - liczy się dzień, miesiąc, rok.

6. Klub ma obowiązek zapoznać zawodnika z jego prawami i obowiązkami wynikającymi ze statutu oraz regulaminu klubu, DZPS i PZPS. Klub ma obowiązek zapoznać zawodnika i jego rodziców ,bądź opiekunów prawnych o trybie i możliwości zmiany barw klubowych.

7. Każdy klub musi znać i przestrzegać regulaminy, przepisy PZPS, regulaminy rozgrywek w piłkę siatkową DZPS oraz komunikaty wydawane w związku z nimi.

8. Dokumenty wymienione w rozdz. V pkt. 3 lub 4 kapitan zespołu, trener lub kierownik zespołu musi przedstawić sędziemu prowadzącemu zawody minimum 45 minut przed rozpoczęciem spotkania pod rygorem nie dopuszczenia zawodników do gry i pozostawić je do dyspozycji sędziów do zakończenia zawodów.

9. Przed rozpoczęciem spotkania osoby uprawnione muszą przedstawić sędziemu głównemu lub sędziemu I: listę z nazwiskami i imionami oraz numerami na strojach sportowych (meczowych) zawodników w kolejności od numeru najniższego do numerów wyższych. /1 – 20 / Na liście tej również musi być zaznaczony kapitan i libero (ewentualnie 2 libero) zespołu oraz podane imię i nazwisko trenera prowadzącego zespół i asystentów trenera, oraz lekarza i fizykoterapeuty posiadających uprawniane zawodowe.

10. Klub ma obowiązek podać wynik meczu na stronie internetowej DZPS (www.dzps.pl) niezwłocznie po jego zakończeniu w dniu rozgrywania spotkania. W przypadku braku wyniku lub spóźnionego zamieszczenia klub zostanie ukarany karą porządkową zgodnie z pkt.5.2 n Przepisów Dyscyplinarnych oraz Uchwały w sprawie Opłat Regulaminowych Rozdz. VII pkt.10 a.

11. Klub ma obowiązek dostarczyć oryginały protokołów zawodów do DZPS przesyłając je pocztą - listem poleconym pierwszego dnia roboczego po zawodach lub osobiście do biura DZPS albo przez sędziów za pokwitowaniem. W przypadku niedostarczenia protokołów do drugiego wtorku po zawodach klub zostanie ukarany karą porządkową zgodnie z pkt.5.2 n Przepisów Dyscyplinarnych oraz Uchwały w sprawie Opłat Regulaminowych Rozdz. VII pkt.10 b.12. W sprawie zmiany barw klubowych obowiązują przepisy sportowo – organizacyjne PZPS „Regulamin zmian barw klubowych”.

 • Okres transferowy kończy się w dniu 31.XII.2014r. o godz.24.00.

 • Klub ma prawo zarejestrować zawodnika w trakcie całego sezonu rozgrywkowego, jeżeli jest on/ona członkiem tego klubu przynajmniej jeden rok rozgrywkowy lub kiedy zawodnik po raz pierwszy będzie miał/miała wydaną licencje zawodniczą.

 • Certyfikat może być wydany do dnia 31.XII.2014 r. do godz.24.00

 • Certyfikat dla zawodnika młodzieżowego może być wydany zawodnikowi, który nie rozegrał żadnego spotkania w barwach swojego klubu chyba, że przechodzi do zespołu seniorskiego .Certyfikat może być wydany do dnia 31.XII.2014 r. do godz. 24.00

13. Zawodnik klubu sportowego jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania Statutów i regulaminów DZPS i PZPS,

 2. podnoszenia swego poziomu sportowego,

 3. przygotowania się do reprezentowania barw swojego miasta, województwa dolnośląskiego i Polski, w przypadku powołania do kadry narodowej.

Rozdział VI.

Sędziowie.


 1. Wydział Sędziowski DZPS jest jedynym organem uprawnionym na Dolnym Śląsku, na podstawie nadanego mu upoważnienia przez Zarząd DZPS, do nominowania sędziów na mistrzowskie i towarzyskie zawody piłki siatkowej, organizowane w województwie dolnośląskim przez DZPS, kluby sportowe i innych organizatorów, realizując w tym względzie przedmiotowe wytyczne Zarządu DZPS oraz zalecenia Wydziału Sędziowskiego PZPS.

 2. Wydział Sędziowski DZPS nominuje sędziów do sędziowania wszystkich zawodów i turniejów mistrzowskich, pozostających w kompetencji DZPS oraz wszelkich innych zawodów i turniejów towarzyskich, organizowanych na Dolnym Śląsku poza oficjalnym kalendarzem rozgrywek lub poza kompetencją DZPS.

W przypadku zawodów i turniejów towarzyskich nominowanie sędziów odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek organizatora zawodów, przesłanym na „FORMULARZU ZAPOTRZEBOWANIA NA SĘDZIÓW „( umieszczonym na stronie internetowej DZPS ) na adres w nim zawarty.

 1. W czasie rozgrywania zawodów mistrzowskich w formie pojedynczych spotkań wszystkie zagadnienia nie ujęte przepisami i regulaminami rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny, a gdy nie jest on wyznaczony – Sędzia I zawodów.

 2. W czasie rozgrywania zawodów mistrzowskich w formie turniejów wszystkie zagadnienia nie ujęte przepisami i regulaminami rozstrzyga na miejscu Sędzia Główny – Kwalifikator, a gdy nie jest on wyznaczony – Sędzia I.

 3. Organizator zawodów pokrywa wszelkie koszty udziału sędziów w zawodach sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS i DZPS. Zasady rozliczeń finansowych stosowane pomiędzy sędziami piłki siatkowej a klubami sportowymi bądź innymi organizatorami zawodów, a także wysokość stawek sędziowskich oraz świadczeń delegacyjnych regulują odrębne przepisy.

 4. Sędziowie nominowani na zawody piłki siatkowej przez Wydział Sędziowski DZPS zobowiązani są do przestrzegania postanowień wynikających z Regulaminów rozgrywek oraz z komunikatów dotyczących rozgrywek, regulaminów sędziowskich, pisemnych zaleceń, ustalonych procedur postępowania oraz wytycznych organizacyjnych Wydziału Sędziowskiego DZPS, a także innych ogólnych przepisów i zarządzeń obowiązujących w kulturze fizycznej i sporcie.

Rozdział VII.

Postanowienia finansowe.


 1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są uiścić określone składki i opłaty finansowe z tym związane w kwotach i terminach określonych odrębnymi przepisami PZPS oraz DZPS.

 2. Nałożone kary pieniężne i grzywny powinny być zapłacone w terminie 14 dni od chwili przyjęcia decyzji o ukaraniu.

 3. Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby, natomiast koszty organizacji zawodów - gospodarze zawodów.

Rozdział VIII.

Nagrody i kary.


 1. Zespół seniorski zajmujący w rozgrywkach miejsce 1 - 3 otrzymuje dyplomy, a zwycięzca puchar.

 2. Zespół młodzieżowy zajmujący w rozgrywkach miejsce 1-3 otrzymuje puchar,15 medali oraz dyplom.

 3. W rozgrywkach młodziczek/młodzików w przypadku gdy grupa finałowa liczy 4 drużyny to czwarta drużyna otrzymuje puchar i dyplom.

 4. Do nakładania kar za przewinienia popełnione w związku z zawodami, uprawniony jest WGiD DZPS.

 5. Ogłoszenie nałożonych kar będzie się odbywało osobnymi decyzjami oraz w komunikatach DZPS.

 6. Kary wymierza się na podstawie:

 1. protokołu zawodów i opisu zajść wpisanych przez sędziego,

 2. pisemnych sprawozdań delegatów WGiD oraz innych Wydziałów DZPS.

 1. Przewinienia zawodników, trenerów i działaczy w czasie zawodów:

 1. sędzia I sankcjonuje zgodnie z „Przepisami gry w piłkę siatkową” za niewłaściwe zachowanie członka zespołu wobec sędziów, działaczy, przeciwników, zawodników swojego zespołu lub publiczności,

 2. zastosowanie sankcji powinno być wpisane w protokole zawodów,

 3. sędzia I, który nałożył sankcję dyskwalifikacji wpisuje w protokole zawodów w rubryce uwagi czy uważa nałożoną sankcję za wystarczającą czy nie.

 1. Wykroczenia i wymiar sankcji regulaminowych dotyczących zawodników, trenerów działaczy oraz klubów określają Przepisy Dyscyplinarne DZPS.

 2. Wszystkie odwołania od sankcji nie wstrzymują ich płatności.

 3. Wysokości sankcji finansowych będą corocznie zatwierdzane przez Zarząd DZPS i ogłaszane oddzielnym komunikatem.

 4. Przypadki nieprzewidziane niniejszymi postanowieniami będą rozstrzygane przez WGiD DZPS wg własnego uznania przy zastosowaniu obowiązujących przepisów.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin Rozgrywek w Piłce Siatkowej Dolnośląskiego Związku PiłkiSiatkowej został zatwierdzony uchwałą Zarządu DZPS w dniu i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Pobieranie 71.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna