Wskazania do zmian wPobieranie 15.36 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar15.36 Kb.
Załącznik nr 4

WSKAZANIA DO ZMIAN W ISTNIEJĄCYCH STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN ORAZ MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, JEŻELI SĄ NIEZBĘDNE DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY [SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT], DLA KTÓRYCH WYZNACZONO OBSZAR NATURA 2000Obecnie obowiązujący akt ustanawiający

Wskazania do zmian w istniejącym dokumencie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Zawoja nr XXII/179/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przebieg proponowanej granicy strefy urbanizacji oraz zatwierdzonych terenów zabudowy letniskowej miejscami dochodzi do granicy Obszaru Natura 2000 Babia Góra (Zawoja – Markowa, Świnarka, Policzne, Czatoża). Uwzględniając fakt, że dopuszczalny zakres zmian granicy zabudowy przy opracowaniu planów miejscowych, które nie powodują naruszania zasad ustalonych w Studium, wynosi 50 m, można spodziewać się, że nastąpi wypełnienie przestrzeni przylegającej od obszarów Natura 2000 zabudową mieszkaniową – stałą lub letniskową. W trakcie opracowania planów miejscowych dla tych terenów uważa się za konieczne odsunięcie granicy strefy urbanizacji od ściany lasu, bądź przynajmniej zwiększenie odsetka powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek przewidzianych do zainwestowania

Należy wprowadzić zakazu lokalizowania w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 obiektów uciążliwych i szkodliwych dla środowiska, a wszelkie inwestycje powinny być przedmiotem oceny w ramach prognoz oddziaływania ustaleń planu na środowisko, sporządzanych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uważa się za konieczne prowadzenie stałego monitoringu emisji hałasu z terenów rekreacyjnych w rejonie Zawoi Policzne (zainwestowane tereny narciarskie na Mosorny Groń), niedopuszczanie do jego nadmiernej emisji, a w konieczności uruchomienie procedury oceny oddziaływania w celu jednoznacznego stwierdzenia obecności szkodliwych oddziaływań na obszar Natura 2000 Babia Góra i określenia sposobów ich wyeliminowania bądź co najmniej ograniczenia.

Za nierozwiązany uważa się problemem zaopatrzenia w wodę mieszkańców południowej części wsi Zawoja, położonej w sąsiedztwie Babiogórskiego PN i obszarów Natura 2000. Gęsta sieć niewielkich ujęć budowanych na obszarach źródliskowych grozi stopniowym przesuszeniem terenu. W okresach niżówkowych pobór wody nie może naruszać wielkości przepływu nienaruszalnego, ustalonego dla większych potoków babiogórskich. W Studium nie przewidziano budowy wspólnego ujęcia wodnego dla domostw w tej części wsi.

W Studium nie przewiduje się także podjęcia działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji gazów i pyłów szkodliwych dla obszarów Natura 2000 poprzez zmianę nośników energii w gospodarstwach domowych oraz w innych budynkach.

Ze względu na uciążliwość dla obszarów Natura 2000 dróg z Czatoży, na Markową i od strony Barańcowej, a także w związku z przewidywanym wzrostem ruchu samochodowego w rezultacie planowanej modernizacji dróg powiatowych nr 1694 i nr S1419 Koszarawa–Zawoja przez Przełęcz Klekociny, za konieczne uważa się uruchomienie procedur oceny oddziaływania tych dróg na środowisko, w celu jednoznacznego stwierdzenia obecności szkodliwych oddziaływań i określenia sposobów ich wyeliminowania bądź co najmniej ograniczenia.

W związku z obecnością obcych enklaw na polanach w obrębie siedlisk Natura 2000 Babia Góra o łącznej powierzchni 28,06 ha (Sulowa Cyrhla, Norczak, Czarna Cyrhla, Stonów I i II), w przyszłości powinno się utrzymać obecny zakres ich użytkowania i nie dopuścić do wprowadzenia nowej zabudowy (głównie polana Norczak).

Studium nie podejmuje ważnych kwestii organizacji przestrzennej masowego ruchu turystycznego w gminie Zawoja oraz jego skutków dla obszarów objętych ochroną, co powinno stać się przedmiotem odrębnego opracowania.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

został przyjęty uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. Został on sporządzony w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz.139 z późn. zm.), jednak z uwzględnieniem wielu wymagań ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717).
W trakcie aktualizacji Planu uważa się za konieczne:

  • uwzględnienie istnienia aktualnej sieci obszarów Natura 2000 w części dotyczącej uwarunkowań przyrodniczych;

  • uwzględnienia przebiegu korytarzy ekologicznych, łączących obszary węzłowe sieci Natura 2000 województwa małopolskiego i województw ościennych w części dotyczącej uwarunkowań przyrodniczych;

  • w części graficznej weryfikacji przebiegu granic obszarów Natura 2000 zgodnie z obowiązującym stanem;

  • wprowadzenia w części graficznej przebiegu proponowanych korytarzy ekologicznych otaczających obszary Natura 2000 w nawiązaniu do opracowanych już sieci korytarzy ekologicznych (np. ECONET) w województwie małopolskim, a także w powiązaniu z województwami ościennymi.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
Zgodnie z zaleceniami art. 34 Ustawy o ochronie przyrody trudne do rozwiązania sytuacje problemowe wynikające z kolizji potrzeb ochrony obszarów Natura 2000 oraz kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego należy rozwiązywać przy braku rozwiązań alternatywnych, kierując się nadrzędnym interesem publicznym W trakcie aktualizacji Planu zaleca się:

W trakcie aktualizacji Planu zaleca się:

  • zapisanie opracowania rozwiązania sytuacji przecięcia się korytarza transportowego o znaczeniu międzyregionalnym, jakim jest droga nr 7 w kierunku Chyżnego z korytarzem ekologicznym, łączącym obszar siedliskowy Natura 2000 Babia Góra z obszarem Natura 2000 Tatry poprzez Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, aby umożliwić jego funkcjonowanie;

  • wprowadzić rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na środowisko odcinka drogi nr 957 w obrębie obszaru Natura 2000 Babia Góra (rejon Przełęczy Lipnickiej), z uwagi na jego wzrastające obciążenie ze względu na turystyczne znacznie tego szlaku oraz planowaną modernizację dróg powiatowych nr 1694 i nr S1419 Koszarawa–Zawoja przez Przełęcz Klekociny;

  • zakaz przewożenia ładunków niebezpiecznych drogą wojewódzką nr 957 i ograniczenie jej przepustowości dla samochodów ciężarowych o ograniczonej ładowności.: files -> downloads
downloads -> Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
downloads -> Zaproszenie jak wyjść z kryzysu – czy zielona modernizacja może być rozwiązaniem dla Polski I Europy?
downloads -> Archidiecezji lubelskiej
downloads -> Załącznik nr 6
downloads -> Sprawozdanie z trzeciej tury spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu Planu Ochrony soo plh120001 „Babia Góra”
downloads -> Załącznik nr 2 identyfikacja istniejących I potencjalnych zagrożEŃ dla zachowania włAŚciwego stanu ochrony [siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin I zwierząt I ich siedlisk] BĘDĄcych przedmiotami ochrony zidentyfikowane zagrożenia
downloads -> Załącznik nr 5 działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia włAŚciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację Lp
downloads -> Pakiet do formacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej 2009 Pakiet do formacji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna