Wskazówki dla autorów publikacji zasady ogólnePobieranie 15.23 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar15.23 Kb.Wskazówki dla autorów publikacji
zasady ogólne:
Praca powinna być napisana w edytorze tekstu z zachowaniem następujących reguł:

 • marginesy 2,5 cm;

 • wszystkie wiersze tekstu pracy (łącznie z pustymi) powinny być ponumerowane (kolejne cyfry od 1...), na lewym marginesie;

 • czcionka Times New Roman 12 pkt (także tytuły tabel i rysunków) z pojedynczym odstępem między wierszami;

 • justyfikacja obustronna;

 • nazwy łacińskie winny być pisane są kursywą;

 • kolejne rozdziały pracy, pisane dużymi literami, prosimy oddzielić pustą linią.

 • Prosimy nie stosować żadnych innych sposobów formatowania czcionek i akapitów; także znaków tabulacji.

 • Należy stosować jednostki układu SI. Przykładowy zapis: µmol·m-2·s-1 , dt·ha-1

 • Równania matematyczne podajemy w osobnych wierszach korzystając z edytora równań.układ pracy:
Tytuł pracy w języku polskim i angielskim


 • STRESZCZENIE – przedstawienie uzyskanych wyników i sformułowanych wniosków – 100–150 słów (w językach polskim i angielskim)
 • SŁOWA KLUCZOWE – w językach polskim i angielskim
 • WPROWADZENIE (WSTĘP) – omówienie dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiocie oraz sformułowanie celu podjętych badań
 • MATERIAŁY I METODY – dokładny i jasny opis zastosowanych metod; łącznie z opisem zastosowanych metod statystycznych
 • WYNIKI – dokładny i przejrzysty opis rezultatów uzyskanych w danej pracy
 • DYSKUSJA – omówienie uzyskanych w pracy wyników na tle rezultatów dotychczasowych badań

oraz ich porównanie z osiągnięciami innych badaczy; dopuszczalny jest także układ:


 • WYNIKI I DYSKUSJA
 • WNIOSKI końcowe lub PODSUMOWANIE
 • PIAMIENNICTWO – tylko pozycje autorów przywołanych w tekście pracy oraz zastosowanych programów  • Wykaz piśmiennictwa powinien być zestawiony w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów (pierwszego autora) i zredagowany w następujący sposób:

  • nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion;

  • rok wydania pracy. Gdy prac tego samego autora wydanych w danym roku jest więcej niż jedna, należy po roku oznaczyć poszczególne pozycje a, b itd.;

  • w przypadku prac pisanych cyrylica (nazwiska autorów i tytuł pracy) należy zastosować transliterację łacińską;

  • skrót bibliograficzny tytułu czasopisma oraz numery tomu, zeszytu, strony; w przypadku książek – tytuł, skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania;


przykłady piśmiennictwa:
Kołota E. 1983. Czynniki wpływające na zawartość azotanów w warzywach. Post. Nauk Rol. 1, 25-37.

Swaminathan B., Harmon M.C., Mehlman I.J. 1982. A Review Yersinia enterocolitica. J. Appl. Bacteriol. 52, 150-183.Bočev G.N., Šišluk R.A. 1975. Gidralizujemost` belkovych veščestv severnomorkoj kilki i marokanskoj sardiny. Trudy AtlantNIRO 75, 94-95.


 • PODZIĘKOWANIE (ewentualnie)
 • WYKAZ SKRÓTÓW (ewentualnie)


redagowanie pracy:


 • Ponumerowane tabele, rysunki zdjęcia, schematy, wykresy zamieszczamy na końcu pracy, na osobnych stronach Tabelę formatujemy stosując linie poziome na początku i końcu tabel oraz w wierszach główki tabeli. Prosimy nie stosować linii pionowych. Liczby podajemy z dokładnością do 3 cyfr znaczących. W tabelach stosujemy operatory i symbole matematyczne, np. x .
 • Tytuły i opisy tabel oraz rysunków należy podać w językach polskim i angielskim


sposób składania prac:


 • Praca wraz z tabelami, rysunkami, zdjęciami i schematami powinna być przygotowana w formie jednego pliku w formacie doc lub pdf.
 • W osobnym pliku proszę podać: pełne imię i nazwisko autora (-ów); pełną nazwę i adres macierzystej jednostki naukowej autora (-ów); pełne dane adresowe (wraz z adresem poczty elektronicznej) autora do korespondencji.prace należy kierować:
na adres redakcji: biometr@zut.edu.pl


prace zaakceptowane do druku:
Prace zaakceptowane do druku, po recenzji, należy przesłać w następującej formie: tekst, tabele wraz z tytułami wykresów, zdjęć i schematów w formie jednego pliku w formacie doc (bez numeracji wierszy).
Wykresy, zdjęcia i schematy w formie plików źródłowych (akceptujemy popularne formaty, takie jak: xls, cdr, bmp, cpt, jpg, tiff, stg).
Do pracy należy dołączyć szczegółowe ustosunkowanie się do uwag recenzenta oraz redaktora naczelnego, podpisane oświadczenie odnośnie praw autorskich (format pliku pdf) oraz ewentualnie kopię wniesionej opłaty wydawniczej (format pliku pdf).©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna