Wskazówki dla AutorówPobieranie 37.97 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar37.97 Kb.
Wskazówki dla Autorów
Redakcja przyjmuje wyłącznie prace niepublikowane w innym czasopiśmie, wykonane zgodnie z normami etycznymi.

Redakcja prosi Autorów nadsyłających materiały do publikacji o przestrzeganie następujących zasad:

 • teksty przeznaczone do druku nie mogą przekraczać 1 arkusza wydawniczego wraz z tabelami i ilustracjami. Winny być napisane w programie Word oraz dostarczone w formie wydruku komputerowego (1 egz.) i towarzyszącego mu nośnika elektronicznego;

 • praca winna być zaopatrzona w tytuł oraz streszczenie autorskie (maksymalnie ½ strony) w językach polskim i angielskim;

 • Autorzy proszeni są o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz informacji dotyczących: stopnia/tytułu naukowego, miejsca pracy (uczelnia, katedra, wydział), adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail;

 • materiał w postaci fotografii, rysunków i tabel powinien być opisany za pomocą: numeru (cyfrą arabską – czcionką „12”); tytułu – „12” (w przypadku tabeli – zamieszczonego nad tabelą) i źródła („10”);

 • rysunki i ryciny należy przygotować w postaci odrębnych plików z podaniem nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze), w programie graficznym CorelDraw (lub innym) w formacie *.TIF, *.JPG lub EPS,

 • skanowane fotografie kolorowe – rozdzielczość minimum 300 dpi; fotografie czarno-białe – rozdzielczość 600 dpi; rysunki czarno-białe (liniowe) – rozdzielczość 1200 dpi,

 • rysunki, wykresy, fotografie ilustrujące tekst – wraz z podpisami – należy zapisać dodatkowo na nośniku elektronicznym w oddzielnych plikach;

 • w tekście należy zaznaczyć miejsce, w którym ma zostać zamieszczona dana ilustracja (z podpisem), wykres, tabela itd.;

 • opracowanie powinno być podzielone na części i zawierać śródtytuły;

 • tekst powinien być napisany za pomocą czcionki Times New Roman „12” z zachowaniem odstępu między wierszami – 1,5;

 • na stronie winno mieścić się nie więcej niż 30 wierszy;

 • przypisy powinno umieszczać się na dole strony (opisy bibliograficzne prosimy wzorować na podanych poniżej przykładach);

 • korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie nie przekraczającym 7 dni.


Artykuły przeznaczone do druku podlegają recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po uzgodnieniu z Autorem.
Przykłady przypisów:

– dotyczących pozycji książkowych, np.
R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002, s. 10.
R. Niestrój, Stan obecny i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej przedsiębiorstw w Polsce, w: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 10.
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 10.
powtórzenia:

R. Niestrój, Zarządzanie..., s. 11.
powtórzenia występujące bezpośrednio po przywołanej publikacji:

Tamże, s. 11.
– dotyczących pozycji o charakterze czasopism, np.
R. Legutko, Trzy tezy o kontrkulturze, „Znak” 1993, nr 4, s. 3.
– dotyczących aktów normatywnych:

tytuł aktu normatywnego – rozporządzenie..., uchwała..., ustawa..., zarządzenie..., itp. (nazwa organu promulgacyjnego lub skrót nazwy, rok..., nr..., poz...,).

Przykład:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomu kształcenia, Dz.U. RP 2002, nr 116, poz. 1004.
Przykład bibliografii

- układ alfabetyczny


 1. Biuletyn Statystyczny KGP za 2011 rok, Warszawa 2012.

 2. Bukała J., Wątorek K., Zapobieganie zjawisku korupcji w ośrodkach egzaminowania i szkolenia kierowców, Wyd. „Training”, Pińczów 2009.

 3. Hołyst B., Kryminologia, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.

 4. Mik B., Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Kraków 2003.

 5. Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce. Komunikat z badań CBOS. BS/63/2011, http://www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1.

 6. Płoskonka J., Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji, „Służba Cywilna” nr 6 z 2003 r.

 7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallottinum, Warszawa – Poznań 2001.

 8. Ruczkowski P., Ugoda administracyjna (procesowa) w prawie polskim i niemieckim, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 9, Warszawa 2011, s. 6 i n.

 9. Szymczak M., Słownik języka polskiego, tom I, PWN, Warszawa 1994.

 10. Wątorek K., Korupcja sportowa na przykładzie rozgrywek piłkarskich organizowanych przez PZPN na terenie woj. świętokrzyskiego, materiały pokonferencyjne, Stalowa Wola 2012.


Akty prawne


 1. Cywilnoprawna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 244, poz. 2443).

 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2006 r. nr 104, poz. 708).

 3. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857).

 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2003 r., nr 111, poz. 1061).Najczęściej występujące błędy:

  • stosowanie Entera w obrębie akapitu (np. do przenoszenie do następnej linijki spójnika), w obszarze tabeli (np. do podzielenia tekstu na wiersze);

  • stosowanie wielokrotnej Spacji (np. do przesunięcia tekstu w tabeli, uzyskania efektu tabulatora);

  • brak kropki kończącej treść przypisu, spisu bibliografii;

  • nieprzenoszenie za nazwisko inicjałów autora w bibliografii,

  • stosowanie spacji w skrócie Dz.U. Uchwała ortograficzna nr 13 Rady Języka Polskiego z dnia 15 maja 2006 roku zaleca stosowanie skrótu „Dz.U.” (bez spacji pomiędzy „Dz” a „U”). Według tej samej uchwały skrót wyrazu „numer” powinien być zapisywany małą literą (czyli „nr”) – co wynika poza tym z ogólnej normy ortograficznej (źródło: Wikipedia),

  • stawianie kropki przed numerem przypisu w tekście (powinno być: Lorem ipsum15.)

Jan Kowalski 1

Tytuł artykułu

Wstęp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie. Sed sapien libero, ultrices eu sagittis quis, vestibulum sit amet arcu. 1. Śródtytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie. Sed sapien libero, ultrices eu sagittis quis, vestibulum sit amet arcu. Pellentesque consequat diam in metus interdum varius.
Rysunek 1. Tytuł rysunku

Źródło: opracowanie własne.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie. Sed sapien libero, ultrices eu sagittis quis, vestibulum sit amet arcu.

1.1. Śródtytuł niższego rzędu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit2. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie. Sed sapien libero, ultrices eu sagittis quis, vestibulum sit amet arcu. Pellentesque consequat diam in metus interdum varius3.


Rysunek 2. Tytuł rysunku

Źródło: Z. Kowalski, Rozprawa o strzałkach, Wydawnictwo, Kielce 2013, s. 50.
Aenean facilisis vestibulum sollicitudin. Maecenas fermentum nunc quis massa rhoncus ac convallis diam egestas. Praesent sagittis vulputate eros posuere molestie. Ut quis leo sed arcu lacinia facilisis id ut massa. Cras nec consectetur orci. Vivamus nec nisl lorem, a varius nisi:

 • lorem ipsum,

 • lorem ipsum,

 • lorem ipsum.

Aliquam faucibus sagittis velit, in vestibulum neque tincidunt sed. Integer eu felis eu libero vehicula rutrum tristique eget libero. Quisque nec velit at mauris tincidunt pharetra rhoncus vel nibh. Phasellus id orci sit amet neque faucibus aliquet et a purus. Mauris vulputate nunc eu massa sodales aliquot: 1. lorem ipsum – lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie:

 1. lorem ipsum – lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

 2. lorem ipsum – lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

 3. lorem ipsum – lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

 1. lorem ipsum – lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie.

 2. lorem ipsum – lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie. Sed sapien libero, ultrices eu sagittis quis, vestibulum sit amet arcu. Pellentesque consequat diam in metus interdum varius. Aenean facilisis vestibulum sollicitudin.

2. Śródtytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie. Sed sapien libero, ultrices eu sagittis quis, vestibulum sit amet arcu. Pellentesque consequat diam in metus interdum varius. Aenean facilisis vestibulum sollicitudin.


Tabela 1. Tytuł tabeli

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

400

300

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100

100

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

500,45

0,45


Źródło: W. Kozdubowicz, Tytuł, w: Tytuł dzieła wydanego pod redakcją, red. S. Źródłowiejski, Wydawnictwo, Miasto 2013, s. 56.
Maecenas fermentum nunc quis massa rhoncus ac convallis diam egestas. Praesent sagittis vulputate eros posuere molestie. Ut quis leo sed arcu lacinia facilisis id ut massa. Cras nec consectetur orci.

Zakończenie

Aliquam erat volutpat. Suspendisse nisl augue, ultrices non pulvinar non, consequat et massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras pretium iaculis nibh, euismod malesuada tellus pulvinar aliquam. Pellentesque sed leo mi, in cursus tellus. Nullam vitae nibh vel lorem faucibus blandit. Vivamus in urna nisl.

Nunc id quam ut elit sodales tristique. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Duis eu erat non ipsum vulputate faucibus. Ut ullamcorper vehicula nulla et auctor. Ut a metus bibendum urna iaculis facilisis ultricies sed dolor. Integer sollicitudin magna vel magna porttitor malesuada pellentesque massa sollicitudin. Donec condimentum urna non orci tempus vel ornare sem congue.
Bibliografia


 1. Biuletyn Statystyczny KGP za 2011 rok, Warszawa 2012.

 2. Bukała J., Wątorek K., Zapobieganie zjawisku korupcji w ośrodkach egzaminowania i szkolenia kierowców, Wyd. „Training”, Pińczów 2009.

 3. Hołyst B., Kryminologia, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.

 4. Mik B., Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Kraków 2003.

 5. Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce. Komunikat z badań CBOS. BS/63/2011, http://www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1.

 6. Płoskonka J., Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania. Empiryczne badania nad poziomem korupcji, „Służba Cywilna” nr 6 z 2003 r.

 7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallottinum, Warszawa – Poznań 2001.

 8. Ruczkowski P., Ugoda administracyjna (procesowa) w prawie polskim i niemieckim, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 9, Warszawa 2011, s. 6 i n.

 9. Szymczak M., Słownik języka polskiego, tom I, PWN, Warszawa 1994.

 10. Wątorek K., Korupcja sportowa na przykładzie rozgrywek piłkarskich organizowanych przez PZPN na terenie woj. świętokrzyskiego, materiały pokonferencyjne, Stalowa Wola 2012.


Akty prawne


 1. Cywilnoprawna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 244, poz. 2443).

 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2006 r. nr 104, poz. 708).

 3. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857).

 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2003 r., nr 111, poz. 1061).


Streszczenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent urna purus, auctor eu adipiscing eget, molestie vitae elit. Nulla mollis malesuada molestie. Sed sapien libero, ultrices eu sagittis quis, vestibulum sit amet arcu.


Summary

On the other hand, we denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee the pain and trouble that are bound to ensue;1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

2 B. Kukułka, Tytuł, Wydawnictwo, Miasto 2013, s. 30-31.

3 Tamże, s. 33.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna