Wskazówki dla oferentówPobieranie 42.78 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar42.78 Kb.

Metro Warszawskie PRZETARG NA REKLAMĘ W WAGONACH METRA

Wskazówki dla oferentów


 1. Metro Warszawskie Spółka z o.o. z siedzibą, 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5, zwane dalej "Wynajmującym" ogłasza przetarg pisemny ofertowy na najem powierzchni wagonów metra w celu umieszczenia tablic reklamowych małoformatowych wewnątrz wagonów, reklam napodłogowych umieszczonych we wskazanych do tego miejscach, reklam na szybach wagonów oraz powierzchni pod montaż elektronicznych nośników reklamowych w wagonach metra i dzierżawę włókien światłowodowych.


II. Warunki ogólne:

1. Przetarg adresowany jest do firm prowadzących działalność reklamową z wykorzystaniem technologii reklamowych objętych niniejszym przetargiem. Przyjmowane będą oferty na wynajem powierzchni pod umiejscowienie reklam od podmiotów gospodarczych, które na dzień ogłoszenia przetargu mają je w swej ofercie i prowadzą określoną powyżej działalność reklamową. Oferty złożone przez Oferentów bez udokumentowanego doświadczenia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty w branży reklamowej zostaną odrzucone. Oferta będzie uznana za spełniająca ten wymóg, jeżeli dołączono wypełniony załącznik nr 1 do niej wraz z referencjami odnoszącymi się do każdego z wymienionych w załączniku kontraktów.

2. Zestaw dokumentacji przetargowej zawiera następujące dokumenty:

a/ wskazówki dla oferentów,

b/ wykaz miejsc przeznaczonych pod reklamę (załącznik nr 2 do umowy)

c/ Warunki techniczne dotyczące systemu reklamowego w pojazdach metra (załącznik nr 3 do umowy)

d/ wzór umowy,

e/ formularz oferty,

3. Reklamy mogą być umieszczone tylko w wyznaczonych do tego miejscach (załącznik nr 1 do umowy najmu) zgodnie z wytycznymi technicznymi załączonymi do niniejszych Wskazówek (załącznik nr 3 do umowy).

Za tablicę małoformatową uważa się nośnik reklamowy o szerokości 32 cm i o długości nie przekraczającej długości ciągu siedzeń wagonów metra, nad którymi jest umieszczona.

Łącznie w 240 wagonach znajduje się 1314 możliwych miejsc pod tablice reklamowe małoformatowe.

Za tablicę reklamową napodłogową uważa się reklamę o wymiarach podanych w załączniku nr 3 .

Za reklamę na oknach uważa się reklamę w formie naklejki na oknie o powierzchni nie większej niż 0,25m2. W pociągach Siemens Inspiro, które zostaną wprowadzone do obsługi pasażerów metra, naklejki na szybach i drzwiach pojazdu nie są przewidziane i nie będą tam umieszczane.

Za elektroniczny nośnik reklamowy uważa się nośnik – monitor LCD o minimalnej wielkości 19 cali - umożliwiający przekazywanie treści reklamowych w czasie rzeczywistym. Monitory w ilości nie mniejszej niż 4 sztuki w każdym wagonie, nie mogą zajmować przestrzeni w ciągu komunikacyjnym wzdłuż wagonu ograniczając widoczność wyświetlaczy na czołowych ścianach wagonów. Urządzenia te nie mogą powodować zagrożenia pożarowego. Specyfikacja techniczna ekranów LCD w wagonach metra stanowi załącznik nr 4.

Za łącze światłowodowe uważa się kabel do transmisji danych, będący własnością Metra Warszawskiego.

4. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa najmu, nie może bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie oddawać przedmiotu najmu w podnajem oraz do bezpłatnego używania, ani tez przenosić praw do prowadzenia działalności reklamowej na osoby trzecie.

5. Przed zawarciem umowy Oferent wygrywający przetarg, zobowiązany jest do wniesienia kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy w wysokości 3-ch miesięcznych opłat czynszu brutto w formie pieniężnej na konto kaucji Wynajmującego lub w postaci gwarancji bankowej. Wzór gwarancji bankowej stanowi załącznik nr 2 do oferty.

6. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, Wynajmujący powiadomi oferentów o jego wynikach i dokona zwrotu złożonych wadiów przetargowych.

7. Wszelkie nakłady poniesione przez Oferenta w przedmiocie najmu nie będą zwracane Najemcy w wypadku rozwiązania umowy i zwrotu przedmiotu najmu.

8. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu użytkowania wynajętych powierzchni pod montaż nośników reklamowych, sposobu i warunków ich konserwacji, warunków płatności, kar i inne, zawarte są w załączonym wzorze umowy i w wytycznych technicznych. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy w brzmieniu zawartym w dokumentach przetargowych.

9. Opłata czynszowa będzie naliczana od dnia zawarcia umowy.

10. W skład systemu (na którym działania reklamowe aktualnie prowadzi firma AMS S.A.) wchodzą: ramki pod tablice reklamowe, monitory LCD oraz stacja bazowa na terenie STP Kabaty

11.Oferent składając ofertę powinien przyjąć obowiązek, że po zdemontowaniu istniejącego systemu (którego właścicielem jest firma AMS S.A.), instalacja nowych nośników, przewidzianych w ramach umowy leży po jego stronie.

III. Przygotowanie ofert


1. Oferent opracowuje ofertę na wzorcowym formularzu (w załączeniu). Dopuszcza się jego przepisanie ze ścisłym zachowaniem jego treści..

2. Oferent wypełnia formularz oferty oraz składa wszystkie wymagane załączniki, których spis został podany w formularzu oferty tj.:

a) projekt tablic reklamowych i projekt instalacji reklamy elektronicznej wraz ze sposobem zasilania oraz sposób mocowania obu rodzajów reklam


 1. dowód wpłacenia wadium

 2. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczoną datą składania ofert odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 3. pełnomocnictwo do reprezentowania firmy w przetargu i do podpisania umowy udzielone zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi firmy, jeśli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika,

 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed datą składania ofert,

 5. oświadczenie o nie zaleganiu z płaceniem składek ubezpieczeniowych do ZUS, z podaniem ilości osób od których płacona jest składka,

 6. oświadczenie oferenta, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

 7. oświadczenie oferenta o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie zwyczajowo przyjętym dla takiego typu działalności, jaki oferent prowadzi,

 8. wykaz zrealizowanych w latach 2007-2012 kontraktów reklamowych wraz z referencjami od kontrahentów z którymi zawarł kontrakt. Wykaz należy sporządzić na załączonym druku- załącznik nr 1 do oferty.

Nie złożenie wraz z ofertą któregoś z ww. załączników powoduje jej odrzucenie.

3. Oferenci określą wysokość oferowanego czynszu netto w złotych za wynajem powierzchni wagonów metra pod montaż jednej sztuki tablicy reklamowej małoformatowej, powierzchni podłogi wagonów metra pod montaż jednej sztuki reklamy napodłogowej, jedną reklamę (naklejkę) umieszczoną na szybie pociągu oraz jeden monitor do przekazywania treści reklamowych umieszczony w wagonach, w wymiarze miesięcznym z dokładnością do 1 zł /cyframi i słownie/, oraz z 23 % podatkiem VAT.

4. Minimalna wysokość oferowanego czynszu netto w wymiarze miesięcznym za powierzchnię pod montaż tablicy małoformatowej wynosi 81,00 zł netto, za powierzchnię pod montaż jednej sztuki reklamy napodłogowej 49,00 zł, za reklamę okienną 57,00 zł., za jeden monitor LCD 283,00 zł., za dzierżawę jednego metra bieżącego światłowodu 0,50 zł.

Kwota ta stanowić będzie minimalną opłatę gwarantowaną z tytułu najmu powierzchni i nośników reklamowych w wagonach metra, w tym włókien światłowodowych I Linii Metra na odcinku od stacji A1 Kabaty do stacji A23 Młociny.

Oferty z niższą wysokością proponowanego czynszu zostaną odrzucone.

5. Oferent wniesie jako zabezpieczenie swej oferty wadium w wysokości 200 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium przetargowe – reklama wagony” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr: 21 1240 6003 1111 0000 4942 9648. Kopię dowodu wpłaty oferent dołącza do oferty. Oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą, wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu czternastu dni po upływie ważności oferty określonym w pkt. IV ppkt. 7 niniejszych Wskazówek dla oferentów.

Wadium oferenta wygrywającego przetarg zostanie zwrócone po wniesieniu kaucji, zgodnie z punktem II pkt. 5 niniejszych Wskazówek dla oferenta i podpisaniu umowy.

6. Oferent traci wadium w następujących wypadkach:

a) jeżeli wycofa ofertę w okresie jej ważności,

b) jeżeli w czasie 7 dni od powiadomienia o wygraniu przetargu nie wniesie kaucji zgodnie z pkt.III.5 niniejszych wskazówek dla oferentów i nie podpisze umowy o treści zgodnej ze wzorem umowy przedstawionym w dokumentach przetargowych.

7. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami dokumentów przetargowych. Po rozstrzygnięciu przetargu oferenci z którymi nie została zawarta umowa mogą otrzymać zwrot oryginałów dokumentów złożonych z ofertą.

8. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny. Ofertę podpisują upoważnione osoby w sposób wskazany w dokumencie rejestracyjnym firmy. Oferent odpowiada za prawidłowość i kompletność oferty.

9. Oferty umieszcza się w kopercie wewnętrznej, na której podany jest adres oferenta, tę zaś umieszcza się w kopercie zewnętrznej zaadresowanej na adres Wynajmującego. Na obu kopertach należy dodatkowo umieścić napis:

"Oferta na wynajem powierzchni reklamowej w wagonach metra”

10. Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego: Warszawa, ul. Wilczy Dół 5, Kancelaria, do dnia 09.04.2013 r. do godziny 10:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Wynajmującego po ostatecznym terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte. Posiedzenie Komisji przetargowej, na której nastąpi otwarcie ofert, odbędzie się dnia 09.04.2013 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Metra Warszawskiego.

11. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Wynajmujący otrzyma pisemne potwierdzenie o tym przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty przed terminem przewidzianym na składanie ofert, powoduje zwrot wpłaconego wadium. Wycofanie oferty w okresie między upływem terminu do składania ofert, a datą upływu ważności oferty powoduje utratę wpłaconego wadium.

12. Dla prawidłowego sporządzenia oferty, oferent winien dokonać wizji wnętrz wagonów i uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności, oraz wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie ich użytkowania.

13. Wizja wagonów odbędzie się w dniu 03.04.2013 r. o godzinie 09.00. Oferenci, którzy chcą dokonać oględzin wagonów są zaproszeni w tym dniu do siedziby Metra Warszawskiego. Miejsce zbiórki – portiernia przy bramie wejściowej do MW ul. Wilczy Dół 5, godz. 08.30 Na teren elektrowozowni będą wpuszczane nie więcej niż 4 osoby reprezentujące danego oferenta. Warunkiem wejścia na teren Metra jest posiadanie dowodu wpłaty wadium przetargowego.

14. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

15.Oferent może zwrócić się do Wynajmującego z prośbą o udzielenie wyjaśnień nie później niż 4 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.

IV. Ocena i wybór ofert


1. Po otwarciu kopert z ofertą, Komisja Przetargowa ogłasza nazwę oferenta i wysokość oferowanego czynszu oraz sporządza protokół końcowy wraz z podpisami osób biorących w niej udział.

2. Przy ocenie ofert kryteriami będą wysokość opłaty gwarantowanej za miesiąc, z uwzględnieniem nośników elektronicznych, światłowodów oraz wysokość oferowanego czynszu jako procent od sprzedaży w skali miesiąca netto, przy czym udział tych kryteriów w ocenie końcowej stanowi odpowiednio 75% i 25%. 1. kryterium- opłata gwarantowana

wysokość oferowanej opłaty gwarantowanej netto x 75

najwyższa opłata gwarantowana netto 1. kryterium - procentowy udział Metra Warszawskiego w sprzedaży

Komisja Przetargowa ocenia ofertę pod względem danego kryterium w skali 1-10 punktów. Przy czym najwyższą wartość punktową otrzymuje oferta proponująca najwyższy udział % Metra w wykazanej sprzedaży, a najniższą ocenę oferta proponująca minimalną wysokość udziału % w sprzedaży. Następnie Komisja wylicza jej wartość w punktach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku według wzoru:

Punktowa ocena oferowanej opłaty w procentach x 25

10

Punktowe oceny obydwu kryteriów są sumowane i stanowią ocenę końcowa oferty.

3.Komisja Przetargowa skieruje do Zarządu Metra Warszawskiego wniosek o podpisanie umowy z Oferentem, którego oferta spełnia wymogi formalne i uzyskała najwyższą ocenę punktową. Jeżeli Oferent ten nie podpisze umowy w przewidzianym w terminie Komisja może wnioskować o zawarcie umowy z oferentem, który zaoferował drugą co do wysokości kwotę łączną.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez oferenta w ofercie. W przypadku stwierdzenia że Oferent podał nieprawdziwe dane, Wynajmujący ofertę odrzuci, a jeżeli umowa została zawarta, ma prawo do jej natychmiastowego rozwiązania, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. W czasie badania i oceny złożonych ofert, Wynajmujący może od każdego oferenta żądać dodatkowych wyjaśnień. Przyjmuje się, że wiążące są podane w ofercie przez oferentów ceny jednostkowe czynszu netto za 1 szt. powierzchni pod reklamę i 1 metr bieżący włókna światłowodowego. W przypadku błędu w mnożeniu ceny przez ilość powierzchni, Wynajmujący dokona korekty błędu i powiadomi o tym Oferenta. Skorygowana cena stanie się ceną ofertową. Nie wyrażenie przez Oferenta zgody na taką korektę ceny, skutkować będzie zatrzymaniem wpłaconego wadium przetargowego. Wynajmujący podpisze umowę z Oferentem, którego oferta została uznana za zgodną z wymaganiami dokumentów przetargowych i z najwyższą ceną .

6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w dowolnym czasie przed ogłoszeniem wyników przetargu powiadamiając o przyczynach swego działania.

7. Oferta pozostanie ważna przez okres 10 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 19.04.2013 r.

8. Wynajmujący powiadomi oferentów pisemnie o wyniku przetargu przed upływem ważności złożonych ofert.Załączniki:

 1. wykaz kontraktów reklamowych zrealizowanych w latach 2007-2012

 2. druk oferty

 3. wykaz miejsc pod montaż reklam i ekranów LCD

 4. warunki techniczne dotyczące systemu reklamowego w pojazdach metra

 5. wzór umowy
WSKAZÓWKI DLA OFERENTÓW


Pobieranie 42.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna