Wspólne stanowisko rady z dnia 31 stycznia 2000 r w sprawie proponowanego protokołu przeciwko nielegalnej produkcji I nielegalnemu handlowi bronią palną, jej częściami I elementami oraz amunicją do niejPobieranie 18.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.08 Kb.
WSPÓLNE STANOWISKO RADY
z dnia 31 stycznia 2000 r.
w sprawie proponowanego protokołu przeciwko nielegalnej produkcji i nielegalnemu handlowi bronią palną, jej częściami i elementami oraz amunicją do niej, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
(2000/130/WSiSW)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 34 ust. 2 lit. a),
uwzględniając inicjatywę Republiki Portugalskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. uznaje się wagę międzynarodowej współpracy w sprawach karnych do celów zapobiegania i zwalczania wszelkich poważnych form przestępczości, łącznie z nielegalnym handlem bronią, jak przewidziano w art. 29 Traktatu;
  1. poczyniono przygotowania do opracowania i negocjowania Protokołu przeciwko nielegalnej produkcji i nielegalnemu handlowi bronią palną, jej częściami i elementami i amunicją do niej, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej;
  1. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zadecydowało, że ostateczna wersja tekstu proponowanej Konwencji i protokołów do niej powinna zostać mu przedstawiona do wcześniejszego przyjęcia przed konferencją na wysokim szczeblu, która odbędzie się w Palermo i na której podpisane zostaną Konwencja i protokoły do niej;
  1. wiele międzynarodowych instrumentów przyjętych w Unii i na innych forach już przewiduje przyjęcie środków zwalczających nielegalną produkcję i handel bronią i amunicją;
  1. dnia 17 grudnia 1998 r. przyjęto wspólne działanie w sprawie udziału Unii Europejskiej w zwalczaniu destabilizującego gromadzenia i rozprzestrzeniania broni ręcznej i broni lekkiej1;
  1. oczekuje się, że przyczyni się ono w jak największym stopniu do negocjowania proponowanego Protokołu i do uniknięcia rozbieżności między proponowanym Protokołem a instrumentami przygotowanymi w Unii;
  1. w swoich konkluzjach z dnia 5 października 1998 r., Rada poprosiła Prezydencję o zaproponowanie jednego lub kilku wspólnych stanowisk, zgodnych z Traktatem o Unii Europejskiej, w związku z projektem Konwencji Narodów Zjednoczonych i protokołów do niej;
  1. uwzględnia się wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 29 marca 1999 r. w sprawie proponowanej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko przestępczości zorganizowanej2,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:


Artykuł 1
Negocjując projekt Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnej produkcji i nielegalnemu handlowi bronią palną, jej częściami i elementami i amunicją do niej, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej poprą definicję broni palnej rozumianej jako śmiercionośna broń lufowa, która wyrzuca, jest przeznaczona do wyrzucania, lub może być szybko przerobiona do wyrzucania śrutu, kuli, lub pocisku poprzez działanie materiału wybuchowego, ale z wyłączeniem zabytkowej broni palnej lub jej replik. W tym kontekście, kwestię definicji zabytkowej broni palnej należy uregulować w prawie krajowym, ale nie powinna ona obejmować broni palnej wyprodukowanej po1870 r.
Artykuł 2
Do celów projektu Protokołu, broń wybuchowa, taka jak bomby, granaty, rakiety niekierowane lub rakiety kierowane, nie jest uważana za broń palną. Jednakże, należy wprowadzić do tekstu postanowienie dotyczące karalności nielegalnej produkcji i nielegalnego handlu taką bronią.
Artykuł 3
1. Państwa Członkowskie postanawiają, że bliższe rozpatrzenie wszelkich kwestii związanych z nielegalną produkcją i nielegalnym handlem materiałami wybuchowymi oraz wykorzystanie tych materiałów w celach przestępczych powinno zostać odłożone do czasu, gdy zostanie przedstawiony wynik badania przeprowadzonego przez grupę ekspercką ad hoc, określoną w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych E/1999/30 oraz na ewentualne opracowanie międzynarodowego instrumentu dotyczącego nielegalnej produkcji i nielegalnego handlu materiałami wybuchowymi przez Komitet Ad Hoc Narodów Zjednoczonych ds. opracowania konwencji przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
2. Państwa Członkowskie wspierają prace grupy eksperckiej ad hoc Narodów Zjednoczonych i dążą do zagwarantowania jak najszybszego zakończenia jej prac.
Artykuł 4
Rada stara się, w miarę potrzeby, wypracować kolejne wspólne stanowiska dotyczące projektu Protokołu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2000 r.W imieniu Rady

J. PINA MOURA


Przewodniczący

1 Dz.U. L 9 z 15.1.1999, str. 1.

2 Dz.U. L 87 z 31.3.1999, str. 1.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna