Wspólne stanowisko z dnia 17 maja 1999 r przyjęte przez Radę na podstawie art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej, odnoszące się do postępu w sprawie prawnie wiążącegoPobieranie 22.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar22.99 Kb.
WSPÓLNE STANOWISKO
z dnia 17 maja 1999 r.
przyjęte przez Radę na podstawie art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej, odnoszące się do postępu w sprawie prawnie wiążącego Protokołu w celu wzmocnienia przestrzegania Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) i mające na celu pomyślne zakończenie prac merytorycznych Grupy Ad Hoc do końca 1999 r.
(1999/346/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) w dniu 25 czerwca 1996 r. Rada określiła wspólne stanowisko 96/408/WPZiB odnoszące się do przygotowania czwartej konferencji przeglądowej Konwencji w sprawie zakazu prowadzenia badań, produkcji i składowania broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (BTWC)1;
2) w dniu 4 marca 1998 r. Rada określiła wspólne stanowisko 98/197/WZPiB odnoszące się do postępu w sprawie prawnie wiążącego Protokołu w celu wzmocnienia przestrzegania Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) i intensyfikacji prowadzonych w tym celu prac w Grupie Ad Hoc2;
3) mając na względzie osiągnięcie znaczącego postępu do końca 1999 r., zasadne jest dokonanie oceny wspólnego stanowiska 98/197/WPZiB, w celu wsparcia prac w ramach Grupy Ad Hoc;
4) zasadne jest przypomnienie przypadającej na Prezydencję Austrii Deklaracji Unii Europejskiej w sprawie negocjacji dotyczących Protokołu do Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) z dnia 22 grudnia 1998 r.;
5) zasadne jest również przypomnienie, że w deklaracji końcowej czwartej konferencji przeglądowej Państw Stron Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) postanowiono poprawić skuteczność i stosowanie Konwencji za pomocą prawnie wiążącego instrumentu i pozytywnie przyjęto ustanowienie Grupy Ad Hoc otwartej dla wszystkich Państw Stron dla negocjacji dotyczących Protokołu, który pozwoliłby na osiągnięcie tego celu przed rozpoczęciem piątej konferencji przeglądowej, która ma być zorganizowana nie później niż w 2001 r.,
PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Zgodnie z decyzją podjętą w trakcie czwartej konferencji przeglądowej, celem niniejszego wspólnego stanowiska jest przybliżenie zakończenia negocjacji, w ramach Grupy Ad Hoc ds. BTWC, w sprawie prawnie wiążącego Protokołu ustanawiającego określony reżim odnośnie weryfikacji i przestrzegania, który skutecznie wzmocni Konwencję BTWC. Dla osiągnięcia tego celu, konieczne jest uzupełnienie wszystkich etapów niezbędnych dla przyjęcia Protokołu podczas specjalnej konferencji Państw Stron w 2000 r.Artykuł 2

Jest rzeczą istotną, aby oprócz przyznania Grupie Ad Hoc niezbędnego czasu, wszyscy uczestnicy negocjacji pracowali intensywnie na rzecz przyjęcia rezolucji w kluczowych kwestiach. Dla osiągnięcia tego celu, do końca 1999 r., wysiłki podejmowane przez przewodniczącego Grupy Ad Hoc i osoby wspierające przewodniczącego będą aktywnie wspierane.Artykuł 3

Porozumienie będzie wspierane, w szczególności w negocjacjach, w zakresie następujących środków, które są zarówno niezbędne, jak i stanowią warunek konieczny, aby Protokół mógł umocnić przestrzeganie BTWC:


- zgłoszeń dotyczących ułatwień i czynności istotnych dla Konwencji, mających na celu między innymi poprawę przejrzystości,
- efektywnych działań w formie wizyt, następujących po tych zgłoszeniach, w oparciu o właściwe mechanizmy wyrywkowego wyboru, zmierzających do poprawy przejrzystości zgłoszonych ułatwień i czynności, rzetelności zgłoszeń oraz zagwarantowania spełnienia zobowiązań wynikających ze zgłoszeń, w celu zapewnienia przestrzegania postanowień Protokołu,


  • właściwych procedur wyjaśniających, w razie potrzeby dopełnianych czynnościami podejmowanymi na miejscu każdorazowo w przypadku wystąpienia anomalii, niejasności bądź pominięcia w zgłoszeniu przedstawionym przez Państwo Stronę, co wymaga tego rodzaju procedur. Właściwe procedury wyjaśniające są stosowane każdorazowo, gdy ułatwienie spełniające kryteria zgłoszenia powinno zostać zgłoszone, jednak zgłoszenie takie nie miało miejsca,

- przepisu dotyczącego szybkiego i skutecznego dochodzenia w związku z podejrzeniami o nieprzestrzeganie, zarówno w sprawie ułatwień, jak i w odpowiedniej dziedzinie,
  • utworzenia efektywnej pod względem kosztów i niezależnej organizacji z niewielkim, stałym personelem, mogącym skutecznie wprowadzić Protokół w życie,

- przepisu dotyczącego szczególnych środków w kontekście art. 7 Protokołu, w celu rozwijania międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie biotechnologii. Środki te obejmują pomoc we wspieraniu wprowadzenia Protokołu w życie.Artykuł 4

Działania podejmowane dla realizacji celów określonych w art. 2 i 3 obejmują:
  • dążenie do wypracowania wspólnych stanowisk w negocjacjach, także, gdzie stosowne, przedstawianie Grupie Ad Hoc specjalnych dokumentów i propozycji, w szczególności w zakresie zasadniczych dziedzin i elementów określonych w art. 3,

- Prezydencję, na warunkach określonych w art. 18 ust. 3 i 4 Traktatu, w odniesieniu do Państw Stron, w celu wzmocnienia swojego poparcia do celów określonych w art. 1, 2 i 3,


- kontakty między Rządami Państw Członkowskich a sektorem przemysłu, gdzie stosowne, przy poparciu ze strony Komisji, pogłębiające wzajemne zrozumienie między przedstawicielami europejskiego przemysłu a przedstawicielami zaangażowanymi w negocjacje w ramach Grupy Ad Hoc.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie kontynuują również wspieranie uniwersalnego charakteru Konwencji BTWC.Artykuł 6

Niniejsze wspólne stanowisko wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Zastępuje ono wspólne stanowisko 98/197/WPZiB.Artykuł 7

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.


Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 1999 r.W imieniu Rady

J. FISCHERPrzewodniczący


1 Dz.U. L 168 z 6.7.1996, str. 3.

2 Dz.U. L 75 z 12.3.1998, str. 2.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna