WspóŁpraca zagraniczna województwa dolnośLĄskiego w 2009 roku województwo Dolnośląskie prowadzi intensywną współpracę zagraniczną na podstawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”Pobieranie 167.67 Kb.
Strona1/8
Data04.05.2016
Rozmiar167.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Wydział Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W 2009 ROKU
Województwo Dolnośląskie prowadzi intensywną współpracę zagraniczną na podstawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”, przyjętych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLII/660/09 i zaakceptowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, oraz na mocy porozumień o współpracy i listów intencyjnych podpisanych z osiemnastoma zagranicznymi regionami partnerskimi. Rok 2009 obfitował zarówno w przedsięwzięcia realizowane w ramach dwustronnej współpracy międzyregionalnej, jak i w działania wpisujące się w wielostronne projekty. Samorząd Województwa Dolnośląskiego angażował się także w wiele wydarzeń odbywających się
z inicjatywy instytucji, organizacji i sieci europejskich oraz komisji międzyrządowych.
W 2009 roku Województwo Dolnośląskie podjęło kilka nowych inicjatyw zagranicznych. W ramach zwiększania swej aktywności w dziedzinach poruszanych na europejskim forach, przystąpiło do dwóch organizacji międzynarodowych: Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Odnowy Wsi ARGE oraz Europejskiej Sieci Społecznej ESN. Pogłębiając istniejące kontakty międzyregionalne, organy uchwałodawcze Województwa Dolnośląskiego i Obwodu Leningradzkiego podpisały oświadczenie o współpracy. Dolny Śląsk stał się także jedną ze stron deklaracji współpracy na rzecz polityki młodzieżowej, podpisanej przez regiony partnerskie rosyjskiego obwodu. Realizując założenia uruchomionej w 2009 roku unijnej inicjatywy Partnerstwo Wschodnie, Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął także działania włączające partnerskie obwody ukraińskie w przedsięwzięcia o wymiarze europejskim.
To tylko niektóre przykłady przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Dolnośląskie w 2009 roku. Szczegółowy opis działań podejmowanych w ramach współpracy zagranicznej znajduje się poniżej w rozdziałach:  1. Współpraca międzyregionalna;

  2. Dolny Śląsk w wielostronnych projektach, organizacjach, sieciach i inicjatywach regionów europejskich;

  3. Udział Dolnego Śląska w przedsięwzięciach realizowanych w ramach instytucji europejskich;

  4. Zaangażowanie Województwa Dolnośląskiego w prace komisji międzyrządowych;

  5. Pozostałe kontakty zagraniczne Województwa Dolnośląskiego;

  6. Kalendarium spotkań Samorządu Województwa Dolnośląskiego z korpusem dyplomatycznym.


I. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA
LANDY NIEMIECKIE
WOLNE PAŃSTWO SAKSONIA
Rok 2010 w kontaktach dolnośląsko-saksońskich upłynął pod hasłem jubileuszu 10-lecia współpracy międzyregionalnej. Oświadczenia będące jej prawną podstawą zostały podpisane z premierem Saksonii w 1999 roku przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i w 2000 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego. Podczas spotkań przedstawicieli władz i pracowników merytorycznych województwa i landtagu rozmawiano o rozwoju szeroko pojętej współpracy transgranicznej. Obszary zainteresowań i realizacji wspólnych projektów od wielu lat to rozwój regionalny, innowacyjność, oszczędna energetyka i odnawialne źródła energii, planowanie przestrzenne w obszarze przygranicznym, sprawy rynku pracy i bezpieczeństwa po obu stronach granicy, usprawniania połączeń komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Jednym z sukcesów roku 2009 jest uruchomienie bezpośredniego połączenia pomiędzy Wrocławiem a Dreznem. Regiony wspólnie realizują projekty służące zbliżeniu społeczeństw, w dziedzinie wymiany kulturalnej, edukacji, oświaty, sportu i ochrony środowiska. W niektórych szkołach na Dolnym Śląsku i w Saksonii młodzież uczy się historii II wojny światowej z tego samego dwujęzycznego podręcznika. Szczególne znaczenie ma także transgraniczna współpraca trójstronna z regionami północnych Czech, koordynowana przez Dolnośląsko-Saksońsko-Północnoczeskie Gremium Regionalne, któremu poniżej został poświęcony oddzielny rozdział.
Wspólne działania Województwa Dolnośląskiego i kraju związkowego Wolnego Państwa Saksonii planuje, realizuje i monitoruje Dolnośląsko-Saksońska Grupa Robocza. Spotkanie jej podgrupy koordynacyjnej odbyło się w dniach 23-24 lutego w Karpaczu, a jubileuszowe 10. posiedzenie całej grupy miało miejsce 9 i 10 czerwca. Podczas obrad ustalono datę oraz zarys organizacyjny uroczystego wspólnego posiedzenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Rządem Saksonii
(1 grudnia 2009), omawiano dotychczas zrealizowane projekty oraz nowe kierunki dalszej współpracy, dyskutowano o aktualizacji istniejących porozumień, a także rozmawiano
o zaangażowaniu obu regionów w listopadowe Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze
w Krzyżowej, połączone z obchodami 20. rocznicy Mszy Pojednania Polski i Niemiec z 1989 roku.
W wydarzeniu tym wziął udział premier Saksonii Stanisław Tillich, a więcej informacji o forum znajduje się w dziale „Udział Województwa Dolnośląskiego w przedsięwzięciach polsko-niemieckich”.
Główną platformą rozmów o sprawach gospodarczych na pograniczu regionów było Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, którego szósta już edycja odbyła się w tym roku w zamku Czocha,
w dniach 8-9 października. Województwo Dolnośląskie i Saksonię podczas tego wydarzenia reprezentowali odpowiednio Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
i Sven Morlok – Saksoński Minister Gospodarki i Pracy, a polską stronę rządową Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP. Wydarzenie było kontynuacją pięciu poprzednich, uwieńczonych sukcesem forów, odbywających się z inicjatywy ministrów gospodarki Polski i Niemiec. Tegoroczna edycja poświęcona została branży energetycznej, zgłębianej podczas bloków tematycznych o oszczędności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, a także sposobach ich wspierania i rozwoju. Organizatorami forum były Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Gospodarki RP.
Kwestie środowiska i rozwoju obszarów wiejskich omawiano na jednym ze spotkań z okazji 10-lecia partnerstwa z Saksonią, zorganizowanym w dniach 25-27 lutego przez Saksońskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa w Międzynarodowym Centrum Spotkań w St. Marienthal Ostritz. Wzięli w nim udział: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Drab, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Bogusław Wijatyk oraz radni Sejmiku: Ewa Rzewuska i Wojciech Adamczak. W ramach wspierania rozwoju wsi i promocji regionalnego produktu partnerzy z Saksonii byli także gośćmi na dolnośląskich Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się 6 września w Sulikowie.
Kolejnym tematem dolnośląsko-saksońskich rozmów w roku 2009 były działania na rzecz rozwoju kontaktów wśród młodzieży po obu stronach granicy oraz wzajemnej wiedzy o języku, kulturze
i tradycji regionu partnera. Kwestii tej poświęcona była wizyta wicemarszałka Piotra Borysa
u Ministra Oświaty i Sportu Saksonii prof. Rolanda Wöllera w dniach 14-15 stycznia, podczas której wymieniono się informacjami na temat struktury kształcenia w obu regionach, przedstawiono etapy prac nad rozwojem współpracy w dziedzinie sportu i edukacji oraz zaprezentowano związane z tym statystyki. Nowe pomysły na współpracę w tych dziedzinach to umocnienie kontaktów w dziedzinie sportu poprzez podpisane porozumienia o współpracy instytucji sportowych, nawiązanie partnerstw pomiędzy szkołami mistrzostwa sportowego, rozwój współpracy w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, współpracę na rzecz projektów transgranicznych i międzyregionalnych, finansowanych z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (np. „Wolontariat dla sportu”, czy organizacja olimpiad subregionalnych). Obaj partnerzy wyrazili chęć współpracy w dziedzinie edukacji na rzecz kształcenia dwujęzycznego, zwłaszcza na terenie przygranicznym, a także inicjatywę wręczania „Dolnośląsko–Saksońskiej Nagrody Sportowej”. W delegacji uczestniczył również Aleksander Marek Skorupa, Poseł na Sejm RP, Prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu, radny województwa Ali Jean Eric Alira oraz Małgorzata Wrzal, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. Podobne tematy podejmowano na posiedzeniach komitetów Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w dniach 12-13 maja we Wrocławiu, w których wzięli udział m.in. przedstawiciele landu Saksonii; ustalono strategię działań na rzecz wymiany nauczycieli w placówkach dydaktycznych na pograniczu. Więcej informacji na temat posiedzeń komisji i jej komitetów znajduje się w dziale „Udział Województwa Dolnośląskiego w pracach komisji międzyrządowych”.
W ramach spotkań przedstawicieli władz regionalnych w dniach 2-3 czerwca na Dolnym Śląsku złożył wizytę Saksoński Minister ds. Europejskich i Federalnych, Johannes Beerman. Ministrowi towarzyszył ówczesny Konsul Generalny dr Helmut Schöps. Podczas spotkania rozmawiano o obchodach 10-lecia współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Saksonią, planowanych w Dreźnie na 1 grudnia. Podjęto też temat połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy Niemcami, Polską a Czechami. Marszałek rozmawiał z ministrem Beermanem również na temat przedsięwzięcia MORO (transgraniczny transport kolejowy). Minister przedstawił pomysł na międzyregionalną
i międzygminną współpracę w postaci programu rządowego badań, monitoringu oraz innowacyjnych projektów i instrumentów współpracy. W trakcie rozmów pojawił się również temat elektrowni Turów oraz INTERREGu IV A (projektu nt. struktury administracyjnej w Polsce i Niemczech). Minister Beermann gościł na Dolnym Śląsku po raz pierwszy. W trakcie wizyty spotkał się także z Rektorem Politechniki Wrocławskiej oraz zwiedził Instytut Frauenhoffera.

W roku 2009 miała miejsce wymiana stażowa między pracownikami Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego. Ponadto z Dolnego Śląska dwie osoby przebywały na stażu w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Dreźnie, a jedna


w Przedstawicielstwie Wolnego Państwa Saksonia w Berlinie. Byli to przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przedstawiciele Saksonii uczestniczyli również w dolnośląskich wydarzeniach sportowych. W dniach 7-9 września odbyły się we Wrocławiu Mistrzostwa Europy w Koszykówce, w których na zaproszenie Województwa Dolnośląskiego wzięli udział m.in. reprezentanci tego landu.


Wspólne działania podejmowane były także w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007–2013. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie zostali oddelegowani pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
We wrześniu 2009 r. zatwierdzono po raz pierwszy polsko-saksońskie projekty na obecny okres programowania – wszystkie w ramach priorytetu “Transgraniczna integracja społeczna”. Projekty mają na celu m.in. inteksyfikację kontaktów pomiędzy organami w obszarze przygranicznym, rozwój nowych kontaktów partnerskich, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, tworzenie infrastruktury edukacyjnej (kompleksy sportowe).
Współpracę dolnośląsko-saksońską w 2009 roku zwieńczyło w dniu 1 grudnia uroczyste posiedzenie Samorządu Województwa Dolnośląskiego i ustanowionego w wyniku wyborów 30 sierpnia nowego Rządu Wolnego Państwa Saksonii w Dreźnie, zorganizowane z okazji obchodów 10-lecia współpracy partnerskiej między regionami. Podczas obrad rozmawiano m.in. o perspektywie współpracy transgranicznej, odbyła się także dyskusja panelowa na temat polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, w której wzięli udział m.in. Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Komunikacji Sven Morlok, członek zarządu Grzegorz Roman, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i pierwszy burmistrz Drezna Dirk Hilbert. Premier Saksonii i Marszałek Województwa Dolnośląskiego otworzyli także wystawę poświęconą 10-leciu partnerstwa pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem oraz 50-leciu partnerstwa Wrocławia i Drezna. W efekcie uroczystej wizyty dolnośląskiej delegacji w regionie partnera podpisano komunikat o pogłębieniu współpracy Województwa Dolnośląskiego z Wolnym Państwem Saksonia, którego stronami są Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec i Premier Saksonii Stanislaw Tillich.Pobieranie 167.67 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna