Wstęp 1 Metodologia aktualizacji strategii 2Pobieranie 490.2 Kb.
Strona1/11
Data03.05.2016
Rozmiar490.2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Strategia Rozwoju Gminy

Stawiguda

na lata 2008 - 2015

Stawiguda, maj 2009 r.

Spis treści


Wstęp 1

Metodologia aktualizacji strategii 2

I. Diagnoza stanu istniejącego 5

1. Położenie administracyjno-geograficzne gminy Stawiguda 5

2. Historia 5

3. Demografia 6

4. Gospodarka 8

5. Rynek pracy 8

6. Rolnictwo 11

7. Walory przyrodnicze 11

7.1. Rezerwaty przyrody: 12

7.2. Użytki ekologiczne 12

7.3. Obszary chronionego krajobrazu 12

7.4. Pomniki przyrody 13

7.5. NATURA 2000 13

8. Infrastruktura 15

8.1. Sieć wodociągowa 15

8.2. Kanalizacja 15

8.3. Drogi 15

8.4. Gazownictwo 16

8.5. Zaopatrzenie w ciepło 16

8.6. Gospodarka odpadami 16

9. Oświata 16

9.1. Przedszkola 17

9.2. Szkoły Podstawowe 17

9.3. Gimnazja 17

10. Kultura 17

10.1. Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie 17

10.2. Świetlica w Bartągu 17

10.3. Świetlica w Rusi 18

10.4. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 18

10.5. Imprezy cykliczne 18

11. Sport 19

12. Pomoc Społeczna 19

13. Zdrowie 19

II. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości (Analiza SWOT) 20

III. Wizja rozwoju gminy, cele strategiczne i operacyjne 22

Cel 1 : Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność zamieszkania oraz atrakcyjność inwestycyjną gminy 22

Cel 2: Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych gminy 24

Cel 3: Świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjno – kulturowych 25

Cel 4: Wzrost poziomu zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, socjalnego, przeciwpożarowego i ekologicznego w gminie 25

IV. Zadania realizacyjne 26

V. Odniesienie do dokumentów strategicznych 27

1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku. 28

2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 29

VI Wdrażanie strategii 30

VII Monitoring 31


ã CDEF, Olsztyn 2008


Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autorów i/lub Urzędu Gminy Stawiguda żadna część niniejszego opracowania – za wyjątkiem przywołania z podaniem źródła – nie może być kopiowana lub przetwarzana elektronicznie oraz wprowadzana do systemów gromadzenia danych.

Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008-2013 opracowana została przez liderów lokalnej społeczności, przedstawicieli władz samorządowych oraz pracowników Urzędu Gminy, przy udziale konsultantów Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie (www.cdef.pl).Zespół konsultantów dedykuje ten dokument całej Wspólnocie Gminy Stawiguda z wyrazami podziękowania za zaangażowanie i współpracę oraz z najlepszymi życzeniami sukcesów w realizacji.

Wstęp


Pierwsza Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda została opracowana w roku 1998. W ciągu dziesięciu lat, które upłynęły od momentu jej uchwalenia, w sytuacji gminy oraz w jej otoczeniu zaszło wiele zmian. Zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza gminy, regionu warmińsko-mazurskiego i Polski, związana przede wszystkim z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku. Członkostwo w Unii wpłynęło i wpływa na możliwości rozwojowe gminy, w postaci zmian prawnych i środków pomocowych. Zmieniła się także metodologia budowania strategii, nastąpiła konieczność dostosowania kształtu strategii do innych dokumentów programowych. Zadaniem metodycznym w aktualizowaniu Strategii było zawarcie w niej celów i priorytetów określonych w Narodowym Planie Rozwoju 2007-2013. Narodowy Plan Rozwoju jest dokumentem, który między innymi określa cele i zawiera opis Strategii, zmierzającej do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej z krajami i regionami Wspólnoty Europejskiej. W ten sposób Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda staje się dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez gminę z Unii Europejskiej. Ponadto większość z zaplanowanych zadań z poprzedniej strategii zostały podjęte lub zrealizowane. Część zadań zdezaktualizowała się. Zmieniła się również struktura demograficzna, sytuacja na rynku pracy oraz poziom zagospodarowania przestrzennego. Z tych względów i z nowych wyzwań stojących przed gminą, stała się niezbędna aktualizacja Strategii, jako najważniejszego dokumentu planistycznego.


Pomimo wielu zmian, przedstawiony dokument w dalszym ciągu jest aktualizacją Strategii z 1998 roku, co oznacza, że zostały zachowane jej podstawowe idee i założenia dotyczące przyszłości gminy Stawiguda. Zachowane zostały także treści Strategii z 1998 roku, ale wprowadzono również nowe, wynikające bezpośrednio ze wskazanych wyżej przesłanek.
Okres realizacji zaktualizowanego dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Stawiguda przyjęto na lata 2008-2015, zatem wpisuje się w ona w obecny okres programowania budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą „n+3” i „n+2” projekty unijne zakontraktowane do końca 2013 roku będą mogły być realizowane do końca 2015 roku.
Proces aktualizacji rozpoczął się z dniem przyjęcia przez Radę Gminy Stawiguda uchwały dotyczącej aktualizacji strategii.
Zarządzeniem nr 49 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30 sierpnia 2007 roku został powołany zespół do spraw związanych z aktualizacją strategii rozwoju. W jego skład weszli:
1. Maria Dąbrowska

2. Łucja Kartasińska

3. Grzegorz Wieczorek

4. Władysław Traskowski

5. Piotr Lendo

6. Jerzy Raczyk

7. Stefania Róziecka

8. Eugeniusz Górka

9. Halina Brzostowska

10. Jarosław Organiściak

11. Irena Derdoń

12. Piotr Różański


Przy opracowywaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008-2015 udział wzięli konsultanci Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna