Wstęp Ekspozycja w detalicznej sprzedaży prasyPobieranie 15.15 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.15 Kb.
SPIS TREŚCI

  1. Wstęp

  2. Ekspozycja w detalicznej sprzedaży prasy.................................................................1

1. Instrumenty detalicznej sprzedaży prasy.....................................................................1

2. Zasady merchandisingu w sprzedaży detalicznej........................................................4

3. Układ przestrzenny punktu sprzedaży.........................................................................6

4. Alokacja asortymentu w miejscu sprzedaży...............................................................9

5. Sposoby ustawienia towaru na półkach....................................................................10

6. Pomiar efektywności merchandisingu......................................................................13
III. Organizacja polskiego rynku prasowego..................................................................16
1. Historyczny rozwój rynku prasy jako środka komunikacji.......................................16

2. Ewolucja polskiego rynku prasowego.......................................................................18

3. Organizacja rynku prasy w Polsce.............................................................................21

4. Główni uczestnicy rynku...........................................................................................23

5. Charakterystyka firmy „Ruch” S.A...........................................................................25

6. Ekspozycja towarów w „Ruch” S.A.........................................................................27

7. Diagnoza problemów związanych z ekspozycją towarów w psd w Opolu..............37
IV. Propozycja usprawnień w zakresie merchandisingu w psd w Opolu.....................40
1. Propozycje w zakresie wprowadzenia i układu ekspozytorów.................................40

2. Propozycje w zakresie doboru asortymentu.............................................................52

3. Propozycje w zakresie wyłożenia towaru.................................................................55

4. Przewidywane korzyści z usprawnień......................................................................58


V. Zakończenie

VI. Literatura

VII. Spis tabel

VIII. Spis rysunków  1. Wstęp

Duża różnorodność towarów w punkcie sprzedaży detalicznej sprawia, że klient, wobec tak bogatej oferty czuje się zagubiony i zdezorientowany. Pomocą w rozwiązywaniu tego typu problemów może być stosowanie działań merchandisingowych. Rozumiejąc siłę i znaczenie merchandisingu, menedżerowie firm przykładają coraz większą wagę do tego zagadnienia. Sukces rynkowy zależy nie tylko od pełnej znajomości potrzeb nabywców, ale również od zapewnionych klientom sprzyjających warunków zakupowych.

Działania merchandisingowe skupione są na odpowiednim zagospodarowaniu powierzchni sprzedażowej. Dotyczy to właściwej ekspozycji, lokalizacji punktu oraz doboru asortymentu. Poprzez wyżej wymienione elementy, merchandising przyczynia się do zwiększenia obrotów i poprawy obsługi klienta. Każdy punkt sprzedaży ma szansę usprawnić swoją działalność poprzez zastosowanie reguł merchandisingowych.

Obecnie powszechną praktyką stosowaną w handlu detalicznym jest opracowywanie standardów ekspozycji i wyposażenia dla punktów sprzedaży. Zabieg ten pozwala klientom na szybkie odnalezienie produktu, ułatwiając w ten sposób dokonanie zakupu. Jednocześnie, wyłożenie towaru w stałych miejscach ekspozycyjnych jest także ułatwieniem dla sprzedawcy. Szybsze odnalezienie produktu z pewnością usprawni sprzedaż i obsługę klienta.

Wprowadzenie jednolitych norm wystawienniczych jest także skutecznym sposobem na wyróżnienie się spośród konkurencji.

Podobne standardy ekspozycyjne wdrażane są aktualnie przez firmę „Ruch” S.A. Firma, poprzez wspólną dla wszystkich punktów sprzedaży ekspozycję, stara się poprawić swój wizerunek wśród klientów. W pewnym stopniu, działania te zmotywowane są również rosnącą konkurencją na rynku usług kolporterskich. Wdrażane normy z zakresu merchandisingu są odpowiedzią na działania firm konkurencyjnych.

Wybór i zakup tytułów prasowych w kiosku, przebiegać może sprawnie jedynie dzięki przejrzystemu i czytelnemu zaprezentowaniu oferty. Dotyczy to szczególnie punktów sprzedaży dysponujących niewielką powierzchnią wystawową. Właściwa ekspozycja, zaraz obok dystrybucji, zaczyna odgrywać w kioskach „Ruch” decydującą rolę w procesie sprzedaży. Eksponując towary, na uwadze powinno się mieć przede wszystkim to, jakie produkty maja szansę zostać sprzedane w danym punkcie.

Możliwości ekspozycyjne analizowanego kiosk „Ruch-u” w Opolu są niewielkie. Brak profesjonalnych urządzeń ekspozycyjnych oraz przestarzała architektura punktu, utrudniają atrakcyjne wyłożenie towaru. Przeprowadzona analiza zastosowania działań merchandisingowych ma na celu zaplanowanie ulepszeń w zakresie ekspozycji w kiosku w Opolu. Przedstawione sugestie dotyczą zagospodarowania przestrzeni ekspozycyjnej oraz doboru i wyłożenia towarów.

Celem tej pracy jest rozwiązanie istotnych problemów ekspozycyjnych jakie zaistniały w punkcie sprzedaży w Opolu. Przede wszystkim jest to zaprojektowanie nowych urządzeń ekspozycyjnych dostosowanych do architektury oraz specyfiki tego punktu. Dodatkowo, obejmuje to także dobór asortymentu właściwego dla kiosku w Opolu oraz właściwy sposób jego wyłożenia. Istotnym elementem jest również zaprezentowanie korzyści, jakie przewidywane są po wprowadzeniu tych usprawnień.

Rozdział pierwszy przedstawia główne pojęcia teoretyczne związane z merchandisingiem i sprzedażą detaliczną. Wyjaśnia definicję merchandisingu oraz przedstawia zasady jakimi kieruje się działalność merchandisingowa. Dotyczy to kolejno prawidłowego układu przestrzennego punktu sprzedaży, poprzez właściwe rozmieszczenie asortymentu oraz wyłożenie produktów na półkach. Rozdział podsumowuje część dotycząca pomiaru efektywności działań merchandisingowych, prezentując możliwe metody określenia skuteczności zastosowanych działań.

Rozdział drugi koncentruje się na przedstawieniu rynku prasowego w Polsce oraz roli jaką w nim odgrywa firma „Ruch” S.A. Analiza rynku prasowego rozpoczyna się od przedstawienia historii tej branży, obejmując dynamiczne zmiany, ewolucję polskiego rynku prasowego, a kończąc na charakterystyce obecnego rynku prasy. Przedstawiając głównych kolporterów w Polsce dokonuje ich charakterystyki oraz prezentuje miejsce jakie między nimi zajmuje firma „Ruch”.

Druga część tego rozdziału obrazuje możliwości ekspozycyjne punktu sprzedaży „Ruch”. Charakteryzuje także standardy jakie są w tej firmie wdrażane. Podsumowaniem rozdziału drugiego jest diagnoza problemów związanych z ekspozycją towarów dotyczących punktu sprzedaży w Opolu.Opierając się na podstawach opisanych w dwóch poprzednich rozdziałach, rozdział trzeci koncentruje się na zaprojektowaniu i zaplanowaniu właściwej ekspozycji w punkcie sprzedaży w Opolu. Jest to część prezentująca proponowane usprawnienia, mająca na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Rozdział ten zawiera graficzne projekty ekspozytorów mających usprawnić działalność punktu sprzedaży w Opolu. Przedstawia również propozycje w zakresie asortymentyzacji oraz prawidłowego wyłożenia produktów.

Przewidywane korzyści z tych usprawnień stanowią finałową część projektu. Określają spodziewane zyski jakie punkt ten odniesie po ich wprowadzeniu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna