Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoPobieranie 1.46 Mb.
Strona1/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2004SPIS TREŚCI

Wstęp………………………………………………………………………………………...……3

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego……………………………..……...6

II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu………………………………………………………………………..……………………..6

III. Kierunki rozwoju Gminy i związane z tym zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze…………………………………………………………...…….54

IV. Realizacja zadań i projektów…………………………………………………………….67
V. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy i Powiatu………………………………………………………………………….………………94

VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu……………………………………………….96

VII. Plan finansowy…………………………………………………….………………………97

VIII. System wdrażania………………………………………………………………………101
IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej………………………104

Załączniki:

Arkusz nr 1

Plan finansowania projektów i zadań inwestycyjnych w latach 2005-2006
Arkusz nr 2

Plan finansowania projektów i zadań inwestycyjnych w latach 2007-2013


Arkusz nr 3

Scenariusze finansowania projektów i zadań inwestycyjnych objętych PRL

 • Budżet Gminy na lata 2004-2006

 • Scenariusz finansowania Nr 1 projektów i zadań inwestycyjnych objętych PRL

 • Scenariusz finansowania Nr 2 projektów i zadań inwestycyjnych objętych PRL

 • Scenariusz finansowania Nr 3 projektów i zadań inwestycyjnych objętych PRL

Wstęp

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR. ZPORR określa priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa polskiego w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki będzie współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został według wytycznych Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego - Uzupełnienia Programu z dnia 16 kwietnia 2004 r. (wersja ostateczna) dla realizacji zadań Działania 3.1. Obszary wiejskie i 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. W Działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w Działaniu 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji przewidziane są do realizacji projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. W ramach obu Działań do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz miast do 20.000 mieszkańców wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego.

Rodzaje kwalifikujących się projektów do złożenia w działaniu 3.1 i 3.2 zawierają się w obszarach: • budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

 • budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 • poprawa jakości powietrza

 • gospodarka odpadami

 • przeciwdziałanie powodziom

 • budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym

 • kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje

 • budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

oraz dodatkowo w Działaniu 3.2:

 • inkubatory przedsiębiorczości.

Według ZPORR-u warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w ramach Działania 3.1 oraz 3.2 jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. W planie tym powinno być ujęte zadanie, o dofinansowanie którego ubiega się Gmina.

Plan Rozwoju Lokalnego – jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. Służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego. Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju samorządu, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 2004-2006 obligatoryjnie, a w latach 2007 – 2013 fakultatywnie.

Przygotowany dokument jest dokumentem kroczącym. Zakłada się jego cykliczny monitoring i ocenę realizowanych zadań inwestycyjnych przynajmniej raz w roku.

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY JĘDRZEJÓW NA LATA 2004-2013


METODYKA PRACY
Plan Rozwoju Lokalnego jest wynikiem prac zespołu zadaniowego ds. planu rozwoju lokalnego (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów nr 271/04 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. planu rozwoju lokalnego), wspomaganego przez konsultantów Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach (instytucja specjalistyczna, ekspert zewnętrzny) oraz społeczności lokalne.

Przystępując do pracy wykorzystano zapisy z obowiązujących dokumentów: • Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006,

 • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006,

 • Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,

 • Strategii Rozwoju Powiatu Jędrzejowskiego,

 • Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jędrzejów,

 • Planu Gospodarki Odpadami Związku Międzygminnego „Ekologia” i innych

oraz informacje i materiały udostępnione m.in. przez: Urząd Statystyczny i inne wyspecjalizowane jednostki (m. in. Urząd Pracy, Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska), a także informacje z Powszechnego Spisu Ludności i Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r.

Oparcie na ww. dokumentach pozwoliło zdiagnozować stopień rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w odniesieniu do możliwości wykorzystania potencjału Miasta i Gminy. Prace studialne oraz informacje uzyskane ze wszystkich sołectw Gminy pozwoliły na przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, a w konsekwencji wskazały możliwe i konieczne obszary aktywności prowadzące do zrównoważonego rozwoju Gminy.

Gminny zespół ds. rozwoju lokalnego wykorzystał również wyniki spotkań informacyjno-dyskusyjnych z przedstawicielami sołectw, z członkami Rady Miasta i Gminy oraz innymi przedstawicielami instytucji wspierających rozwój regionu. Spotkania te umożliwiły weryfikację danych i przygotowanie harmonogramu planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004 – 2006 z odpowiednim zabezpieczeniem finansowym oraz prognozowanych zadań inwestycyjnych na lata 2007- 2013.
Na podstawie analiz tendencji rozwojowych w gospodarce Miasta i Gminy Jędrzejów, powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz kraju uznano za właściwe opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego nakierowanego na intensyfikację działań inwestycyjnych, na trwałe zwiększenie konkurencyjności, dbając tym samym o zrównoważony rozwój środowiska.
Materiał ten jest wstępem do długookresowego planowania rozwoju społeczno -gospodarczego, a tym samym czynnikiem sprzyjającym redukcji strukturalnego bezrobocia i przeciwdziałaniu marginalizacji obszarów wiejskich.Pobieranie 1.46 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna