Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Sfera techniczna w gminie JędrzejówPobieranie 1.46 Mb.
Strona10/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

5. Sfera techniczna w gminie Jędrzejów

5.1. Drogi


Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg. Obsługę komunikacyjną gminy Jędrzejów zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym.

Jędrzejów leży w węźle dróg zewnętrznych na kierunku: • Kraków – Kielce droga krajowa nr 7 (międzynarodowa nr 77) przebiega ulicami ul. Kielecka, Pl. T. Kościudszki, ul. Partyzantów – aktualnie w trakcie realizacji obwodnica po wschodniej stronie miasta,

 • Katowice – Jędrzejów – Chmielnik – droga krajowa nr 78, przebiega ul. Pińczowską, 11-Listopada, Klasztorną, (planowana obwodnica północna),

 • Jędrzejów – Końskie droga wojewódzka nr 728 przebiega ul. Jana Pawła II, Małogoską,

 • Jędrzejów – Działoszyce droga wojewódzka nr 768 przebiega ul. Głowackiego.

Gmina Jędrzejów posiada na swoim terenie 115 km dróg w tym: • drogi krajowe – 34 km

 • drogi wojewódzkie – 20 km

 • drogi powiatowe -15 km w tym utwardzone 15 km

 • drogi gminne – 76 km w tym utwardzone 70 km

Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych, która zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych lat będzie budowa obwodnicy Jędrzejowa. Wstępny termin oddania do użytku wspomnianej inwestycji to 2005 rok.

5.2. Gospodarka wodno - ściekowa


Teren gminy Jędrzejów jest obszarem zasobnym w wodę podziemną, która jest głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Do zbiorowego zaopatrzenia wykorzystywane są przede wszystkim wody poziomu jurajskiego i kredowego.
Tabela 13. Zasoby wód głównych użytkowych poziomów wodonośnych oraz poboru wody na potrzeby komunalne w gminie Jędrzejów.

Dł. Sieci [km] / ilość przyłączy

Ujęty poziom wodonośny

Suma zasobów eksploatacyjnych ujęć

[m3/h]Rzeczywisty pobór wody przez ujęcia wodociągowe

[m3/rok]116,3/3482

Cr3

628

1 199 346

Źródło: Powiatowy Program Ochrony Środowiska
Tabela 14. Dane oczyszczalni ścieków komunalnych gminy Jędrzejów

Długość sieci [km] / ilość przyłączy

Typ oczyszczalni

Dopuszczalna przepustowość

Obecna przepustowość

56,6/1689

Mechaniczno-biologiczna

8620

5200 m3/d

Źródło: Powiatowy Program Ochrony Środowiska
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jędrzejów nie jest w wystarczającym stopniu rozwinięta. Obecnie celem priorytetowym jest podniesienie stopnia skanalizowania poszczególnych miejscowości i wybudowanie kolektorów przesyłowych w celu odprowadzania ścieków do oczyszczalni.
Tabela 15. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie Jędrzejów w km - stan na rok 2002

Sieć rozdzielcza w km

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych

Wodociągowa

Kanalizacyjna

Wodociągowe

Kanalizacyjne

116,3

56,6

3482

1689

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach
Tabela 16. Infrastruktura techniczna w przeliczeniu na 100 km 2 oraz 1000 mieszkańców – stan w dniu 31.12.2001 r.


Wyszczególnienie

Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej w km

Kanalizacja – długość czynnej sieci rozdzielczej w km

Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej1 w km

Kanalizacja – długość czynnej sieci rozdzielczej1 w km
na 1000 mieszkańców

na 100 m2

Polska

5,65

1,44

69,75

17,79

Województwo świętokrzyskie

7,35

1,27

82,99

14,33

Powiat jędrzejowski

5,14

1,05

37,67

7,67

Gmina Jędrzejów

3,38

1,64

66,8

0

1 – sieć ogólnospławna i na ścieki gospodarcze

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002 – WUS w Kielcach


Stopień zwodociągowania gminy Jędrzejów wynosi 80%, natomiast stopień skanalizowania 59%.

Według danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie aktualny stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przedstawia się następująco: • Zaopatrzenie w wodę

  • stacja uzdatniania wody – brak

  • wodociągi:

   • długość sieci – 116,3 km.

   • długość magistrali wodociągowej – 4,9 km

   • liczba przyłączy – 3.482 szt.

   • stopień zwodociągowania – 80%
 • Sieć kanalizacyjna

  • oczyszczalnia ścieków – 1 szt.

  • rurociągi:

 • długość sieci – 56,6 km

 • długość kolektorów sanitarnych – 10,6 km

 • liczba przyłączy – 1.689 szt.

 • stopień skanalizowania – 59 %.

5.3. Gospodarka odpadowa


Na terenie gminy Jędrzejów występuje znaczna liczba „dzikich wysypisk”, które zagrażają wodom podziemnym oraz walorom krajobrazowym. Składowiska te znajdują się w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), które obejmują cały teren gminy Jędrzejów. Wśród najpilniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska znajdują się: utworzenie systemu kompleksowego gospodarowania odpadami oraz działania polegające na rekultywacji oraz likwidacji niektórych składowisk. Działania takie są podejmowane.

5.3.1. Odpady komunalne


Na terenie gminy obecnie czynne są jedno składowisko odpadów komunalnych w Potoku Małym. Obiekty te zlokalizowane są na terenie GZWP, ale posiadają zabezpieczone dno oraz zlokalizowane są na obszarze, gdzie zbiorniki GZWP przykryte są przez gliniasto-ilaste utwory czwartorzędu, ograniczając w ten sposób możliwość migracji zanieczyszczeń.

Dane Składowiska Odpadów Komunalnych w Potoku Małym:

- powierzchnia - 1,50 ha

- eksploatacja - od 1993 r.

- odpady przyjęte w 2001r. - 2 289,0 Mg

- nagromadzone odpady na koniec 2001r. - 79 710,0 Mg

- obsługiwany rejon - Gmina Jędrzejów

Procesom odzysku poddawane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki oraz frakcje wydzielone z odpadów komunalnych mieszanych, wyselekcjonowane już w miejscu składowania. Gmina Jędrzejów jest jedną z dwóch gmin (obok Małogoszczy) z powiatu jędrzejowskiego, gdzie na szeroką skalę wprowadzono segregację odpadów.5.3.2. Odpady przemysłowe


Na terenie gminy Jędrzejów do grupy największych wytwórców odpadów z sektora gospodarczego należą:

1.

Zakłady Mechaniczne „BIFAMET” Sp. z oo

931,7 Mg

2.

Quickpack Polska Sp. zoo, w Jędrzejowie

60,2 Mg

3.

Browary Polskie BROK-STRZELEC S.A. w Jędrzejowie

6 675,9 Mg

4.

PKS S.A.

174,2 Mg

5.

OSM w Jędrzejowie

1 174,5 Mg

6.

Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z oo

371,3 Mg

7.

Zakłady Drobiarskie Export-Import

4 000,0 Mg

8.

ZOZ, Szpital Powiatowy

54,0 Mg

W ogólnej ilości wytworzonych w 2002 r. odpadów z sektora gospodarczego w Gminie Jędrzejów, największy udział mają odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz uboju zwierząt (grupa 02). Są to głównie odpady tytoniowe, odpady z przetwórstwa mleka, produkcji piwa oraz odpady poubojowe. Znaczną część odpadów w grupie odpadów przemysłowych stanowią odpady z rozbiórek i remontów, takie jak odpady z betonu i gruz oraz złom stalowy i żeliwny itp.

Wszystkie odpady z sektora gospodarczego wytworzone na terenie gminy w 2002 r. zostały przetransportowane przez specjalistyczne firmy poza teren gminy i unieszkodliwione lub wykorzystane gospodarczo. Odpady z oczyszczalni oraz częściowo żużle i popioły wykorzystane zostały do rekultywacji terenu. Odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego przekazane indywidualnym odbiorcom do celów paszowych.


5.3.3. Odpady niebezpieczne

Jak wynika z analizy zebranych materiałów, na terenie gminy, wśród odpadów niebezpiecznych dominują głównie: zużyte baterie i akumulatory ołowiowe, lampy fluorescencyjne, przepracowane oleje, przeterminowane leki i chemikalia. Brak jest kompleksowego systemu zbierania i unieszkodliwiania tych odpadów. Najczęściej odpady te wyrzucane są przez mieszkańców do pojemników na odpady komunalne, skąd są wywożone na składowiska odpadów komunalnych.

Zorganizowane zbieranie odpadów niebezpiecznych występuje głównie w obiektach użyteczności publicznej takich jak urzędy gmin, szpitale czy szkoły, są to głównie świetlówki oraz baterie.

Zużyte akumulatory ołowiowe zbierane są przez sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi, przy okazji zakupu nowych urządzeń oraz przez niektóre stacje paliw. Odpady te są czasowo magazynowane, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy i przekazywane do unieszkodliwienia.Na terenie gminy brak jest zorganizowanej zbiórki przeterminowanych lekarstw od mieszkańców.

Na terenie gminy Jędrzejów problematyka środków ochrony roślin (pestycydów) wiąże się głównie z dystrybucją i stosowaniem w chwili obecnej tego rodzaju środków w rolnictwie. Z uwagi na wysokie ceny tych środków, w chwili obecnej nieznaczna ich część ulega przeterminowaniu. Powstają głównie odpady opakowaniowe po tych środkach. Aktualnie znaczna część tych odpadów trafia na składowiska odpadów komunalnych. Sytuacja ta powinna ulec poprawie z uwagi na wejście w życie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która wprowadza obowiązek odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt, opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po tych substancjach.

Na terenie gminy Jędrzejów odpady medyczne, pochodzące ze szpitala, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich i innych placówek, do końca 2003 r. były unieszkodliwiane w spalarni, zlokalizowanej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. Obecnie spalarnia ta jest wyłączona z eksploatacji, a odpady medyczne wywożone są do unieszkodliwienia poza terenem gminy. Łącznie w roku 2002 unieszkodliwiono odpadów medycznych – 52,0 Mg, z czego około 2,0 Mg odpadów medycznych przyjęto spoza szpitala w Jędrzejowie.


5.4. Bilans energetyczny i gazyfikacja


Biorąc pod uwagę niepokojące informacje naukowców na temat zmian klimatu, ważne jest, aby podejmować działania mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystywania surowców energetycznych, głównie poprzez zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw i przyjazne środowisku zachowanie konsumenckie (poprawa efektywności energetycznej, stosowanie źródeł energii przyjaznych środowisku). Pożądany jest także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych.

Problemy te charakterystyczne są także dla gminy Jędrzejów. Nakłada się na nie jeszcze problem emisji zanieczyszczeń z procesów spalania w sektorze komunalno–bytowym, gdzie głównie ze względu na wysokie ceny oleju opałowego i brak dostępności w  wielu gminach do sieci gazowych. W ogrzewaniu przeważa jako paliwo węgiel kamienny. W efekcie w sezonie grzewczym następuje wzrost emisji pyłowo–gazowej na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej nie podłączonej do ogólnych systemów ciepłowniczych.

Sporą wagę przywiązuje się do technologii energooszczędnych w przemyśle i sektorze komunalnym. Dotyczy to nowoczesnych technologii produkcyjnych, w budownictwie i gospodarce komunalnej. Coraz bardziej popularna staje się termomodernizacja budynków wykonanych w latach poprzednich.

Na terenie gminy w ostatnich latach realizowany jest program modernizacji osiedlowych i lokalnych kotłowni. Modernizacja polega na zamianie kotłowni koksowo-węglowych na olejowe, bądź na likwidacji małych przestarzałych kotłowni.

Na terenie gminy największymi zakładami posiadającymi kotłownie węglowe są: • Browar w Jędrzejowie,

 • PKS w Jędrzejowie,

 • Mleczarnia w Jędrzejowie.

Na terenie gminy Jędrzejów występują dość dogodne warunki do produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego przez kolektory cieczowe lub próżniowe. Kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane do podgrzewania wody i powietrza w domkach jednorodzinnych i gospodarstwach rolnych.

Energia może być pozyskiwana również z innych niekonwencjonalnych źródeł. Stwarza to szansę eliminacji paliw kopalnych, destabilizujących klimat poprzez emisję CO2 i niszczących lokalne ekosystemy.

Teren gminy posiada duże obszary upraw rolnych i hodowli, które są potencjalnym źródłem energii z biomasy. Ponadto istnieją dogodne warunki uprawiania roślin do celów energetycznych (wydajne gatunki wierzb i topoli).

Na terenie gminy nie wykorzystuje się energii wiatru.
Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna