Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Planowane prywatne inwestycjePobieranie 1.46 Mb.
Strona12/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

6.1. Planowane prywatne inwestycje


Jednym ze sposobów oceny atrakcyjności gminy, powiatu, województwa jest ustalenie przybliżonej ilości, skali realizowanych lub planowanych inwestycji przez prywatne podmioty gospodarcze. Szczególne znaczenie mają nowe przedsięwzięcia podejmowane przez inwestorów zewnętrznych w tym również przez podmioty zagraniczne. W chwili obecnej na terenie gminy Jędrzejów nie są realizowane lub planowane inwestycje, które mogą generować dużą liczbę nowych miejsc pracy.

W związku ze znaczącym wzrostem bezrobocia na terenie gminy Jędrzejów oraz ograniczeniem zatrudnienia w istniejących podmiotach gospodarczych wymagane jest podjęcie działań zmierzających do przyciągnięcia dużych inwestorów.6.2. Niezagospodarowany majątek


Wśród potencjalnych terenów pod inwestycję na terenie gminy należy wymienić nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 3 ha - grunty orne i tereny budowlane, która jest ofertą dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych realizacją swoich przedsięwzięć. Wyznaczone przetargi nie doszły do skutku z braku oferentów.

Na dzień dzisiejszy rezerwa terenowa do zagospodarowania obiektami z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą (obiekty przemysłowe, składowe, usługi rzemiosła) to ok. 200 ha w różnych lokalizacjach a mianowicie:

- ul. Rakowska – przemysł, składy, produkcja, rzemiosło - PS

- ul. Głowackiego – przemysł, składy, produkcja, rzemiosło - PS

- ul. Dygasińskiego, Przemysłowa – przemysł, składy, produkcja, rzemiosło, usługi– PS, U

- ul. Reymonta – składy, rzemiosło, usługi – U, S

- al. J. Piłsudskiego – usługi nieuciążliwe, obiekty komercyjne, handel, usługi - UC
Wśród tych terenów, znajdują się działki stanowiące własność gminy Jędrzejów: w rejonie ul. Rakowskiej, Przemysłowej, Reymonta, Głowackiego, al. J. Piłsudskiego

6.3. Turystyka i wypoczynek

6.3.1. Zabytki, muzea

Bogactwo historii, mnogość zabytków kultury i sztuki, urzekające urodą krajobrazy oraz ożywcze powietrze naszych lasów decyduje o atrakcyjności gminy pod względem turystycznym. Gmina Jędrzejów może zaproponować odwiedzającym go turystom możliwość zapoznania się z historią gminy poprzez zwiedzanie zabytków i innych lokalnych atrakcji.

Dokonując charakterystyki stanu obiektów zabytkowych na terenie Gminy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na słynne Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie powstałe w 1962 r., które oprócz działalności wystawienniczej prowadzi działalność kulturalną, taką jak cyklicznie organizowane koncerty znanych i cenionych zespołów muzycznych oraz solistów połączone z wystawami plastycznymi. Do najciekawszych atrakcji turystycznych w gminie Jędrzejów zaliczyć można również: Klasztor OO. Cystersów - Najstarszy klasztor cysterski w Polsce, zał. w 1140 r. oraz założony w połowie XV wieku Kościół Św. Trójcy w Jędrzejowie.
6.3.2. Turystyka, rekreacja i sport

Bazę noclegową w gminie stanowi Hotel "Zacisze" w Jędrzejowie oraz Hotel „Lanckorona”. Poza tym istnieje możliwość skorzystania z noclegu w opactwie O.O. Cystersów w Jędrzejowie. Na terenie gminy doskonale rozwija się również infrastruktura gastronomiczna. Dwie największe restauracje to Restauracja „Relaks” oraz Restauracja „Centrum” w Jędrzejowie.

Bardzo ciekawą i atrakcyjną ofertą turystyczną są wycieczki organizowanie przez Jędrzejowską Kolej Dojazdową zabytkową ciuchcią. Trasa przebiega przez przepiękne tereny turystyczno- krajoznawcze Ponidzia, gdzie można podziwiać uroki ziemi jędrzejowskiej i pińczowskiej. Z obiektów służących rekreacji należy wymienić Pływalnię Miejską w Jędrzejowie. W przyszłości planowane jest również utworzenie Muzeum Kolejnictwa w Jędrzejowie.

Rozwój turystyki w gminie Jędrzejów położonej pomiędzy dwoma dobrze rozwiniętymi regionami turystycznymi jakimi są Góry Świętokrzyskie i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest możliwy dzięki wypracowaniu oryginalnej (nie konkurującej z ofertami regionów sąsiednich) i zróżnicowanej oferty, elastycznym operowaniu cenami, tudzież tworzeniu zintegrowanych pakietów turystycznych.

Propozycje zadań służących poprawie stopnia wykorzystania potencjału turystycznego gminy Jędrzejów zostały szczegółowo opisane w rozdziale III niniejszego opracowania - Kierunki rozwoju gminy i związane z tym zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze.
7. Analiza SWOT dla Gminy Jędrzejów

Na podstawie danych zawartych w niniejszym dokumencie oraz sondaży opinii publicznej, dla lepszego zobrazowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, w jakiej znajduje się Miasto i Gmina Jędrzejów, koniecznym jest wypunktowanie jego słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń.


W ten sposób zarysowana analiza SWOT Gminy Jędrzejów posłuży do sformułowania wizji rozwoju Gminy, jej celów strategicznych oraz zadań i projektów służących realizacji tak obranej strategii działań.
Mocne strony:

W sferze przyrodniczo-kulturowej

 • walory kulturowe i historyczne,

 • zabytki,

 • walory przyrodniczo – krajobrazowe,

 • klimat, dogodny okres wegetacji roślin,

 • dobre gleby III – V klasy bonitacji,

 • zasoby wodne,

 • niewielka ilość zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska,

 • wysoka jakość środowiska naturalnego,

W infrastrukturze społecznej

 • aktywność mieszkańców w kultywowaniu tradycji,

 • potencjał siły roboczej,

 • potencjał intelektualny,

 • rozwinięte szkolnictwo w Jędrzejowie.

W sferze gospodarki

 • przywiązanie rolników do tradycji gospodarowania na ziemi,

 • czyste ekologicznie rolnictwo,

 • szlaki turystyki pieszej,

 • zasoby energii odnawialnej,

 • tanie grunty,

 • dobre warunki do rozwoju agroturystyki.

W sferze zagadnień przestrzennych, infrastruktury technicznej i komunikacji

 • dogodne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych i kolejowych,

 • wykształcony historycznie układ osadniczy,

 • możliwości zagospodarowania przestrzennego nowych terenów,

 • dobry układ drogowy,

W sferze instytucjonalnej i zarządzania

 • sprawne władze Gminy,

 • umiejętność współpracy władz gminy w ramach związków międzygminnych (np. Ekologia).


Słabe strony:

W sferze przyrodniczo-kulturowej

 • złe stosunki wodne części gruntów,

 • pogłębiające się zaniedbanie zabudowy i jej otoczenia,

 • słabe eksponowanie obiektów zabytkowych i krajobrazów,

 • mała świadomość ekologiczna mieszkańców,

 • zagrożenie wód podziemnych i powierzchniowych zanieczyszczeniami.

W infrastrukturze społecznej

 • zmniejszenie się stanu ludności,

 • ukryte bezrobocie,

 • zwiększająca się stopa bezrobocia,

 • rosnące ubóstwo,

 • niski poziom dochodów ludności,

 • bierność, apatia i mała aktywność zawodowa mieszkańców,

 • niezadowalające bezpieczeństwo,

 • infrastruktura społeczna wymagająca nakładów,

 • „nierynkowe” wykształcenie społeczeństwa,

 • niskie wykształcenie ludności wiejskiej,

 • edukacja zawodowa nie odpowiadająca potrzebom rynku,

 • brak miejscowej wyższej uczelni,

 • migracja wykształconych kadr,

 • niedoinwestowanie oświaty,

 • brak perspektyw dla młodzieży kończącej naukę,

 • brak pieniędzy na kulturę,

 • słaba oferta kulturalna,

 • obiekty sportowe o niskim standardzie,

 • służba zdrowia – słaba dostępność do specjalistów,

 • niewielka ilość organizacji pozarządowych,

 • niedostatecznie rozwinięta baza gastronomiczna.

W sferze gospodarki

 • brak przetwórstwa rolno-spożywczego,

 • brak nowych technologii w przemyśle,

 • brak inwestycji zewnętrznych,

 • zła kondycja małych i średnich przedsiębiorstw,

 • brak infrastruktury turystycznej.

W sferze zagadnień przestrzennych, infrastruktury technicznej i komunikacji

 • bliskość wielkich aglomeracji (Kraków, Katowice, Kielce),

 • niejednolita, chaotycznie zlokalizowana zabudowa o niskich walorach estetycznych (w większości sołectw),

 • zły stan techniczny dróg,

 • korki w centrum Jędrzejowa,

 • niewystarczająca infrastruktura techniczna (wodociągi, drogi, kanalizacja),

 • braki sieci kanalizacyjnych,

 • niewystarczający dostęp do informacji i Internetu.

W sferze instytucjonalnej i zarządzania

 • brak środków na rozwój,

 • słaba współpraca pomiędzy partnerami społecznymi,

 • brak aktualnych planów zagospodarowani przestrzennego,

 • niski poziom aktywności mieszkańców.


Szanse

W sferze przyrodniczo-kulturowej

W infrastrukturze społecznej

 • wykształcenie młodzieży (szeroko profilowane),

 • edukacja informatyczna,

 • kształcenie dorosłych,

 • stworzenie warunków do rozwoju rynku pracy,

W sferze gospodarki

 • rozwój przedsiębiorczości w skali makro,

 • korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa,

 • rolnictwo ekologiczne (zdrowa żywność – wzrost zapotrzebowania na produkty),

 • rozwój zakładów związanych z rolnictwem i ekologią,

 • przemysł rolno – spożywczy (rozwój w skali makro),

 • zwiększenie terenów pod inwestycje,

 • rozwój turystyki w skali makro,

 • rozwój bazy turystycznej i poszerzenie oferty turystycznej,

 • stworzenie lokalnych produktów turystycznych i ich promocja,

 • paliwa ekologiczne,

 • otwarcie na rynki wschodnie,

 • inne nowe rynki zbytu na produkty lokalne.

W sferze zagadnień przestrzennych, infrastruktury technicznej i komunikacji

 • korzystanie ze środków i programów pomocowych.

W sferze instytucjonalnej i zarządzania

 • spójność współpracy z sąsiednimi gminami, w szczególności w ramach powiatu jędrzejowskiego, związków międzygminnych i innych porozumień,

 • rozwój współpracy regionalnej i międzynarodowej (społeczeństwo, gospodarka).

 • dobra polityka regionalna.


Zagrożenia

W sferze przyrodniczo-kulturowej

W infrastrukturze społecznej

 • migracja młodych ludzi,

 • brak wykształcenia spowodowany biedą,

 • zwiększanie się dystansu edukacyjnego,

 • niska świadomość społeczna,

 • postawy roszczeniowe mieszkańców,

 • ubożenie, pauperyzacja społeczeństwa w skali makro,

 • degradacja i upadek wsi,

 • wzrost przestępczości w skali makro.

W sferze gospodarki

 • upadek indywidualnych gospodarstw rolnych,

 • brak równowagi w dofinansowaniu rolnictwa w ramach Unii,

 • mała znajomość wspólnej polityki rolnej,

 • słaby rozwój gospodarczy w skali makro,

 • zwiększanie się dystansu wobec regionów rozwiniętych,

 • nierównomierny rozwój kraju.

W sferze zagadnień przestrzennych, infrastruktury technicznej i komunikacji

 • brak własnych środków finansowych na rozbudowę infrastruktury.

W sferze instytucjonalnej i zarządzania

 • słabe władze samorządowe,

 • peryferyjne traktowanie gminy i powiatu,

 • dalsza decentralizacja zadań, a centralizacja środków finansowych na zadania poza budżetem gminy,

 • pogarszający się stan finansów publicznych i zwiększająca się wysokość długu publicznego (ograniczenia budżetowe dla jednostek samorządu terytorialnego).
Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna