Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


III. Kierunki rozwoju Gminy i związane z tym zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarzePobieranie 1.46 Mb.
Strona13/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

III. Kierunki rozwoju Gminy i związane z tym zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze

Misja


Misją Gminy Jędrzejów jest optymalne zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców przez wykonywanie zadań publicznych nie zastrzeżonych ustawowo dla samorządu publicznego o wojewódzkiego oraz dla administracji rządowej i innych organów Państwa, z poszanowaniem środowiska i racjonalnym wykorzystaniem jego zasobów.

Wizja


Gmina Jędrzejów atrakcyjnym turystycznie regionem, o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, zamieszkały przez wykształcone, prężne gospodarczo i otwarte na współpracę społeczeństwo.

Obszar zrównoważonego rozwoju, otwarty na nowe technologie, przyjazny środowisku naturalnemu i rozwojowi przedsiębiorczości, wykorzystujący swe dogodne położenie geograficzne w otoczeniu wielkich aglomeracji na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych

Cel główny:

 • Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy

Cele szczegółowe:

   • Poprawa stanu infrastruktury społecznej

   • Poprawa stanu ochrony środowiska przyrodniczego
    i kulturowego, infrastruktury technicznej
    i uporządkowanie ładu przestrzennego


   • Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (rolnictwo, agroturystyka, turystyka, przemysł rolno-spożywczy, nowe technologie nie szkodzące środowisku, usługi)

Określone poniżej kierunki rozwoju podano patrząc przez pryzmat zadań Gminy tak jak ustalono w rozdziale I niniejszego opracowania w sferze społecznej, technicznej i gospodarczej. W ten sposób sformułowana została lista zadań służących realizacji powyżej określonych celów.1. Sfera społeczna

Rozwój infrastruktury społecznej ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, stanu oświaty i kultury, a także ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców Gminy Jędrzejów.
1.1. Poprawa sytuacji na rynku pracy
Duża część mieszkańców Gminy to osoby prowadzące gospodarstwa rolne oraz członkowie ich rodzin. Ze względu na trendy ekonomiczne zmuszeni będą do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów poza rolnictwem. Tendencje te wzmocnione zostaną przez działania strukturalne w ramach wspólnej polityki rolnej UE (tj. programu rozwoju obszarów wiejskich).
Problem: Poszukiwanie nowych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich

Społeczność ta ponadto nie posiada tradycji prywatnej inicjatywy i rozwoju poza rolnictwem. W konsekwencji tych uwarunkowań oraz w związku z wysokim bezrobociem i jego strukturą, narastają bariery rozwoju gospodarczego regionu. Pozbawieni środków do życia ludzie podejmują „pracę na czarno”, co powoduje rozwój szarej strefy i kolejne problemy społeczne.


Problem: wysokie bezrobocia, brak postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców
W celu zmniejszenia negatywnych skutków wynikających z istniejących barier rozwoju MŚP niezbędne jest podjęcie aktywnej polityki wobec tego sektora gospodarki. Działania związane z Programem Rozwoju Lokalnego powinny tworzyć koniunkturę dającą szansę zaoferowania społeczeństwu Gminy miejsc pracy dla osób:

 • które utraciły pracę w rolnictwie,

 • które na stałe muszą z rolnictwa odejść,

 • które utraciły pracę w pozostałych działach gospodarki w wyniku ich załamania.

Zakładane zadania służące poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy (z użyciem szeregu instrumentów prawnych, finansowych i organizacyjnych) to między innymi:

 • stosowanie preferencji i ulg podatkowych dla podejmujących działalność gospodarczą lub tworzących nowe miejsca pracy,

 • świadczenie doradztwa prawno – finansowego dla zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej,

 • przygotowanie terenów pod inwestycje,

 • pomoc w uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem na rozwój małej przedsiębiorczości,

 • kreowanie miejsc pracy w innych usługach o charakterze specjalistycznym w zakresie obsługi ruchu turystycznego,

 • rozwój instytucji otoczenia biznesu,

 • rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

 • usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców (w oparciu o model one-step-desk) oraz wprowadzenie usług publicznych on line,

 • wspieranie projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich (służących poprawie jakości przygotowania zawodowego mieszkańców Gminy, współfinansowanych ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, jednego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej)1.2. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i sportowej
Z analizy sytuacji w jędrzejowskiej oświacie wynika, iż Gmina posiada średnio rozwiniętą sieć szkół. Jednak stan techniczny szkół wszystkich poziomów nie jest najlepszy. Koniecznym staje się także przystosowanie bazy edukacyjnej do wymogów stawianych współczesnemu szkolnictwu w zakresie infrastruktury sportowej, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska czy likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Problem: braki w infrastrukturze społecznej

Zadania:

  1. Dokończenie budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Jędrzejowie (Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 2).

  2. Wykonanie ogrodzenia placu szkolnego przy Zespole Szkół w Jędrzejowie.

  3. Wymiana pokryć dachowych i orynnowania.

  4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni : Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie, Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie.

  5. Docieplenie budynków, wymiana okien.

  6. Wykonanie podjazdów pod szkoły i miejsc do zawracania autobusów.

  7. Zagospodarowanie placów szkolnych, wykonanie chodników i terenów rekreacyjnych.

  8. Etapowe modernizowanie boisk szkolnych i wykonywanie niezbędnych urządzeń do ćwiczeń i gier zespołowych. Pozyskiwanie środków na budowę lub urządzenie sal gimnastycznych – niezbędnych do realizacji programu wychowania fizycznego.

  9. Etapowe uzupełnianie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego.

  10. Doposażenie pracowni informatycznych i podłączenie do internetu (teren wsi).

  11. Wyposażenie 4 bibliotek szkolnych: Gimnazjum nr 1, SP 2 , SP 3, Zespół Szkół w „Interenetowe centra informacji multimedialnej” .

  12. Etapowe przyłączanie szkół na wsi do instalacji kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

  13. Modernizowanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych w obiektach szkolnych.

Prawie wszystkie powyżej wymienione projekty inwestycyjne (poza zadaniami nr 9, 11 i 12) mogą być sfinansowane w znaczącej części (75%) ze źródeł funduszy strukturalnych UE (EFRR, w ramach ZPORR, Priorytet: Rozwój lokalny, Działanie: 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie: 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa).


1.3. Problem rozwoju zdrowia i opieki społecznej
Problem ochrony zdrowia i opieki społecznej zmierza w kierunku poprawy dostępu usług medycznych dla mieszkańców w zakresie podstawowym i specjalistycznym.
Kierunki (zadania) rozwoju Gminy w sferze pomocy społecznej koncentrują się w następujących obszarach sfery pomocy społecznej:
1. Prawidłowo funkcjonująca rodzina

 • stworzenie systemu zapobiegania kryzysom w rodzinie

 • wspieranie i pomoc osobom i rodzinom w kryzysie

 • budowanie lokalnego systemu wsparcia dla osób w kryzysie i ofiar przemocy


2. Profesjonalna organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży


3. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego przy użyciu narzędzi zatrudnienia socjalnego (np. centrów i klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych)
4. Diagnozowanie, konsultowanie i poradnictwo zawodowe bardziej dostępne dla mieszkańców Gminy

 • dostosowanie organizacji pracy i struktur Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej do zgłaszanych potrzeb mieszkańców Gminy


5. Ograniczenie skutków niepełnosprawności

 • zabiegi rehabilitacyjne bliżej mieszkańców Gminy

 • likwidacja barier


Przeprowadzona dla potrzeb niniejszego dokumentu analiza społeczno-gospodarcza Gminy Jędrzejów wykazała, że stan techniczny instytucji ochrony zdrowia nie jest najlepszy. W konsekwencji koniecznym staje się dokonywanie niezbędnych modernizacji i remontów, które pozwolą na jego poprawę.

Projekty te mogą być sfinansowane w znaczącej części (75%) ze źródeł funduszy strukturalnych UE (EFRR, w ramach ZPORR, Priorytet: Rozwój lokalny, Działanie: 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie: 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia).

Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna