Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Poprawa stanu środowiska kulturowegoPobieranie 1.46 Mb.
Strona14/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

1.4. Poprawa stanu środowiska kulturowegoProblem: mała atrakcyjność Gminy dla osób migrujących, niedostatecznie rozwinięta baza kulturalna

Rozwiązanie: niezbędne remonty i modernizacje w infrastrukturze, tworzenie nowych placówek i organizowanie imprez kulturalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (kultura ludowa i szlachecka)
Dwie piąte mieszkańców Gminy zamieszkuje na wsi. Powiat jędrzejowski i Gminę Jedrzejów cechuje niski stopień migracji, które na przestrzeni ostatnich lat ma wynik ujemny. Z reguły mieszkańcy Gminy mieszkają tu od pokoleń. Czynniki te sprzyjają zachowaniu ludowych tradycji, obrzędów i sztuki. Zjawisko to powinno być podparte rozbudową infrastruktury kulturalnej na wsi (świetlice wiejskie, ośrodki animacji kulturalnej, centra produktów regionalnych, itp.). Rozwój tych form popularyzacji kultury sprzyjać będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu oraz ograniczaniu patologii społecznych (poprzez zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży).

W okresie 2004-2013 istniejąca infrastruktura kulturalna Gminy Jędrzejów powinna przejść niezbędne remonty i modernizacje, tak by sprostać konkurencji instytucji z sąsiednich regionów w zakresie standardu świadczonych usług, dostępności ich dla osób niepełnosprawnych czy wpływu ich działalności na środowisko. Dotyczy to przede wszystkim komunalnej instytucji kultury – Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury. Instytucja ta stanowi znak firmowy jędrzejowskiej kultury i również jest powszechnie znana poza w województwie i kraju.

Potencjał kulturalny Miasta i Gminy Jędrzejów powinien być wzmocniony poprzez: • budowę szlaku turystycznego „Śladami cystersów”,

 • budowę szlaku turystycznego „Dawne życie dworskie i wiejskie”,

 • utworzenie Muzeum Browarnictwa w Jędrzejowie (przy Browarze „Brok-Strzelec”),

 • organizację nowych imprez kulturalnych o znaczeniu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym (festiwalów muzyki dawnej, folklorystycznych, historycznych widowisk plenerowych itp.).

Powyższe działania odnoszą się do wielowiekowych tradycji Gminy i Powiatu. Stanowić mogą wzmocnienie jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.2. Sfera techniczna
Infrastruktura techniczna jest głównym motorem do rozwoju gospodarczego gminy. Program ten będzie realizowany poprzez: poprawę infrastruktury transportowej, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej oraz racjonalną gospodarkę energetyczną (możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł energii), rozwój sieci gazyfikacyjnej i telekomunikacyjnej.

2.1. Sieć wodociągowa

Problem: Jedna piąta gospodarstw domowych na terenie Gminy nie posiada dostępu do sieci wodociągowej

Z przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania badań opinii mieszkańców Gminy Jędrzejów wynika, iż niedostateczny stopień zwodociągowania Gminy (80%) jest istotną jej barierą rozwojową. Ze wszystkich niedostatków infrastrukturalnych dla mieszkańców najbardziej dotkliwy jest brak bieżącej wody. Problem ten jest także priorytetem dla władz samorządowych Gminy. Z uwagi na powyższe ukierunkowania planuje się podjęcie działań zmierzających do całkowitego zwodociągowania gminy do roku 2013.Rozwiązanie: Dokończenie wodociągowania Gminy w okresie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

2.2. Drogi

Problem: zły stan dróg, duże obciążenia dróg gminnych i powiatowych z uwagi na małą ilość dróg krajowych (2), niedostateczna dostępność gminy dla inwestorów i turystów

Specyfika położenia gminy Jędrzejów, a w szczególności jego infrastruktury drogowej polega na tym, że przez gminę Jędrzejów przebiegają dwie drogi krajowe, tzn. droga nr 7 i 78, i w większości przypadków od dróg krajowych drogi powiatowe przejmują ruch komunikacyjny i stanowią jedyną sieć komunikacyjną rozprowadzającą ruch do ważnych węzłów administracyjnych, gospodarczych i turystycznych.Rozwiązanie: Program modernizacji infrastruktury drogowej

Dlatego też zachodzi pilna potrzeba odbudowy technicznej i rozbudowy sieci dróg w możliwie krótkim okresie czasu tj. w latach 2004 –2006 i 2007 – 2013.

Realizacja przyjętego programu modernizacji infrastruktury drogowej będzie miała duży wpływ na rozwój gminy Jędrzejów i może stanowić bodziec do jej rozwoju gospodarczego, natomiast jego zaniechanie spowoduje stagnację lub znacznie spowolni rozwój gospodarczy.

Biorąc pod uwagę wieloletnie niedoinwestowanie dróg, co w chwili obecnej uwidacznia się tym, że drogi w większości nie spełniają parametrów wymaganych co ich szerokości, posiadają wieloletnią nawierzchnię asfaltową, bez odpowiedniego wyposażenia. W znacznym stopniu ogranicza ich przepustowość, nie gwarantuje bezpieczeństwa, a także nie spełnia wymagań stawianych przez użytkowników dróg. W wielu przypadkach stan techniczny jest przyczyną rezygnacji z inwestowania przez inwestorów zewnętrznych i miejscowych.

Ponadto działania inwestycyjne powinny koncentrować się na terenach, w których są szanse na otwarcie nowych terenów pod inwestycje (np. wokół budowanej w Skroniowie Euroubojni, czy w pobliżu linii LHS).

Realizacja założonego planu usprawni w znacznym stopniu lokalną komunikację, w szczególności przyczyni się do uruchomienia nowych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i rekreacyjno – turystycznych.

Rozwój inwestycji oraz bazy turystyczno-rekreacyjnej będzie miał wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy, zmniejszając stopę bezrobocia, która w powiecie wynosi obecnie 19,5 % (30.06.2004 r.).

Podstawą opracowania planów były liczne wnioski, postulaty, interpelacje, zgłaszane na sesjach Rady Gminy, spotkaniach Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy z władzami sołectw oraz wielu zebraniach społeczności lokalnych.


2.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego

Problem: zanieczyszczenie środowiska

Rozwiązanie:

a) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez :

 • zmianę systemów ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na ekologiczne,

 • zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł takich jak :

energia wiatru, energia wody, energia biomasy,

 • zastosowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.


b) poprawa stanu czystości wód powierzchniowych poprzez :

 • podłączanie na terenach wiejskich kolejnych źródeł zanieczyszczeń do systemów kanalizacyjnych,

 • budowa dalszych ciągów kanalizacyjnych i modernizacja oczyszczalni ścieków,

 • zamiana na terenie miast i osiedli wiejskich systemów ogólnospławnych na kanalizację rozdzielczą.

c) propagowanie i wprowadzanie na szerszą skalę selektywnej zbiórki odpadów.
d) wspieranie finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy Jędrzejów.
e) realizacja zadań wynikających z :

 • powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska i gospodarowania odpadami (w opracowaniu „Program ochrony środowiska dla Gminy Jędrzejów”)

3. Sfera gospodarcza


Problem: zwiększająca się stopa bezrobocia, brak nowych miejsc pracy, słabe tempo rozwoju gospodarczego, mała atrakcyjność inwestycyjna gminy Jędrzejów, słaba infrastruktura turystyczna i niedostateczna infrastruktura otoczenia biznesu

Rozwiązania:

Działania gminy Jędrzejów w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju rolnictwa na obszarze gminy powinny skupiać się na:

 • poprawie stanu infrastruktury technicznej,

 • poprawie stanu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

 • działaniach na rzecz zwiększenia powierzchni terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe,

 • profesjonalnej obsłudze administracyjnej inwestorów (szybkość działania, baza terenów inwestycyjnych, systemy zachęt finansowych),

 • wspieraniu tworzenia grup producenckich i innych organizacji skupiających producentów rolnych, czy stowarzyszeń agroturystycznych,

 • wspieraniu budowy zakładu produkującego biopaliwo (pozyskanie inwestora, sprawna obsługa administracyjna procesu budowlanego),

 • promocji uprawy rzepaku na trenach odłogowanych zgodnie z zasadami wspólnej polityki rolnej UE,

 • współtworzeniu Powiatowego Fundusz Gwarancji i Poręczeń Kredytowych,

 • współtworzeniu inkubatora przedsiębiorczości,

 • wspieraniu inicjatyw funduszów ubezpieczeń wzajemnych,

 • realizowaniu programu zalesiania w gminie Jędrzejów i innych elementów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • działaniach na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej, ochrony zdrowia, kulturalnej i turystycznej gminy,

 • współuczestniczeniu w tworzeniu produktów turystycznych gminy Jędrzejów,

 • aktywnej kampanii promocyjnej gminy i jej potencjału turystycznego,

 • aktywnej współpracy międzynarodowej z samorządami zagranicznymi, wzajemnej wymianie doświadczeń w pozyskiwaniu inwestorów, w tym zakresu nowych technologii nie zanieczyszczających środowiska.


3.1. Turystyka

Rozwój turystyki w gminie Jędrzejów powinien skoncentrować się na terenach posiadających największe walory przyrodniczo-krajobrazowe i historyczne skupione na stosunkowo niewielkiej powierzchni terenu.

Rozwój ten powinien być realizowany na zasadzie przedsięwzięć punktowych (np. agro i eko-turystyki oraz turystyki kwalifikowanej (wędkarstwo, turystyka konna, biegi na orientacje).

Rozwój ten musi odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystywania środowiska w połączeniu z proekologiczną edukacją społeczeństwa.

Rozwój turystyki obejmuje następujące elementy: poprawę dostępności usług turystycznych (układ dojazdowy), rozbudowę i modernizację bazy turystycznej, kształcenie kadr turystycznych oraz stworzenie systemu informacji i promocji oferty usług turystycznych.

Powyższe działania mieszczą się w zakresie pojęciowym turystyki zrównoważonej.

Istniejące zasoby przyrodnicze i antropogeniczne gminy Jędrzejów pozwalają na rozwój różnorodnych form turystyki w całym regionie. Jednakże obecny stan niektórych obiektów, brak informacji turystycznej, przebieg międzynarodowej drogi E77 przez rynek w Jędrzejowie, nieestetyczny krajobraz wiejski powodują, że konieczne są w najbliższej przyszłości pewne inwestycje i przedsięwzięcia.

Po pierwsze należy określić bieguny rozwoju turystyki, czyli istniejące już obiekty najbardziej interesujące z punktu widzenia turystów, stanowiące już obecnie wybitne produkty turystyczne (w skali krajowej i regionalnej). Są to: • Muzeum Zegarów im. Przypkowskich w Jędrzejowie,

 • Kolejka wąskotorowa „Ekspres Ciuchcia Ponidzie”,

 • Opactwo Cystersów w Jędrzejowie (koncerty organowe),

Pozostałe (bardzo liczne obiekty, m. in. zespoły dworskie, pałacowe, parki podworskie i zabudowania wiejskie i rolnicze) są co prawda walorami turystycznymi, ale nie stanowią produktów turystycznych „gotowych do sprzedaży”.

Rozwój turystyki w gminie jędrzejowskim położonej pomiędzy dwoma dobrze rozwiniętymi regionami turystycznymi jakimi są Góry Świętokrzyskie i Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest możliwy dzięki wypracowaniu oryginalnej (nie konkurującej z ofertami regionów sąsiednich) i zróżnicowanej oferty, elastycznym operowaniu cenami, tudzież tworzeniu zintegrowanych pakietów turystycznych.Do najważniejszych zadań służących poprawie stopnia wykorzystania potencjału turystycznego gminy Jędrzejów powinny należeć:

  1. Identyfikacja na szczeblu gminnym wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem produktów turystycznych w obrębie proponowanego szlaku.

Zaprojektowanie wspólnych działań:

 • koniecznych inwestycji (pozyskanie środków z funduszy UE, od sponsorów, prywatnych inwestorów, z podatków lokalnych),

 • szczegółowe zaprojektowanie bardzo różnorodnej i oryginalnej oferty wykorzystującej wszelkie regionalizmy, historię regionu, walory przyrodnicze, walory wynikające z rolnictwa (zdrowa żywność, stawy rybne)

 • oznakowanie wszystkich obiektów na trasie,

 • bogata informacja turystyczna.

Kolejne działania będą miały na celu jak najlepsze wykorzystanie produktów turystycznych, tworzenie nowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystycznego, podniesienie poziomu wykształcenia i standardu życia w regionie.

  1. Ukierunkowanie ruchu turystycznego (zwłaszcza w szczycie sezonu) np. poprzez system konkursów, w których nagroda losowana jest wśród tych, którzy odwiedzą określone miejsca i obiekty. Jest to zarazem forma propagowania turystyki poznawczej, a zatem tego typu turystyki, który stanowi alternatywę dla stanu dzisiejszego.

  2. Wprowadzenie zniżek w przypadku korzystania z jakiejś formy wypoczynku, np. jeśli turysta wybiera nocleg w gospodarstwie agroturystycznym na terenie gminy Jędrzejów to otrzymuje on pełną informację o atrakcjach (imprezach, programach turystycznych w regionie) i zniżkę np. na kolejkę wąskotorową, spływ kajakowy czy organizowaną w trakcie jego pobytu imprezę muzyczną, folklorystyczną itp. Kwaterodawca agroturystyczny jest w tym kontekście mini-biurem turystycznym.

  3. Dostosowanie czasu pracy muzeów i instytucji kulturalnych do rytmu dziennego i tygodniowego wypoczynku (w szczycie sezonu turystycznego dłużej otwarte muzea i imprezy np. dla dzieci i młodzieży przed południem, dla osób starszych późnym wieczorem i nocą).

  4. Wszechstronna i pewna informacja turystyczna zuniformizowana w swej podstawowej formie i zawartości w centrum turystycznym. Bogata informacja w miejscach widokowych, atrakcyjnych turystycznie, interesujących z historycznego punku widzenia (np. miejsca bitew). Umiejscowienie w wielu punktach regionu map i informatorów (obecnie brak dużych plansz informujących o atrakcjach np. przy trasie E7 winny być informacje o Muzeum Zegarów).

  5. W przypadku turystyki na obszarach wiejskich interesujących z przyrodniczego punku widzenia np. w dolinie Nidy wprowadzenie oprowadzania turystów w małych 4 - 6 osobowych grupach z lokalnym przewodnikiem (leśnik, rolnik, nauczyciel geografii czy biologii).

  6. Budowa ścieżek dydaktycznych w różnych okolicach (lasy, tereny przemysłowe, łąki, starorzecza, zespoły parkowe ze starodrzewem, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego itp.). Tworzenie tras, programów i lekcji dydaktycznych dla grup szkolnych (ścieżki regionalne i ekologiczne w szkołach różnego typu).

  7. Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych związanych z obyczajami staropolskimi (dworskimi i wiejskimi) - nawiązanie kontaktów z teatrem w Kielcach, z wiejskimi i miejskimi ośrodkami kultury na terenie gminy, szkołami, kołami gospodyń wiejskich, zespołami ludowymi itp.

  8. Szerokie i wielostronne rozwijanie infrastruktury turystycznej odpowiedniej dla poszczególnych branych pod uwagę form (rowery, konie, rajdy samochodów terenowych, zielone szkoły).

  9. Tworzenie specjalnych programów turystycznych np.

 • programy zdrowotne np. hipo- i apiterapia, ziołolecznictwo

 • Cystersi w Polsce (szlak Śladami Cystersów, prezentacja szlaku w Opactwie)

Celem działań będzie stworzenie ośrodka turystycznego przy klasztorze cystersów w Jędrzejowie – najstarszym opactwie cysterskim w Polsce. Osiągnięcie tego celu polegać będzie na realizacji dwóch ściśle ze sobą złączonych zadań.

Pierwszym z nich jest stworzenie Muzeum Średniowiecznej Kultury Cysterskiej wraz z trasą zwiedzania obejmującą m.in. obecny kościół, otoczenie zachowanej wieży kościoła z pocz. XII wieku, podziemia w skrzydle zachodnim i południowym. Głównym elementem tego zadania będą prace konserwatorskie, które umożliwią prezentację niezwykle cennych elementów architektury i sztuki.

Drugim zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków obsługi ruchu turystycznego przez utworzenie Domu Turysty (remont i modernizacja istniejącego budynku) oraz aranżacja terenu parkowo – rekreacyjnego między Domem Turysty a klasztorem.

Zrealizowanie tych zadań sprawi, że opactwo jędrzejowskie może się stać jednym z bardziej atrakcyjnych obiektów turystyki krajowej i zagranicznej. • pokazy rzemiosła ludowego,

 • Barok w literaturze i muzyce” - imprezy w dworach szlacheckich,

 • programy przyrodnicze (zapoznawanie z florą i fauną okolicy, ziołolecznictwo ludowe),

 • utworzenie przy Browarze Strzelec Muzeum Browarnictwa (trasa turystyczna, piwiarnia przy browarze, imprezy piwne).

  1. Dbałość o ład przestrzenny i urbanistyczny, zachowanie regionalnego charakteru architektury, uporządkowanie przestrzeni w celu uzyskania jej czytelności i poprawy jakości, dbałość o estetykę obejść wiejskich i krajobrazów rolniczych. Rozważanie wszelkich decyzji lokalizacyjnych w kontekście wymogów krajobrazu oraz ekonomii poruszania się turystów i sezonowości ruchu turystycznego. Koniecznym staje się uporządkowanie rynku jędrzejowskiego (m.in. poprzez wprowadzenie wysokiej zieleni, restauracji i kawiarni (latem w ogródkach, ławeczek, koszy na śmieci, publicznych toalet i oczywiście tablicy informacyjnej o regionie).

  2. Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz nastawionego na współpracę funkcjonalną z turystyką, kontynuacja i dalszy rozwój tradycyjnych (kulturowych) form rolnictwa w gospodarstwach agroturystycznych, nie powodujących niekorzystnych zmian w krajobrazie, wprowadzenie upraw i hodowli związanych z wykorzystaniem ich w turystyce i na rynku lokalnym (zdrowa żywność, targi zdrowej żywności, restauracje wykorzystujące wyłącznie zdrową żywność wyprodukowaną na terenie gminy, restauracje rybne - różne przepisy z różnych kuchni).

  3. Tworzenie nowych terenów rekreacyjnych:

 • korty tenisowe, boiska sportowe do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, pola do mini golfa, bieżnie, obiekty kryte (siłownie, sauny, solaria), parki rozrywki głównie dla dzieci

 • małych terenów rekreacyjnych, przy prywatnych pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych, również możliwości wędkowania, spływy kajakowe, spacery po łąkach itp.

  1. Rewitalizacja infrastruktury kolejowej oraz realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Express Ponidzie”. W związku z ww. przedsięwzięciem planowane jest również utworzenie Muzeum Kolejnictwa

  2. Tworzenie grup kapitałowo - inwestycyjnych grupujących animatorów ruchu turystycznego w regionie dla tworzenia i realizacji pewnych koncepcji - chodzi o to, aby grupy takie (odpowiednio wspomagane finansowo przez budżet lokalny oraz organizacyjnie przez władze samorządowe) mogły realizować koncepcje, np. pakietów ofert turystycznych lub owych wspomnianych "ścieżek" programowych. Nie jest to możliwe w przypadku pojedynczych osób lub pojedynczych obiektów ze względu na wymagane zabezpieczenie finansowe inwestycji oraz rozmiar przedsięwzięć organizacyjno-prawnych. Działanie takie daje też możliwość powstawania silnych finansowo i organizacyjnie struktur oraz naturalnej selekcji wśród podmiotów turystycznych, pozwalając jednocześnie na kierowanie istniejących środków tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie oraz bardziej ekonomiczne wypełnienie wszystkich dostępnych "nisz" w obsłudze ruchu turystycznego.

  3. Zachęcanie prywatnych inwestorów do tworzenia grup w celu poszerzenia i wzbogacenia oferty turystycznej na najniższym poziomie (np. pojedynczego obiektu turystycznego). Może to być współpraca nawet tylko dwu gospodarstw agroturystycznych, z których jednego np. wkładem jest małe wiejskie zoo, drugiego zaś konie, kwatery zaś oferują wspólnie, co pozwala na obniżenie kosztów, a tym samym konkurencyjność cenową. Zachęcanie do tego typu działań może wiązać się odpowiednim regulowaniem podatków, stosowaniem ulg i szybkimi ścieżkami dla spraw prano-organizacyjnych w administracji lokalnej. Możliwych form współpracy na takim mikropoziomie jest bardzo dużo, potrzebne byłoby tylko właściwe środowisko w zakresie przepisów prawnych.

  4. Utworzenie Regionalnej Izby Turystyki, która miałaby na celu przede wszystkim utrzymanie wysokiej jakości usług i rugowanie z rynku przedsiębiorców nie spełniających wymogów (coś w rodzaju samorządu zawodowego). Nadawałaby ona kategorie (przynajmniej w skali lokalnej) i doglądałaby spełniania ich wymogów, gwarantując tym samym, że turysta w określonych obiektach otrzymywałby zawsze pewne standardowe minimum usług na pewnym poziomie.

  5. Organizacja odpowiednich do planowanych form kształcenia i doskonalenia w celu stworzenia właściwego zaplecza dla realizowanych zamierzeń - interdyscyplinarne przyszłej i obecnej kadry, tak aby reagowała ona elastycznie na zmiany w popycie oraz potrafiła tworzyć i przeprowadzać nowe koncepcje. Odpowiednia reklama wśród ludności miejscowej proponowanych rozwiązań, wskazywanie przykładów ich pozytywnego wpływu oraz korzyści dla całej społeczności.

  6. Umiejętne kształtowanie podatków lokalnych, tak aby tworzyły one strukturę regulującą rozwój odpowiednich i preferowanych form turystyki (system podatków, a także ulg i preferencyjnych kredytów zdaje egzamin m.in. na obszarach wiejskich w Alpach austriackich czy niemieckich).3.2. Program rozwoju obszarów wiejskich

Celem programu rozwoju obszarów wiejskich jest rozwój działalności pozarolniczej oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów rolnych przez aktywację środowisk wiejskich do wstępnego przetwarzania produktów rolnych (wykorzystując ekologiczne uwarunkowania naszego regionu do produkcji m.in. zdrowej żywności) oferowanych sieciom handlowym.

Fundusze na ww. działania mogą pochodzić m.in. z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który zakłada:


 • wspieranie gospodarstw niskotowarowych

 • renty strukturalne

 • wspieranie działalności rolniczej na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

 • dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE (inwestycje fitosanitarne, uzyskiwanie certyfikatów produkcji ekologicznej)

 • wsparcie grup producenckich – fundusze na ich tworzenie i rozwój

 • zalesianie gruntów

Zalesienia gruntów rolnych realizowane będą w oparciu o przepisy dostosowane do przepisów UE (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Rozwoju i Gwarancji Rolnej, która weszła w życie z dniem 01.05.2004 r.- Dz.U. Nr 229, poz. 2273 )  1. Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich oraz Sektorowy Program Operacyjny – Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb

Duże możliwości dla rozwoju gminy Jędrzejów, a w szczególności poprawy standardu życia jej mieszkańców dają środki finansowe przeznaczone na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach dwóch sektorowych programów operacyjnych tj. SPO - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, który obejmuje dofinansowanie takich działań jak:

 • ułatwianie startu młodym rolnikom – premie pieniężne;

 • poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych;

 • przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalnie katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych;

 • różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań i alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi np.: agroturystyka;

 • scalanie gruntów

 • odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego;

 • rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem;

oraz SPO - Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, który obejmuje dofinansowanie takich działań jak:

 • ochrona i rozwój zasobów wodnych;

 • chów i hodowla ryb;

 • rybołówstwo śródlądowe;

 • przetwórstwo i rynek rybny.

Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna