Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoPobieranie 1.46 Mb.
Strona2/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoOkresy programowania polityki regionalnej w Unii Europejskiej (tj. lata 2004 – 2006 i 2007 – 2013) narzucają ramy czasowe realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Określone w ZPORR priorytety wyznaczają obszary działalności powiatu jędrzejowskiego, które poddane są w tym dokumencie diagnozie. Analizie poddano: sferę społeczną, gospodarczą, techniczną i finansową.

Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego stanowi krótkoterminową (na lata 2004–2006) i długoterminową (na lata 2007-2013) wizję rozwoju potencjału gospodarczego Miasta i Gminy Jędrzejów. Realizacja tych strategii warunkuje wzrost konkurencyjności oraz przeciwdziałanie dalszej marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi społecznemu Gminy, jego spójności ekonomicznej i społecznej oraz integracji z Unią Europejską.

II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu
 1. Miasto i Gmina Jędrzejów na tle powiatu jędrzejowskiego i województwa świętokrzyskiego


Dla przeprowadzenia analizy porównawczej Miasta i Gminy Jędrzejów na tle powiatu jędrzejowskiego i województwa świętokrzyskiego posłużono się danymi zawartymi w raporcie z wyników spisów powszechnych w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 roku i opracowanym przez Urząd Statystyczny w Kielcach. Dodatkowe dane (z lat 2003 i 2004) uzyskano z publikacji statystycznych wydanych przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Kielcach oraz ze Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów, Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.


Liczba ludności w województwie świętokrzyskim (wg stanu na 31.12.2003 r.).

Ogółem 1.291.598 osób, w tym: • kobiety 660.897

 • mężczyźni 630.701

W powiecie jędrzejowskim (wg stanu na 31.12.2003 r.) liczba ludności wynosiła:

Ogółem 90.096 osoby, w tym:


 • kobiety 45.501

 • mężczyźni 44.595

W tym samym czasie w Mieście i Gminie Jędrzejów mieszkało 29.927 osób, z czego w samym mieście Jędrzejów – 17.124 osób.

W porównaniu do roku 1996 liczba mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 1,227 tys. osób tj. o 3,9 %.

Według najaktualniejszych danych (z października 2004 r.) w Gminie mieszka 29.998 osób, w tym 15.430 kobiet i 14.558 mężczyzn. 17.205 mieszka w samym mieście Jędrzejów, a 12.783 na terenie 37 sołectw wchodzących w skład Gminy.

W Gminie na 106 kobiet przypada 100 mężczyzn.

Gmina Jędrzejów jest największą gminą powiatu jędrzejowskiego (33,2 % ogółu ludności powiatu). Powiat jędrzejowski zajmuje piąte miejsce w województwie świętokrzyskim pod względem liczby ludności (6,97 % wszystkich mieszkańców województwa). Mieszkańcy Miasta i Gminy Jędrzejów stanowią 2,32% ogółu populacji województwa świętokrzyskiego.

2. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Jędrzejów


Miasto i Gmina Jędrzejów znajdują się w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w krainie zwanej Ponidziem, na Płaskowyżu Jędrzejowskim. Jest jedną z największych gmin regionu. W skład gminy wchodzi 37 sołectw i miasto Jędrzejów. Stolica gminy oddalona jest od Kielc o 37 km, a od Krakowa o 78 km. Teren Gminy przecinają drogi krajowe nr 7 (E 77) Warszawa – Kraków oraz nr 78 Kielce – Katowice, z rozgałęzieniem na Częstochowę; drogi wojewódzkie z Jędrzejowa do Pińczowa, Końskich, Staszowa i Kazimierzy Wielkiej. Krzyżują się tu również linie kolejowe: Gdańsk – Kraków i Lublin – Katowice.
Gmina Jędrzejów sąsiaduje:

- od północy z gminami Oksa, Małogoszcz i Sobków,

- od zachodu z gminą Nagłowice,

- od południa z gminami Sędziszów i Wodzisław,

- od wschodu z gminą Imielno.
Na żyznych glebach tego regionu uprawia się zboża, tytoń i rzepak. Dobrze rozwinięta jest również hodowla drobiu i trzody chlewnej. Z gminą Jędrzejów sąsiadują tereny specjalizujące się w uprawie warzyw i owoców. Dlatego ziemia jędrzejowska jest dobrym miejscem dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego. Znaczna ilość terenów o uregulowanej własności, a przeznaczonych pod inwestycje, przebiegające przez Gminę tory LHS wiodące na Ukrainę sprzyjają rozwojowi firm produkcyjnych i usługowych oraz handlowych zajmujących się np. obrotem płodami rolnymi.

Otaczające gminę bory sosnowe pełne są zwierzyny łownej, ptactwa i grzybów. Zbiorniki wodne w Chorzewie są dobrymi miejscami na wędkowanie. Czyste powietrze i krajobraz uzupełniają walory tej krainy, która doskonale nadaj się do rozwoju agroturystyki. Największą atrakcją jest przejazd kolejką wąskotorową – „Ekspres Ponidzie”. Ciuchcia kursuje z Jędrzejowa do Pińczowa z przystankiem w Umianowicach.

Do najcenniejszych zabytków należą: klasztor Cystersów i znajdujące się w jego kościele barokowe organy z drewnianą aparaturą, muzeum im. Przypkowskich, gdzie można zobaczyć 600 zegarów słonecznych, przyrządy astronomiczne i zbiory starodruków, XV-wieczny kościół Świętej Trójcy. Do pomników przyrody zalicza się Aleja Lipowa w Mnichowie.

2.1. Powierzchnia i użytkowanie terenu


Gmina Jędrzejów zajmuje powierzchnię 22.752 ha i tym samym zajmuje 1 miejsce wśród gmin (9) pod względem powierzchni w województwie (18,1% jego całkowitej powierzchni). Powiat zajmuje on obszar stanowiący 0,40% powierzchni kraju. Na Gminę Jędrzejów terytorialnie składa się miasto Jędrzejów i 37 sołectw:

 • Borki,

 • Borów,

 • Brus,

 • Brynica Sucha,

 • Cierno-Zaszosie

 • Chorzewa

 • Chwaście

 • Diament,

 • Gozna,

 • Ignacówka,

 • Jasionna,

 • Książe-Skroniów,

 • Kulczyzna,

 • Lasków,

 • Lścin,

 • Ludwinów,

 • Łączyn,

 • Łysaków Kawęczyński,

 • Łysaków Drugi

 • Łysaków pod Lasem,

 • Mnichów,

 • Piaski,

 • Podchojny,

 • Podlaszcze,

 • Potok Mały,

 • Potok Wielki,

 • Prząsław,

 • Prząsław Mały,

 • Przysów,

 • Raków,

 • Skroniów,

 • Sudół,

 • Węgliniec,

 • Wilanów,

 • Wolica,

 • Wólka,

 • Zagaje.

W strukturze użytkowania gruntów na terenie powiatu jędrzejowskiego dominują użytki rolne zajmujące 15.826 ha, czyli 67,19% ogólnej powierzchni, wynoszącej 22.752 ha. Wskaźnik ten jest wyższy od średniej wojewódzkiej (53,93%) oraz krajowej (59,17%).

Wykres 1. Procentowy udział gmin w ogólnej powierzchni powiatu jędrzejowskiego

Spośród wszystkich gruntów w Gminie Jędrzejów prawie 62% zaliczonych zostało do gruntów ornych (przy średniej powiatowej wynoszącej blisko 56%, a wojewódzkiej – około 41,5%), 1,3 % do pastwisk, 5,9% do łąk, 0,5% do sadów.Lasy i grunty leśne zajmują 22,6% powierzchni ogólnej gruntów na terenie Gminy przy średniej dla województwa wynoszącej 28,3% (powiatu – 19,9%). Gmina Jędrzejów charakteryzuje się na tle innych gmin średnim wskaźnikiem zalesienia.Pobieranie 1.46 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna