Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


V. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy i PowiatuPobieranie 1.46 Mb.
Strona22/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

V. Powiązanie projektu/ów z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy i Powiatu


Zaplanowane projekty drogowe są świadomie rozłożone na terenie całej Gminy, jednak w tych miejscach, w których modernizacja drogi otworzy nowe tereny na inwestycje i usprawni ruch (np. Skroniów, ul. Przemysłowa) czy turystykę.

Projekty te powiązane są również z przebiegającymi w tym obszarze drogami krajowymi 7 i 78 oraz wojewódzkimi.

Stworzenie sieci dróg wysokiej jakości ma na celu dywersyfikację możliwości transportowych na obszarze Gminy w stosunku do dróg tranzytowych oraz stworzenie infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenach dotychczas marginalizowanych wskutek ograniczonych możliwości logistycznych, głównie transportowych. Obiekty będące efektami procesów inwestycyjnych, służące zaspokajaniu ludzkich potrzeb, jak sieć drogowa i kolejowa, szkoły czy szpitale, zabudowa mieszkaniowa są jednak czymś więcej niż tylko dobrami o dużej wartości ekonomicznej; są elementami tzw. trwałej przestrzeni, której kształt i stan wpływają na sposób życia ludzi. Wpływ ten trwa w czasie - ze względu na znaczną choć zróżnicowaną długowieczność tych obiektów - oddziałując na sposoby życia kolejnych pokoleń, których zamiary życiowe i aspiracje mogą z czasem zderzyć się z odziedziczonym modelem przestrzennego ukształtowania kraju, miasta, wsi czy mieszkania. Kosztowność tych decyzji i długotrwałość ich skutków sprawiają, że błędy są szczególnie trudno usuwalne, a skutki decyzji trafnych z czasem zaczynają być postrzegane jako niezwykle istotne dla życia zbiorowości, chociaż traktowane jako oczywiste. Chcąc być dobrym partnerem lokalnym, dla tych, którzy chcą na tych obszarach inwestować powiat Gmina Jędrzejów musi realizować projekty drogowe.

Zakładamy duży wysiłek partnerów społecznych i instytucjonalnych w działaniach zdefiniowanych jako przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, ponieważ skutki rozszerzania się tego zjawiska zaczynają odczuwać (obok samych poszkodowanych) również coraz szersze grupy społeczne i instytucje na terenie Gminy. Wzrasta też społeczna świadomość w zakresie konsekwencji pogłębiania się ekonomicznego rozwarstwienia społeczeństwa oraz rozciągniętych w czasie i dotykających kolejne pokolenia skutków wykluczenia społecznego dużych grup społecznych.

Wszelkie działania powiatu i ww. instytucji, które zamierzamy realizować poprzez środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nie będą efektywne, jeśli zadania inwestycyjne dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach ZPORR) nie będą realizowane.

Dla właściwej ochrony środowiska w Gminie Jędrzejów koniecznym jest skorelowanie działań samorządu gminnego z działaniami podmiotów prywatnych. Efekty Planu Rozwoju Lokalnego zostaną wzmocnione przez szereg partnerstw publiczno-prywatnych w powyższym zakresie.

W sytuacji stałego wycofywania się państwa z odpowiedzialności za rosnący obszar bezrobocia i ubóstwa uzasadniony jest wysiłek skierowany na utrzymanie standardu powiatowych instytucji i placówek zajmujących się obsługą rynku pracy i polityką socjalną. Chcemy je rozwijać m.in. jako miejsca pracy. Będziemy czynić też starania o merytorycznie wysoką ich jakość.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jędrzejów
Przyjęte do realizacji projekty zgodne są z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w Strategii z 1998 r. oraz zadaniami służącymi ich realizacji.


Strategia Rozwoju Powiatu Jędrzejowskiego
Projekty zawarte w niniejszym Planu Rozwoju Lokalnego są powiązane i zgodne ze strategicznymi celami strategicznymi i zadaniami rozwojowymi powiatu jędrzejowskiego określonymi w Strategii Rozwoju Powiatu Jędrzejowskiego, nad którą prace zostały zakończone w sierpniu 2001 r. Dotyczy to w szczególności następujących celów rozwojowych nr 3 i 4, tj. odpowiednio: „Usługi publiczne należycie zaspokajają potrzeby społeczności mieszkających i przebywających w powiecie jędrzejowskim” i „Walory turystyczne powiatu jędrzejowskiego są w pełni wykorzystane do jego rozwoju”.

Projekty drogowe doskonale wpisują się w zadanie nr 3.11. „Pas drogowy na terenie powiatu umożliwia bezpieczne i sprawne poruszanie się po nim ludziom i pojazdom”, w którym przewidziana jest m.in. odnowa dróg powiatowych. Natomiast projekty z zakresu infrastruktury kulturalnej i turystycznej w całości odpowiadają celowi rozwojowemu nr 4 (Walory turystyczne powiatu jędrzejowskiego są w pełni wykorzystane do jego rozwoju), w szczególności w zakresie poszerzenia oferty turystycznej powiatu.


Branżowe strategie powiatu jędrzejowskiego (turytyka, ochrona środowiska)

Przyjęte do realizacji w ramach niniejszego dokumentu projekty turystyczne i kulturalne zbieżne są ze strategię branżowa rozwoju turystyki w powiecie jędrzejowskim wypracowana w ramach programu „Planowanie Rozwoju Lokalnego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego” w lipcu 2003 r. Zarówno projekty drogowe, jak i turystyczne skorelowane zostały ze wskazaniami powiatowego programu ochrony środowiska.


Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
Zadania i projekty zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego są zgodne najważniejszymi priorytetami przyjętej Uchwałą nr XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dn. 30 VI 2000 r. Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Dotyczy to w szczególności Priorytetu 2 (Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury), Priorytetu 3 (Rozwój systemów infrastruktury technicznej), Priorytetu 4 (Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich) oraz Priorytetu 5 (Przyspieszenie urbanizacji oraz restrukturyzacji wzrostu innowacyjności województwa).

Projekty drogowe wpisują się przed wszystkim w program nr 55 Strategii (Rozwój sieci dróg powiatowych i gminnych) zadania „Podnoszenie standardów i stworzenie silnego układu komunikacyjnego stymulującego rozwój regionu” w ramach Priorytetu 3. Nawiązują także do programu nr 71 dotyczącego rozwoju układów komunikacyjnych na obszarach wiejskich w ramach strategicznego zadania „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie ludności wiejskich do zawodów pozarolnicznych Priorytetu 4 (otwarcie terenów inwestycyjnych i dla ruchu turystycznego w powiecie o przewadze ludności wiejskiej) oraz do pośrednio do programu nr 84 „Tworzenie warunków dla wspierania inwestorów realizujących przedsięwzięcia rozwojowe w ramach zadania „Tworzenie warunków sprzyjających aktywizowaniu przedsiębiorczości jako pierwszoplanowego czynnika urbanizacji województwa” Priorytetu 5 dokumentu.

Projekty z zakresu infrastruktury kulturalnej i turystycznej zgodne są programami podporządkowanymi zdaniu „Ochrona dziedzictwa kulturowego. Tworzenie warunków rozwoju kultury, turystyki, sportu i rekreacji” Priorytetu 2, w szczególności programu nr 47 dotyczącego budowy i modernizacji infrastruktury do uprawiania różnych form turystyki.Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna