Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planuPobieranie 1.46 Mb.
Strona23/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu


Oczekiwane przez gminę Jędrzejów wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego służą zmierzeniu osiągnięcia celów szczegółowych zdefiniowanych w dokumencie pt. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet 3, działania 3.1 oraz 3.2).

Głównym celem działania 3.1 jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich (obszary wiejskie to obszary usytuowane poza granicami administracyjnymi miast) i małych miast do 20 tys. mieszkańców. Dodatkowo określone są następujące cele szczegółowe działania: • wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast,

 • tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Głównym celem działania 3.2 jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Do pomiaru tychże szczegółowych celów służą wskaźniki produktu i rezultatu, mierzące natychmiastowe efekty dotyczące bezpośrednich beneficjentów finansowanych działań oraz nie poddające się prostej kwantyfikacji wskaźniki jakościowe, jak np. wzrost poczucia bezpieczeństwa, obniżanie się wskaźników patologii społecznej, wzrost przejawów optymizmu społecznego i poczucia stabilizacji, itp.

W przypadku zaplanowanych przez gminę Jędrzejów projektów zadań inwestycyjnych i remontowych są to „oczekiwane rezultaty” wpisane w tabelach: Planowane projekty inwestycyjne i remontowe w latach 2004 – 2006 oraz w latach 2007 – 2013 w rozdziale IV. Realizacja zadań i projektów.

Z niniejszego planu jedynie zaplanowane inwestycje drogowe oraz w zakresie infrastruktury turystycznej i kulturalnej wpisują się w obszar poszukiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych z Działania 3.1. i Działania 3.2 (pozostałe dotyczące infrastruktury głównie szkolnej i zdrowotnej z działania 3.5), dlatego szczegółowo zanalizowane zostały wskaźniki monitorowania tychże inwestycji, które zostały przedstawione poniżej:


Wskaźniki produktu:

 • długość przebudowanych odcinków dróg w latach 2005 – 2013: 35,8 km;

 • długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2005 – 2013: 29,2 km;

 • długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej w latach 2005 – 2013: 5,37 km;

 • długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci wodociągowej w latach 2005 – 2013: 47,4 km;

Wskaźniki rezultatów:

 • Powiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych (która zostanie oszacowana w trakcie realizacji planu).

 • Istotna likwidacja barier rozwojowych w sołectwach gminy.

 • Skrócenie czasu przejazdów poprzez modernizację nawierzchni dróg.

Wskaźniki oddziaływania:

 • Powstanie nowych podmiotów gospodarczych.

 • Utrzymanie istniejących podmiotów gospodarczych.

 • Powstanie nowych gospodarstw agroturystycznych.

 • Tworzenie się nowych miejsc pracy poza rolnictwem – dywersyfikacja działalności gospodarczej na terenach rolnych.

 • Zwiększenie ruchu turystycznego w gminie Jędrzejów.VII. Plan finansowy zadań w latach 2005-2006 oraz założenia na lata 2007-2013

Realizacja projektów i zadań określonych w Programie Rozwoju Lokalnego wymagać będzie wydatkowania w latach 2005-2006 kwoty 14 964 190 zł. W porównaniu do wielkości budżetu gminy oznacza to, że w okresie najbliższych dwóch lat suma tych wydatków stanowić będzie ponad 40% dochodów rocznych (w odniesieniu do budżetu 2004 roku).

Zważywszy na strukturę wydatków budżetowych gminy, w której tzw. „sztywne” wydatki bieżące stanowią w 2004 ponad 90% budżetu, sfinansowanie zadań, ujętych w Programie, możliwe będzie jedynie pod warunkiem uzyskania znaczącego wsparcia z zewnątrz.

Zakłada się, iż finansowanie projektów w okresie 2005-2006 odbywać się będzie z następujących źródeł:
 1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3 Infrastruktura podstawowa

31 Infrastruktura transportowaŹródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

2005 r.

2006 r.

Budżet JST (gmina – 15%)

74 833

74 833

Budżet Państwa (10%)

49 889

49 889

Środki PrywatneŚrodki UE (ZPORR)

374 167

374 167

Inne środki (fundusze celowe)Razem

498 889

498 889

Źródło: Opracowanie własne


 1. BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3.1. Obszary Wiejskie Infrastruktura podstawowa

sieci wodociągowe


Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

2005 r.

2006 r.

Budżet JST (gmina – 15%)

258 529

258 529

Budżet Państwa (10%)

172 352

172 352

Środki PrywatneŚrodki UE (ZPORR)

1 292 644

1 292 644

Inne środki (fundusze celowe)Razem

1 723 525

1 723 525

Źródło: Opracowanie własne


 1. BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3.1. Obszary Wiejskie Infrastruktura podstawowa

sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków


Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

2005 r.

2006 r.

Budżet JST (gmina – 15%)

730 247

730 247

Budżet Państwa (10%)

486 832

486 832

Środki PrywatneŚrodki UE (ZPORR)

3 651 237

3 651 237

Inne środki (fundusze celowe)Razem

4 868 316

4 868 316

Źródło: Opracowanie własne

 1. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY

Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Dziedzina interwencji: 3 Infrastruktura podstawowa

Kanalizacja deszczowa


Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kwota w zł

2005 r.

2006 r.

Budżet JST (gmina – 15%)

58 705

58 705

Budżet Państwa (10%)

39 137

39 137

Środki PrywatneŚrodki UE (ZPORR)

293 525

293 525

Inne środki (fundusze celowe)Razem

391 366

391 366

Źródło: Opracowanie własne
Plan finansowania projektów i zadań inwestycyjnych w latach 2005-2006 zawarty jest w Arkuszu Nr 1.

Plan finansowania projektów i zadań inwestycyjnych w latach 2007-2013 zawarty jest w Arkuszu Nr 2.

Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna