Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Sytuacja finansowa beneficjentaPobieranie 1.46 Mb.
Strona24/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Sytuacja finansowa beneficjentaNa 2004 rok - według Uchwały Rady Miasta i Gminy– plan dochodów ogółem zamyka się kwotą 35 875 252 zł, plan wydatków ogółem wynosi 36 555 106 zł, z czego wydatki inwestycyjne planowane są w kwocie łącznej 4 493 988 zł, co stanowi 12,29% planowanych wydatków ogółem. Planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4 994 050 zł na pokrycie planowanych rozchodów budżetu.

Stan zadłużenia miasta i gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosił 14 910 233 zł, prognozowany stan długu na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniesie 15 599 087 zł, co stanowi 43,46% planowanych dochodów budżetu na 2004 rok.

2. Prognoza budżetu i wydatków na lata 2004-2013

Wykonanie długookresowej prognozy budżetu uzasadnia potrzeba odpowiedzi na pytanie: czy miasto i gmina będzie w stanie we wszystkich latach, objętych Planem Rozwoju Lokalnego, zapewnić udział środków własnych w finansowaniu planowanych projektów i zadań inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu poziomu finansowania bieżących wydatków oraz obsługi zadłużenia.

Prognozę budżetu - obejmującą dochody, wydatki (w tym wydatki inwestycyjne na poziomie wynikającym z planu finansowania projektów i zadań zawartych w Arkuszach Nr 1 i Nr 2) przychody i rozchody oraz stan wolnych środków i poziom zadłużenia na koniec każdego roku - przedstawiono w Arkuszu Nr 3 w postaci 3 scenariuszy.

W Arkuszu 3.1. przedstawiono Scenariusz I, którego założeniami są: • Wydatki inwestycyjne na poziomie środków własnych w finansowaniu planowanych zadań inwestycyjnych

 • Z nadwyżek finansowych uzyskiwanych w kolejnych latach miasto i gmina spłacają istniejące zadłużenie

Przy spełnieniu tych założeń gmina uzyskuje spadający wskaźnik zadłużenia z 39,39% w 2005 do 18,13% w 2013, wskaźnik obsługi zadłużenia także spada z 7,84% w 2005 do 1,44% w 2013. W 2013 występuje deficyt.
W Arkuszu 3.2. przedstawiono Scenariusz II, którego założeniami są:

 • Wydatki inwestycyjne w postaci środków własnych koniecznych w finansowaniu planowanych zadań inwestycyjnych zostają maksymalnie przyspieszone; i tak w latach 2005 i 2006 przedstawiono po 50% kwoty planowanych wydatków z lat 2005-2013,

 • Nie przedstawiono w Scenariuszu innych wydatków inwestycyjnych

 • W miarę potrzeb gmina finansuje się kredytem krótkoterminowym, który jest spłacany w roku budżetowym, w którym występują wolne środki,

Przy spełnieniu tych założeń gmina utrzymuje bezpieczną wysokość wskaźnika zadłużenia, który przyjmuje najwyższe wartości w latach 2005-2006: odpowiednio 50,93% i 58,53%, następnie spada do 28,84% w 2013, najwyższa wartość wskaźnika obsługi zadłużenia to 9,34% w 2007, następnie spada do poziomu 4,05% w 2013. Deficyt budżetowy występuje jedynie w latach 2005 - 2006 roku, a jego relacja do dochodów wynosi odpowiednio 7,00% i 8,20%.
W Arkuszu 3.3. przedstawiono Scenariusz III, którego założeniami są:

 • Podwojenie wysokości wydatków inwestycyjnych w postaci środków własnych koniecznych w finansowaniu planowanych zadań inwestycyjnych. Poprzez większy udział własny (30%) bądź też poprzez realizację inwestycji nie objętych współfinansowaniem przez UE.

 • W miarę potrzeb gmina finansuje się kredytem krótkoterminowym, który jest spłacany w roku budżetowym, w którym występują wolne środki,

Przy spełnieniu tych założeń gmina utrzymuje dopuszczalną wysokość wskaźnika zadłużenia, który w latach 2005 – 2010 przyjmuje wartości z przedziału 39% - 43%, następnie gwałtownie rośnie do 49,64% w 2012 i do 54,23% w 2013. Od 2007 następuje zwiększanie zadłużenia. Wskaźnik obsługi zadłużenia spada z 4,69% w 2005 do 3,24% w 2008 i dopiero w 2013 przekracza poziom 4%. Nadwyżka budżetowa występuje tylko w latach 2005-2006, wskaźnik relacji deficytu do dochodów rośnie od 2007 - 0,06% do 2013 – 5,54%.
W zależności od potrzeb oraz zmieniających się warunków otoczenia możliwe jest zastosowanie scenariusza „mieszanego”, uwzględniającego poszczególne elementy z przedstawionych scenariuszy.

Realizacja każdego ze scenariuszy wymagać będzie rygorystycznej kontroli kosztów, szczególnie w zakresie wydatków bieżących oraz efektywnego zarządzania długiem.

VIII. System wdrażania


System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jędrzejów będzie skuteczny, ponieważ na etapie jego tworzenia był on konsultowany z mieszkańcami Gminy. Zatwierdzenie dokumentu w formie uchwały nadaje Planowi Rozwoju Lokalnego rangę oficjalnego dokumentu będącego podstawą do polityki inwestycyjnej na najbliższe lata.

Głównym inicjatorem i oraz wykonawcą Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jędrzejów jest Burmistrz Miasta i Gminy. Jako organ wykonawczy Gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym przyjmie zarządzenie, która określi sposób wykonania uchwały zatwierdzającej Plan Rozwoju Lokalnego. Zarządzenie szczegółowo określi zadania do wypełnienia, sposób i termin realizacji, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz gminne jednostki organizacyjne i osoby prawne bezpośrednio odpowiedzialne za ich wykonanie oraz podmioty nadzorujące. Tak określone kompetencje dotyczyć będą: przygotowania dokumentacji technicznej, uzgodnień pozwoleń na budowę, przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych o środki pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wyłonienie wykonawców na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego, nadzór nad wykonawcą robót (inspektor nadzoru), odbiór końcowy inwestycji, raportowanie częściowe i końcowe.


Przedmiotowe zarządzenie opierać będzie się tez na następujących wytycznych:

Przedstawione w Planie Rozwoju Lokalnego: • planowane projekty i zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2004 – 2006 oraz na lata 2007 – 2013, a także

 • plan finansowy realizacji inwestycji na lata 2004 - 2006 przez Gminę Jedrzejów, który szczegółowo określa zadania oraz sposoby ich finansowania - zabezpieczenie środków z budżetu Gminy czy funduszy strukturalnych UE

początkują zmianę podejścia do planowania w powiecie w szczególności w planowaniu inwestycyjnym i finansowym.

Wśród najważniejszych korzyści jakie powiat odniesie wykorzystując wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego znajdują się: • możliwość lepszego i wcześniejszego przygotowania poszczególnych inwestycji do realizacji oraz optymalizacja źródeł finansowania;

 • ocena wpływu inwestycji na budżet Gminy po jej zrealizowaniu;

 • wydłużenie horyzontu planowania i uszczegółowienie finansowej strony planu inwestycyjnego oraz analiza możliwości finansowych Gminy.

Wdrażanie poszczególnych inwestycji z planu odbywać się będzie wg schematów:

 1. Inwestycje infrastrukturalne:Ogłoszenie przetargu w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych:Burmistrz Miasta i Gminy
Nadzór na inwestycjąBurmistrz Miasta i Gminy

Wykonawcafirma wyłoniona w przetargu 1. Inwestycje w placówkach i jednostkach organizacyjnych Gminy:
Ogłoszenie przetargu w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych:

Burmistrz Miasta i Gminy

(właściwa gminna jednostka organizacyjna albo osoba prawna)

Nadzór na inwestycją

placówka lub jednostka organizacyjna Gminy, w której następuje realizacja zadania
Wykonawcafirma wyłoniona w przetarguIX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

 1. System monitorowania i oceny planu rozwoju lokalnego

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze powiatu.

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jędrzejów będzie monitorowany w sposób ciągły i regularny, z określonymi odstępami czasowymi. Pomiar wskaźników planu będzie przebiegał systematycznie – corocznie. Dane będą pochodziły głównie ze źródeł własnych (komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, komunalne jednostki organizacyjne i osoby prawne. Wskaźniki produktów będą głównie określane w oparciu o protokoły odbioru robót. Natomiast źródłem informacji dla wskaźników rezultatów i oddziaływania będą dane pochodzące od instytucji gminnych zajmujących się ewidencją przedsiębiorczości, pomocą społeczną i bezpieczeństwem publicznym, a także dane urzędów statystycznych i Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.

Prowadzone będą także badania, ankiety, sondaże wśród mieszkańców Gminy, mające odpowiedzieć na pytania związane z poprawą sytuacji społeczno-ekonomicznej Gminy i indywidualnych rodzin.

Organami powiatu odpowiedzialnymi za monitorowanie i ocenę realizacji planu są:  1. Rada Miasta i Gminy;

  2. Właściwa komisja Rady Miasta i Gminy;

  3. Burmistrza Miasta i Gminy;

  4. Gminny Zespół ds. Planu Rozwoju Lokalnego.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jędrzejów rozszerzone zostaną zadania Komisji ds. ……………… Rady, o następujące działania: • monitorowanie realizacji planu;

 • składanie propozycji zmian w planie;

 • opiniowanie okresowych ocen realizacji planu;

 • współpraca z Gminnym Zespołem ds. Planu Rozwoju Lokalnego;

 • konsultacje z partnerami społeczno – gospodarczymi regionu.

Komisja składa się z wyznaczonych przez Radę Miasta i Gminy radnych.

W posiedzeniach Komisji udział będą mogli brać przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (z Komitetu Sterującego) i Urzędu Wojewódzkiego (z Komitetu Monitorującego), członkowie Gminnego Zespołu ds. Planu Rozwoju Lokalnego oraz niezależni eksperci.

Zespół ds. Plan Rozwoju Lokalnego powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów, a jego zadaniami są:


 • opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego;

 • monitorowanie i nadzór nad realizacją planu;

 • przygotowywanie propozycji zmian w planie;

 • przygotowywanie okresowych ocen realizacji planu.

Monitorowanie realizacji planu odbywać się będzie na podstawie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz innych dokumentów przedkładanych Komisji na jej żądanie.


 1. Ocena realizacji planu

 • pod względem finansowym odbywać się będzie na podstawie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania planu wydatków;

 • pod względem merytorycznym na podstawie sprawozdań dyrektorów jednostek, opinii kierowników komunalnych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, partnerów społecznych, badań, ankiet i sondaży przeprowadzanych wśród mieszkańców oraz zleconych badań wyspecjalizowanym instytucjom.

Ocena planu rozwoju lokalnego dokonywana będzie każdorazowo po zakończonym roku budżetowym na absolutoryjnej sesji Rady Miasta i Gmny.

Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia oczywiście możliwość jego uzupełnienia o kolejne zadania i projekty wynikające bezpośrednio ze zmian w programach operacyjnych.
 1. Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi przy realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się może na podstawie corocznie aktualizowanego „Programu współpracy Miasta i Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi” w celach:

  • programowania i realizacji regionalnej polityki ekorozwoju,

  • tworzenia warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego,

  • informowania społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  • pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,

  • podejmowania działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój Gminy Jędrzejów, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu,

  • inspirowania i podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności lokalnej,

  • realizacji innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej.

Współpraca pomiędzy Gminą a sektorem publicznym i prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi w celu realizacji planu odbywać się będzie:  • poprzez inicjowanie okresowych spotkań z sołtysami Gminy Jędrzejów, przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i innych organizacji mających wpływ na rozwój Miasta i Gminy;

  • poprzez przepływ informacji z sesji Rady Miasta i Gminy;

  • przyjmowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy postulatów z zakresie aktualizacji i uzupełnienia Planu składanych przez radnych Gminy, sołtysów i rady sołeckie, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców, przedsiębiorców, komunalne jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.
 1. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Jędrzejów był na etapie tworzenia szeroko konsultowany z mieszkańcami Gminy za pośrednictwem ankiet głównych problemów oraz warsztatów rozwoju lokalnego. Wobec tego opinia publiczna jest poinformowana o celach, założeniach i kierunkach rozwoju przyjętych w dokumencie.

Wśród mieszkańców obserwuje się świadomość niedostatecznego wyposażenia Gminy w podstawową infrastrukturę społeczną i techniczną oraz przekonanie, że jej brak stanowi główny powód ograniczenia rozwoju Gminy Jędrzejów. Równie powszechnie akceptowane w świadomości społecznej jest przekonanie o niedostatecznym rozwoju bazy turystycznej i usług turystycznych w Gminie. Mieszkańcy upatrują w turystyce seanse na tworzenie nowych miejsc pracy dla zamieszkujących teren Gminy.

W związku z tym zadania przyjęte do realizacji mają szeroką akceptację i poparcie lokalnej społeczności jako działania zmierzające do rozwiązania kluczowych problemów.

Mieszkańcy Gminy nadal będą starannie informowani przez władze Gminy o przebiegu realizacji Planu. Ich opinia będzie uwzględniania przy jego ewentualnych korektach.

Public Relations planu rozwoju lokalnego odbywać się poprzez:  1. Strony internetowe Gminy – zamieszczenie planu oraz jego aktualizacja;

  2. Gazetę Jędrzejowską – czasopismo o zasięgu lokalnym;

  3. Działania informacyjno – promocyjne służb informacyjno-prasowych Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów;

  4. Współpracę z redakcjami lokalnych mediów – przekazywanie za ich pośrednictwem ważnych informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania samorządu i jednostek Gminy, w tym realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;

  5. Prowadzenie własnej działalności wydawniczo - promocyjnej w formie różnego rodzaju wydawnictw książkowych dotyczących Gminy, w tym realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

  6. Wizualizacja – standardowe oznaczanie obiektów, wydawnictw i wystrojów upowszechniające wiedzę o efektach planu.

Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna