Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoPobieranie 1.46 Mb.
Strona4/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

3. Sfera społeczna

Gęstość zaludnienia w Gminie Jędrzejów jest względnie wysoka (wynosi średnio 131,5 osób na km2 – stan na 31.12.2003 r.) w porównaniu do gęstości zaludnienia w województwie świętokrzyskim (110,5 osób na km2). Taki obraz statystyczny jest skutkiem odgrywania przez miasto Jędrzejów centrum usług ponadpodstawowych dla całego powiatu jędrzejowskiego.3.1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Mieście i Gminie Jędrzejów

3.1.1. Struktura demograficzna


Ludność Miasta i Gminy Jędrzejów (wg stanu na 31.12.2003 r.) liczyła 29.927 mieszkańców co stanowiło blisko 1/3 ogólnej liczby mieszkańców powiatu jędrzejowskiego oraz około 2,23% mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W
ykres 2. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Jędrzejów w latach 1996-2004

Wykres 3. Udział ludności gmin w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu – stan w dniu 31.12.2003 r.
Wskaźnik gęstości zaludnienia (w oparciu o dane z dnia 31.12.2003 r.) dla powiatu (71,7 osób na 1 km2) jest znacznie niższy od średniej krajowej (122 osoby/1 km2) oraz wojewódzkiej (110,5 osoby/1 km2). W Gminie Jędrzejów wynosi ok. 131,5 osób na km2, w samym natomiast mieście aż 228 osób/km2.

Tabela 2. Charakterystyka ludności - stan w dniu 31.12.2003 r.Wyszczególnienie

Kobiety na 100 mężczyzn

Ludność na 1 km2

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

województwo świętokrzyskie

105

110,5

66,5

powiat jędrzejowski

102

72

69,8

gmina Jędrzejów

106

131,5

65,3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych, Internet

Tabela 3. Małżeństwa, urodzenia żywe, przyrost naturalny – na 1000 mieszkańców w dniu 31.12.2003 r.Wyszczególnienie

Ludność w wieku produkcyjnym

Małżeństwa

Urodzenia żywe

Przyrost naturalny

Gęstość zaludnienia na 1 km2

na 1000 mieszkańców

Województwo świętokrzyskie

600,5

5,50

9,37

-0,82

110,5

Powiat jędrzejowski

588,9

6,24

9,99

-1,94

73,3

Gmina Jędrzejów

618,3

6,66

9,32

-1,55

131,5

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych, Internet
Gmina Jędrzejów posiada najwyższy wskaźnik gęstości zaludnienia na 1 km2 na terenie powiatu jędrzejowskiego (131,5 osoby). Pozostałe gminy z terenu powiatu posiadają zdecydowanie niższe wskaźniki: Gmina Słupia – 43,4 osoby/1 km2, Gmina Wodzisław – 44,2 osoby/1 km2, Gmina Nagłowice – 46,2 osoby/1 km2 , Gmina Imielno – 46,7 osoby/1 km2.
Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje na 19,77% udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Udział ten jest znacznie niższy do średniej krajowej wynoszącej 23,19%, wojewódzkiej – 23,2% i powiatowej – 23,55%. Łącznie na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów mieszka 5.930 osób w wieku przedprodukcyjnym.

Należy zwrócić uwagę na postępujące obniżanie się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, które świadczy o stopniowym starzeniu się społeczeństwa (jest to również trend ogólnonarodowy).

Udział ludności w wieku produkcyjnym wynoszący 65,29% (53.415 osób) jest wyższy do średniej krajowej (61,9 %), wojewódzkiej (60,04%) i powiatowej (58,89%).

Miasto i Gminę zamieszkuje 4.476 osób w wieku poprodukcyjnym. Gminę cechuje stosunkowo niski udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców (14,92%).

Tabela 5. Charakterystyka ludności według grup wiekowych - stan w dniu 31.12.2003 r.


Wyszczególnienie

Ludność w wieku przed-produkcyjnym ogółem

Ludność w wieku produkcyjnym ogółem

Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem

w %

Polska

23,22

61,92

14,86

Województwo świętokrzyskie

23,19

60,04

16,73

Powiat jędrzejowski

23,55

58,89

17,56

Gmina Jędrzejów

19,77

65,29

14,92

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, Internet

Gmina miejsko-wiejska posiada najwyższy udział w ludności wieku produkcyjnym w powiecie jędrzejowskim (65,29%). Wysoki udział osób w wieku produkcyjnym w gminach miejsko-wiejskich wynika z ruchu migracyjnego odbywającego się z obszarów wiejskich do obszarów miejskich.

Ważnym miernikiem charakteryzujących przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji stałej. Dla Gminy Jędrzejów saldo to w 2003 roku wykazywało wartości ujemne (odpływ 103 mieszkańców) świadczące o odpływowym charakterze tego obszaru. Łącznie w roku 2003 zanotowano napływ do Gminy 308 osób (w tym 126 do miasta Jędrzejów oraz 182 osób do 37 sołectw wchodzących w skład Gminy) oraz odpływ 411 osób (w tym 283 osób z terenu samego miasta). Wskaźnik migracji stałej na 1000 mieszkańców (wynoszący –3,4 osoby) był zdecydowanie niższy do średniej wojewódzkiej (-1,8 osoby), ale wyższy od średniej powiatowej (-4,6 osoby). Jeszcze w roku 2001 wynosił ponad 8 osób.

W przypadku innych gmin wchodzących w skład powiatu jędrzejowskiego wskaźnik przyjmował wartości ujemnie dla Gminy Małogoszcz (-3,4), Gminy Sędziszów (-5,0), Gminy Imielno (-7,2), Gminy Nagłowice (-8,3), Gminy Oksa (-0,4), Gminy Słupia Jędrzejowska (-6,8), Gminy Sobków (-2,0), Gminy Wodzisław


(-5,9).
Należy zwrócić uwagę, iż w latach 1999-2003 zanotowano na obszarze objętym badaniem więcej zgonów niż urodzeń. W roku 2003 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł 69 osób (z czego 49 osób na terenie samego miasta Jędrzejów).

Niepokoi zjawisko zwiększającego się trendu ujemnego w przyroście naturalnym dla Gminy Jędrzejów.

Należy zwrócić uwagę, iż Gmina posiada ujemną wartość przyrostu naturalnego przypadającego na 1000 mieszkańców (wskaźnik ten wynosi -2,3 osoby). Jest on niższy od średniej krajowej (-0,15 osoby), średniej wojewódzkiej (-1,3 osoby) oraz średniej powiatowej (2,1 osoby). W stosunku do innych powiatów z terenu województwa, powiat jędrzejowski zajmuje 9 miejsce pod względem poziomu przyrostu naturalnego liczonego na 1000 mieszkańców.

Wykres 4. Przyrost naturalny na terenie powiatu jędrzejowskiego w latach 1996 – 2003 r.
Źródło: GUS – Internet (Bank Danych Regionalnych)


Do innych gmin w powiecie jędrzejowskim posiadających szczególnie niską wartość przyrostu naturalnego przypadającego na 1000 mieszkańców należy zaliczyć Gminę Nagłowice (-4,43 osoby), Gminę Wodzisław (-4,99 osoby), Gminę Imielno (-8,52 osoby) oraz Gminę Słupia (-10,73 osoby). Przyrost dodatni występował w roku 2002 w Gminie Małogoszcz (0,77 osoby) i Gminie Oksa (1,39 osoby).

Równie ważnym wskaźnikiem ukazującym bieżące tendencje mieszkańców jest ilość zawieranych małżeństw. Ilość zawieranych małżeństw świadczy między innymi o skłonności mieszkańców do dalszego pobytu w miejscu dotychczasowego zamieszkiwania.W roku 2003 zawarto 197 małżeństw, w tym 110 na terenie miasta Jędrzejów, (6,56 na 1000 mieszkańców) i jest to wartość wyższa od średniej krajowej (5,02), wojewódzkiej (5,50) i powiatowej (6,24).

Należy stwierdzić, iż utrzymywanie się wysokiego poziomu zawieranych małżeństw wpływa między innymi na zwiększenie się potrzeb mieszkaniowych zgłaszanych przez mieszkańców Gminy.

Pobieranie 1.46 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna