Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoPobieranie 1.46 Mb.
Strona6/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Kraj


1

2

3

4


1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
30.06.2004


4,8
9,5
11,8
14,0
14,0
14,3
12,8
9,6
9,4
11,4
12,6
14,3
14,6
13,6
18,5


8,7
12,2
14,1
17,6
17,4
17,3
15,9
12,1
12,1
15,0
16,5
18,3
18,5
18,1
21,9


6,1
11,4
13,6
15,7
16,0
14,9
13,6
10,5
10,4
13,0
15,0
17,4
18,1
18,0
19,5

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

W czerwcu 2004 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 18,5% czyli o 3,4 % mniej niż na terenie województwa i o 1,0% mniej niż na terenie kraju.

W
ykres 5. Stopa bezrobocia w powiecie jędrzejowskim oraz w kraju w latach 2000 – 2004 r.
W końcu czerwca 2004 roku w powiecie jędrzejowskim zarejestrowanych pozostawało 7.034 bezrobotnych. Było to o 3.309 osób więcej niż w końcu grudnia 1998 roku. Wśród bezrobotnych kobiety w liczbie 3.804 stanowią 54,1% ogółu bezrobotnych w powiecie.

Należy jednak zaznaczyć, iż duża cześć bezrobotnych nie rejestruje się w PUP, co w znaczącym stopniu zaniża wskaźnik realnego poziomu bezrobocia. Sytuacja ta w szczególności dotyczy osób mieszkających na terenach wiejskich powiatu (w tym i Gminy Jędrzejów).

Powiat jędrzejowski charakteryzuje się zatem średnim poziomem bezrobocia.

Tabela 11. Bezrobotni w powiecie jędrzejowskim według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawiania bez pracy (stan w dniu 30 VI 2004 r.)Powiatowy Urząd Pracy

w Jędrzejowie

Numer identyfikacyjny

Bezrobotni według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy

REGON

291144911
Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

Liczba bezrobotnych

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach


ogółem

do 1

1 - 3

4 - 6

pow. 6 - 12

pow. 12 - 24

pow.24

kobiet

do 1

1 - 3

4 - 6

pow. 6 - 12

pow. 12 - 24

pow.24

01

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15-17

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
18-24

02

2 247

230

190

326

509

455

537

1 177

102

71

134

268

252

350

Wiek

25-34

03

2 189

72

170

279

271

350

1 047

1 286

40

90

119

146

179

712

w

35-44

04

1 166

27

95

128

125

162

629

663

18

34

60

62

69

420

latach

45-54

05

1 205

37

82

111

170

173

632

628

20

35

38

73

67

395
55-59

06

197

3

17

20

10

27

120

50

0

1

3

4

5

37
60 - 64 lata

07

30

1

0

1

4

5

19

wyższe

08

484

48

68

102

117

85

64

360

33

53

74

86

62

52

Wyk -

policealne i średnie zawodowe

09

2 011

161

137

264

357

360

732

1 188

79

59

104

184

213

549

ształ -cenie

średnie ogólno-kształcące

10

537

40

49

71

114

92

171

404

25

31

48

87

67

146
zasadnicze zawodowe

11

2 328

72

175

257

327

371

1 126

1 072

21

48

78

129

134

662
podstawowe i nie- pełne podstawowe

12

1 674

49

125

171

174

264

891

780

22

40

50

67

96

505
do 1 roku

13

807

29

60

101

119

146

352

522

22

30

44

69

93

264
1 - 5

14

1 593

66

136

239

221

269

662

800

23

57

88

95

139

398

Staż

5 -10

15

779

26

70

89

105

111

378

437

17

35

35

51

51

248

pracy

10 -20

16

930

28

78

88

127

124

485

507

18

26

40

63

50

310

ogółem

20 - 30

17

601

26

66

79

97

105

228

237

12

21

29

43

28

104
30 lat i więcej

18

62

5

1

12

15

15

14

11

1

0

2

2

2

4
bez stażu

19

2 262

190

143

257

405

402

865

1 290

87

62

116

230

209

586

Ogółem

20

7034

370

554

865

1089

1172

2984

3804

180

231

354

553

572

1914

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

Z analizowanych danych wynika, że poziom wykształcenia jest istotnym czynnikiem wpływającym na posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Największe problemy z podjęciem pracy mają osoby o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji pożądanych na rynku pracy. Niemniej jednak zaznaczyć należy, iż zwiększa się odsetek osób legitymujących się wykształceniem wyższym (6,9% ogółu zarejestrowanych, a dla porównania jeszcze w grudniu 2002 r. osoby te stanowiły 5,7% ogółu bezrobotnych). W końcu czerwca 2004 r., w rejestrach PUP w Jędrzejowie wśród bezrobotnych szczególnie liczna jest grupa osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (28,6%) oraz zasadniczym zawodowym (33,1%). Najmniejszy odsetek stanowią osoby z wykształceniem wyższym (6,9% ogółu) oraz ze średnim ogólnym (7,6% ogółu zarejestrowanych).

Niepokoi liczba osób długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (tj. 2.984 osób, co stanowi to 42,4% ogółu zarejestrowanych). Dla porównania, w grudniu 2001 r., stanowiły one 34,9% ogółu bezrobotnych.

Wśród osób zarejestrowanych w urzędzie pracy przeważają osoby bez stażu pracy albo z krótkim stażem do 1 roku (43,6%). Dwie trzecie bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim nie ukończyło jeszcze 35 roku życia.Tabela 7. Struktura bezrobocia w gminach powiatu jędrzejowskiego (stan na III kwartał 2004 r.)

Gmina

Liczba bezrobo-

tnych

ogółem

W tym

kobiety

Absolwenci

szkół

ponadpod-stawowych

Zwolnieni z przyczyn dotyczących

zakładu pracy

Z prawem do zasiłku

W wieku

18-44

lat

Pozostający

Bez pracy

> 12 m-cy

Jędrzejów


2 454

1 276

0

207

169

1 884

1 377

Imielno


384

197

0

18

20

331

230

Małogoszcz


1019

615

0

97

35

805

606

Nagłowice


395

180

0

17

23

346

238

Oksa


316

167

0

18

20

277

185

Sędziszów

986

628

0

112

67

771

619

Słupia Jędrzejowska

249

135

0

9

11

220

139

Sobków

593

323

0

53

48

473

325

Wodzisław

518

263

0

36

23

417

321

RAZEM

6914

3784

0

567

461

5524

4040

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie

Z powyższych danych wynika, że aż 76,7% bezrobotnych w Gminie Jędrzejów nie ukończyło jeszcze 45 roku życia i (co zatrważające) aż 56,1% bezrobotnych pozostaje bez pracy powyżej 1 roku.

Z uwagi na powyższe obserwacje władze samorządowe Powiatu i Gminy Jędrzejów powinny koncentrować swe działania na: poprawie stanu infrastruktury technicznej w Powiecie i Gminie w celu zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej i tworzenia nowych miejsc pracy, rozbudowie infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej Powiatu i Gminy, dostosowaniu oferty średniego szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz na wspieraniu procesu kształcenia ustawicznego osób dorosłych.3.2. Oświata i pomoc społeczna w Gminie Jędrzejów

3.2.1. Nauczanie przedszkolne


W Gminie Jędrzejów, wg stanu z dnia 31.12.2003 r., funkcjonowało 8 przedszkoli z 18 oddziałami dysponujących 481 miejscami. Do przedszkoli uczęszczało 452 dzieci. Dodatkowo działały 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało 238 dzieci.

Tabela 8. Przedszkola oraz miejsca w przedszkolach przypadające na 1000 mieszkańców - według stanu w dniu 31.12.2001r.Wyszczególnienie

Przedszkola (bez specjalnych)

Miejsca w przedszkolach (bez specjalnych)

1000 mieszkańców

Polska

0,21

18,0

Województwo świętokrzyskie

0,18

13,2

Powiat jędrzejowski

0,24

12,6

Gmina Jędrzejów

0,30

16,2

Źródło: GUS – internet
Prezentowane w powyższej tabeli dane wskazują, iż Gmina posiada stosunkowo dobrze rozbudowaną bazę nauczania przedszkolnego.Pobieranie 1.46 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna