Wstęp I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju LokalnegoPobieranie 1.46 Mb.
Strona8/24
Data28.04.2016
Rozmiar1.46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

3.2.5. Placówki społeczne

Tabela 10. Rozmieszczenie i liczby placówek społecznych podlegających powiatowi, z których mogą korzystać mieszkańcy Gminy Jędrzejów .Miejscowość

Rodzaje placówek

Liczba

JędrzejówSpecjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1

Nagłowice

Małogoszcz, Miąsowa, gm. Jędrzejów


Domy Dziecka

- socjalizacyjne

- rodzinne


3

1

2-

Pogotowie Opiekuńcze

0

JędrzejówPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

1

JędrzejówPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1

Mnichów, gm. Jędrzejów

Dom Pomocy Społecznej

1

Źródło: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Placówki społeczne wymagają wielu pilnych remontów i modernizacji. Organy państwowego nadzoru w stosunku do wielu z nich nakazały także dostosowanie się do powszechnie obowiązujących norm i standardów technicznych dla świadczenia usług socjalnych.

Gminną jednostką pomocy społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów.

3.3. Kultura w Gminie Jędrzejów


Komunalną placówką kultury jest Samorządowy Dom Kultury w Jędrzejowie, gdzie skupiona jest największa i najbardziej profesjonalna działalność w sferze kultury. Na terenie Gminy funkcjonuje kilka orkiestr dętych, które działają przy jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, kilka zespołów śpiewaczych Koła Gospodyń Wiejskich i kilka kapel ludowych. Część z nich działa również przy jednostkach OSP.

Powiatową placówką kultury jest Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, które oprócz działalności wystawienniczej prowadzi działalność kulturalną, taką jak cyklicznie organizowane koncerty znanych i cenionych zespołów muzycznych oraz solistów połączone z wystawami plastycznymi. W roku 2003 muzeum odwiedziło 23.883 zwiedzających, co daje średnią 65,4 osoby na dzień.

Urząd Miasta i Gminy dofinansowuje organizowane na terenie Gminy wszystkie te formy artystyczne i kulturalne, które w swym założeniu posiadają charakter gminny i ponadgminny, min. takie jak "Międzynarodowe Koncerty Organowe" organizowane przy Archiopactwie OO. Cystersów w Jędrzejowie, Powiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Folklorystycznych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Jędrzejowie i inne.

Na terenie powiatu działa 1 kino z łączną widownią na 300 osób (stan na 31.12.2003 r.). W roku 2003 odbyły się tu 103 seanse filmowe, które zobaczyło łącznie 1.613 widzów (średnio 15,66 osób na jednym seansie), w tym 683 – produkcje polskie.
W powiecie znajduje się 3 biblioteki i ich filii, które dysponują w swych księgozbiorach 84.812 książkami (stan na 31.12.2003 r.). W powyższych placówkach było w roku 2003 4.662 czytelników i 68.792 czytelników.
Oferta kulturalna na terenie Gminy nie jest jednak zbyt rozbudowana. Doskwiera dostęp do trudniejszych w odbiorze form kultury (teatr, kino niezależne, itp.)
Wiele z podanych powyżej placówek ma obiekty wymagające modernizacji i wyposażenia w nowoczesny sprzęt. W szczególności Samorządowy Dom Kultury wymaga kapitalnego remontu.

3.4. Ochrona zdrowia w Gminie Jędrzejów


Powiat jędrzejowski realizuje ustawowe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia przy pomocy szpitala, przychodni specjalistycznych, ośrodków zdrowia, które zapewniają ambulatoryjne usługi medyczne z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczą usługi w ramach lecznictwa zamkniętego. Siedzibą Zespołu Opieki Zdrowotnej jest Jędrzejów.

Powiat Jędrzejowski od 1 stycznia 1999 r. jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. Aktualnie szpital tworzą 2 główne obiekty wybudowane w 1936 r. i 1961 r. - połączone dobudowaną w 1987 r. Izbą Przyjęć. Przychodnia Specjalistyczna mieści się w osobnym wolnostojącym pawilonie.  • Oddział Chirurgiczny: oprócz zabiegów pierwszego poziomu referencyjnego wykonuje się zabiegi operacyjne z drugiego poziomu referencyjnego np. laparoskopia diagnostyczna, laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego, operacyjne leczenie tarczycy itp. Istnieje możliwość wykonywania procedur chirurgicznych w trybie 1 dnia. Oddział posiada pracownie diagnostyczne wyposażone w laparoskop, kolonoskop, rektoskop, gastroskop, cystoskop, resektoskop.

  • Oddział Wewnętrzny: w ramach Oddziału funkcjonuje 4 łóżkowy pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego tzw. PIOK, gdzie leczy się m.in. ciężkie stany chorób wewnętrznych , w tym zawały serca. Stanowiska PIOK-u wyposażone są w aparaturę zgodną z wymogami Ministra Zdrowia. Oddział posiada pracownie diagnostyczne wyposażone w Echokardiograf Holtera, próbę wysiłkową.

  • Oddział Położniczo – Ginekologiczno – Noworodkowy: istnieje możliwość odbywania porodów rodzinnych. Noworodek przebywa w sali razem z matką. Prowadzony jest czynnie program karmienia piersią. Leczenie metodą TVT (laparaskopową), leczenie choroby nietrzymania moczu. Oddział posiada Blok Operacyjny Porodowy, prowadzi również diagnostykę onkologiczną, badania cytologiczne, kolposkopowe, bakteriologiczne.
  • Oddział Dziecięcy: istnieje możliwość przebywania rodziców z dzieckiem w oddziale przez całą dobę. Oddział posiada pracownię USG dziecięcego, wykonywane są badania echokardiograficzne serca, co pozwala na prowadzenie szerokiej diagnostyki u dzieci.

  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: w oddziale udzielane są świadczenia medyczne w zakresie anestezji, intensywnej terapii, reanimacji. Dotyczą najczęstszych stanów chorobowych zagrażających życiu. Szpital posiada wykwalifikowany personel oraz wysoko specjalistyczny sprzęt.

  • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy: jest to oddział 15 łóżkowy, w którym przebywają osoby wymagające całodobowej opieki medycznej, a nie kwalifikujące się do hospitalizacji. W zakładzie prowadzona jest rehabilitacja pacjentów, pod stałym nadzorem lekarza i rehabilitanta. Pobyt w zakładzie jest odpłatny. Czynione są starania o zwiększenie liczby łóżek w związku z dużym zainteresowaniem tą formą pomocy medycznej.

Ponadto przy szpitalu funkcjonuje Przychodnia Specjalistyczna z poradniami: Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczna, Laryngologiczna, Okulistyczna, Ortopedyczna, Urologiczna, Dermatologiczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Gastroenterologiczna, Kardiologiczna, Neurologiczna, Neonatologiczna, Pulmonologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Reumatologiczna, Hepatologiczna, Zdrowia Psychicznego.

Szpital dysponuje łącznie 190 łóżkami dla pacjentów (stan na 31.12.2003 r.).


Prowadzone są również świadczenia z zakresu lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej. Laboratorium Analityczne, Poradnia dla Kobiet, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Stomatologiczna (od 01.01.2003 r. przekształcona za pomocą cesji w indywidualne praktyki stomatologiczne), Poradnia Leczenia Uzależnień.
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie obejmuje opieką medyczna pacjentów z miasta i gminy Jędrzejów, a także z gmin ościennych.

Zakład posiada dwie miejskie przychodnie – ul. 11 Listopada 26 i ul. B. Chrobrego 4 - i dwa wiejskie ośrodki zdrowia – w Prząsławiu i Rakowie oraz Poradnię Rehabilitacyjną mieszczącą się przy ul. 11 Listopada 113B.

ZPOZ Jędrzejów świadczy usługi z zakresu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej rodzinnej, Poradni dla Kobiet, Poradni Rehabilitacyjnej. Do 31.12.2004 r. funkcjonuje również Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Medycyny Pracy. Udzielanie świadczeń zdrowotnych tych dwóch poradni od stycznia 2005 r. zostanie przejęte przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, co nie ograniczy i nie przerwie dostępności do ww. usług medycznych.

Zakład dysponuje własnym laboratorium diagnostycznym, pracownią Rtg i pracownią cytologiczną.

Ośrodki i jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej borykają się z dużym problemem, którym w głównej mierze jest nie dofinansowanie tych placówek, lecz stan techniczny. Stan techniczny obiektów większości placówek nie jest najlepszy. Niezbędne są nakłady inwestycyjne, doposażenie w odpowiedni sprzęt i dostosowanie obiektów do odpowiednich standardów.
Na terenie Gminy znajduje się 8 aptek (stan na 31.12.2003 r.), w których pracuje 13 farmaceutów
.

3.5. Bezpieczeństwo w Gminie Jędrzejów


W Jędrzejowie zlokalizowana jest Komenda Powiatowa Policji. W odczuciach mieszkańców liczba etatów w Policji nie jest wystarczająca. Postulowane jest zwiększenie liczby etatów policyjnych. W odczuciach społeczeństwa zagrożeń bezpieczeństwa jest coraz więcej. Zjawiska patologii społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) oraz drobna przestępczość (kradzieże, włamania), czy też rozboje i gwałty są coraz częstsze. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie.

Najniebezpieczniejszymi miejscami na drogach (tzw. „czarnymi punktami”) na obszarze Gminy są odcinki drogi krajowe nr 7 przebiegającej przez miasto Jędrzejów ul. Kielecką i Partyzantów Budowana obwodnica Jedrzejowa pewno poprawi tu sytuację.
Pobieranie 1.46 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna