Wstęp ogólna charakterystykaPobieranie 497.39 Kb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar497.39 Kb.
  1   2   3   4   5

Program nauczania j. angielskiego w klasach I - III


Liceum Ogólnokształcącego zakończony maturą - Kurs kontynuacyjny
[numer dopuszczenia: DKOS-4015-105/02].
1). WSTĘP - Ogólna charakterystyka

Program odpowiada wymaganiom reformy oświaty, w szczególności: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 - w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (DZ. U. nr 14 poz. 129) oraz podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla liceów profilowanych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. ( Dz. U. Nr 61/2001 poz. 625 załącznik 4).


2). Mając na uwadze zróżnicowany stopień rozwoju kompetencji obcojęzycznej uczniów przychodzących da liceum z różnych gimnazjów, przyjęto w niniejszym programie podział kursu na trzy fazy:
I faza - wyrównawczo-utrwalająca - realizowana w pierwszym semestrze pierwszej klasy liceum w wymiarze około 50 godzin ( decyzję co do potrzebnej liczby godzin podejmuje nauczyciel po rozpoznaniu poziomu kompetencji uczniów), której celem jest rozpoznanie umiejętności poszczególnych uczniów w zakresie czterech sprawności komunikacyjnych, powtórzenie materiału nauczania wprowadzonego w gimnazjum oraz zintegrowanie klasy. W wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, gdy poziom kompetencji uczniów daleko odbiega od opisanych dla tej fazy osiągnięć, fazę tę można przedłużyć o kolejny semestr.
II faza - rozszerzająca - ma na celu kontynuację i zakończenie poznawania systemu językowego. W fazie tej następuje usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy językowej, dalszy rozwój sprawności komunikacyjnych oraz
rozszerzenie zakresów tematycznych, w których uczeń powinien być w stanie skutecznie porozumiewać się zarówno z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, jak i z obcokrajowcami. Realizacja: II semestr klasy pierwsze j oraz klasa druga - w sumie około 150 godzin.
III faza - pogłębianie i indywidualizacja - strukturyzacja wiedzy, rozbudowywanie umiejętności językowych i ich wykorzystywanie jako interdyscyplinarnego narzędzia poznawczego. Realizacja: trzecia klasa - 100 godzin.
Poszczególne komponenty programu zostały oddzielnie omówione dla każdej fazy.
II. CELE NAUCZANIA
Każdej z trzech faz są przypisane cele: edukacyjne, w zakresie kształcenia umiejętności i wychowawcze. Prezentowany poniżej podział nie ma charakteru sztywnego, trychotomicznego. Korzystający z programu nauczyciele mogą - w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb - w sposób indywidualny kształtować sekwencje poszczególnych celów, które się wzajemnie uzupełniają i przenikają.
Faza I
a) W zakresie językowo-komunikacyjnym:

utrwalenie wiadomości i umiejętności nabytych na poprzednich etapach nauki; - dalsze rozwijanie sprawności rozumienia ze duchu i mówienia;
 1. dalsze rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem i pisania;
 1. doskonalenie poznanych w gimnazjum funkcji językowych umożliwiających w miarę swobodne po- sługiwanie się językiem angielskim w wielu sytuacjach życia codziennego;
 1. rozwój technik kompensacyjnych.


b) W zakresie praktycznym (ogólnorozwojowym):


 1. tworzenie systemu motywacji poprzez wyrabianie poczucia własnej wartości i dążenie do odniesienia osobistego sukcesu;
 1. rozwijanie umiejętności adaptacji do nowych warunków;
 1. rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów (analizowanie, synteza, stawianie i weryfikacja hipotez);
 1. tworzenie strategii efektywnego uczenia się poprzez planowanie i organizowanie własnej nauki oraz samoocenę swych osiągnięć.


c) W zakresie wychowawczym:


 1. wyrabianie poczucia własnej wartości i szacunku dla innych;
 1. wyrabianie umiejętności uczestnictwa w zespołowych formach pracy i gotowości do ponoszenia współ-odpowiedzialnośći za jej efekty;
 1. kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia dla cudzych poglądów, problemów, talentów i ograni- czeń;
 1. kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych kultur, cywilizacji, obyczajów, religii i poglądów;
 1. kształtowanie postaw sprzyjających realizacji pokojowego współistnienia i współpracy międzynaro- dowej.


Faza II
a) W zakresie językowo-komunikacyjnym:


 1. dalszy rozwój sprawności komunikacyjnych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi, uwzględnienie różnych rejestrów językowych, a także stylu formalnego i nieformalnego;
 1. zapoznanie z głównymi odmianami języka angielskiego (w tym jako obcego);
 1. kształtowanie umiejętności korzystania z różnych typów tekstów anglojęzycznych (w tym tekstów literackich); _
 1. rozwijanie umiejętności integrowania sprawności językowych;
 1. nabycie świadomości funkcjonowania języka jako określonego, spójnego systemu;
 1. w efekcie uzupełnienie braków i poszerzenie wiedzy językowej oraz jej systematyzowanie pozwala- jące na zamknięcie systemu językowego.


b) W zakresie praktycznym (ogólnorozwojowym):


 1. dalszy rozwój indywidualnych strategii uczenia się;
 1. wykorzystywanie w coraz większym stopniu umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 1. poszerzanie sytuacji i obszarów wykorzystywania zdobytych umiejętności językowych jako narzędzia pozyskiwania wiedzy i informacji.


c) W zakresie wychowawczym:


 1. kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych kultur, cywilizacji, obyczajów, religii i poglądów;
 1. wykształcenie w uczniach dociekliwości poznawczej, rozwijanie kreatywności;
 1. kształtowanie gotowości do rozwiązywania problemów;
 1. uzyskanie świadomości życiowej użyteczności zdobywanej wiedzy w sensie ogólnym, jak i samego języka angielskiego jako języka o zasięgu światowym;
 1. kształtowanie postaw sprzyjających realizacji szans i aspiracji integracyjnych z zachowaniem silnego poczucia tożsamości narodowej opartej na dziedzictwie kultury własnej ojczyzny.

Faza III
a) W zakresie językowo-komunikacyjnym:


- osiągnięcie umiejętności na poziomie zaawansowanym, zapewniającym swobodne porozumiewanie się w krajach anglojęzycznych i w innych kontaktach z wymagającymi użytkownikami;

posiadanie umiejętności efektywnego wykorzystywania Ÿródeł anglojęzycznych (nauka na poziomie akademickim, praca, media, internet);
 1. przygotowanie się ucznia do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.


b) W zakresie praktycznym (ogólnorozwojowym):


 1. rozwijanie zdolności dostrzegania różnych związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych;
 1. konfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką;
 1. zdobywanie doświadczeń i nawyków potrzebnych do samodzielnej pracy nad rozbudowywaniem umiejętności językowych;
 1. dążenie do rozumowego (racjonalnego), a nie tylko pamięciowego sposobu przyswajania wiedzy; - poszerzenie komponentu kulturowego, z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej;
 1. zapoznanie z normami socjokulturowymi, które pozwalają funkcjonować na rynku pracy.


c) W zakresie wychowawczym:


 1. dążenie do poszukiwania i osiągnięcia ideałów prawdy, dobra, wolności, odpowiedzialności zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym;
 1. uczenie się umiejętności rozpoznawania selekcji i hierarchizowania wartości moralnych;
 1. propagowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych, gotowości do przezwyciężania stereotypów i uprzedzeń;
 1. dążenie do osiągnięcia - poprzez rzetelną pracę - ważnych i wielkich celów życiowych i wartości pomocnych w ukształtowaniu własnej tożsamości;
 1. kształtowanie postaw propagujących zasady pokojowej współpracy; międzynarodowej oraz goto- wości sprostania wyzwaniom współczesnego świata.


III. TREŚCI NAUCZANIA
W niniejszym programie określono treści w zakresie kilku stałych kategorii spiralnie rozszerzanych w kolejnej fazie. Są to: kategorie pojęciowe, funkcje językowe oraz struktury gramatyczne.
A. Kategorie pojęciowe
Pod nazwą “kategorie pojęciowe" należy rozumieć bazę leksykalną, jaką powinni posługiwać się uczniowie kontynuujący naukę języka angielskiego w liceum. Spiralność układu umożliwia powtórzenia, a następnie rozwinięcie słownictwa w ramach znanych już z poprzednich etapów edukacyjnych zakresów tematycznych. Temu celowi poświęcona jest przede wszystkim faza I. W kolejnych dwóch fazach uczeń będzie zwiększać swój zasób leksykalny o słownictwo dotyczące coraz bardziej złożonych, wyspecjalizowanych zakresów tematycznych..
Szczególny charakter mają wyodrębnione w programie tzw. ogólne kategorie pojęciowe. W przyję- tym układzie spiralnym stanowią oś, wokół której zostanie zbudowany mniej lub bardziej bogaty apa- rat leksykalny ucznia, a także - co omówione będzie odrębnie -funkcje językowe i struktury gramatyczne. Opanowanie możliwie najbardziej pełnego zasobu słownictwa z zakresu ogólnych kategorii pojęciowych w bardzo znacznym stopniu wpływa na sprawność komunikacyjną. Umożliwia między innymi stosowanie technik kompensacyjnych-co pozwala rozwiązywać nawet skomplikowane sytuacje komunikacyjne przy dość skromnym zasobie słownictwa specjalistycznego.
Ogólne kategorie pojęciowe uczeń zaczyna poznawać od najwcześniejszych etapów nauki języka. Kontynuacja tego procesu konieczna jest również na etapie szkoły średniej, i to we wszystkich trzech fazach nauczania.
Szczegółowe kategorie pojęciowe-pogrupowane w kilkanaście kręgów tematycznych obejmujących najważniejsze domeny życia współczesnego wyznaczają tematykę tekstów i ćwiczeń językowych realizowanych w ramach kursu. Nie są one sztywno przypisane do poszczególnych faz kursu, jednak - zgodnie z wymienionymi w poprzednim rozdziale celami językowo-komunikacyjnymi oraz rozwojem psychofizycznym uczniów - zaleca się stopniowe przechodzenie od konkretu do abstrakcji, od faktów do wyobrażeń, od szczegółu do ogółu itp.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne kategorie pojęciowe i zalecany rozkład czasu ich przy- swojenia:
Kategorie pojęciowe Ogólne:
1. Związane z faktem istnienia 2. Związane z przestrzenią 3. Związane z czasem 4. Kategorie ilościowe ~ - 5. Kategorie jakościowe 6. Kategorie emocjonalne 7. Współzależności (relacje)
Szczegółowe:
1. Dane osobowe (personalne) 2. Dom i otoczenie
3. ¯ycie codzienne 4. Zakupy
5. ¯ywność i napoje 6. Zdrowie i higiena 7. Usługi
8. Edukacja 9. Czas wolny 10. Podróże _ 11. Miejsca
12. Klimat i pogoda ~ 13. Języki
14. Technika współczesna 15. Tradycje
16. Kontakty międzyludzkie 17. Świat wokół nas 18. Problemy globalne
Faza I
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
(tak)
(tak)
(tak)
(tak)
(tak)
Faza II
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak


tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
(tak)
(tak)
(tak)

tak ~
Faza III


tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

W kolejnej tabeli (na następnej stronie) przedstawiono zawartość treściową poszczególnych kategorii pojęciowych oraz przyjętych dla nich standardów leksykalnych.
Pojęcia -

Treści -

Baza leksykalna
1. Istnienie
Kategorie pojęciowe - ogólne
a) istnienie
It is, there is, there are,nieistnienie (brak)

It isn't, there isn't, there o no...b) obecność
here, there,nieobecność
not here, not there, awayc) dostępność
to have (got),niedostępność

they haven't got...d) występowanie
to happen, to occur
2. Przestrzeń

a) umiejscowienie

here, there, everywhere, somewhere, nowhere,

anywhere, where? inside, outside, in the east,

north/south westb) położenie w odniesieniu

above, against, among, at, at the end of..., at thedo czegoś
side of..., before, behind, below, beside, between, in,

in front of..., inside, in the centre of..., next to, on,

opposite, out-side, over, round, underc) odległość
the distance is, far (away), near, nearby, awayd) ruch
to arrive, to come, to come along, to fall, to get up,

to go, to hurry, to leave, to lie down, to start,

to move, to pass, to run, to stand still, to stop,

to walke) kierunek
away, back, down, in, out, to the left, to the right,

straight, on, up, east/north/west/south, across, along,

from, into, off, past, through, to, towards, to bring,
Pobieranie 497.39 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna