Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa materiałów budowlanych, elektrotechnicznych I armatury sanitarnej” gcr/3/ZP/2014Pobieranie 19.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.95 Kb.DA-AZP-380-3/32/2014 Tarnowskie Góry, 06.03.2014r.


WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa materiałów budowlanych, elektrotechnicznych i armatury sanitarnej” GCR/3/ZP/2014.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GCR/3/ZP/2014 o:
  1. wyborze najkorzystniejszej oferty w części II – armatura sanitarna :

AGRICOLA Hurt – Detal Tadeusz Wylenżek

ul. Piastowska 3

42 – 600 Tarnowskie Góry

Cena oferty brutto: 106 513, 40 zł
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w postawionym kryterium ceny.
Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert zawiera poniższa tabela:


Nr

oferty


Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska,

siedziby albo miejsca zamieszkania i adres wykonawcyLiczba punktów przyznana

w kryterium CENA


Część II1


ELEKTRO – SAL Leszek Hajbowicz

ul. Toszecka 34A 44 – 100 Gliwice


2

ZAMITECH Adam Zaleski

ul. Tuwima 8 42 – 680 Tarnowskie Góry


3

FIRMA HANDLOWA Mueller-Janoszka Sp.j.

ul. Wolności 100A 42-674 Zbrosławice93,91 pkt.

4

Centrum Usługowo–Handlowe Budownictwa „RAMPA”Sp.zo.o.

ul. Hallera 64 41 – 407 Imielin


5

AGRICOLA Hurt-Detal T.Wylenżek

ul. Piastowska 3 42-600 Tarnowskie Góry100 pkt.

1

2. Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia:Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania przetargowego Wykonawcę Centrum Usługowo–Handlowe Budownictwa „RAMPA” Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie , z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postepowaniu . Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty tj.: odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz oddziału ZUS, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 21.02.2014r.
Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający unieważnia postępowanie w części I – materiały budowlane gdyż w tej części postępowania nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.


3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp,

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ustawy Pzp.

Z poważaniemKierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

lub adres e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

dn..............................2013r

ilość stron..........................

podpis i pieczątka osoby upoważnionej

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna