Wszyscy wykonawcyPobieranie 36.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar36.3 Kb.
Warszawa, 04-04-2016 r.

BGJ.270.6.2016.JP


WSZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja i obsługa pięciu dwudniowych konferencji szkoleniowych, w terminach określonych przez Zamawiającego oraz wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego – Ministerstwa Zdrowia, Warszawa ul. Miodowa 15, pakietów konferencyjnych, składających się z teczek konferencyjnych i Power Banków, prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego Nr BGJ.270.6.2016.JP, wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy1 poniżej przedstawiam treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji konferencji w różnych hotelach każdorazowo spełniających wymagania opisane w SOPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza różne hotele, z zachowaniem wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jedna konferencja – jeden hotel).Pytanie 2

Proszę o podanie specyfikacji pucharu/statuetki wręczanej podczas zajęć praktycznych: materiał wykonania, wysokość, rodzaj nadruku itp.

Odpowiedź

Statuetka odzwierciedlająca dyscyplinę strzelecką z broni krótkiej, wykonana z metalu, mosiądzu lub innego stopu (z wyłączeniem plastiku) o wysokości nie mniejszej niż 14 cm, osadzona na cokole umożliwiającym umieszczenie metalowej grawerowanej tabliczki z nadrukiem (np. na górze tabliczki: logo Ministerstwa Zdrowia, poniżej napis: Za zajęcie I / II / III miejsca w strzelaniu z pistoletu w kategorii kobiet / mężczyzn, na dole: Warszawa i data).


Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zakwaterowania (nieznaczne zwiększenie ilości pokoi 2 osobowych):

  • Konferencja nr 4 dla 70 osób w terminie 8-9 września 2016 r. na 58 pokoi 1-osobowych i 6 pokoi 2-osobowych

  • Konferencja nr 5 dla 90 osób w terminie 6-7 października 2016 r. na 38 pokoi 1-osobowych i 26 pokoi 2-osobowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taki podział pokoi do zakwaterowania (bez dalszej możliwości zwiększenia liczby pokoi 2-osobowych).Pytanie 4

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować zapisy dotyczące zagadnień podczas zajęć praktycznych, przedstawione poniżej opisy są bardzo ogólne:

  • zasady i sposób postępowania w przypadku ataku terrorystycznego;

  • indywidualne wyposażenia i uzbrojenie żołnierza.

Odpowiedź

  1. Omówienie podstawowych zasad dotyczących postępowania i zachowania się osób w sytuacji zdarzenia o charakterze terrorystycznym (patrz wydarzenia w Paryżu, Brukseli), również w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia w miejscu pracy (biurze).

  2. Zaprezentowanie podstawowego wyposażenia indywidualnego (hełm, kamizelka kuloodporna, środki ochrony przed skażeniami, indywidualny pakiet medyczny) oraz podstawowego uzbrojenia będącego na wyposażeniu sił zbrojnych (karabinek AKM, AKMS, kbk wz. 96 „Beryl” oraz pistolet wojskowy).

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie czy wprowadzone kryteria i charakterystyka broni jest działaniem celowym?

Czy zamówienie dopuszcza użycie podczas zajęć praktycznych broni i sprzętu użytkowanego na rynku cywilnym przez kluby strzeleckie oraz powszechnie dostępne strzelnice?

Odpowiedź

Odnośnie rodzaju broni przewidzianej do organizacji zajęć praktycznych (pokaz broni) oraz przeprowadzenia strzelania z pistoletu kal. 9 mm - wybrano podstawowe uzbrojenie będące na wyposażeniu sił zbrojnych, ze względu na charakter zadań realizowanych przez administrację rządową w zakresie przygotowań na potrzeby obronne państwa. Realizacja zadań w zakresie dotyczącym przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa jest ściśle powiązana z zabezpieczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby sił zbrojnych, w tym przyjmowaniem do podmiotów leczniczych żołnierzy posiadających określone wyposażenie i uzbrojenie indywidualne, które w razie konieczności będzie trzeba zdeponować w szpitalu. Dlatego też istotne jest zaprezentowanie konkretnych egzemplarzy uzbrojenia (karabinek AKM, AKMS, kbk wz. 96 „Beryl” oraz pistolet wojskowy). Co do broni krótkiej przeznaczonej do odbycia strzelania dopuszcza się inny rodzaj broni niż pistolet wojskowy, ale z zachowaniem kal. 9 mm.Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza użycie podczas przeprowadzenia zajęć praktycznych innego typu karabinków niż kbk wz. 96 „Beryl”?

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 5.Pytanie 7

Czy strzelnica do przeprowadzenia zajęć może być zlokalizowana na terenie Warszawy czy poza jej granicami?

Odpowiedź

Strzelnica może znajdować się na terenie Warszawy, z zastrzeżeniem aby czas przejazdu z hotelu na strzelnicę nie był dłuższy niż jedna godzina.Pytanie 8

Czy strzelnica ma być obiektem krytym czy też odkrytym? Jeżeli odkrytym czy biorą Państwo pod uwagę warunki atmosferyczne, w szczególności niskie temperatury w październiku?

Odpowiedź

W pkt. 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zawarł zapis dotyczący konieczności zapewnienia uczestnikom, w razie opadów atmosferycznych, odpowiedniego schronienia oraz warunków do przeprowadzenia zajęć i spożycia posiłku.Pytanie 9

Czy na strzelnicy mają odbywać się jedynie zajęcia praktyczne, strzeleckie czy też cały blok dotyczący terroryzmu oraz budowy broni i zasad posługiwania się bronią?

Odpowiedź

W celu zachowania rytmu szkolenia, celowym wydaje się przeprowadzenie całego bloku zajęć na strzelnicy lub w jej pobliżu, z możliwością sprawnego przemieszczenie się uczestników w rejon strzelnicy.


Pytanie 10

Jak ma wyglądać forma płatności za wykonana usługę? Czy płatność będzie następować po każdej wykonanej konferencji i ewentualnie w jakim terminie?

Odpowiedź

Sprawy związane z płatnością zostały określone w § 4 ust. 4, 5 i 6 wzoru umowy, załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne Wykonawcy po zakończeniu każdej Konferencji, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, sporządzony po każdej Konferencji i podpisany przez Strony umowy.

  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Pytanie 11

Z uwagi na fakt, iż szkolenie praktyczne odbywać się powinno w godzinach 9.00-15.00, a liczba osób biorących udział w szkoleniu we wrześniu i październiku jest duża (odpowiednio 70 i 90) istnieje obawa, iż czas przeznaczony na zapoznanie z wszystkimi treściami merytorycznymi szkolenia i praktykę będzie niewystarczający, bowiem zarówno na szkolenie 30 jak i 90 osób Zamawiający przeznaczył 6 godzin. Z tego wynika, że hipotetyczny czas przeznaczony na szkolenie 1 osoby w przypadku grupy 30 osobowej wynosi ok. 12 minut, zaś w przypadku grupy 90 osobowej jest to 4 min., natomiast czynności które podczas szkolenia powinna opanować 1 osoba – są te same. Z uwagi na to zachodzi obawa o zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa.

Z uwagi, na fakt, iż część szkolenia merytorycznego obejmie całą grupę, a szkolenie z techniki strzelania indywidualne dla każdego uczestnika – prosimy o doprecyzowanie minimalnego czasu szkolenia w podziale na 5 terminów z uwzględnianiem liczebności grupy tj.

1.

12 – 13 maj 2016 r.

45

2.

2 – 3 czerwiec 2016 r.

30

3.

23 – 24 czerwiec 2016 r.

45

4.

8 – 9 wrzesień 2016 r.

70

5.

6 – 7 październik 2016 r.

90

 

Odpowiedź

Wykonawca powinien zorganizować punkty nauczania, które pozwolą na sprawne i efektywne prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem ilości zagadnień szkoleniowych oraz liczby szkolonych podczas kolejnych szkoleń. Zapewnienie odpowiedniej liczby instruktorów potrzebnych do sprawnego i zapewniającego zachowanie warunków bezpieczeństwa przeprowadzenia zajęć należy do Wykonawcy, co będzie uzależnione w głównej mierze od ilości stanowisk strzeleckich. Sposób organizacji zajęć należy do kompetencji Wykonawcy (np. można przeprowadzić część zagadnień dla całości uczestników, ale można też zorganizować punkty nauczania dla poszczególnych zagadnień). Czas przewidziany dla przeprowadzenia strzelania przez każdą zmianę będzie tym dłuższy im więcej będzie stanowisk strzeleckich, co również wpłynie na warunki bezpieczeństwa.Pytanie 12

Proszę o wskazanie minimalnej liczby instruktorów przy grupie odpowiednio 30, 45, 70, 90 osób.Odpowiedź

Sposób przeprowadzenia zajęć dla poszczególnych grup uzależniony jest od ich organizacji przez Wykonawcę. Liczba instruktorów jest w gestii Wykonawcy i uzależniona jest od liczby stanowisk strzeleckich oraz organizacji strzelnicy.Pytanie 13

Czy każde z Wydarzeń może być w innym obiekcie?

Czy Zamawiający dopuszcza aby przedmiotowe Wydarzenia były organizowane w różnych obiektach?

Czy Zamawiający dopuszcza aby np. w co najmniej jednym terminie był inny obiekt niż w pozostałych

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza różne hotele, z zachowaniem wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym m.in. jedna konferencja – jeden hotel).
Pytanie 14

W pkt. 3.3.2. Zamawiający wymaga przedłożenia Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 9 ustawy oraz 10-11ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ponieważ informacja z Krajowego Rejestru Karnego art. 24 ust. 9 dotyczy informacji o osobie, proszę o odpowiedź, jaka informacja z Krajowego Rejestru Karnego jest wymagana przez Zamawiającego w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy2 stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie konferencji w dwóch różnych obiektach w zbliżonej lokalizacji? Np. konferencja 1-3 w obiekcie A , konferencja 4-5 w obiekcie B.Odpowiedź

Tak, ale przy zachowaniu wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),

2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),
: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
sites -> Dla planowania przestrzennego I transportu
sites -> Geometria zadania dla uczestników warsztatów zadanie (3 pkt)
sites -> Do egzaminu maturalnego
sites -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest korekta językowa i redakcja (dwa czytania) następujących materiałów
sites -> Załącznik nr 3
sites -> Warszawa, dnia 05. 06. 2015 r
sites -> Analiza prawa ustrojowego, materialnego i formalnego Raport sporządzony w ramach poddziałania 2: „Diagnoza obecnej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce”
sites -> Polskie Towarzystwo Orientalistyczne R. Ranoszek – Hetyckie traktaty międzypaństwowe M. Coliger
sites -> Polskie Towarzystwo Orientalistyczne I dzień Otwarcie Zjazdu – T. Kowalski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna