Wszyscy WykonawcyPobieranie 11.41 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar11.41 Kb.
Dąbrowa Białostocka dnia 26.08.2009r.


Wszyscy Wykonawcy
SP ZOZ - 238 /08/09


Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

analizatora hematologicznego; znak sprawy : SP ZOZ/analizator /08/09

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 223, poz.1655 z późn zm. ), Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Załączniku nr 2 – Formularz cenowy.

W tabeli Formularza cenowego „Parametry wymagane

jest:

Wymagane jest aby Zamawiający wraz z dostawa analizatora dostarczył zestaw startowy odczynników

powinno być:

Wymagane jest aby Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczył zestaw startowy odczynników.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 223, poz.1655 z późn zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny o zakresie liniowości dla płytek:

0 – 2000 x 109 / L i zakresie pomiarowym 0 – 4000 x 109 / L ?
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów analizatora, ponieważ ustalone wymagania zagwarantują Zamawiającemu wyniki badań na oczekiwanym przez Zamawiającego poziomie, co jest priorytetem przy zakupie sprzętu medycznego do diagnostyki. Ponadto, należy zauważyć , że zakres liniowości dla płytek i zakres pomiarowy są to dwie różne wielkości których nie należy porównywać.
Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie zapisu „ oferowany analizator musi pracować na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem Micros 60 OTB będącym własnością SPZOZ ”. Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje Firmę HORIBA ABX jako jedynego oferenta w powyższym postępowaniu dyskryminując tym samym innych potencjalnych wykonawców zamówienia, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych.


Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie powyższego zapisu, ponieważ w interesie Zamawiającego jest, aby oferowany analizator pracował na odczynnikach kompatybilnych do już posiadanego przez Zamawiającego Microsa 60 OTB, nie znaczy to
w żadnym razie , że muszą one pochodzić z firmy HORIBA ABX, ponieważ zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w poniższym pytaniu sformułowanym przez Wykonawcę „Większość oferowanych analizatorów hematologicznych typu 3 –diff pracuje w otwartym systemie odczynników, co oznacza iż do danego analizatora można stosować odczynniki różnych firm.” .
Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie zapisu „ Zastosowane w analizatorze odczynniki, kontrole i kalibratory muszą bezwzględnie pochodzić od producenta analizatora„

Większość oferowanych analizatorów hematologicznych typu 3 –diff pracuje w otwartym systemie odczynników, co oznacza, iż do danego analizatora można stosować odczynniki różnych firm. Powyższe rozwiązanie z korzyścią przekłada się na aspekt finansowy użytkownika analizatora, gdyż może on dokonać konkurencyjnego wyboru odczynników nie tylko pod względem jakości, ale również ceny.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie powyższego zapisu.

Wymóg, aby zastosowane w analizatorze odczynniki, kontrole i kalibratory pochodziły od producenta analizatora gwarantuje zamawiającemu , że są odpowiednie do danego aparatu i właściwe przygotowują aparat do pracy i zapewniają otrzymanie wiarygodnego wyniku badania.


Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości powstałych po przeczytaniu SIWZ.

W parametrach wymaganych chcą Państwo żeby analizator pracował na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem Micros OTB. Taki warunek powoduje, że mogą wystąpić tylko dwie firmy (ABX i Horiba ) oferujące ten sam aparat. Co za tym idzie nastąpi ograniczenie ofertowe. Prosimy o odstąpienie tego warunku.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu ponieważ, zgodnie z powyższym większość oferowanych analizatorów hematologicznych pracuje w otwartym systemie odczynników, co oznacza iż do danego analizatora można stosować odczynniki różnych firm..
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian .
Z poważaniem

DyrektorSP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

mgr Helena Hawrylik

Pobieranie 11.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna