Wybrane elementy marketinguPobieranie 35.9 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar35.9 Kb.

Nazwa przedmiotu

WYBRANE ELEMENTY MARKETINGUKod ECTS


Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

Studia

kierunek

stopień

tryb

specjalność

specjalizacja

architektura wnętrz

II

niestacjonarne

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)


Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin

Liczba punktów ECTS
WYKŁAD - 2 pkt

ĆWICZENIA – 2 pktA. Formy zajęć

 • wykład,*

 • ćwiczenia,*

 • projekty,

 • laboratoria,

 • lektorat,

 • seminarium dyplomowe,

 • praktyka zawodowa.
B. Sposób realizacji zajęć

 • zajęcia w sali dydaktycznej
C. Liczba godzin zgodnie z zatwierdzonym programem studiów
, semestr zimowy

Status przedmiotu

 • obowiązkowy / fakultatywny
Język wykładowy

język polskiMetody dydaktyczne
Wykład multimedialny,

dyskusja,

przykłady

Praktyczne zajęcia typu Case study na każdych zajęciach nowy problem, dyskusja, praca w zespołach
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

 • egzamin*

 • zaliczenie z oceną*
B. Formy zaliczenia:

 • egzamin pisemny: testowy

 • wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie i wykonanie określonej pracy praktycznej
C. Podstawowe kryteria:

Ocena egzaminu testowego, zaliczenie min. 51% pkt-ów, znajomość podstawowych zagadnień marketingu oraz umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne: Podstawy marketingu, Podstawy analizy rynku

B. Wymagania wstępne, student identyfikuje podstawowe pojęcia marketingu oraz rynku

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowej i aktualnej wiedzy dotyczącej zarządzania marketingiem firmy


w zmiennym otoczeniu oraz prezentacja zagadnień praktycznych dotyczących formułowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych w obszarze rynkowych, marketingowych i organizacyjnych działań przedsiębiorstwa


Treści programowe

 1. Problematyka wykładu::

 • Rynek – pojęcie, cechy, uczestnicy rynku

 • Misja, wizja i cele działalności przedsiębiorstwa

 • SBU, pole rynkowe firmy

 • Analiza rynku: przedmiot i zakres analizy

 • Pojemność rynku – sposoby pomiaru

 • Analiza sytuacji konkurencyjnej firmy na rynku

 • Tendencje rozwojowe rynku, fazy rozwoju rynku

 • Analiza rynkowych aktywów firmy: udział w rynku, atrakcyjność oferty, pozycja cenowa, asortymentowa, system dystrybucji

 • Analiza ABC, asortymentu, odbiorców, przestrzenna

 • Istota marketingu

- geneza

- koncepcje

- pojęcia marketingu

- rola marketingu w przedsiębiorstwie

- cechy działalności marketingowej


 • Działania marketingowe firmy – formuła 4P i 5P

 • Analiza produktu – struktura i system korzyści

 • Analiza ceny produktu

 • Analiza systemu dystrybucji produktu

 • Analiza procesu promocji produktu

 • Segmentacja rynku – macierz morfologiczna

 • Badania rynku – metody ilościowe oraz jakościowe

 • Analiza marketingowa strategicznej pozycji firmy (SWOT)

 1. Problematyka ćwiczeń

Projekty indywidualne wykorzystania wiedzy w praktyce rynkowej, tj. przygotowanie struktury produktu oraz koncepcji korzyści dla klienta, wybór docelowego rynku nabywców dla wybranego produktu, określenie kluczowych klientów/produktów wybranej firmy X z wykorzystaniem analizy ABC, przygotowanie analizy SWOT dla wybranej firmy


Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

T. Kramer, Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2004

Marketing. Ujęcie systemowe, red. M.Daszkowska, Wyd. PG, Gdańsk 2005

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000

A.2. studiowana samodzielnie przez studentaPodręcznik marketingu, red. M.J. Thomas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

R. Niestrój , Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, W-wa 1995B. Literatura uzupełniająca

Zalecana


P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1994

P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Vong, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002

Efekty kształcenia:


Nr efektu

Opis efektu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do obszarów

efektów


kształcenia

Wiedza:

W1

Student ma podstawową wiedzę marketingową, wie i rozumie potrzebę stosowania działań marketingowych przez przedsiębiorstwo


K_W08

A2A_W11

W2

Student ma podstawową wiedzę nt. różnych rodzajów narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez firmę na rynku w celu podnoszenia własnej konkurencyjności, definiuje podstawowe problemy rynkowe, identyfikuje narzędzia marketingowe

K_W09

A2A_W11

Umiejętności:

U1

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk rynkowych -marketingowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K_U06

A2A_U15

U2

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska rynkowe w zakresie marketingu

K_U06

A2A _U15

U3

Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac uznawanych za podstawowe dla dziedziny nauki marketingu

K_U11

A2A _U16

Kompetencje społeczne:

K1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03

A2A_K03

K2

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K03

A2A_K03

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna