Wybrane problemy z historii kultury (Problemy kultury antycznej) 30w forma zaliczeniaPobieranie 371.95 Kb.
Strona1/12
Data07.05.2016
Rozmiar371.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Opisy przedmiotów - studia dzienne:
WYBRANE PROBLEMY Z HISTORII KULTURY (Problemy kultury antycznej)

30W


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. dr hab. Serhiy Sharypkin

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Wprowadzenie studentów w problematykę dziejów kultury Grecji starożytne i Rzymu starożytnego, którym przypada kluczowa rola w rozwoju kultury europejskiej i światowej. Poznanie najważniejszych cech kultury antycznej, jej wpływu na dalszy rozwój kultury europejskiej, najnowszych odkryć w badaniach starożytnej cywilizacji śródziemnomorskiej.


Podstawowe treści kursu: Główny nacisk jest położony na największych osiągnięciach kultury antycznej – zarówno Grecji jak i Rzymu starożytnego – w różnych dziedzinach filozofii, nauki, religii i mitologii, poezji, sztuki teatralnej, malarstwa i rzeźby, architektury i budownictwa. w dziejach Europy. Jednym z najważniejszych zagadnień wykładu jest znaczenie kultury antycznej w dziejach kultury europejskiej i światowej.
Literatura podstawowa:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973.

K. Kumaniecki, Historia kultury Starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1973.

Z. Kubiak, Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003.

W. Ceram, Bogowie, groby i uczeni, wydanie drugie, Warszawa 1996.

E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 1994.

Zarys historii Europy. Grecja klasyczna, pod red. R. Osborne’a, Warszawa 2002.

Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, wyd. VI, Warszawa 1988.


WYBRANE PROBLEMY Z HISTORII SZTUKI
30 W

Odpowiedzialny za kurs: dr Katarzyna Stelmasiak

Warunki wpisania: bez warunków

Forma zaliczenia: egzamin

Cele kursu: Zapoznanie studentów z głównymi problemami sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej. Nauczenie studentów rozpoznawania stylów i kierunków artystycznych w architekturze, rzeźbie i malarstwie. Przedstawienie możliwości i sposobów wykorzystania sztuki do realizacji zadań wychowawczych i edukacyjno-poznawczych.
Podstawowe treści kursu:

Architektura grecka okresu klasycznego (480-404 p.n.e.).

Sztuka anglo-iryjska.

Architektura gotycka na przykładzie najsłynniejszych katedr europejskich.

Kształtowanie renesansu.

Rzeźba i malarstwo renesansu na przykładzie twórczości Michała Anioła Buonarroti.

Malarstwo holenderskie w XVII wieku.

Londyn w epoce nowożytnej.

Sztuka baroku w Polsce.

Architektura rewolucji przemysłowej.

Malarstwo angielskie od Gainsborough do Turnera.

Historyzm w architekturze XIX wieku.

Malarstwo amerykańskie XIX wieku.

Malarstwo Juliusza i Wojciecha Kossaków.

Twórczość Vincenta van Gogha.

Wizyta w Muzeum Sztuki w Łodzi.


Literatura podstawowa:

Ałpatow M.W., Historia sztuki, Warszawa 1989, t. 1-4;

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto: opowieść o sztuce europejskiej naszej ery,

Warszawa 1969.

Dzieje sztuki powszechnej, pod red. B. Kowalskiej, Warszawa 1986.

Historia sztuki polskiej, pod red. W. Tatarkiewicza, T. Dobrowolskiego, Kraków 1962,

t. 1-3.

Piwocki K., Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie, Warszawa 1987.JĘZYK ŁACIŃSKI


30 ĆW. / semestr

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną + egzamin po 4 semestrze

Odpowiedzialny za kurs: mgr T. Domiter-Sośna; mgr M. Kalle;

Warunki wpisania: bez warunków na 1 semestr, zaliczenie kolejnych semestrów

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: Ogólna charakterystyka języka łacińskiego. Alfabet i akcentuacja; Zasady łacińskiej fonetyki, iloczasu, pisowni, fleksji, składni: w tym składnia przepadków, konstrukcje zdania pojedynczego, rozwijanie sprawności rozumienia i analizy treści tekstu łacińskiego oraz przekładu tekstu łacińskiego na język polski; Elementy łaciny

Średniowiecznej;


Literatura podstawowa:

Ł. Macherowa, Język łaciński dla studiów stacjonarnych historii, Łódź 1997;

Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego, Warszawa 1998

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992;


JĘZYK ANGIELSKI

30 ĆW. / semestrForma zaliczenia: zaliczenie z oceną + egzamin po 4 semestrze

Odpowiedzialny za kurs: mgr W. Paraszewski, mgr D. Kubala;

Warunki wpisania: bez warunków na 1 semestr, zaliczenie kolejnych semestrów

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: English as an international language; Why do we learn foreign languages? Verbal and non-verbal ways of communication; Effective ways of learning a foreign language. Present and past tenses revision; Cultural differences between Poland and English-speaking countries – typical habits and customs; Comparative and superlative forms of adjectives – review; Poland the day before joining the European Union – the prognosis, fears and expectations of Polish people. Revision of future tenses; Famous people and events in the twentieth century; How celebrities influence our lives? Self-image. Basic verb structures review. Indirect speech; The society of the 21st century – characteristic features; The role of family, friends and relationships in the modern world; Generation gap. Verb patterns. Adjective structures; ‚Money makes the world go round’ – typical values of today. Unreal conditionals; Free time – hobbies and pastimes. Are we all couch potatoes? A question of health. Health and fitness. Phrasal verbs; Is it ideal to live alone? To marry or not to marry – the choice of a young generation. Verb patterns. Past and present habits; Science and technology – its influence on our everyday life. Children and computers. Phone – the best invention ever? Stative and dynamic meaning of verbs; Means of transport, their advantages and disadvantages. Safety or comfort – what’s more important. Space exploration. The infinitive or –ing form; Town or village – the perspectives for young people. Geographical features. Environment – do we care? Passive voice; Job and employment – how to be successful? CV and an application letter. Assertiveness – the most wanted feature of a modern employee. Formal and informal language – usage;Brain drain. Working abroad – why is it so popular? Conjunctions
Literatura podstawowa:

H. Gomm, Inside Out – Upper-intermediate – Teacher’s Book;

Inside Out – Upper-intermediate – Class Cassettes

S. Kay, V. Jones, Inside Out. Upper-intermediate – Student’s Book;


WYCHOWANIE FIZYCZNE

60 ĆW.


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Andrzej Czwenar; mgr A. Dybowski;

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Wyrabianie u studentów potrzeby stałego, samodzielnego działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności fizycznej. Kształtowanie potrzeby stałej aktywności fizycznej. Przygotowanie studentów do czynnego wypoczynku dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego. Kształtowanie umiejętności doskonalenia sprawności fizycznej. Wyposażenie studentów w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej. Kształtowanie umiejętności wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno – sportowej. Zapobieganie powstawaniu oraz korygowanie wad postawy.
Podstawowe treści kursu:

Lekka atletyka terenowa.

Gimnastyka.

Piłka koszykowa.

Piłka siatkowa.

Unihoc.


Kształtowanie sprawności ogólnej.

Tańce. ćwiczenia kształtujące przy muzyce.


Literatura podstawowa:

Barankiewicz J. : Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego. Kalisz 1992;

Bielski J.: Życie jest ruchem. Warszawa 1996;

Trześniowski R.: Zabawy i gry ruchowe Warszawa 1989.


HISTORIA STAROŻYTNA POWSZECHNA

30W


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. dr hab. Serhiy Sharypkin

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu:

Wprowadzenie studentów w problematykę historii starożytnej:

ogólne prawidłowości powstania i rozwoju cywilizacji starożytnych; rola badań historycznych i archeologicznych w rozwoju historiografii starożytności, najważniejsze wydarzenia i postacie historii starożytnej, dorobek nauki historycznej w poszczególnych dziedzinach historiografii starożytności, źródła do historii starożytnej. Zapoznanie studentów - na przykładzie historiografii starożytności – z podstawowymi pojęciami i zasadami badań historycznych.
Podstawowe treści kursu: Zakres chronologiczny obejmuje historię społeczeństw starożytnych od powstania pierwszych cywilizacji na przełomie IV i III tysiąclecia p. n. e. Do upadku Zachodniego Imperium Rzymskiego w V wieku n.e. Zakres geograficzny przedmiotu obejmuje trzy najważniejsze regiony świata starożytnego – Wschód, Grecję i Rzym. Główny nacisk jest położony na ogólne prawidłowości powstania i rozwoju cywilizacji starożytnych, w tym na rolę warunków naturalnych oraz czynników gospodarczych, kulturalnych, religijnych i innych w procesach historycznych zachodzących w państwach świata starożytnego.
Literatura podstawowa:

Jaczynowska M., D.Musiał, M. Stepień, Historia starożytna, Warszawa 1999.

Wolski J., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1996.

Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, wyd. II, Warszawa 1987.

Wipszycka E., B. Bravo, Historia starożytnych Greków, T.1 Warszawa 1988, T.3

Warszawa 1992.

Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1996.

Mrozewicz L., Historia powszechna. Starożytność, Poznań 2001.

Cary M., H.H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1992.
HISTORIA STAROŻYTNA POWSZECHNA

60 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Rafał Rosół

Warunki wpisania: bez warunku

Cel przedmiotu: Celem ćwiczeń jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących historii politycznej i kultury ludów Bliskiego Wschodu oraz Grecji i Rzymu. Duży nacisk kładziony jest na zapoznanie się ze źródłami historycznymi.
Podstawowe treści kursu: Zakres chronologiczny obejmuje okres od powstania najstarszych cywilizacji na Bliskim Wschodzie do upadku Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie w 476 r. p.n.e. Obejmuje to historię Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu
Literatura podstawowa:

Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1973, szcz. rozdz. V, s. 345-374.

Kramer S. N., Historia zaczyna się w Sumerze, Warszawa 1961.

Kunderewicz C., Najstarsze prawa świata, Łódź 1972.

Epos o Gilgameszu, przekł. K. Łyczkowska, Warszawa 2002 (Tabliczka XI).

Mit o Atrachasisie, przekł. K. Łyczkowska [w:] Mity akadyjskie, Warszawa 2000.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań - Warszawa 1990.

Popko, M., Huryci. Warszawa 1992.

Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1990.

Grant, M., Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991.

McCarter, P. K. i in., Starożytny Izrael: od czasów Abrahama do burzenia Jerozolimy przez

Rzymian, Warszawa 1978.

Opowiadania egipskie, przeł. i oprac. T. Andrzejewski, Warszawa 1958.

Grimal, N., Dzieje starożytnego Egiptu. Warszawa 2004.

Kitchen K. A., Ramzes Wielki i jego czasy, Warszawa 2002.

Herodot, Dzieje, przeł. z j. greckiego i opracował S. Hammer, Warszawa 1954 (i 2002).

Olmstead, A. T., Dzieje imperium perskiego. Warszawa 1973.

Smirnov, A., Scytowie, Warszawa 1974.

Zawadzki, S., Mane Tekel Fares. Źródła do dziejów Babilonii chaldejskiej, Poznań 1996.

Roux G., Mezopotamia, Warszawa 1998.

Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988.

Oświęcimski S., Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście, Wrocław-Warszawa Kraków – Gdańsk - Łódź 1989.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa (kilka

wydań).


Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988.

Kulesza R., Sparta w V-IV w. p.n.e., Warszawa 2003.

Herodot, Dzieje, przeł. z j. greckiego i opracował S. Hammer, Warszawa 1954 (i 2002).

Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. I, Warszawa 1988.

Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, wyd. 3, Warszawa 1996.

Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa (wiele wydań).

Davies J. K., Demokracja w Grecji klasycznej, Warszawa 2003.

Flaceliére R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985.

Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa (wiele wydań).

Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, wyd. 3, Warszawa 1996.

Kulesza R., Ateny-Sparta 431-404 p.n.e., Warszawa 1997.

Ksenofont, Historia grecka, Wrocław 2004.

Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, wyd. 3, Warszawa 1996.

Flawiusz Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, Wrocław 2004.

Green P., Aleksander Wielki, Warszawa 1978 (i później).

Hammond H.G.L., Starożytna Macedonia, Warszawa 1999.

Łukaszewicz A., Świat papirusów, Warszawa 2001.

Świderkówna A., Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, Warszawa 1983.

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa (kilka wydań).

Charles-Picard G. i C., Życie codzienne w Kartaginie, Warszawa 1962.

Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t.I-II, Warszawa 1992.

Sikorski J., Kanny 216 r. p.n.e., Warszawa 1984.

Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. I-II, Warszawa 1992.

Krawczuk, A., Gajusz Juliusz Cezar, Wrocław 1990.

Walter G., Cezar, Warszawa 1983.

Herodian, Historia Cearstwa Rzymskiego, Warszawa 2004.

Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t.I-II, Warszawa 1992.

Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. I-II, Warszawa 1992.

Wipszycka, E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 2006.

Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. I-II, Warszawa 1992.

Krawczuk A., Konstantyn Wielki, Warszawa 1970.

Ammian Mrcellinus, Dzieje rzymskie, Warszawa 2001-2002.

Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992.

Vogt J., Upadek Rzymu, Warszawa 1993.

Wilczyński M., Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów, Kraków 1994.


WSTĘP DO BADAŃ HISTORYCZNYCH

30 ĆW.


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: mgr Artur Mękarski

Warunki wpisania: zaliczenie 1 semestru

Cele kursu:

Podstawowe treści kursu: Zajęcia organizacyjne. Definicja źródła historycznego oraz podział źródeł historycznych. Analiza tekstu w kontekście teorii wiedzy źródłowej i pozaźródłowej. Analiza tekstu z punktu widzenia zewnętrznej i wewnętrznej krytyki źródła historycznego. Konstruowanie przypisów oraz bibliografii. Fiszka - kształtowanie umiejętności sporządzania wypisów ze źródeł historycznych oraz literatury naukowej. Przygotowanie fiszek z konkretnego tekstu źródłowego. Literatura historyczna. Monografie naukowe oraz syntezy historyczne. Cechy charakterystyczne - na podstawie dowolnie wybranych syntez oraz monografii historycznych. Bibliografie historyczne. Wydawnictwa źródłowe. Zasady właściwego przygotowania wstępu do pracy magisterskiej. Cel i znaczenie pracy magisterskiej na studiach historycznych. Recenzje z prac historycznych. Przygotowanie recenzji z dowolnie wybranej monografii historycznej. Omówienie i ocena referatów studentów. Podsumowanie zajęć.
Literatura podstawowa:

Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1981.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1986 ( i inne wydania).

Mierzwa E.A., Historyka, Piotrków Trybunalski 2001.

Nowakowski T., Legenda o rycerzu. Pierwszych sto lat Józefa Piłsudskiego, "Wiadomości" 1968, nr 1137, s.3.

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1999.


NAUKI POMOCNICZE HISTORII

30 ĆW. + 30 ĆW.Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr W. Baran-Kozłowski

Warunki wpisania: bez warunków; zaliczenie 1 semestru

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: Zajęcia organizacyjne. Rola nauki pomocniczych historii w kształtowaniu warsztatu historyka. Geneza i systematyka nauk pomocniczych historii. Nauki i metody badania pisma źródeł historycznych. Dyplomatyka. Formuły dokumentu. Heraldyka. Sfragistyka. Genealogia. Chronologia. Numizmatyka. Muzealnictwo. Geografia historyczna i toponomastyka. Metrologia. Wstęp do archiwistyki i aktoznawstwo. Bibliologia historyczna i kodykologia. Internet w pracy historyka. Dokument filmowy i fotograficzny. Nauka o znakach władzy i prawa. Nauki posiłkujące historię. Krytyka wybranych źródeł historycznych.
Literatura podstawowa:

W. Antoniewicz, Typy i sieć muzeów w Polsce (w:) Pamiętnik Muzealny, z. 8, Kraków 1947, s. 24 – 56.

A. Cappelli, Dizionario di abreviature, różne wyd.,

Chronologia polska, pod red. B. Włodarskiego, Warszawa 1997;

P. Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997;

W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959;

I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.

S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934;

E.A. Mierzwa, Historyka, Piotrków Tryb. 2001;

W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999;

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001;
PODSTAWY EKONOMII

30 W


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr A. Borkowska

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: Elementarne pojęcia i przedmiot ekonomii. Rynek, popyt, podaż. Podstawy teorii przedsiębiorstwa. Produkt krajowy brutto. Determinanty dochodu narodowego: czynniki popytowe i podażowe. Budżet państwa. System pieniężno – kredytowy. Bezrobocie i inflacja. Cykl koniunkturalny. Makroekonomia gospodarki otwartej.
Literatura podstawowa:

D. Begg, S.Fischer, R. Dornbusch, t. I: Mikroekonomia, t. II: Makroekonomia,

Warszawa 1998.

M. Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, Warszawa 2000.

Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Warszawa 2001.

Podstawy ekonomii. Ćwiczenia, zadania, problemy, red. R. Milewski, Warszawa 2001.


SOCJOLOGIA
30 W

Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr M. Gramlewicz

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: Socjologia jako dyscyplina naukowa. Historia socjologii. Kultura. Regulacja społeczna. Zbiory, zbiorowości i grupy społeczne. Struktura społeczna. Religia. Rodzina. Społeczne problemy zdrowia. Instytucje życia gospodarczego. Zachowania zbiorowe. Państwo i naród. Metodologia badań.
Literatura podstawowa:

Barman Z. Socjologia, Poznań 1996.

Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków 1994.

Gramlewicz M. Elementy socjologii, Katowice 2004.

Goodman N, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

Merton R.K. Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982.

Szczepański W., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.

Sztompka P, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.


HISTORIA FILOZOFII
30 W

Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr Władysław Skarbek

Warunki wpisania; bez warunków

Cele kursu: Przybliżenie studentom wybranych, filozoficznych koncepcji człowieka, mogących sprzyjać poszerzeniu ich zainteresowań humanistycznych oraz samodzielnym poszukiwaniom. Próba zaprezentowania niektórych stanowisk, poglądów i argumentów o charakterze etycznym, skłaniających do podejmowania i pogłębiania osobistej refleksji.
Podstawowe treści kursu: Próba określenia istoty, specyfiki i zakresu problemowego filozofii oraz jej miejsca na tle nauk szczegółowych – uwagi wprowadzające. Omówienie przedmiotu, celu badań i niektórych dylematów antropologii filozoficznej. Platońska koncepcja człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego „trzyczęściowej” duszy, na przykładzie dialogów „Timajos”, „Faidros” i „Państwo”. Arystotelesowska koncepcja człowieka na tle jego hilemorfizmu. Człowiek w teocentryzmie św. Augustyna; Platońskie i arystotelesowskie inspiracje w antropologii chrześcijańskiej. Radykalny dualizm kartezjański – człowiek – maszyną „zasiedloną” przez duszę. Pascalowska koncepcja człowieka. Empiryzm Johna Locke’a. Kantowska teoria poznania (wybrane zagadnienia). Wątki antropologiczne w filozofii Bertranda Russella. Człowiek na gruncie egzystencjalizmu „ateistycznego” J.P. Sartre’a.
Literatura podstawowa:

J. Galarewicz, Na ścieżkach prawdy, Warszawa 1982.

E. Gilson, Tomizm, Warszawa 1960.

W. Gromczyński, Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre’a, Warszawa 1970.

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), Warszawa 1971.

M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 1991.


ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W WARSZTACIE NAUKOWYM HISTORYKA

30 ĆW.


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr inż. Sławomir Sołtysiak

Warunki wpisania: zaliczenie 1 semestru

Cele kursu:


Podstawowe treści kursu: Zarządzanie plikami. Internet. Formatowanie znaków. Formatowanie akapitów i wykorzystanie tabulacji. Style i szablony. Edycja rozmieszczenie i wyrównanie tekstu. Układanie strony. Praca z tekstem. Tabele. Kolumny. Grafika i znaki specjalne. Przypisy dolne i końcowe. Spisy treści, indeksy, odsyłacze, zakładki. Obramowanie i cieniowanie. Sprawdzenie nabytych umiejętności.
Literatura podstawowa:

J. Calabra, D. Burke, Microsoft Word 97 przewodnik egzaminacyjny, Translator s.c. 1998.

B. Danowski ABC tworzenia stron, Helion 2003.

M. Groszek, Excel 2003 PL. Kurs, Helion 2003.

M. Kitajewski, MS Outlook Express 6. Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2002

G. Kowalczyk Word 2003 PL. Kurs, Helion 2003.

W. Regel, Podstawy statystyki w Excelu. Cwiczenia, Mikom 2003.

R. Sokół Tworzenie stron WWW. Kurs, Helion 2003.

R. Williams, Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania, Helion 2002.

P. Wróblewski, ABC Komputera, Helion 2002.


INFORMACJA BIBLIOTECZNA

2 ĆW.


Forma zaliczenia: zaliczenie

Odpowiedzialny za kurs: mgr U. Franas-Mirowska

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Rys historyczny bibliotek naukowych. Zapoznanie studentów ze strukturą i sposobem funkcjonowania biblioteki naukowej. Wyrobieniem umiejętności swobodnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Zapoznanie z podstawowymi źródłami informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Wprowadzenie w możliwości wykorzystania elektronicznych nośników informacji.
Podstawowe treści kursu: Połączenie zajęć z wiedzy o bibliotece z treściami dotyczącymi podstaw informacji naukowej łączy w sobie wszystkie elementy dotyczące szeroko pojętej wiedzy o bibliotece i informacji naukowej. Taka konstrukcja programu pozwala na uzyskanie celu nadrzędnego, jakim jest kształcenie użytkowników naszej biblioteki. Student po odbyciu dwugodzinnego kursu posiada następujące umiejętności:

zna zasady korzystania z biblioteki,

posiada umiejętność rozpoznawania z autopsji różnego rodzaju dokumentów,

potrafi prowadzić indywidualne poszukiwania w różnego typu katalogach kartkowych i katalogu komputerowym,

prawidłowo odczytuje opisy bibliograficzne książek, czasopism i dokumentów pochodnych,

posiada umiejętność rozpoznania bibliografii spośród innych źródeł informacyjnych,

umie posługiwać się polską ogólną bieżącą bibliografią narodową (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Polonica Zagraniczne. Bibliografia)
Literatura podstawowa:

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki, Warszawa 1996.

Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 1998.

Bibliotekarstwo naukowe z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej,

red. A. Łysakowski, Warszawa 1956.

Chociewicz K., Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole średniej.

Dubowik H., Dzieje książki i biblioteki w zarysie, Warszawa 1982.

Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław 1976.
STATYSTYKA I DEMOGRAFIA HISTORYCZNA

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Aneta Bołdyrew

Warunki wpisania: zaliczenie 2 semestru

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami w statystyce i demografii historycznej. Kształcenie umiejętności zastosowania metod statystycznych w badaniach historycznych.
Podstawowe treści kursu: Zakres i przedmiot badań statystyki historycznej, źródła dla badań statystyczno – historycznych, trudności badań statystyczno-historycznych, szeregi statystyczne. Istota i cele demografii jako nauki pomocniczej historii, współczynniki demograficzne. Historia zaludnienia Polski na tle sytuacji w Europie: źródła do badań demograficznych do XVI w., metryki kościelne i akta stanu cywilnego jako materiał do badań nad ruchem naturalnym, spisy ludności w Polsce i na świecie. Metody charakterystyki liczbowej szeregów statystycznych (średnia arytmetyczna, średnia ważona, mediana, dominanta, kwartyle, liczby wskaźnikowe i strukturalne, wskaźnik natężenia, wskaźnik łańcuchowy, metody badań reprezentacyjnych, surogaty badań statystycznych). Opracowanie i prezentacja danych statystycznych ( tablica liczbowa, tablica statystyczna, wykresy statystyczne, metoda ideograficzna, kartogram). Analiza struktury zjawisk masowych ( eksploracja danych, przedstawienie danych w szeregu strukturalnym, histogram jako graficzny odpowiednik szeregu strukturalnego, sporządzanie wykresu typu „łodyga-liście”). Ludność i terytorium Polski w X-XX w. na tle europejskim w świetle danych statystycznych.
Literatura podstawowa:

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1972;

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963;

Michalewicz J., Elementy demografii historycznej, Warszawa 1979;

Gieysztorowa I., Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976;

Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984;

Diamond S., Wszechobecna statystyka, Warszawa 1970;

Freund J., Podstawy nowoczesnej statystyki, Warszawa 1971;

Kopczyński M., Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2005;

Historia Polski w liczbach. Ludność – terytorium, GUS, Warszawa 1994.


HISTORIA POWSZECHNA ŚREDNIOWIECZNA

30W; 30 ĆW;Forma zaliczenia: egzamin

Osoba odpowiedzialna za kurs: dr Jacek Bonarek

Warunki wpisania: zaliczenie 2 semestru

Cele kursu: Celem wykładu jest omówienie najważniejszych zjawisk zachodzących przede wszystkim w Europie Zachodniej, między innymi procesu przekształcania się monarchii frankijskiej w państwa narodowe i ich późniejszej ewolucji (np. scentralizowana Francja i rozbita Rzesza). Celem ćwiczeń – przybliżenie obrazu średniowiecznego kościoła, ukazania targających nim sprzeczności, schizm i herezji, rosnącej roli papiestwa i jego upadku w późnym średniowieczu oraz średniowiecznego społeczeństwa, form jego istnienia, życia codziennego ówczesnych ludzi.
Podstawowe treści kursu: Początki średniowiecznej Europy. Galia Merowingów. Rozkład monarchii Merowingów: gnuśni królowie i rządy majordomów. Frankowie pod rządami Karolingów. Od Francii do Francji - domena Kapetyngów. Konflikt Plantagenetów z Kapetyngami. Wojna stuletnia. Francja Walezjuszy. Początki państwa niemieckiego. Terytorializacja Rzeszy. Rzesza skaczących elekcji. Italia: cesarstwo i komuny. Brytania: heptarchia i Normanowie. Trzy wieki Anglii Plantagenetów.

Narodziny prawosławia: Kościół powszechny i ustanowienie dogmatów. Kontrowersje chrystologiczne (arianizm, monofizytyzm, monoteletyzm). Ikonoklazm. Spór focjański i wielka schizma wschodnia. Chrześcijaństwo w natarciu: Odzyskiwanie ziem: chrystianizacja Anglii. Pozyskiwanie nowych ludów: Germania. Misja cyrylometodiańska – nieudany eksperyment? Chrystianizacja Rusi.

Papiestwo w średniowieczu: Powstanie patrimonium Sancti Petri. Kryzys kościoła i papiestwa: IX- połowa XI w. Reforma gregoriańska. Wielka schizma zachodnia. Średniowieczne społeczeństwo i państwo.
Literatura podstawowa:

M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981

Ch. Brooke, Europa średniowieczna, 962-1154, Warszawa 2001

R. Collins, Europa wczesnośredniowieczna 300-1000, Warszawa 1996

D. Hay, Europa w XIV i XV wieku, Warszawa 2001

M. D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2: 600-1500, Warszawa 1988

J. H. Mundy, Europa średniowieczna 1150-1309, Warszawa 2001

HISTORIA ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKI

30 W

Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr Aleksander Bołdyrew

Warunki wpisania: zaliczenie 2 semestru

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z dziejów politycznych i wojskowych oraz elementami cywilizacji i kultury Polski średniowiecznej.
Podstawowe treści kursu: Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego. Rozkład systemu senioralnego w XII i XIII w. Przebudowa państwa w XIV w. Wielka wojna z Krzyżakami (1409-1411). Wojna trzynastoletnia i jej wpływ na przekształcenia w polskiej sztuce wojennej. Przywileje szlacheckie w Polsce średniowiecznej. Unie polsko-litewskie. Funkcjonowanie miasta w średniowieczu (pojęcie „miasto”, osadnictwo na tzw. prawie niemieckim jako jeden z modeli kształtowania punktów osadniczych o charakterze miejskim, topografia miasta średniowiecznego, społeczeństwo miejskie i jego podziały, socjotopografia miasta średniowiecznego, kategoryzacja miast późnośredniowiecznej Polski, obowiązki i powinności wojskowe miast i mieszczaństwa, życie codzienne w polskim mieście późnośredniowiecznym).
Literatura podstawowa:

Łowmiański H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. I-VI, Warszawa 1963-1985.

Węcowski P., Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu. Itineraria kasztelanów i wojewodów krakowskich w czasach panowania Władysława Jagiełły (1386-1434), Warszawa 1998.

Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, I wyd., Warszawa 1975, II wyd., Warszawa 1997.

Kuczyński S. M., Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, wiele wydań.

Biskup M., Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466, Warszawa 1967.

Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Wrocław 1986.

Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990.

Wiesiołowski J., Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań 1997.

HISTORIA ŚREDNIOWECZNEJ POLSKI

30 ĆW

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Aleksander Bołdyrew

Warunki wpisania: zaliczenie 2 semestru

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z historią średniowiecznej Polski (czasokres: IX/X w. - XV/XVI w., zakres geograficzny: ziemie pozostające pod panowaniem władców z dynastii Piastów, a następnie Jagiellonów z wyłączeniem Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta.) ze szczególnym uwzględnieniem państwa pierwszych Piastów (elementy historii państwa i prawa, politycznej, wojskowej i społeczno-gospodarczej).
Podstawowe treści kursu: Zabytki polskiej historiografii średniowiecznej. Ustrój plemienny na obszarze dorzecza Wisły i Odry. System religijny plemion prapolskich. Geneza państwa polskiego. Chrzest Polski. Zjazd gnieźnieński. Okres rządów Bolesława Chrobrego. Kryzys państwa pierwszych Piastów.
Literatura podstawowa:

Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, tłum. R, Grodecki, wyd. M. Plezia, wiele wydań.

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, wiele wydań.

Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964.

Łowmiański H., Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII), I i II wyd.

Labuda G., Studia nad początkami państwa polskiego, t. I-II, Poznań 1987-1988.

Łowmiański H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. I-VI, Warszawa1963-1985.

Strzelczyk J., Mieszko Pierwszy, Poznań 1992.

Labuda G., Mieszko I, Wrocław 2002.

Grabski A. F., Bolesław Chrobry. Zarys dziejów politycznych i wojskowych,

Warszawa 1964.

Zakrzewski S., Bolesław Chrobry Wielki, wyd. I, Lwów 1925, wyd. II, Kraków 2000.

Fried J., Otton III i Bolesław Chrobry. Miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierskie. Analiza ikonograficzna

i wnioski historyczne, Warszawa 2000.

Labuda G., Mieszko II król polski (1025-1034). Czas przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 1992.

Borawska D., Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI w, Warszawa 1964.


HISTORIA NOWOŻYTNA POWSZECHNA
30 W

Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: dr Patrycja Jakóbczyk - Adamczyk

Warunki wpisania: zaliczenie 3 semestru

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: Periodyzacja. Życie codzienne w epoce renesansu. Polityczne, gospodarcze i techniczne uwarunkowani wielkich odkryć geograficznych. Konsekwencje i znaczenie wielkich odkryć geograficznych. Geneza ruchu reformacyjnego. Imperium osmańskie i jego ekspansja w Europie w XVI w. Konflikt hiszpańsko-niderlandzki w XVI w. i powstanie Republiki Zjednoczonych Prowincji Północnych. Czy wiek XVII był stuleciem kryzysu ogólnoeuropejskiego? Rewolucja naukowa w XVII stuleciu. Rewolucja angielska XVII w. – przyczyny konfliktu między Stuartami a Parlamentem. Wojna domowa. Republika angielska w czasach O. Cromwella. The Glorious Revolution. Ku monarchii parlamentarnej. Sytuacja międzynarodowa w Europie w pierwszej połowie XVIII stulecia. Geneza konfliktu między koloniami w Ameryce Północnej a Wielką Brytanią – powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oświecenie – pojęcie i przedstawiciele. Doktryny polityczne Oświecenia. Życie codzienne w epoce Oświecenia.
Literatura podstawowa:

Black J., Europa XVIII wieku, 1700-1789, Warszawa 1997.

Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1-2, Warszawa 2004

Mackenney R., Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, Warszawa 1997

Munck T., Europa XVII wieku, 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, Warszawa 1998

Rostworowski E., Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa (różne wydania)

Wójcik Z., Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa (różne wydania)
HISTORIA NOWOŻYTNA POWSZECHNA

30 ĆW.

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Patrycja Jakóbczyk - Adamczyk

Warunki wpisania: zaliczenie 3 semestru

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: Narodziny humanizmu we Włoszech. Erazm z Rotterdamu - humanizm północnoeuropejski. Przyczyny upadku cywilizacji prekolumbijskich. Wojny włoskie i francusko-hiszpańska rywalizacja o hegemonię w pierwszej połowie XVI w. Reformacja angielska za panowania Henryka VIII. Polityka zagraniczna Anglii w czasach Elżbiety Wielkiej. Wojny religijne we Francji – geneza i przebieg. Narodziny absolutyzmu we Francji czasów Henryka IV i Richelieu. Przyczyny wybuchu wojny 30-letniej. Hegemonia Francji w Europie za panowania Ludwika XIV – podstawy potęgi francuskiej. Piotr Wielki – twórca potęgi rosyjskiej. Budowa królestwa pruskiego w XVIII w. Problem Krymu i Morza Czarnego w rywalizacji rosyjsko-tureckiej w drugiej połowie XVIII w. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – geneza, treść i funkcjonowanie. Francja w przededniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Literatura podstawowa:

Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1965.

Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987.

Ullmann W., Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, Łódź 1985.

Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, Warszawa 2001.

Huizinga J., Erazm, Warszawa 1964.

Knowles M. D., Obolensky D., Historia Kościoła, 600-1500, Warszawa 1988.

Chołaj H., Kolumb, Europa i świat, Warszawa 1995

Vaillant G., Aztekowie w Meksyku. Powstanie, rozwój i upadek narodu azteckiego, Warszawa 1965

Todorov T., Podbój Ameryki. Problem innego, Warszawa 1996

Gierowski J. A., Historia Włoch, Wrocław 1985.

Perroy É., Doucet R., Latreille A., Historia Francji, t. 1, Od początku dziejów do roku 1774, Warszawa 1969.

Tuñón de Lara M., Valdeón Baruque J., Domínguez Ortiz A., Historia Hiszpanii, Kraków 1997.

Kędzierski J., Dzieje Anglii 1495-1939, t. 1: 1495-1830, Wrocław 1986.

Merland A., Tomasz Morus, Warszawa 1978.

Pollard A. F., Henryk VIII, Warszawa 1988.

Grzybowski S., Elżbieta Wielka, Wrocław 1989.

Kędzierski J., Dzieje Anglii 1495-1939, t. 1: 1495-1830, Wrocław 1986.

Neale J. E., Elżbieta I, Warszawa 1981.

Baszkiewicz J., Henryk IV Wielki, Warszawa 1995.

Héritier J., Katarzyna Medycejska, Warszawa 1981.

Koenigsberger H. G., Partie rewolucyjne we Francji i Niderlandach w XVI w. [w:] Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, cz. 1, Społeczeństwo, kultura, ekspansja, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1991, s. 206-225.

Baszkiewicz J., Francuski absolutyzm XVII wieku [w:] Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, cz. 2, Ideologie, kryzysy, konflikty, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1991, s. 219-243.

Idem, Henryk IV Wielki, Warszawa 1995.

Idem, Richelieu, Warszawa 1995.

Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990

Munck T., Europa XVII wieku, 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, Warszawa 1998

Parker G., Wojna trzydziestoletnia [w:] Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, cz. 2, Ideologie, kryzysy, konflikty, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1991, s. 98-135

Baszkiewicz J., Francuski absolutyzm XVII wieku [w:] Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, cz. 2, Ideologie, kryzysy, konflikty, pod red. A. Mączaka, Warszawa 1991, s. 243-252

Gaxotte P., Ludwik XIV, Warszawa 1984

Magdziarz W. S., Ludwik XIV, Wrocław 1991

Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław 1985.

Ochmański J., Dzieje Rosji do 1861 r., Warszawa 1974.

Serczyk W. A., Piotr I Wielki, Wrocław 1990.

Dzieje Brandenburgii-Prus. Na progu czasów nowożytnych, (1500-1701), opr. B. Wachowiak i A. Kamieński, Poznań 2001.

Salmonowicz S., Fryderyk II, Wrocław 1996.

Idem, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004.

Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław 1985.

Reychman J., Historia Turcji, Wrocław 1973.

Serczyk W. A., Katarzyna II, Wrocław 1989.

Dzwonkowski W., Powstanie i rozwój Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1947.

Parrington V. L., Główne nurty myśli amerykańskiej, cz. 1, Mentalność kolonialna, 1620-1800, Warszawa 1968.

Szelągowski A., Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Tworzenie państwa i konstytucji, Warszawa 1929.

Baszkiewicz J., Ludwik XVI, Wrocław 1985.

Black J., Europa XVIII wieku, 1700-1789, Warszawa 1997.

Lefebvre G., Pouthas C. H., Baumont M., Historia Francji, t. 2, Od 1774 do czasów współczesnych, Warszawa 1969.


HISTORIA NOWOŻYTNA POLSKI

30 W


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. dr hab. E. Opaliński

Warunki wpisania: zaliczenie 3 semestru

Cele kursu:
Podstawowe treści kursu: Przegląd źródeł do dziejów Polski nowożytnej. Terytorium i społeczeństwo. Gospodarka. Polityka i ustrój. Kultura. Kwestie wyznaniowe. Znajomość Polski w Europie i Europy w Polsce.
Literatura podstawowa:

K. Buczek, Archiwa polskie, „Nauka Polska”, VII, 1927, XII, 1930;

Dzieje Polski, red J. Topolski, cz. III  Polska nowożytna (1501-1795), Warszawa 1978; Dzieje Polski, t. III, Warszawa 2003.

J.A. Gierowski, Historia Polski 1505-1764, Warszawa 1985;

Z. Górski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1988;

J. Leskiewicz, Znaczenie inwentarzy dóbr ziemskich dla badań historii wsi w Polsce w XVIII w., KH, 60, 1953, 4;

S. Kot, Anglo-polonica. Angielskie źródła do dziejów stosunków kulturalnych Polski i Anglii, Warszawa 1935;

E. Mierzwa, Historyka, Piotrków Trybunalski 2001;

Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. III „Biblioteki”, Warszawa 1955;
HISTORIA NOWOŻYTNA POLSKI

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Katarzyna Stelmasiak

Warunki wpisania: zaliczenie 3 semestru

Cele kursu: Zapoznanie z historią nowożytną Polski. Poznanie stosunków wewnętrznych w Polsce w epoce nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju parlamentaryzmu.
Podstawowe treści kursu:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna