Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%Pobieranie 0.95 Mb.
Strona10/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

 Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

99 100

91 900

92,7

z tego:

 

 

 

zadania własne

99 100

91 900

92,7

w tym: wydatki bieżące

99 100

91 900

92,7


rozdz. 80309 – pomoc materialna dla studentów – wykonanie – 91.900 zł, tj. 92,7% planu.
W 2013 roku wypłacono:

 • stypendia naukowe dla 24 studentów;

 • stypendia naukowe dla 4 doktorantów;

 • stypendia dla 5 uczniów i studentów ze Wschodu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia


 Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

16 591 404

16 337 871

98,5%

z tego:

 

 

 

zadania własne

11 544 833

11 294 814

97,8%

w tym: wydatki bieżące

7 791 113

7 543 094

96,8%

wydatki majątkowe

3 753 720

3 751 720

99,9%

zadania zlecone

5 046 571

5 043 057

99,9%

w tym: wydatki bieżące

5 046 571

5 043 057

99,9%

rozdz. 85111 – szpitale ogólne – wykonanie 214.720 , tj. 100% planu (wydatki inwestycyjne).

W 2013 roku przekazano środki na dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.rozdz. 85117 – zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze – wykonanie 3.500.000 , tj. 100% planu (wydatki inwestycyjne).

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci.rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – wykonanie – 60.000 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 30.000 zł (100%).

Środki w wysokości 30.000 zł wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne pracowników Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ponadto zakupiono sprzęt do karetek specjalistycznych, drobny sprzęt do ambulatorium i poradni chirurgicznej – 30.000 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej – wykonanie 1.720.710 zł, tj. 90,8% planu.

W 2013 roku realizowanych było 13 profilaktycznych programów zdrowotnych. Wykaz programów, ilość wykonanych badań, wysokość wykorzystanych środków oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie :L.p

Wyszczególnienie

Plan na 2013 rok

Wykonanie za 2013 rok

% wykonania

Liczba osób

1

Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badan bilansowych u dzieci 10 letnich

54 740

51 590

94,2%

224

2

Badania profil. w zakresie oceny ryzyka wystąpienia złamań osteoporotycznych dla osób w wieku 50 - 59 lat

80 190

73 530

91,7%

817

3

Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 rż. - STALE SPRAWNI

172 200

167 580

97,3%

1197

4

Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienia osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np. izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachorowań agresywnych - u osób dotychczas nie będących pod opieka lekarza psychiatry ) - zgłaszanych przez rodzinę , placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych .Działania diagnostyczno - terapeutyczne realizowane są w warunkach domowych.

93 790

93 690

99,9%

166

5

Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat.

93 670

84 065

89,7%

885

6

ROŚNIJ ZDROWO" -działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi.

180 000

161 550

89,8%

755

7

Badania w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r.ż. Realizacja w II etapach:

55 720

45 040

80,8%

 

 

I etap - badanie laboratoryjne kału na krew utajoną

32 320

29 440

91,1%

1840

 

II etap - badanie - kolonoskopia

23 400

15 600

66,7%

52

8

Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u niemowląt od 2 m-ca życia.

72 500

68 750

94,8%

1375

9

Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno-dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.

8 100

8 100

100,0%

90

10

Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 18,16,6,11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach tj. 1997, 1998, 1999.

530 630

444 620

83,8%

630

11

Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 49 lat

156 600

136 260

87,0%

1514

12

Badanie profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 70 lat

18 300

16 920

92,5%

282

13

Program "Sport, Zdrowie, Rodzina"

310 500

310 500

100,0%

 

 

 Środki nierozdysponowane

10 585

 

 

 

 

Zakup usług zdrowotnych (§ 4280 )

1 837 525

1 662 195

90,5%

 

Na działalność organizacji pożytku publicznego przekazano 58.515 zł (100%).

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonanie – 254.000 zł, tj. 96,2% planu.

Środki w wysokości 174.000 zł przekazano w formie dotacji Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który realizuje działania profilaktyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych związane ze zwalczaniem narkomanii. Placówka prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i dla ich rodzin w ramach zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Przekazano również 80.000 zł (100%) Poradni Profilaktyki Uzależnień w Edukacyjnej Klinice Centrum ARRUPE na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie – 4.896.495 zł, tj. 98,8% planu.
Środki przeznaczone zostały na prowadzenie różnych programów, terapii i innych działań wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta:


 1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 347.400 zł, tj. 100% planu, w tym na:

  • terapię osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 192.000 zł;

  • organizację wypoczynku dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia – 70.000zł;

  • profilaktykę i terapię dla młodzieży i rodziców – 33.000 zł;

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu świadczącego usługi medyczne i terapeutyczne – 23.500 zł;

  • prowadzenie poradnictwa prawnego – 17.900 zł;

  • informację o pomocy oraz popularyzację wiedzy o problematyce uzależnień – 7.000zł;

  • działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom – 4.000 zł.

 2. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.649.519 zł, tj. 100%, na wspieranie klubów sportowych oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu.

 3. Gdyńskie Centrum Innowacji – 160.000 zł, tj. 100%, na organizowanie społeczności lokalnych rejonu ulic Zamenhoffa i Opata Hackiego.

 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 86.174 , tj. 99,1 % planu, w tym na:

  • organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem – 79.225 zł;

  • funkcjonowanie grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików – 6.949 zł.

 5. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” – 41.638 zł, tj. 98% planu, na prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego dla rodzin i dzieci z FAS.

 6. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 16.000 zł, tj. 100% planu, na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – Grupa „Nadzieja”.

Poza zadaniami wykonywanymi przez jednostki organizacyjne Miasta, gmina wspiera organizacje pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Przekazano im dotacje w wysokości 1.885.731 zł, tj. 99,8% planu, w tym na:  • prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 1.569.471 zł;

  • działania profilaktyczne w zakresie uzależnień – 200.740 zł;

  • prowadzenie punktu konsultacyjnego – 75.000 zł;

  • profilaktykę przez sport – 30.000 zł;

  • przeciwdziałanie patologiom – 10.520 zł.

Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego znajduje się w dalszej części opracowania.
Pozostałe środki wydatkowano na:

 • dożywianie dzieci w szkołach – 420.036 zł,

 • bezalkoholowe imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne oraz inne działania promocyjno– profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom – 171.821 zł,

 • wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55.950 zł,

 • opinie biegłych sądowych – 29.340 zł,

 • dobrowolne badania w kierunku HIV –18.000 zł,

 • koszty sądowe dot. wniosków GKRPA – 6.900 zł,

 • program psychoedukacji dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – 5.136 zł;

 • program UNPLUGGED – 2.500 zł,

 • dofinansowanie wynajęcia Sali dla grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików – 350 zł.rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie – 5.027.945 zł, tj. 99,9% planu.

Ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom opłacono: • składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 4.973.797 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średniomiesięcznie ok. 7.200 osób;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka, Całodobowych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych i Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Typu Rodzinnego oraz za nieubezpieczone dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych – 54.148 zł.


rozdz. 85158 - izby wytrzeźwień – wykonanie 465 , tj. 93% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ściągania należności Izby Wytrzeźwień zlikwidowanej na podstawie uchwały Rady Miasta nr X/216/2003.rozdz. 85195 - pozostała działalność – wykonanie 663.537 , tj. 98,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 7.000 zł (77,8%).

Środki wydatkowano na: • realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego – 547.963 zł. Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania;

 • nagrody Prezydenta Miasta – 75.000 zł;

 • koszty wydawania decyzji administracyjnych – 15.112 zł;

 • różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 3.816 zł;

 • wypłatę zasądzonej renty z tytułu utraty zdrowia w wyniku błędnego leczenia – 2.646 zł.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 12.000 zł na wydatki bieżące i 7.000 zł na wydatki inwestycyjne .
Pobieranie 0.95 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna