Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%Pobieranie 0.95 Mb.
Strona11/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Dział 852 - Pomoc społeczna


 Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

115 595 696

113 070 221

97,8%

z tego:

 

 

 

zadania własne

68 784 207

67 617 758

98,3%

w tym: wydatki bieżące

68 304 180

67 146 926

98,3%

wydatki majątkowe

480 027

470 832

98,1%

zadania zlecone

46 811 489

45 452 463

97,1%

rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – wykonanie – 6.020.208, co stanowi 96,7% planu.

 1. Dom Dziecka zapewniał całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Wspierał działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Kontynuowano specjalistyczne wsparcie zespołów wychowawczych w obszarze pracy superwizyjnej. Prowadzono pracę wychowawczą skierowaną na niwelowanie doznanej traumy i urazów, zajęcia o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Wprowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym – profilaktyka zachowań destrukcyjnych oraz edukacja seksualna. Podopieczni objęci byli wsparciem w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Centrum ARRUPE, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Zespole Placówek Specjalistycznych. Współpracowano z MOPS, sądami, policją, szkołami, poradniami. Wsparciem terapeutycznym objęto 34 dzieci. Podopieczni mieli możliwość udziału w licznych imprezach oraz zajęciach ukierunkowanych na rozwijanie ich zainteresowań i pasji.

Do struktury Domu Dziecka należały: • Siedziba Domu Dziecka przy ul. Filomatów 2;

 • Filia nr 1 przy ul. Łanowej 22A, przeznaczona dla 14 podopiecznych, w tym 4 interwencyjne;

 • Filia nr 2 przy ul. Chwarznieńskiej 73, przeznaczona dla 14 wychowanków, w tym 4 miejsca interwencyjne;

 • Filia nr 3 przy ul. Druskiennickiej 38, przeznaczona dla 14 podopiecznych, w tym 4 miejsca interwencyjne.

W 2013 roku w Domu Dziecka przebywało 80 dzieci, do rodzin biologicznych powróciło 10 dzieci (w tym: 8 w wyniku osiągnięcia pełnoletności), w instytucjonalnej pieczy zastępczej opiekę znalazło 9 dzieci, do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 4 dzieci. Wydatki wyniosły 2.452.186 zł, tj. 97% planu, w tym: bieżące utrzymanie budynku, zakup odzieży, wyposażenia i wyżywienia dla wychowanków Domu Dziecka - 791.622 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1.660.564 zł.

Rok 2013 był ostatnim rokiem funkcjonowania Domu Dziecka. Decyzją Wojewody Pomorskiego w jego miejsce w 2014 roku powstaną Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze nr 1, 2, 3. Zmiana wynika z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 1. Zespół Placówek Specjalistycznych jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego, w strukturze której znajduje się Ognisko Wychowawcze, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla rodzin i dzieci z FAS. Całkowity koszt funkcjonowania Zespołu wyniósł 1.412.901 zł (99,4%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.114.627 zł. Ponadto ze środków Rad Dzielnic wydatkowano 3.500 zł (100%).

 • Ognisko Wychowawcze – 696.039 zł (99,4%). Opieką objęto dzieci w wieku szkoły podstawowej, z rodzin mających trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu lub zagrożonych patologiami społecznymi. Prowadzono zajęcia w 3 grupach obejmujące socjoterapie, warsztaty artystyczne (filmowe, plastyczne, teatralne, taneczne, kreatywnego szycia), kulinarne, techniczne, multimedialne, sportowe. Prowadzono reedukacyjne zajęcia indywidualne w formie pomocy w nauce szkolnej, udzielano wsparcia psychologicznego, opracowywano diagnozy psychologiczne, prowadzono terapie indywidualne. Utrzymywano stały kontakt z kuratorami, pedagogami szkół, rodzicami i opiekunami prawnymi. Dokonywano okresowej oceny sytuacji dzieci. Organizowano czas w okresie ferii zimowych oraz wakacji, wydawano posiłki. Organizowano imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Walentynek, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Wielkanocy, Bożego Narodzenia. Z pomocy w grupach wychowawczych skorzystało 45 dzieci i 48 rodzin, z terapii indywidualnych dla dzieci i młodzieży - 6 osób (106 godzin), z konsultacji diagnostycznych dla dzieci i młodzieży - 21 osób (67 godzin, 8 diagnoz), z warsztatów edukacyjnych „Szkoła dla rodziców” - 22 osoby (83 godziny);

 • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – 656.862 zł (99,4%). Placówka przeznaczona jest dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, która funkcjonuje na krawędzi demoralizacji. Prowadzono zajęcia w 3 grupach obejmujące: psychoedukacje, socjoterapie, warsztaty artystyczne (filmowe, plastyczne, teatralne, taneczne, kreatywnego szycia), kulinarne, techniczne, multimedialne, sportowe. Prowadzono reedukacyjne zajęcia indywidualne w formie pomocy w nauce szkolnej, udzielano wsparcia psychologicznego, opracowywano diagnozy psychologiczne, prowadzono terapie indywidualne. Dokonywano okresowej oceny sytuacji dziecka. Utrzymywano stały kontakt z kuratorami, pedagogami szkół, rodzicami i opiekunami prawnymi. Organizowano imprezy okolicznościowe oraz czas wolny od nauki w okresie wakacji, wydawano posiłki. Z pomocy skorzystały 54 osoby w grupach socjoterapeutycznych, 60 osób w grupach psychoedukacyjnych, 13 osób z terapii indywidualnej, 43 osoby z konsultacji diagnostycznych, z warsztatów edukacyjnych „Szkoła dla rodziców” - 29 osób (79 godzin);

 • Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla rodzin i dzieci z FAS – 50.000 zł (100%). Przeprowadzono wstępne wywiady pedagogiczne rozpoznające ogólną sytuację rodzinną badanego dziecka, zakończone wskazaniami do przeprowadzenia szczegółowych badań psychologicznych, psychiatrycznych i neurologicznych. Zorganizowano warsztaty edukacyjne i konsultacje dla profesjonalistów, dla rodziców dzieci z FAS oraz „Szkołę dla rodziców”. Łącznie pomocą objęto 47 dzieci i 120 rodzin;

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia – 5.000 zł (100%). Zadaniem ośrodka jest świadczenie pomocy ofiarom i osobom uwikłanym w przemoc domową. Z pomocy skorzystało 358 osób. W programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie brało udział 79 osób, z hostelu dla ofiar przemocy skorzystały 33 osoby, założono 12 Niebieskich Kart ofiarom przemocy w rodzinie, udzielono konsultacji indywidualnych 318 osobom oraz porad prawnych 21 osobom, prowadzono konsultacje z pracownikiem socjalnym dla 21 osób. W grupie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie brało udział 30 osób. Zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla profesjonalistów mających styczność z przemocą w rodzinie, w których wzięło udział 296 osób;

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 5.000 zł (100%). Świadczono pomoc psychologiczna osobom będącym w kryzysie. Prowadzono konsultacje z pracownikiem socjalnym celem zorganizowania pomocy w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej, konsultacje z prawnikiem, konsultacje i wsparcie systemowe dla rodzin, w których występuje kryzys oraz terapie indywidualne. Współprowadzono dwa spotkania informacyjno – edukacyjne „Razem naprzeciw przemocy”, skierowane do pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych. Współorganizowano szkolenia „Szacowanie ryzyka związanego z podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie podczas interwencji, praktyczne wskazówki i sposoby ułatwiające właściwe rozeznanie sytuacji oraz procedura Niebieskiej Karty”, skierowane dla funkcjonariuszy Policji z 6 gdyńskich komisariatów. Łącznie z pomocy OIK skorzystało 408 osób.

 1. Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej „Dom pod Magnolią” przez Gdyńską Fundację Innowacji Społecznej – 572.800 zł (100%). Opieką objęto 19 osób w wieku 3 – 18 lat.

 2. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom na Klifie” przez Gdyńską Fundację Innowacji Społecznej – 571.544 zł (100%). Opieką objęto 19 dzieci w wieku 13 – 18 lat.

 3. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje przekazane na podstawie porozumień) – 424.297 zł (84,9%). Podpisano 5 porozumień, na podstawie których objęto opieką 6 dzieci.

 4. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wykonanie – 313.663 zł (88,9%). Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 46 osób a na usamodzielnienie 7 osób. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 12 osób usamodzielnianych a pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - 21 osób.

 5. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej przez fundację „Nasza Rodzina” – 172.541 zł (100%). Opieką objęto 6 dzieci.

 6. Wynajem pomieszczeń – 96.552 zł (99,2%). Poniesiono opłaty czynszowe za lokale wynajęte w celu prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży przez Gdyńską Fundację Innowacji Społecznej - „Dom na Klifie”, „Dom pod Magnolią”.

 7. Opłata za gdyńskie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów (bez porozumień) – 224 zł (10,5%). W 2013 r. zaistniała potrzeba zabezpieczenia 1 miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie w związku z samowolnym oddaleniem się z placówki jej wychowanka.

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej – wykonanie – 5.718.492 , co stanowi 99,9% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa – 541.264 zł.

Środki wydatkowano na: • bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31 w 2013 roku wydatkowano 3.301.528 zł, co stanowi 100% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa 537.135 zł. Wynagrodzenia wyniosły 2.239.945 zł i stanowiły 67,8% wydatków bieżących. Dom przeznaczony jest dla 79 osób, w tym dla 52 osób w podeszłym wieku oraz dla 27 osób przewlekle somatycznie chorych (choroby układu krążenia, oddechowego, nerwowego, wydalniczego, narządu ruchu). Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę. Dom umożliwia i organizuje pomoc mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych. W ramach usług medycznych świadczonych przez pielęgniarki zatrudnione w placówce wykonywane są zabiegi zgodne z zaleceniami lekarza (podawanie leków, wsparcie przy konsultacjach, zmiany opatrunków, pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, kontrola wagi ciała, badanie słuchu, szczepienia przeciwgrypowe). W celu określenia indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców oraz zapewnienia właściwego wsparcia, działają zespoły terapeutyczno – opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Prowadzona jest rehabilitacja grupowa, indywidualna oraz przyłóżkowa w formie kinezyterapii i fizykoterapii. Zaspokajane są podstawowe potrzeby bytowe, opiekuńcze, społeczne, wspomagające (terapia zajęciowa, koła zainteresowań). Organizowane są liczne wyjazdy, spotkania, imprezy okolicznościowe, festyny. Wykonano 28.672 osobodni pobytu i 28.185 osobodni żywienia.

 • pobyt pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się w innych powiatach - ze środków własnych zapłacono 2.410.644 zł (100%). Całodobową opieką objęto 139 osób;

 • pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gdyni w ponadgminnych domach pomocy społecznej – 6.320 (77,2%), w tym z dotacji celowej 4.129 zł. Środki zostały przeznaczone na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS Caritas w Gdańsku;


rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wykonanie – 8.060.815 zł, tj. 98,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 16.501 zł (64,6%).

Zadania własne

 1. Na działalność i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 5.544.813 zł, w tym środki rad dzielnic 5.007 zł:

 1. Zespół Opiekuńczy przy ul. Fredry 3, w skład którego wchodzą:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej – dzienna forma wsparcia dla osób starszych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2013 roku ze wsparcia (30 miejsc) skorzystało 31 osób. DDPS zapewniał podstawowe świadczenia opiekuńcze, zaspokajał potrzeby bytowe, zdrowotne (rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska) oraz podejmował działania wspomagające, tj. terapię zajęciową i muzykoterapię. Ponadto prowadzono terapię psychologiczną indywidualną i grupową, zajęcia rozwijające umiejętności komunikacji społecznej, trening pamięci, biblioterapię, spotkania z kulturą połączone z dyskusją na tematy społeczne. Zorganizowano liczne imprezy okolicznościowe;

 • Schronisko dla bezdomnych kobiet – forma wsparcia przeznaczona dla kobiet, które nie posiadają miejsca zamieszkania w myśl ustawy o pomocy społecznej. Zapewniono całodobowy, okresowy pobyt oraz specjalistyczne wsparcie na drodze do usamodzielnienia. Placówka dysponuje 22 miejscami, ze schronienia skorzystały 63 kobiety. Praca socjalna koncentrowała się głównie na uregulowaniu spraw formalnych kobiet – pomoc w składaniu dokumentacji o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz na stały pobyt w DPS;

 • Mieszkania Chronione – narzędzie wykorzystywane w celu osiągnięcia możliwie najwyższej samodzielności w funkcjonowaniu w środowisku osób korzystających ze wsparcia MOPS. Z pomocy w 10 mieszkaniach skorzystało 16 osób.

Ponadto w okresie lipiec - grudzień interwencyjnie przyjęto 79 osób, w tym 15 dzieci.

Zespół Opiekuńczy świadczył usługi hostelowe w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (7 miejsc), gdzie schronienia udzielono 33 osobom, w tym 22 dzieci – łącznie 158 osobodni. 1. Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych przy ul. Bosmańskiej 32 a - dysponuje 43 miejscami. Wsparcia udzielano 171 osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały okresowo całodobowej opieki. Celem działalności placówki jest zapewnienie opieki, pielęgnacji, terapii zajęciowej (trening pamięci i umysłu, biblioterapia, muzykoterapia z elementami relaksacji, arteterapia i ćwiczenia ogólnousprawniające) oraz zaspokajanie, niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych, społecznych i religijnych. W 2013 roku usprawniono 41 osób, które powróciły do swojego miejsca zamieszkania. W rehabilitacji czynnej brało udział 90 osób, w rehabilitacji biernej 60 osób. Z fizykoterapii skorzystało 11 osób, w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 15 osób, w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych – 8 osób, w innych placówkach (schroniska, prywatne domy opieki, Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, hospicjum) – 10 osób.

 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 – dzienna forma wsparcia dla osób starszych, które pomimo wieku i chorób chcą aktywnie spędzić swój czas, pragną rozwijać swoje umiejętności i zdolności lub potrzebują opieki i pomocy w czynnościach życiowych. W 2013 r. ze wsparcia skorzystało 93 seniorów. Głównym celem Ośrodka jest aktywizowanie seniorów poprzez prowadzoną terapię zajęciową, rehabilitację ruchową, muzykoterapię, gimnastykę, wieczorki taneczne, imprezy okolicznościowe, wspólne czytanie książek, spacery, spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz opieka nad osobami, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w domach. W placówce działa kółko teatralne, plastyczne oraz krawieckie. Zorganizowano 11 imprez okolicznościowych i kulturalno – integracyjnych. Wprowadzane są nowe formy zajęć oraz utrzymywany jest kontakt ze specjalistami w pracy z osobami dotkniętymi chorobami otępiennymi. W DDPS działa grupa wsparcia „Sami Sobie” dla rodzin podopiecznych oraz grupa wsparcia Dorosłych Dzieci Alkoholików i Anonimowych Alkoholików. Dom prowadzi działania na rzecz środowiska lokalnego.

 3. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy przy ul. Chwarznieńskiej 93 – całodobowa placówka przeznaczona dla 89 bezdomnych mężczyzn w podeszłym wieku i z niepełnosprawnością. Z pomocy skorzystało 171 osób na podstawie decyzji administracyjnych, realizowanych było 27 kontraktów socjalnych, 20 mieszkańców realizowało Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, pogłębioną pracę socjalną prowadzono z 25 mieszkańcami placówki, usamodzielniło się 14 osób. Udzielono 8 noclegów interwencyjnych. Przed Komisją Orzekającą o Stopniu Niepełnosprawności stanęło 19 osób, w terapii odwykowej uczestniczyło 39 mieszkańców. Dla 44 podopiecznych sporządzono aktualizację dokumentacji o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby umieszczono w DPS). Osoby potrzebujące wyposażono w sprzęt rehabilitacyjny, wykonano RTG płuc 39 mieszkańcom, 2 razy w miesiącu odbywały się prelekcje prozdrowotne. Prowadzono terapię zajęciową aktywizującą mieszkańców.

 4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 – celem działalności placówki jest utrzymanie i zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością umysłową poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących i terapeutycznych. Placówka dysponuje 72 miejscami. Ze wsparcia placówki skorzystało ogółem 67 osób. Na terenie ośrodka funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, aktywności twórczej, plastyczna, stolarska, ekologiczno – przyrodnicza, krawiecka oraz gospodarstwa domowego. Podopieczni uczestniczą w różnych formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, trening umysłu oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz socjalne. Każdy z podopiecznych przechodzi trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening funkcjonowania w życiu codziennym oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego. W ramach zajęć kulturalnych i rekreacyjnych odbyło się 21 wycieczek jednodniowych, 1 wycieczka trzydniowa, 23 imprezy okolicznościowe, 7 przedstawień teatralnych, 10 wyjść sportowych. ŚDS uczestniczył w imprezach organizowanych przez inne ośrodki wsparcia MOPS Gdynia. Nawiązano współpracę z 10 podmiotami zewnętrznymi. Realizowano program „Świecie nasz” skierowany do osób znacznie i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie.

 1. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia – 715.354 zł (99,1%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Spółdzielnię Socjalną „Razem”, w tym dla:

  • Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 60 osób - 15.768 śniadań i obiadów;

  • Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego zapewniono 2 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu dla 38 osób - wydano 17.992 śniadania i kolacje;

  • ŚDS przy ul. Maciejewicza 11 zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 62 osób - wydano 2.495 posiłków;

  • ŚDS przy ul. Wąsowicza 3 zapewniono 3 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 50 osób - wydano 2.030 posiłków;

  • TOO przy ul. Chwarznieńskiej 93 zapewniono 2 posiłki dziennie: śniadania i kolacje przez 7 dni w tygodniu dla 50 osób oraz obiady przez 7 dni w tygodniu dla 100 osób - wydano 3.020 śniadań, 3.038 kolacji, 4.470 obiadów;

  • klientów Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej zapewniono 1 dziennie gorący dwudaniowy posiłek obiadowy przez 7 dni w tygodniu dla ok. 58 osób - wydano 3.274 posiłki;

  • ŚDS przy ul. Maciejewicza 11 zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla maks. 65 osób - wydano 1.848 śniadań, 1.798 obiadów);

  • ŚDS przy ul. Wąsowicza zapewniono 3 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 50 osób – wydano 1.772 śniadania, 1.772 obiady, 1.722 podwieczorki).

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2012 na remont pomieszczeń pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy - 6.894 zł.Zadania zlecone gminy

Środki z dotacji w wysokości 1.777.253 zł (99,5%) wydatkowano na działalność i bieżące utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3. Celem działania placówki jest wspieranie osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka dysponuje 50 miejscami, z pobytu skorzystało 66 osób. ŚDS świadczy usługi w ramach grupowych lub indywidualnych treningów, polegających na podtrzymywaniu umiejętności w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnicy biorą udział w arteterapii, relaksacji, muzykoterapii, aktywizacji procesów poznawczych, rehabilitacji ruchowej, a także w różnorodnych treningach np.: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności społecznych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego. Ponadto ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne i socjalne oraz edukację zdrowotną skierowaną zarówno do podopiecznych, jak i opiekunów oraz mieszkańców Gdyni. Prowadzona była grupa wsparcia dla opiekunów osób z zespołami otępiennymi. Placówka umożliwiała seniorom z dzielnicy udział w gimnastyce rekreacyjnej. W ŚDS prowadzona była także działalność kulturalna i rekreacyjna - organizowano uroczystości i święta okolicznościowe oraz wyjścia integracyjno - poznawcze;

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1. Celem działalności placówki jest udzielanie wsparcia i aktywizowanie dorosłych osób chorujących psychicznie. Aktywizacja prowadzona jest w oparciu o opracowywane corocznie dla każdego uczestnika indywidualne plany wspierająco - aktywizujące i realizowana jest poprzez udział w psychoterapii, terapii zajęciowej, aktywizacji procesów poznawczych, aktywizacji ruchowej, hipoterapii, zajęciach fotograficznych, zajęciach grupy teatralnej, treningu kulinarnym, zajęciach umuzykalniających. Pozytywne efekty działań uzyskiwano dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz pracy z rodzinami podopiecznych (w tym prowadzeniu zajęć edukacyjnych i grupy wsparcia). Zorganizowano dla podopiecznych 12 uroczystości okolicznościowych, 8 wycieczek krajoznawczych, wyjścia kulturalne i rekreacyjne. Ważnymi wydarzeniami był udział podopiecznych w Przeglądzie Twórczości Teatralnej, w przeglądzie teatrów Masska w Sopocie, XII Jarmarku Folklorystycznym, Przeglądzie Dorobku Kulturalnego ŚDS i DPS województwa pomorskiego oraz udział w konkursach dla twórców – amatorów. W 2013 roku ze wsparcia placówki skorzystało ogółem: 49 osób, w tym: 43 osoby w grupie dziennej, 6 osób w zajęciach popołudniowych.

Opis wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - wykonanie – 9.015.762 , tj. 96,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne 4.502 zł (100%).

 1. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego (1.361.072 zł). Realizacja zadania polegała na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych. W placówkach rodzinnych zapewnia się dzieciom właściwe warunki rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, rodzinną atmosferę oraz przygotowanie do samodzielnego życia:

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 wykonała wydatki na kwotę 190.437 zł, co stanowi 97,5% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 102.145 zł. W placówce średniorocznie przebywało 6 dzieci;

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 zrealizowała wydatki na kwotę 237.205 zł, tj. 99,1% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 101.359 zł. W placówce średniorocznie przebywało 8 dzieci;

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 3 zrealizowała wydatki na kwotę 224.176 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 126.311 zł. W placówce średniorocznie przebywało 5 dzieci;

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 zrealizował wydatki na kwotę 219.993 zł, co stanowi 98,5% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 95.187 zł. W placówce przebywało 8 dzieci;

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 zrealizował wydatki na kwotę 234.347 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 94.892 zł. W placówce średniorocznie przebywało 9 dzieci;

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6 zrealizował wydatki na kwotę 254.914 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 118.536 zł. W placówce średniorocznie przebywało 9 dzieci.
 1. Wypłata zasiłków (rodziny zastępcze) – 4.277.761 zł (98,8%). W 2013 roku w 270 rodzinach zastępczych i 10 Rodzinnych Domach Dziecka przebywało łącznie 419 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze i RDD otrzymywały na dzieci co miesiąc pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania. 45 rodzin zastępczych i 5 RDD otrzymały dla 64 dzieci jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. 10 Rodzinnych Domów Dziecka i 3 rodziny zawodowe otrzymują środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W 2013 r. wypłacono dofinansowanie do wypoczynku dla 31 dzieci z 7 Rodzinnych Domów Dziecka, 7 dzieci z 3 rodzin zawodowych i jednego dziecka z rodziny zastępczej niezawodowej. Wypłacono również 6 świadczeń na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci w 5 RDD, 1 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z remontem w rodzinie zastępczej zawodowej oraz 3 świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnego remontu w RDD. Ponadto w ramach tego zadania pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostały objęte 94 osoby, a na usamodzielnienie 11 osób, które po uzyskaniu pełnoletności opuściły rodziny zastępcze i realizują proces usamodzielniania. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 15 osób usamodzielnianych, pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych objęto 31 osób.

 2. Piecza zastępcza – 1.132.707 zł (95,3%). W Zespole ds. pieczy zastępczej w 2013 roku było zatrudnionych 18 osób w ramach umowy o pracę oraz 9 osób w ramach umowy zlecenia. Do zadań Zespołu należało: prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w formie koordynatora, rodziny pomocowej, wolontariusza; prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy; prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych; szkolenie i wspieranie psychologiczno - pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, rodziców dzieci objętych tą pieczą oraz osoby prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego; prowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować tej opieki; przekazywanie do właściwego sądu rejestru danych o osobach zakwalifikowanych lub pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Ponadto Zespół ds. pieczy zastępczej w 2013 r. prowadził działalność propagatorską ideę rodzicielstwa zastępczego (zorganizowano piknik i konferencję z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, rozwieszono plakaty w kilkunastu punktach Gdyni). Zespół dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi zapewniał liczne zajęcia rozwijające talent dzieci oraz ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Zorganizowano także grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W zespole zatrudnionych było 11 koordynatorów, którzy współpracowali z 205 rodzinami zastępczymi lub rodzinnymi domami dziecka. Udzielono 1.037 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego dla 206 rodzin.

 3. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 941.549 zł (99,4%). W ramach tego zadania wypłacano wynagrodzenia dla:

 • Specjalistycznych Rodzin Zastępczych – 7 gdyńskich rodzin, w których funkcjonowało 9 dzieci;

 • Zawodowych Rodzin Zastępczych – 4 gdyńskie rodziny, w których przebywało 16 dzieci;

 • Zawodowej Rodziny Zastępczej pełniącej funkcję Pogotowia Rodzinnego – 1 rodzina, w której przebywało 8 dzieci;

 • Rodzinnych Domów Dziecka – 10 osób prowadzących RDD, w których przebywało 71 dzieci.

 1. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 653.191 zł (76,8%). Zrealizowano 60 porozumień z powiatami, na terenie których funkcjonowało 48 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 63 dziećmi z terenu Gdyni.

 2. Opłata czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 492.890 zł (100%).

 3. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – program resortowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 111.660 zł (100%). Dofinansowano część wynagrodzeń 6 koordynatorów.

 4. Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej – 32.510 zł (100%). W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń dla 3 nowopowstałych w 2013 roku zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

 5. Koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 7.920 zł (100%). W rodzinie zastępczej przebywało jedno dziecko.


rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 502.230 , tj. 99,5% planu.
Zadania własne

 • program „Wspólnie przeciw patologiom” – 106.136 zł (93,2%). W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, 1 wyjazdowe szkolenie dla ok. 100 członków Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) prowadzone przez członków grupy strategiczno - decyzyjnej ZI, pn. „Zasada partnerskiej współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym i koalicjach jako środek prowadzący do poczucia sensu działania i osiągania wspólnych celów”. Kontynuowano utrzymanie "pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie" jako narzędzia dla prokuratorów i sędziów, aby móc czasowo odizolować osoby stosujące przemoc od wspólnego zamieszkiwania z tymi, których krzywdzą. Kontynuowano utrzymanie strony internetowej „zatrzymajprzemoc.pl”, wykupiono domenę i utworzono stronę www.bialawstazkagdynia.pl . Współorganizowano i koordynowano miejską kampanię społeczną „Biała Wstążka”, której głównymi pomysłodawcami byli pedagodzy i uczniowie VI LO w Gdyni. Zorganizowano konferencję o zasięgu wojewódzkim dla ok. 120 osób pn. „Kara pozbawienia/ograniczenia wolności dla sprawcy przemocy w rodzinie, a zasadność prowadzenia procedury Niebieskich Kart” oraz debatę społeczną „Przemoc w rodzinie sama nie minie”, których celem było nawiązanie kontaktów z Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi. Prowadzono szkolenia z zasad funkcjonowania ZI oraz procedury Niebieskiej Karty, skierowane do przedstawicieli instytucji mających prawo wszczynania procedury NK (łącznie przeprowadzono powyższe szkolenia w 19 instytucjach, w tym dla dyrektorów 12 przedszkoli). W szkoleniach udział wzięło ogółem 370 osób. Przeprowadzono 6 szkoleń dla 150 policjantów z prewencji z wszystkich 6 gdyńskich komisariatów dot. szacowania ryzyka podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty. Odbyła się konferencja podsumowującą 4 lata pracy Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „Przemoc w rodzinie sama nie minie” - udział wzięło 358 osób. Zorganizowano spotkanie dla młodych ludzi ze szkół i uczelni (ponad 200 osób) z Timem Guenard, autorem książki „Silniejszy od nienawiści”. Wszczęto 332 procedury Niebieskiej Karty.

Zadania zlecone powiatu

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie – 395.094 zł (99,4%). Świadczono pomoc ofiarom i sprawcom przemocy domowej. Prowadzono konsultacje psychologiczne, hostel, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, terapie indywidualne dla osób doświadczających przemocy, terapie indywidualne dla dzieci przebywających w Ognisku Wychowawczym i Specjalnej Placówce Wsparcia Dziennego, konsultacje i terapie systemowe dla rodzin, pomoc socjalną dla ofiar przemocy, przesłuchania dzieci w „Niebieskim pokoju”, konsultacje z prawnikiem;

 • Wspólnie przeciw patologiom – warsztaty szkoleniowe – 1.000 zł (100%).

rozdz. 85206 – wspieranie rodziny - wykonanie – 201.208 , tj. 100% planu.
Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczono na:

 • wynagrodzenia 8 asystentów rodzin, którzy objęli wsparciem 81 rodzin doświadczających poważnych problemów opiekuńczo – wychowawczych – 180.222 zł (100%);

 • dostosowanie do ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego. Wykonano adaptację, remonty i prace wykończeniowe pomieszczeń w placówce wsparcia dziennego oraz doposażono placówkę w celu wzbogacenia oferty programowej – 20.986 zł (98%).

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 40.685.608 zł, tj. 96,9% planu.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2013 roku wpłynęło 9.283 wniosków, w tym: 3.958 o zasiłek rodzinny, 1.262 o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 1.787 o zasiłek pielęgnacyjny, 1.524 o fundusz alimentacyjny, 586 o świadczenie pielęgnacyjne, 166 o specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydano 15.102 decyzje administracyjne, 915 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 39.465.452 zł (97%), a na obsługę zadania – 1.220.156 zł (91,9%).rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – 782.650, tj. 98% planu.
Zadania własne

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne – 627.800 zł (99,8%). Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały oraz osobom bezdomnym uczestniczącym w programie wychodzenia z bezdomności. W 2013 roku opłacono składki za 1.593 osoby.
Zadania zlecone gminy

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne – 154.850 zł (91,1%). Świadczenie przysługuje osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie – 5.177.963 , tj. 95,7% planu.
Zadania własne

 • wypłata zasiłków – 3.616.142 zł (94,2%). W ramach tego zadania realizowana jest wypłata świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych, np. na zakup leków, żywności, opału, odzieży, udzielenia schronienia, sprawienia pogrzebu. Z tych form w analizowanym okresie skorzystało 5.626 osób, w tym m.in.: z zasiłków celowych 3.414 osób, z pomocy w formie posiłku 1.002 osoby (w tym 929 dzieci), z zasiłków okresowych 174 osoby, ze schronienia 439 osób, pogrzeb sprawiono 41 osobom;

 • prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości – 632.576 zł (100%). Realizacja zadań schroniska polegała na: udzieleniu interwencyjnego noclegu ok. 10 bezdomnym mężczyznom, udzieleniu interwencyjnego noclegu ok. 13 osobom nietrzeźwym bądź upojonym alkoholem (w tym 3 kobietom), wraz z opieką przedmedyczną, zapewnieniu całodobowego schronienia dla ok. 30 bezdomnych mężczyzn skierowanych przez MOPS w Gdyni, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia lub zapewnienia optymalnej opieki.
  W 2013 roku w placówce przebywało narastająco 1.157 osób;

 • prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter - Ego – 556.607zł (100%). Zadaniem schroniska jest udzielenie schronienia dla ok. 55 osób, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Osoby przebywające w schronisku motywowane są do podejmowania terapii, w tym odwykowej. W 2013 roku w schronisku przebywało narastająco 112 osób;

 • stowarzyszenie AGAPE – schronisko – 228.704 zł (100%). Placówka przeznaczona jest dla 17 osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Zapewniano schronienie, pielęgnację, opiekę pielęgniarską i medyczną, usługi rehabilitacyjno – terapeutyczne, wyżywienie, podstawowe lekarstwa, środki czystości i higieny. W ośrodku narastająco przebywały 23 osoby;

 • wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji – 132.459 zł (93,3%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 11.475 zł (99,8%).


rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie 5.966.802 zł, co stanowi 99,4% planu.
W 2013 roku kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg najemców przedstawiały się następująco:

 • mieszkania spółdzielcze – 2.320.556 zł;

 • mieszkania tworzące zasób gminy – 1.860.147 zł;

 • mieszkania wykupione od gminy – 1.071.337 zł;

 • TBS „Czynszówka” – 307.297 zł;

 • mieszkania zakładowe – 89.159 zł;

 • pozostałe – 318.306 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 220,29 zł.
W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku:

 • wpłynęło 4.890 wniosków, rozpatrzono 4.673, z tego pozytywnie 4.505 wniosków, negatywnie 168 wnioski;

 • wysłano 201 postanowień dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego;

 • wystawiono 134 decyzje wstrzymujące wypłatę do czasu uregulowania zaległości w opłacaniu czynszu, z czego 77 uchylono a w przypadku 45 decyzji umorzono postępowanie.

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wykonanie 7.449.271 zł, co stanowi 99% planu.
W 2013 roku wypłacono zasiłki stałe dla 1.731 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a nie mających własnych dochodów lub posiadających środki nie przekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie - 13.876.076 , tj. 99,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 449.829 zł (100%).

zadania własne

 • działalność i bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 13.290.686 zł, tj. 99,2% zaplanowanych środków, w tym z dotacji 1.656.960 zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników MOPS oraz DOPS – ów, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług. Pracownicy brali udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i zajęciach warsztatowych. Kontynuowano działalność Klubu 123... przy ul. Warszawskiej 42, w którym osoby po kryzysach psychicznych mogą aktywnie spędzić czas, nawiązać nowe znajomości oraz uzyskać wsparcie psychologiczne.

zadania zlecone gminy

 • MOPS asysta i opieka prawna osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych – 135.561zł, tj. 97,5%. Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych funkcjonujących w MOPS, których zadaniem jest administrowanie sprawami osób ubezwłasnowolnionych, rozpoznawanie i zabezpieczanie sytuacji zdrowotnej, bytowej i ekonomicznej podopiecznych. Pod opieką 18 opiekunów znajdowało się 47 osób.

rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie – 431.185 zł, tj. 99,1% planu.

Środki zostały wydatkowane na: • prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 430.621 zł (99,2%). Głównym zadaniem Ośrodka było świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych, hostelowych dostępnych całą dobę osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji u tych osób. Prowadzono konsultacje z pracownikiem socjalnym celem zorganizowania pomocy we właściwych Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz konsultacje i wsparcie systemowe dla rodzin. Z pomocy skorzystało 408 osób;

 • obsługa mieszkania chronionego – 564 zł (54%). Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego przy ul. Morskiej.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – 6.119.864 zł, co stanowi 99,6% planu.
Zadania własne

 • usługi opiekuńcze – 1.728.199 zł, tj. 99,8% planu. W II połowie 2013 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, na terenie 4 Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej sprawowała Fundacja "Niesiemy Pomoc". W okresie sprawozdawczym usługami objęto 599 osób i wykonano 138.262 świadczenia;

 • fundacja „Niesiemy Pomoc” – świadczenie usług opiekuńczych – 1.283.899 zł, tj. 100% planu. Realizacja zadania polega na świadczeniu usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz gospodarczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 i nr 4. Zadanie realizowane był do 30.06.2013 roku. Wykonano 90.543 świadczenia dla 353 osób;

 • Polski Czerwony Krzyż – świadczenie usług opiekuńczych – 1.012.250 zł (100%). Usługi obejmowały czynności opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz o charakterze gospodarczym w miejscu zamieszkania klientów z rejonów DOPS nr 2 i nr 3. Zadanie realizowane było do 30.06.2013 roku. Wykonano 71.333 świadczenia na rzecz 244 osób;

 • działalność Zespołu do spraw mieszkalnictwa wspieranego oraz Centrum Usług Opiekuńczych – 744.957 zł (97,2%).

Zespół ds. mieszkalnictwa. wspieranego realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na: 1. zaspokajaniu potrzeb bytowych poprzez zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zamieszkania oraz dostosowaną do potrzeb opiekę i wsparcie; 2. uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 3. świadczeniach opiekuńczo - pielęgnacyjnych realizowanych poprzez pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieli, a także wczesną interwencję w okresach nawrotów choroby, pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia; 4. działaniach wspomagających polegających na organizacji czasu wolnego, realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych itp. W 9 mieszkaniach będących w strukturach MOPS mieszkały łącznie 32 osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub chore psychicznie. W 3 mieszkaniach będących w zasobach gminy zamieszkiwało 7 osób. W Zespole zatrudnione były 23 osoby - 17,75 etatów (w tym terapeuci, pielęgniarki, opiekunowie, asystenci osób niepełnosprawnych).

Głównym zadaniem Centrum Usług Opiekuńczych jest organizacja, koordynacja i monitoring realizacji usług wspierająco - opiekuńczych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w miejscu zamieszkania (działania w oparciu o Gdyński standard usług opiekuńczych). W CUO zatrudnione były 3 osoby. Kontynuowana była forma wsparcia -teleopieka Jest to całodobowa usługa umożliwiającą wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez naciśnięcie osobistego nadajnika tzw. „czerwonego przycisku alarmowego” służącego do kontaktu osoby samotnej z pracownikiem Centrum Operacyjno - Alarmowego. Z usługi skorzystało ogółem 90 osób.


Zadania zlecone gminy

 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie – 1.350.559 zł (100%). W okresie 01.01.-30.09.2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie sprawował Polski Czerwony Krzyż - usługami objęto 122 osoby i wykonano 20.399 świadczeń. W okresie 01.01.-30.09.2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem sprawowała Fundacja AUTYZM BEZ TABU - usługami objęto 10 osób i wykonano 2674 świadczenia. W okresie 01.10.-31.12.2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie sprawowała Agencja Służby Społecznej KOŚCIELAK - usługami objęto 75 osób i wykonano 12.339 świadczeń. W okresie 01.10.-31.12.2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem sprawował Polski Czerwony Krzyż - usługami objęto 11 osób i wykonano 1175 świadczeń.

rozdz. 85295 - pozostała działalność – wykonanie – 3.062.088 zł, tj. 99,1%, w tym:
Zadania własne

 • program „Posiłek dla potrzebujących” – 1.344.500 zł (100%). W ramach środków z dotacji pomocą objęto 4.361 osób. Pomocą w formie posiłku objęto 929 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 58 osób dorosłych w formie bonów obiadowych. Ponadto 3.374 osoby otrzymały pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku;

 • organizacja prac społecznie użytecznych – 362.554 zł (99,7%). Zadanie realizowane jest na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Zawarto 2 nowe porozumienie z podmiotem zewnętrznym w sprawie wykonywania prac. W okresie sprawozdawczym 30 podmiotów zewnętrznych realizowało program z 84 osobami, natomiast jednostki organizacyjne MOPS z 20 osobami. Łącznie osoby te wypracowały 46.400,5 godziny. Efektem było zatrudnienie 22 osób na rynku pracy;

 • przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS – 222.789 zł (97,8%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Spółdzielnię Socjalną „Razem” i polegało na przygotowywaniu i dostarczaniu: 1 gorącego, dwudaniowego posiłku przez 7 dni w tygodniu osobom, które własnymi staraniami nie mogą go sobie zapewnić, a MOPS przyznał im to świadczenie. Dla podopiecznych 4 Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej wydano 16.175 posiłków; 3 posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 50 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza – wydano 7.638 posiłków; 1 dwudaniowego posiłku obiadowego dziennie przez 7 dni w tygodniu dla maksymalnie 100 podopiecznych Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego – wydano 20.422 posiłki;

 • koszty pobytu mieszkańców Gdyni w placówkach specjalistycznych – 43.023 zł (86,1%). Środki przeznaczono na umieszczanie mieszkańców Gdyni w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w celu zapewnienia ciągłej i nieprzerwanej opieki z uwagi na ciężki stan zdrowia;

 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych – 27.907 zł (100%);

 • organizacja wypoczynku letniego dla dzieci klientów MOPS – 22.500 zł (100%). Wydatki związane z uczestnictwem 15 dzieci pochodzących z rodzin podopiecznych MOPS w Campie Fundacji Realu Madryt. W trakcie realizowanego programu na obozie sportowym dzieci miały okazję trenować z wysokiej klasy trenerami z Polski pod okiem trenerów z klubu Real Madryt. Realizacja zadania była formą nagrody dla dzieci wyróżniających się w budowaniu relacji z osobami dorosłymi oraz rówieśnikami, również za osiągnięte wyniki w nauce oraz bodźcem do rozwijania wartościowych zainteresowań;

 • sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych – 3.580 zł (98,8%).
Zadania zlecone gminy

 • program rządowy wspierający osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 944.618zł (98,5%).

Na pomoc dla ubogich ze środków rad dzielnic wydano 90.617 zł (99%).


Pobieranie 0.95 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna