Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPobieranie 0.95 Mb.
Strona12/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


 Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

18 445 524

17 233 193

93,4

z tego:


zadania własne

18 077 124

16 864 796

93,3

w tym: wydatki bieżące

16 106 224

15 468 091

96,0

wydatki majątkowe


1 970 900

1 396 705

70,9

zadania zlecone

368 400

368 397

100,0

w tym: wydatki bieżące

368 400

368 397

100,0

rozdz. 85305 - żłobki – wykonanie – 3.159.498 , tj. 84,6% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.370.805 zł (70,5%).

Żłobek „Niezapominajka” zapewnia opiekę dzieciom w wieku od piątego miesiąca życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Żłobek posiada 150 miejsc w sześciu grupach wiekowych, w tym dwie w filii Demptowo. W analizowanym okresie średnio zapisanych było 152 dzieci. Przyjmowano dzieci z alergiami, dietami pokarmowymi. Wykonano 23.893 osobodni z planowanych 15.696, tj. 152,2%.

Na bieżące funkcjonowanie żłobka wydatkowano 1.781.793 zł (99,8%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 1.308.725 zł, co stanowi 73,2% wydatków bieżących. Ze środków rad dzielnic wydatkowano 6.899 zł (100%).

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.


rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie – 1.225.300 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

 • dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 1.004.800zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;

 • warsztaty terapii zajęciowej – 220.500 zł (98,6%). W zajęciach czterech warsztatów na terenie Gdyni uczestniczyły 133 osoby niepełnosprawne. Ponadto sfinansowano udział 1 mieszkańca Gdyni w WTZ - ach na terenie powiatu gdańskiego.


rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na działalność i bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydano 634.331, co stanowi 99,9% planu, w tym:

 • w ramach zadań własnych – 265.934 zł, tj. 99,8%

 • w ramach zadań zleconych powiatu – 368.397 zł, tj. 100%

Wydatki związane są z zatrudnianiem pracowników zespołu zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej i poniżej 16 roku życia oraz określaniem wskazań wynikających ze stopnia niepełnosprawności.
W analizowanym okresie:

 • przyjęto 4.912 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i wydano 4.841 orzeczeń;

 • przyjęto 472 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia i wydano 464 orzeczenia;

 • wydano 2.715 legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia oraz 382 dla osób poniżej 16 roku życia.

rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – wykonanie – 4.249.187 zł, tj. 97,7% planu.

W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni: • zarejestrowano 12.667 osób bezrobotnych. Skreślono z rejestru 12.640 osób, w tym 4.999 z powodu podjęcia pracy a 5.197 z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy;

 • wydano 25.754 decyzje, w tym: 9.930 o odmowie przyznania zasiłku, 3.037 o uznaniu za osobę bezrobotną, 3.037 o przyznaniu zasiłku, 899 o przyznaniu stypendium szkoleniowego lub stażowego, 832 o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego;

 • wydano 20.049 zaświadczeń, dokonano 64 potrącenia komornicze, zarchiwizowano 12.640 akt bezrobotnych;

 • przyznano i wypłacono osobom uprawnionym 22.918 zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów stażowych i szkoleniowych oraz dodatków aktywizacyjnych. Obsłużono łącznie ok. 34.911 osób.

W analizowanym czasie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa pracy:

 • zgłoszono 4.888 ofert pracy, w tym 524 z Sopotu oraz 399 dla osób niepełnosprawnych;

 • zrealizowano 4.217 ofert pracy, anulowano 614 ofert;

 • zorganizowano 37 giełd pracy z udziałem 389 osób bezrobotnych i poszukujących pracy;

 • zorganizowano Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, burmistrzów i Starostów NORDA, w których wzięło udział 100 firm i instytucji (2500 ofert pracy w kraju i za granicą). Wśród wystawców było 17 agencji zatrudnienia;

 • odbyły się 50.463 spotkania z osobami bezrobotnymi, w trakcie których udzielono informacji o usługach PUP i wolnych miejscach pracy, pomagano w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wydano 1.506 skierowań;

 • zorganizowano w siedzibie urzędu Pomorski Dzień Przedsiębiorczości z udziałem 12 instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorczość i 3 firm powstałych dzięki dotacjom udzielonym z Funduszu Pracy;

 • współorganizowano spotkanie w ramach EURES prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy, dotyczące warunków życia w Norwegii, w którym wzięło udział 30 osób bezrobotnych oraz 4 agencje zatrudnienia oferujące prace za granicą;

 • zorganizowano 3 spotkania dotyczące oferty edukacyjnej Centrum Nauk i Biznesu „Żak”, w których wzięło udział 25 osób;

 • zorganizowano 11 spotkań dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych;

 • uczestniczono w Targach Pracy w Wejherowie, w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu z Gdyni, Metropolitalnych Międzynarodowych Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku,

 • współorganizowano Sopockie Integracyjne Targi Pracy;

 • uczestniczono w Targach Pracy OHP w Wejherowie i Rumi;

 • osoby bezrobotne zgłosiły 5.004 podjęcia pracy, w tym 2.766 kobiet;

 • odbyto 298 wizyt u pracodawców w celu upowszechniania informacji o usługach świadczonych przez PUP oraz pozyskanie ofert pracy;

 • nawiązano kontakt z 7.129 firmami z całego kraju, w tym z 2.811 po raz pierwszy oraz z 4.318 wcześniej współpracującymi z PUP;

 • wydano 2 opinie w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia oraz 20 dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli;

 • wydano 162 opinie niezbędne w procesie uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca;

 • zarejestrowano 411 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi na terenie Polski;

 • udzielono 1.163 odpowiedzi na zapytania sądów i 32 odpowiedzi na zapytania osadzonych w zakładach karnych w sprawie możliwości uzyskania oferty pracy przez osoby o określonych kwalifikacjach zawodowych;

 • rozpowszechniano informacje o usługach PUP poprzez udostępnianie ulotek, biuletynu, plakatów, ogłoszeń w Internecie, prasie, wystąpiono w licznych konferencjach, debatach i spotkaniach;

 • opracowano monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni i Sopocie za 2012 rok i I połowę 2013 roku;

 • monitorowano i analizowano sytuację w wybranych sektorach lokalnej gospodarki pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy, zagrożenia zwolnieniami grupowymi i perspektyw rozwoju;

 • zarejestrowano 11 zakładów deklarujących zamiar zwolnienia 194 pracowników, z których wypowiedzenia otrzymało 76 osób;

 • doradcy zawodowi przeprowadzili 1.950 rozmów doradczych z 1.347 osobami, udzielili: informacji indywidualnych w PUP Gdynia dla 545 osób; informacji indywidualnych poza PUP dla 5 osób w ramach Metropolitalnych Targów Pracy w Gdańsku, dla 47 osób w ramach Targów Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni, dla 26 osób w ramach Sopockich Integracyjnych Targów Pracy; informacji grupowych dla 279 osób bezrobotnych zarejestrowanych, 15 osób nie pozostających w rejestrze PUP, w ramach spotkania informacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, dla 83 uczestników warsztatów pisania CV podczas Targów Pracy, Edukacji i przedsiębiorczości NORDA w Gdyni, dla 5 uczestników Metropolitalnych Międzynarodowych Targów Pracy w Gdańsku, dla 25 uczestników spotkania „Przyszłość w twoich rekach” oraz 23 porady grupowe dla 200 osób;

 • przeprowadzono 150 badań testowych dla 57 osób zarejestrowanych w PUP oraz 15 uczestników projektu „Dojrzała Przedsiębiorczość”;

 • udzielono pomocy 1 pracodawcy w doborze odpowiedniego kandydata poprzez selekcję nadesłanych dokumentów aplikacyjnych;

 • prowadzono pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: zorganizowano 9 szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 110 osób, przeprowadzono 21 zajęć aktywizacyjnych dla 157 osób, przeprowadzono 159 spotkań informacyjnych dla 1.629 osób; z informacji i elektronicznych baz danych udostępnionych na stanowiskach liderów klubu pracy skorzystały 153 osoby bezrobotne i poszukujące pracy, przeprowadzono rozmowy indywidualne związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych z 507 osobami.

Objęto aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach:

 • szkoleń (467 osób); staży (387 osób, w tym kontynuacja 105 osób); prac interwencyjnych (119 osób, w tym kontynuacja 41 osób);

 • udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – zawarto 182 umowy;

 • zawarcia umów dotyczących refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla 6 skierowanych bezrobotnych;

 • prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją zawodową 275 osób;

Wszczęto 19 postępowań w ramach zamówień publicznych dotyczących przeszkolenia osób bezrobotnych, opracowano analizy dotyczące problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Realizowano 7 projektów własnych: „Nie przegap”, „Wyjdź z cienia”, „Urzędnik na plus III”, „Mój biznes II”, „(Niepełno)sprawni, Aktywni, Kreatywni”, „Laboratorium edukacji”, „Stażyści na językach” oraz projektów partnerskich: „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+”, „Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki”, „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”, „Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych południowego Bałtyku – Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk”.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły w analizowanym okresie 3.490.807 zł (99,8%). W ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 357.181 zł, w tym środki z UE 303.604 zł.rozdz. 85395 - pozostała działalność – wykonanie – 7.909.766 , tj. 93,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 25.900 zł (100%).

Wydatki poniesione w 2013 roku to:  1. Działalność Centrum Aktywności Seniora – 1.863.299 zł (96,6%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.002.508 zł (99,8%). Ponadto środki rad dzielnic 21.830 zł (94,9%). Organizowano i koordynowano działalność w ramach:

 • siedziby CAS przy ul. 3 Maja – 873.152 zł. Poniesiono wydatki związane z obsługą techniczną i administracyjną budynku, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb działalności statutowej CAS. Seniorzy brali udział w licznych spotkaniach, imprezach i wydarzeniach kulturalnych m.in.: Koncert w wykonaniu zespołu "Cafe y Son" połączony z uroczystością wręczenia podziękowań w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie ogłoszonym przez Senat RP, Majówka integracyjna Klubów Seniora Chylonia i Witomino w Marszewie, warsztaty międzypokoleniowe dla Seniorów z wnukami "Wakacyjna Przygoda" prowadzone przez psychologów, wyjście do Teatru Miejskiego na sztukę "Wędrująca Eurydyka", wyjazd integracyjny Seniorów GUTW i grupy teatralnej z MOPS do Czerwonki – Leszczyny, udział w Gdyńskim Forum Pozarządowym i Pozarządowych Konsultacjach Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym, spotkanie świąteczne dla Seniorów w Hotelu Gdynia, spotkanie z cyklu "Senior z pomysłem" - Święta Bożego Narodzenia w fotografii, uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla 1.000 osób samotnych i starszych;

 • działalności edukacyjnej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 327.042 zł. Zorganizowano zajęcia z 51 różnych dziedzin m.in. lektoraty, obsługa komputera, zajęcia z opery, muzyki klasycznej, politologii historii, prawa. Z oferty skorzystało 1205 studentów. Sfinansowano udział Seniorów między innymi w następujących wycieczkach i spotkaniach: cykl wykładów otwartych dla studentów GUTW z dziedziny nauki, kultury i techniki prowadzonych m.in przez wykładowców Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, zakupiono 6 komputerów na potrzeby kursów komputerowych, warsztaty międzypokoleniowe dla Seniorów z wnukami "Wakacyjna przygoda" prowadzone przez psychologów, Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Akademii Morskiej w Gdyni, wyjazd studentów GUTW do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku w ramach zajęć z wybranych zagadnień kultury duchowej Pomorza, warsztaty dla Seniorów "SPA dla umysłu czyli krótki trening zapamiętywania";

 • zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 260.000 zł;

 • Klubów Seniora Śródmieście, Orłowo, Witomino, Chylonia, Redłowo – 167.203 zł. Odbyły się liczne wykłady, spotkania, festyny, wycieczki oraz wyjścia na imprezy kulturalne do opery, teatru, kina, na wystawy, koncerty;

 • programu zajęć sportowych – 96.819 zł. Prowadzono zajęcia dla ok. 310 seniorów, w tym: siłownia, pilates, body ball, joga, aqua aerobik, nauka pływania, doskonalenie pływania, gimnastyka;

 • organizacji Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej – 58.929 zł;

 • zajęć hobbistycznych – 47.997 zł. Zorganizowano warsztaty z 32 różnych dziedzin dla 346 seniorów, m.in: twórcze myślenie, gimnastyka pamięci, trening "Marsz po zdrowie", studium urody i wizażu "Piękna 55+", warsztaty patchworkowe, zajęcia teoretyczne z tai chi, warsztaty filmowe, zajęcia teatralne, aktorskie, kulinarne, zdrowego stylu życia. Zorganizowano pokazy i wernisaże prac seniorów. Sfinansowano m.in. pokazy i wernisaże prac Seniorów, spotkanie Gdyńskiego Klubu Podróżnika PTTK OM z cyklu "Moje podróże ... małe i duże", warsztaty kosmetyczne "Mary Kay", wystawa prac grupy p. Haliny Opalińskiej - tkactwo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wypożyczalni Centralnej w Gdyni, Koncert grudniowy dla Seniorów w wykonaniu Kwartetu wokalno-instrumentalnego "Les Femmes";

 • portalu społecznościowego – 18.601 zł. Utworzono portal „Seniorplus”, w którym prezentowane są pasje, zainteresowania i twórczość osób starszych;

 • kosztów wprowadzenia podatku VAT – 13.556 zł. Zakupiono 5 kas fiskalnych, opłacono poradę biegłego rewidenta.

  1. Projekt „Rodzina bliżej siebie” – 2.211.583 zł (92,8%). Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 2008 roku. Projekt objął wsparciem w ramach: asystentury rodzin 155 beneficjentów ostatecznych z rodzin z nasilonymi problemami opiekuńczo - wychowawczymi - niektóre z nich zagrożone były rozpadem i umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych; asystentury osób usamodzielnianych - 18 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze, realizujących indywidualne programy usamodzielnienia; asystentury rodzin zagrożonych bezdomnością - realizowano 18 kontraktów socjalnych; pogłębionej pracy socjalnej realizowanej przez 36 pracowników socjalnych pozostających w stałych strukturach MOPS - 132 klientów MOPS; panelu osób niepełnosprawnych wsparcie otrzymały 83 osoby niepełnosprawne, realizowano indywidualne programy integracji społecznej i zawodowej.

Osobom biorącym udział w projekcie oferowano: indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym, wsparcie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, indywidualną ścieżkę edukacyjną, kursy zawodowe, prawo jazdy, wsparcie psychologiczne, diagnozę uzależnień, wsparcie terapeutyczne przeciwalkoholowe, wsparcie terapeutyczne dla os. współuzależnionych (NDA), diagnoza DDA, wsparcie terapeutyczne DDA, warsztaty dla młodzieży i rodziców z zapobiegania uzależnieniom od narkotyków i profilaktyki HIV/AIDS, terapię stacjonarną przeciwalkoholową, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, szkołę dla rodziców, grupę samopomocową, wyjścia uspołeczniające. Zorganizowano warsztaty m.in. umiejętności wychowawczych, zarządzania budżetem, wychodzenia z bezdomności.

W dniu 23.10.2013 roku w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni odbyła się konferencja podsumowująca sześcioletni okres realizacji projektu, w tym jego rezultaty. Projekt objął ogółem 1326 beneficjentów ostatecznych i zaoferował ogółem 80 różnych instrumentów aktywnej integracji. W ramach panelu asystentury rodzin objęto ogółem 273 rodziny, w których przebywało ogółem 674 nieletnich. Do placówek opiekuńczo - wychowawczych trafiło ogółem 46 dzieci (co stanowi 6,8% ogółu dzieci) z 26 rodzin (co stanowi 9,5% ogółu rodzin). Do chwili obecnej 16 dzieci objętych projektem powróciło do rodzin naturalnych. Spośród 132 osób niepełnosprawnych, którzy do końca 2012 roku zakończyli udział w projekcie, 51 podjęło zatrudnienie, co stanowi 38,6% ogółu populacji badanych. Znacząco zmniejszył się udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 49,6% beneficjentów z panelu asystentury rodzin, którzy do końca 2012 roku zakończyli udział w projekcie, nie skorzystało w okresie minimum jednego roku z żadnych świadczeń pomocy społecznej.  1. Strategia wychodzenia z realizacji projektu „Rodzina Bliżej Siebie” – 1.424.280 zł (100%). Sfinansowano wynagrodzenia biorących udział w projekcie;

  2. Projekt „Odkryj moje możliwości” – 971.824 zł (98,2%), w tym środki z UE 825.012 zł;

  3. Projekt „Laboratorium edukacji” – 480.463 zł (77,8%), w tym środki z UE 408.393 zł. Celem projektu był wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno – szkoleniowej wśród 500 osób dorosłych zainteresowanych podjęciem edukacji z własnej inicjatywy z obszaru Gdyni;

  4. Organizowanie społeczności lokalnych (ul. Opata Hackiego i Zamenhofa) – 260.000 zł (100%);

  5. Programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych – 143.822 zł (98,8%). Zorganizowano VII galę konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”, współorganizowano „Przegląd Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych”, zlecono druk Przewodnika Turystycznego „Gdynia dla każdego”, zrealizowano 3 odcinki programu telewizyjnego promującego działania miasta na rzecz osób niepełnosprawnych, zlecono napisanie i opracowanie do druku Przewodnika Przyrodniczego;

  6. Projekt „Pluszowy Misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie” – 107.244 zł (79,4%), w tym środki z UE 67.812 zł;

  7. Program „Gdynia bez Barier” – 83.163 zł (96,1%);

  8. Prowadzenie banku żywności – 60.000 zł (100%). Realizacja zadania obejmowała m.in.: organizowanie zbiórek żywności od partnerów i podmiotów zaangażowanych we wsparcie Gdynian, a w szczególności klientów MOPS, pozyskiwanie żywności od firm producenckich oraz z rezerw unijnych w ramach programu PEAD, magazynowanie i sortowanie żywności. Zorganizowało 3 zbiórki żywności: Wielkanocną, Świąteczną i „Danon podziel się posiłkiem”. Ogółem zebrano 73.307,79 kg żywności o wartości 486.167,84 zł. Podczas zbiórek nawiązano współpracę z ok. 100 sklepami. Ponadto od firm producenckich pozyskano żywność w ilości 25.301,95 kg o wartości 201.844,52 zł (przygotowano 1.184 sztuki paczek żywnościowych).

  9. Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację” – 46.435 zł (87,2%). Systemowy regionalny projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem podejmowanych przedsięwzięć było stwarzanie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniom uzdolnionym zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, jak i skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych tym uczniom, którzy napotykają na różnego typu bariery. Szereg działań skierowanych było do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą;

  10. Organizacja konferencji i spotkań – 46.357 zł (98,3%). Zorganizowano międzynarodową konferencję „Miasta dostępne”, współfinansowano Gdyńskie Warsztaty dla Osób Niepełnosprawnych z psami asystującymi oraz Gdyńskie Targi Aktywnej Rehabilitacji”;

  11. Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich – 36.870 zł (100%). Udzielono wsparcia edukacyjno – pedagogicznego, psychologicznego, materialnego, rzeczowego. Z pomocy skorzystało 2.661 osób, w tym 645 rodzin, 222 samotne matki i 1.599 dzieci;

  12. Kampania społeczna dotycząca problemów osób niepełnosprawnych – 31.706 zł (97,8%). W ramach zadania wykonano kalendarz „Gdynia bez barier” na 2014 rok;

  13. Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni – 23.100 zł (100%). W ramach zadania wydano żywność o wartości 76.805 zł, przekazano odzież, obuwie, pościel i sprzęty domowe o łącznej wartości 79.759 zł. Przekazywanie pomocy odbywało się we współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS, którzy wskazywali potrzebujące rodziny. Z pomocy skorzystało ok. 2.000 osób;

  14. Działalność Klubu Seniora „Tęcza” – 15.100 zł (100%);

  15. Projekt „Integracja i odpowiedzialność sąsiedzka” – 13.500 zł (100%);

  16. Gdynia Rodzinna – 9.900 zł (100%). Zorganizowano warsztaty dla osób prowadzących Kluby Seniora;

  17. Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne – 7.200 zł (100%). Zadanie polega na zaspokajaniu wśród osób opuszczających jednostki penitencjarne i ich rodzin takich potrzeb jak: żywność, zaopatrzenie w odzież, bieliznę, w razie potrzeby w obuwie oraz środki higieny osobistej. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 195 osób.

  18. Projekt „Stop nudzie – działania środowiskowe w dzielnicy” – 6.800 zł (100%);

  19. Projekt „Sąsiedzi górą! Nasze inicjatywy sąsiedzkie” – 4.010 zł (100%);

  20. Działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – 3.808 zł (52,2%);

  21. Druk kart parkingowych – 2.337 zł (100%).

Pobieranie 0.95 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna