Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%


Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPobieranie 0.95 Mb.
Strona13/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 Wyszczególnienie 

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

104 342 022

89 716 653

86,0%

z tego:

 

 

 

zadania własne

104 342 022

89 716 653

86,0%

w tym: wydatki bieżące

81 363 847

72 299 438

88,9%

wydatki majątkowe

22 978 175

17 417 215

75,8%


rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 15.699.894 , tj. 82,6%, z tego wydatki inwestycyjne – 8.554.469 zł (72,3%).

W 2013 roku bieżącym utrzymaniem objęto miejską sieć kanalizacji deszczowej o długości ponad 320 km na terenie całej gminy Gdynia, w podziale na trzy rejony eksploatacyjne. Utrzymanie obejmowało ręczne i mechaniczne czyszczenie sieci i wszystkich obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych. Na bieżąco uzupełniano uszkodzone lub brakujące (ukradzione) kraty i pokrywy studni. Wykonywano niezbędne prace awaryjno - naprawcze obejmujące między innymi likwidację zapadnięć jezdni powstałych wskutek awarii kanalizacji deszczowej, wyremontowano kanały deszczowe o dł. 981 m w ulicach: Bp. Dominika, Laurowej, Olchowej, Kopernika, Śląskiej, Białostockiej, Beniowskiego, Narcyzowej, Opata Hackiego, Gorczycowej, Szafranowej, Muchowskiego, Żeglarzy. Na realizację zadania wydatkowano 6.125.500 zł (100%).

Na bieżące utrzymanie koryt rzek, potoków i rowów na długości 25,81 km oraz 3 stawów wydatkowano kwotę 935.850 zł, tj. 97,9%. Sfinansowano udział Miasta w utrzymaniu graniczącego z Sopotem potoku Swelinia. Wykonano roboty remontowe na rzece Kaczej, potoku Źródło Marii, potoku Przemysłowym i trasie spływu wód z rejonu ul. Śliskiej w kierunku potoku Wiczlińskiego. Odmulono odcinki Strugi Cisowskiej, rzeki Chylonki i potoku Demptowskiego wraz z piaskownikiem poniżej ul. Chełmińskiej. Udrożniono strumień w rejonie ul. Architektów. Wykonano pomiar geodezyjny koryta Strugi Cisowskiej i mostu pod ul. Chylońską – Janowską.

Ponadto dokonano opłaty z tytułu wprowadzania do środowiska wód opadowych lub roztopowych – 84.075 zł (100%).

Zestawienie prac inwestycyjnych zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie – 13.923.053 , tj. 64,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne 101.208 zł (77,9%).

Środki zostały wydatkowane na:  • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej związanej z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 10.420.097 zł (63,8%);

  • eksploatację 2.285 sztuk koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk (usunięto ok. 282,8 tony odpadów. w tym ok. 880 kg zużytych opon, zlikwidowano 249 miejsc nielegalnego składowania odpadów, w ramach odrębnej umowy sfinansowano usunięcie ok. 193,4 tonu odpadów pozostałych po "wystawkach"), uporządkowano teren przy ul. Morskiej 355 (wykonanie zastępcze) oraz przy ul. Nauczycielskiej (dawne korty tenisowe). Sfinansowano również częściowo prace w zakresie sprzątania zimowego i pozimowego jezdni dróg w rejonie II – 1.867.626 zł (98,3%);

  • wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 763.708 zł (55%) – wynagrodzenia i pochodne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników, zakup okularów;

  • zapewnienie funkcjonowania pomieszczeń biurowych – 356.738 zł;

  • zadania z zakresu gospodarki odpadami wykonywane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – 338.557 zł (100%);

  • opróżnianie koszy na plażach – 44.223 zł (73,7%);

  • zakup deklaracji do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.366 zł (81,2%);

  • szkolenia pracowników z gospodarki odpadami – 6.530 zł (58%).

Realizacja prac inwestycyjnych została przedstawiona w dalszej części opracowania.rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 21.958.050 , tj. 98,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne 57.235 zł (100%).

W 2013 roku realizowano:  • oczyszczanie miasta zimowe – 19.187.468 zł (98,7%). W sezonie zimowym utrzymaniem objęte były jezdnie o łącznej długości 436 km oraz ciągi piesze o łącznej powierzchni 614.000 m2, w tym na skwerach i zieleńcach ok. 62.500 m2. Ponadto zlecono prace w zakresie wywozu śniegu oraz zawarto umowę na codziennie dostarczanie prognoz i analiz pogody. W celu ochrony terenów zieleni przed działaniem środków chemicznych stosowanych do usuwania śliskości na jezdniach, zamontowano specjalne osłony przy ul. Śląskiej, ul. Władysława IV i na Placu Kaszubskim;

  • oczyszczanie miasta letnie – 2.078.262 zł (96,7%). Stałym oczyszczaniem objęte były jezdnie o długości ok. 264 km, ciągi piesze (chodniki, schody, kładki, zatoki postojowe w Strefie Płatnego Parkowania) o powierzchni ok. 592.000 m2. Zrealizowano umowy w zakresie usuwania padłych zwierząt z terenów gminnych (559 szt. zwierząt) i usuwania odpadów niebezpiecznych po kolizjach drogowych. Oczyszczono otwarte koryta odwadniające, odnowiono parasole na Bulwarze Nadmorskim, poddano kompleksowemu oczyszczeniu chodnik w rejonie fontanny na Skwerze Kościuszki. Zlecono i wykonano prace porządkowe w pasie drogowym w rejonie ulicy Morskiej i Estakady Kwiatkowskiego, po katastrofie w ruchu lądowym. Sfinansowano usunięcie ok. 193,4 tony odpadów pozostałych po "wystawkach". Uporządkowano teren gminny przy ul. Beniowskiego. Sfinansowano jesienną zbiórkę liści (ok.185 ton) oraz zabezpieczenie czystości na terenie miasta, podczas imprez współorganizowanych przez gminę (Festiwal Orkiestr Wojskowych, Opener Festival);

  • oczyszczanie miasta ręczne – 364.622 zł (98,8%). Usunięto drobne odpady z terenów objętych pielęgnacją zieleni, ze skwerów i placów zabaw, z terenów przyległych do ulic, z lasów i skarp położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz innych terenów gminnych - z podziałem na 8 rejonów. W ramach obowiązujących umów w rejonie I, II i III (Skwer Kościuszki, Kamienna Góra, Bulwar Nadmorski, Śródmieście, Wzg. Św. Maksymiliana) na wydzielonych ciągach ulicznych zwiększona była, w stosunku do innych rejonów, częstotliwość wykonywania zabiegów związanych z utrzymaniem czystości. Zakres wykonywanych usług obejmował m.in.: oczyszczanie ręczne – minimum 2 razy dziennie, usuwanie plakatów z obiektów infrastruktury miejskiej, mycie pachołków oraz utrzymanie w czystości małej architektury przy ul. Świętojańskiej. W ramach zawartych umów oczyszczano również tereny nie objęte stałym utrzymaniem. W sezonie letnim, od lipca do września zrealizowano prace w zakresie bieżącego sprzątania terenu otwartego przy INFOBOKSIE;

  • utrzymanie szaletów miejskich – 121.692 zł (96,6%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 7 obiektów w tym 4 całoroczne i 3 sezonowe. Dokonano wymiany wyeksploatowanego wyposażenia toalety na Skwerze Kościuszki i montaż elektrycznego podgrzewacza wody w toalecie przy ul. Bema. Dodatkowo wystawiono przenośne kabiny sanitarne na czas sezonu turystycznego oraz niektórych imprez organizowanych w mieście;

  • eksploatacja koszy ulicznych – 78.608 zł (100%). Eksploatowano 2.264 sztuki koszy ulicznych;

  • zakup koszy i wkładów – 68.974 zł (100%). Zakupiono 55 koszy betonowych oraz 792 sztuki zapasowych wkładów;

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 1.189 zł (98,5%).
rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – 9.192.566 , tj. 89,2%, w tym wydatki inwestycyjne 4.021.816 zł (83,9%).
Wydatki bieżące 2013 roku obejmowały:

  • utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 3.283.470 zł (96,2%). Powierzchnia terenów zieleni objętych bieżącym utrzymaniem wynosiła 196,23 ha, w tym skwery 57,47 ha . W ramach zadania wykonywano prace obejmujące bieżącą pielęgnację zieleni miejskiej, konserwację urządzeń małej architektury, kompleksowe utrzymanie skwerów (27 szt.) i placów zabaw i placów do ćwiczeń (64 szt.). Poza stałym zakresem prac wynikającym z zawartych umów, wykonano prace dodatkowe, poprawiające estetykę terenów zieleni w tym m. in. nasadzenia roślin (róż, rozchodników, traw, krzewów liściastych i iglastych), remonty trawników, wykoszenia nieużytków, ściółkowanie rabat korą, usunięcie suchych nasadzeń do 10 lat. Przeprowadzono naprawę elementów małej architektury (m.in. wymieniono deski na scenie w Parku Kilońskim, wyremontowano: ławki zdemontowane z mola w Orłowie, siedziska przy pomniku Chrystusa w Orłowie, bariery wzdłuż klifu w Parku Marysieńki). Zamontowano palisady na Bulwarze Nadmorskim i na Kamiennej Górze. Uzupełniono wyrwy w drodze gruntowej od ulicy Orląt Lwowskich do granicy z Rezerwatem. Usunięto na podstawie decyzji 356 drzew, usunięto 2780 samosiewów (do 10 lat), wykonano ciecia pielęgnacyjne na 3161 drzewach, usunięto 129 wiatrołomów i przycięto 8822 m² żywopłotów, podlewano 2168 drzew, wywieziono 363,90 ton urobku na wysypisko a 204 tony przekazano jako opał dla podopiecznych MOPS. Wykonano remont oczka wodnego przy figurce przy ul. Źródło Marii;

  • zakładanie i urządzanie terenów zieleni – 822.110 zł (97,9%). Zagospodarowano tereny zieleni przy pomniku Ofiar Grudnia, Kolorowe Skwerki na Pustkach Cisowskich - Demptowie, na Skwerze Kościuszki, wzdłuż Al. Piłsudskiego, Al. Zwycięstwa, u zbiegu ulic Legionów i Redłowskiej, Alei Topolowej, pas międzyjezdniowy ul. Wielkopolskiej. Wykonano nasadzenia pnączy i słoneczników, odtworzenie runa na Kamiennej Górze, przebudowę drzewostanu ul. Przebendowskich, pielęgnowano nasadzenia z lat 2010 -2012;

  • konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 746.645 zł (96,4%). Wykonano nasadzenia na kwietnikach sezonowych, wycinkę i pielęgnację drzewostanu, bieżącą pielęgnację terenów zieleni, zakupiono rośliny i materiały ogrodnicze;

  • pielęgnację zieleni – 127.128 zł (96,3%);

  • realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 48.535 zł (40,8%). Zagospodarowano teren zieleni Parku Oksywie oraz Kolorowe Skwerki na Pustkach Cisowskich;

  • wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzację zieleni miejskiej – 44.072 zł (66,4%). Wykonano pielęgnację i konserwację terenów zieleni zrealizowanych w latach 2009 - 2010;

  • projektowanie i inwentaryzację zieleni miejskiej – 38.170 zł (76,3%). Nadzór autorski na terenie Rezerwatu Kępa Redłowska, wykonano projekt tablic historycznych, projekt konstrukcji wsporczej płyty pamiątkowej, zakupiono mapy do celów projektowych;

  • ekspertyzy i opracowania – 11.500 zł (100%). Wykonano projekt nasadzeń rekompensujących drzew i krzewów;

  • nagrodę za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” – 7.960 zł (99,5%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 222.397 zł, w tym 181.237 zł wydatki inwestycyjne.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – wykonanie – 2.141.755 zł, tj. 80,2%, w tym wydatki inwestycyjne 1.009.001 zł (65,9%).

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zadań realizowanych przez schronisko. 1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (żywienie zwierząt, opieka lekarska, świadczenia dla personelu, utrzymanie budynków, remonty bieżące, opłaty, media itp.)

W 2013 roku:

 • do schroniska przyjęto 969 psów i 630 kotów,

 • właścicielom oddano 376 psów i 43 koty,

 • przekazano do adopcji 540 psów i 354 koty,

 • uśpiono 34 psy i 117 kotów,

 • uśpiono 7 psich i 60 ślepych miotów,

 • padły 24 psy i 115 kotów,

 • uciekło 11 psów i 2 koty.

Jednostkowy koszt utrzymania 1 zwierzęcia /dzień wyniósł 11,26 zł, a żywienia zwierzęcia /dzień – 1,52 zł.

Na terenie schroniska w chłodni gromadzone są martwe zwierzęta z terenu gminy, które okresowo odbiera do utylizacji uprawniona firma.

Przeprowadzono prace remontowe:


 • odnowiono 215 bud (wymiana dachów, podłóg, malowanie),

 • zakupiono 40 nowych bud i podestów oraz 20 klatek dla kotów,

 • zakupiono 2 boksy dla psów typu ALDAW,

 • dokonywano bieżących remontów.
 1. Odławianie zwierząt bezpańskich i pomoc rannym zwierzętom:

W ramach zadania wykonano:

 • 1.054 wyjazdy interwencyjne,

 • odłowiono 445 psów, 244 koty,

 • oddano właścicielom 53 psy i 8 kotów,

 • uśpiono 2 psy i 29 kotów oraz 35 ślepych miotów.
 1. Sterylizacja i kastracja bezpańskich zwierząt

Zabiegom poddano 300 bezpańskich zwierząt.
Ze środków rad dzielnic wydatkowano 2.500 zł.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 9.349.440 , tj. 96,4 %, w tym wydatki inwestycyjne 537.716 zł, tj. 91,1% planu.

Kwota wydatków bieżących w wysokości 8.811.724 zł została przeznaczona na:
 • zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 5.059.741 zł (98,4%);

 • utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulic – 3.607.946 zł (94,5%). Zapewniono bieżącą eksploatacje i konserwację oświetlenia na drogach gminnych - razem ok. 17.800 szt. opraw w tym ok. 1.600 szt. nowych lub przebudowanych punktów świetlnych. Eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta zajmuje się ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., która utrzymuje w eksploatacji ok 9.400 szt. opraw stanowiących jej majątek oraz ok. 8.400 szt. opraw stanowiących majątek miasta. Dodatkowo konserwowano i eksploatowano stację transformatorową dla potrzeb oświetlenia skrzyżowania Estakady Kwiatkowskiego z Obwodową Trójmiasta (ZWSE Telmax). Usunięto nieczynne, zbędne elementy instalacji oświetleniowej;

 • remont oświetlenia – 144.037 zł (96%). Wyremontowano oświetlenie ciągu pieszego w okolicy Węzła Franciszki Cegielskiej. Zastąpiono 19 oprawami typu LED 36 opraw wyładowczych oświetlenia parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego. Wymieniono zużyte skrzynki przyłączeniowo - zabezpieczające oświetlenia ul. Rdestowej. Poprawiono oznakowanie szafek oświetleniowych.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 94.977 , tj. 100% (wydatki inwestycyjne).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie – 2.416.761 zł, tj. 98,3% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.066.341 zł (99,9%).
Środki na zadania bieżące w wysokości 1.350.420 zł wydatkowano na:

 • wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 291.774 zł (100%);

 • wykonanie nasadzeń rekompensujących – 210.648 zł (99,9%);

 • prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery przez fundację ARMAAG – 200.000 zł (100%);

 • gospodarkę odpadami – 184.462 zł (98,7%);

 • wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych – 149.909 zł (99,9%);

 • organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 134.199 zł (99%);

 • wprowadzanie systemu segregacji odpadów – 67.650 zł (100%);

 • promocję psiej kultury – 49.173 zł (96,8%);

 • wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami – 24.600 zł (100%);

 • pielęgnację zieleni w placówkach oświatowych – 21.090 zł (100%);

 • program „Ryby dla Zatoki Puckiej” – 12.000 zł (100%);

 • badanie stanu czystości rzeki Kaczej – 4.915 zł (98,3%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.


rozdz. 90095 - pozostała działalność – wykonanie – 14.940.158 , tj. 92% planu, z czego na wydatki inwestycyjne 1.974.452 zł (89%).

Środki wydatkowane w 2013 roku na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg i Zieleni na kwotę 11.426.912 zł (96,6%) obejmowały: • działalność i bieżące utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni – 10.725.645 zł (97,1%), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.505.051 zł (98,1%);

 • estetyzację miasta – 304.676 zł (91,9%). W ramach umowy na usuwanie graffiti z obiektów inżynierskich na terenie miasta oczyszczono łącznie powierzchnię 648 m2 oraz zabezpieczono powłokami antygraffiti powierzchnię 205 m2. Wykonano naklejki w ilości 169 sztuk, informujące o kierunkach dojść do strefy i plaży dla psów, wykonano i zamontowano 3 tablice z nazwą "Plac Ks. Franciszka Blachnickiego", zlecono i wykonano przegląd masztu flagowego zlokalizowanego przy Płycie Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, na potrzeby "Heineken Open'er Festival" wystawiono kabiny sanitarne na czas jego trwania, wykonano demontaż i montaż ozdób iluminacji świątecznych utrzymywanych przez ZDIZ;

 • utrzymanie fontanny na Skwerze Kościuszki, poidełek i studni publicznych – 122.488zł (92,4%). Fontanna miejska na Skwerze Kościuszki i poidełka (7szt.) zlokalizowane na terenie Gdyni utrzymywane były pod stałym bieżącym nadzorem. Wykonano badania wody z poidełek i studni. Utrzymaniem w okresie od maja do końca października objęte były 3 czynne studnie publiczne. Pozostałe studnie z wodą o niewłaściwej jakości (5 szt.) były wyłączone i zlikwidowane w lipcu. Wydatkowano środki na realizację umowy z inspektorem nadzoru oraz z wykonawcą usług, obejmujących bieżące utrzymanie;

 • flagowanie miasta – 101.469 zł (93,1%). Zlecono i nadzorowano dekorowanie miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i miejskich. Ponadto wykonano montaż 331 szt. uchwytów do flag;

 • opracowanie dokumentacji – 69.352 zł (100%). W ramach zadania zostały wykonane 4 sztuki operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej do Strugi Cisowskiej, potoku Źródło Marii, rzeki Kaczej, Chylonki oraz projekty budowlane kanałów deszczowych w ul. Zygmuntowskiej, odwodnienia tunelu przy ul. Żwirki i Wigury oraz koncepcje odwodnienia części Witomina;

 • utrzymanie i remont mola w Orłowie – 33.971 zł (96,8%). Opłacano usługę obejmującą dozór mola wraz z pracami naprawczymi, zakupem desek na pokład mola oraz kół ratunkowych. Wymieniono 32 sztuki starych ławek i dostawiono 16 nowych;

 • utrzymanie infomatów – 27.376 zł (91,3%);

 • utrzymanie pomników – 16.073 zł (80,4%). Naprawiono gablotę przy pomniku Ofiar Grudnia 1970 przy Al. Solidarności, w związku z budową pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego wykonano prace polegające na wyznaczeniu miejsca i wymurowaniu fundamentu pod kamień węgielny pod ww. pomnik, wykonano renowację pomnika Konstytucji 3 Maja, wykonano naprawę elementów ogrodzenia, wokół krzyża oraz remont śruby i naprawę kotwicy w Gdyni Kolibkach, zlecono wykonanie kolejnej klatki filmowej Fotela Kinomana laureata Film Festiwal 2013 oraz naprawę uszkodzonej klatki filmowej z 2010 roku, odtworzono z brązu koloidalnego skradzione litery na pomniku Rozstrzelanych Harcerzy na Obłużu, wykonano i zamontowano nową tablicę na pomniku "Powrót do domu" na Bulwarze Nadmorskim, wykonano prace naprawcze cokołu pomnika Ofiar Terroru Komunistycznego przy ul Pułaskiego;

 • utrzymanie tablic wjazdowych – 14.981 zł (99,9%);

 • przeprowadzenie postępowania na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla jednostek grupy NORDA – 9.840 zł (26,7%);

 • zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej – 1.041 zł (71,8%). Zakupiono gaz do zasilenia zniczy przy pomniku Ofiar Grudnia.

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 1.857 zł (92,9%).

Pozostałe wydatki: • składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem – Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki – 739.349 zł;

 • program ochrony przed hałasem – 239.530 zł (100%);

 • system wifi w dzielnicach – 131.460 zł (90,4%);

 • projekt „Promocja psiej kultury” – 122.398 zł (99,3%);

 • iluminacja obiektów miejskich – 90.657 zł (76,8%);

 • pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom – 54.600 zł (100%);

 • nadzór nad odłownią dzików – 38.134 zł (75,1%);

 • kompleksowa obsługa spraw związanych z obecnością dzikich zwierząt na terenach miejskich – 24.750 zł (91,7%);

 • baza danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne – 22.500 zł (100%);

 • wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolnobytującym kotom z terenu Gdyni – 20.000 zł;

 • organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” – 18.852 zł (100%);

 • ograniczanie penetracji terenów miejskich przez dziki – 18.000 zł (100%);

 • program „Koci dom” – 11.985 zł (99,9%);

 • przygotowanie przetargów – 2.683 zł (13,4%);

 • koszty postępowania sądowego – 40 zł (25%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 1.998 zł (99,9%).
Wydatki inwestycyjne zostały opisane w dalszej części opracowania.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


 Wyszczególnienie 

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

68 447 270

55 076 516

80,5%

z tego:

 

 

 

zadania własne

68 447 270

55 076 516

80,5%

w tym: wydatki bieżące

39 582 245

37 435 646

94,6%

wydatki majątkowe

28 865 025

17 640 870

61,1%

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – 7.766.995 zł, co stanowi 94,9% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na: • realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez – 6.230.842 zł, tj. 95,8%. Środki przeznaczono na organizację i zabezpieczenie techniczne imprez miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym: organizacja Sylwestra, organizacja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, zakup czasu antenowego w TVP Gdańsk i Radio Gdańsk, „Lato zaczyna się w Gdyni – Cudawianki”, gala wręczenia Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, festiwal Globaltica, koncert „Ladies Jazz Festiwal”, Open’er Festiwal, festiwal Traffic Design, Kino Letnie w Orłowie, baner promujący Noc Muzeów, Galion Gdyński, produkcja i emisja 4 audycji programu „Kawa czy herbata”, Nadmorski Plener Czytelniczy, Dwa Teatry, XVII Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Festiwal Orkiestr Wojskowych, koncert Wileńszczyzna, XXVIII bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej, projekt Teatr Gdynia Główna, Summer End Festival, Gdyńskie urodziny Niepodległej, „Pop Up Kolibki – Parapetówka”, obchody Dnia Papieskiego, Zaduszki Jazzowe, uroczystości grudniowe. Opracowano strategię rozwoju kultury w Gdyni oraz zakupiono bilety lotnicze dla uczestników Odysei Umysłu;

 • mecenat kulturalny – 642.441 zł, tj. 85,1% planu. Efektem wspierania projektów artystycznych i wydawniczych jest powiększanie się księgozbioru dotyczącego dziejów Gdyni oraz realizacja nowych, interesujących projektów gdyńskich twórców i artystów – 489.611 zł. Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 138.000 zł. Na zakup książek wydano 12.830 zł oraz na wykonanie kostiumów estradowych 2.000 zł;

 • realizację pozostałych działań w zakresie kultury – 149.000 zł (99,3%). Dofinansowano organizację Harcerskiego Festiwalu Filmowego, warsztatów fotograficznych, festiwal „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” oraz koncert w ramach Gdyńskiej Sceny Muzycznej;

 • realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów „Kultura w dzielnicy” – 84.300 zł (100%) Zrealizowano projekt „Sławni mieszkańcy, ciekawe budowle”(RD Działki Leśne), „Święto ul. Chylońskiej” (RD Chylonia), „Artystyczne Wzgórze” (RD Wzgórze Św. Maksymiliana);

 • realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów „Gdynia po godzinach” – 20.000 zł (80%). Zrealizowano projekt „kulturalnie i aktywnie w Chylonii”;

 • ogłoszenia prasowe – 15.887 zł (77,3%).

W 2013 r. przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 457.640 zł. Szczegółowy wykaz organizacji i realizowanych zadań przedstawiono w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 166.885 zł (86,4%).rozdz. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe - wykonanie – 13.017.076 zł, tj. 100%, w tym wydatki inwestycyjne 4.930.076 zł (100%).

W 2013 roku Teatr Miejski na realizację zadań bieżących otrzymał z budżetu dotację w kwocie 5.087.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 3.592.290 zł, Scena Letnia – 630.910 zł, Festiwal R@port – 585.800 zł, Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 145.000 zł, specjalistyczny sprzęt akustyczny i nadzór – 133.000 zł.

Przygotowano pięć przedstawień premierowych: „Królowa Śniegu”, „Chory z urojenia”, „Sammy”, „Pokojówki”, „Joanna Szalona; Królowa”.

Wśród propozycji XVIII Sceny Letniej na plaży w Orłowie zainaugurowanej 29 czerwca, znalazło się ponad 30 spektakli.

Po raz szósty przyznano Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, której laureatem została sztuka „W środku słońca gromadzi się popiół” Artura Pałygi.

Odbyła się ósma edycja Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port, której celem była prezentacja, promocja i popularyzacja polskiej dramaturgii, polskich sztuk współczesnych zrealizowanych na scenach teatrów polskich i zagranicznych. Wystawiono 6 przedstawień. Nagrodę główną przyznano twórcom spektaklu „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”. W ramach festiwalu odbył się SPAM dramatyczny, czyli pisanie sztuk na żywo, Festiwalowy Projekt Edukacyjny, dwie wystawy.

Ważnym wydarzeniem był fakt zarejestrowania i wyemitowania przez TVP Kultura spektaklu „Idąc rakiem” Guntera Grassa. Spektakl ten został uznany za Spektakl Roku 2012 i był pokazywany w ramach Festiwalu Teatru Telewizji i Polskiego Radia „Dwa Teatry”.

Kontynuowano cykl spotkań z poezją „Krakowski Salon Poezji w Gdyni”, podczas którego czytano wiersze Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, poetów angielskich, poezję okolicznościową z okazji Dnia Matki i Świąt Bożego Narodzenia.

Na spektakle teatralne sprzedano 28.521 biletów wstępu oraz wydano 4.082 zaproszenia i wejściówki. Średnia frekwencja widzów na spektaklach wyniosła 70,4%. Średnia cena biletu wstępu na spektakl wyniosła 34 zł.

W ramach projektu edukacyjnego Palec Gombrowicza – czyli „Dotknięci Teatrem”, odbyły się: Spacery Teatralne – zwiedzanie teatru od kulis połączone z żywą lekcją teatru, Premiery studenckie i nauczycielskie spektakli, którym towarzyszyły spotkania w Foyer teatru, Warsztaty do spektakli repertuarowych, „Śnieżna zadymka – czyli ferie w teatrze”, spotkanie podopiecznych z Galerii Malucha.

Realizowano projekty „Cała Polska czyta dzieciom”, „Sceno-Sfera”, „Dotknij Teatru” „Teatralne Spięcie”.

Koszty działalności Teatru Miejskiego w analizowanym okresie wyniosły 6.646.477 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.224.928 zł (97,8%).

Zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem województwa pomorskiego przekazano dotację na bieżącą działalność Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni w wysokości 3.000.000 zł (100%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie – 5.929.745 zł, tj. 100%, w tym wydatki inwestycyjne 300.000 zł (100%).

W 2013 roku do Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 5.585.249 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 764.314 zł, na organizację imprez kulturalnych z Miejskiego Kalendarza Imprez – 3.385.810 zł, Gdyńską Szkołę Filmową – 801.125 zł, administrację Infoboxem – 374.000 zł, Scenę Letnią – 200.000 zł, konkurs Rad Dzielnic – 40.000 zł, remont korytarza – 20.000 zł. W 2013 roku przekazano dotację rad dzielnic w wysokości 44.496 zł (100%), z czego jednostka wykorzystała 35.656 zł (80,1%) i w 2014 roku dokonała zwrotu na rachunek budżetu miasta w kwocie 8.840 zł. Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 300.000 zł (100%).

Koszty działalności placówki wyniosły 6.531.300 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.001.464 zł.

Główne imprezy realizowane lub współrealizowane przez Centrum Kultury w 2013 roku to: Bliza, Gdyńska Szkoła Filmowa, Niedziela Melomana, Spotkania poetyckie i Scena Literacka, koncert Małgorzaty Walewskiej, Scena SAM, Gdyńska Orkiestra Symfoniczna, Centrum Kulturowe w Kolibkach, Przekraczanie Granic Południowego Bałtyku, Infobox, Gdyńska Scena Kabaretowa, Jezus Chrystus Superstar, warsztaty „Kacze Buty”, Muzeum Emigracji, Koncert Noworoczny, DKF Żyrafa, Scena 138, Spotkanie środowisk twórczych, Scena Letnia, Festiwal Muzyki Sakralnej, Strategia Rozwoju Miasta, Zjazd Krystyn, Piknik Naukowy, Mała Nagroda Dramaturgiczna, Rocznica Katynia, III konkurs „Piórnik”, Połowy Poetyckie, Młode Zespoły Jazzowo Bluesowe, Rocznica 3 Maja, Koncert „Chłopiec z fortepianem”, Święto Flagi, Rocznica zakończenia II Wojny Światowej, Gala Nagrody Macieja Płażyńskiego, Noc Muzeów, Galion Gdyński, Dzień Bibliotekarza, Blues Festival, Koncerty Promenadowe, koncert zespołu Wileńszczyzna, konkurs „Kultura w dzielnicy”, Cudawianki, Dzień Muzealnika, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Święto Policji, FROG, Orkiestra Turecka, Festiwal Piosenki Morskiej, Gdyńska Scena Muzyczna, Poranki Muzyczne, koncert Janusza Radka, Rocznica 10 Lutego.

Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92114 – pozostałe instytucje kultury – wykonanie – 3.447.114 zł, tj. 70% planu, w tym wydatki inwestycyjne 79.978 zł (81,3%).

Centrum Nauki EXPERYMENT zostało utworzone Uchwałą Rady Miasta nr XVIII/342/12 z dnia 28.03.2012 roku. Celem powstałej jednostki kultury jest prowadzenie wystaw interaktywnych Centrum Nauki EXPERYMENT w rozbudowanej siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Organizowano oraz brano udział w licznych spotkaniach, konferencjach, wystawach i szkoleniach. Prowadzono imprezy tematyczne: Weekendowe pokazy chemiczne w EXPERYMENCIE, Noc Naukowców, Halloween w EXPERYMENCIE, Świąteczne weekendy – warsztaty plastyczne, Świąteczne Science Show, Warsztaty kreatywne ZOLO, zajęcia dla grup szkolnych, warsztaty rodzinne. W ramach Akademii EXPERYMENTU odbyło się 16 wykładów dla dzieci w wieku 6 – 9 lat oraz 3 wykłady dla dzieci w wieku 10 – 12 lat.

W 2013 roku przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.367.136 zł, z czego jednostka wykorzystała 2.817.044 zł (58,3%). W styczniu 2014 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 550.092 zł. Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje 79.978 zł (81,3%). Koszty działalności wyniosły 3.167.665 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.716.923 zł (65,9%).


Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.
rozdz. 92116 - biblioteki – wykonanie – 6.570.995 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 90.000 zł (100%).

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 6.480.995 zł (100%), w tym: Nagroda Literacka Gdynia 900.000 zł (100%) oraz środki rad dzielnic 40.808 zł (100%). Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje w wysokości 90.000 zł (100%). Zbiory były dostępne w 23 placówkach zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta. Zarejestrowano 49.458 czytelników, którzy skorzystali z książek, audiobooków i czasopism. Zakupiono 27.017 woluminów za średnią cenę książki 22,4 zł oraz zaprenumerowano 85 tytułów czasopism. Ze stanowisk komputerowych, z dostępu do Internetu oraz zbiorów elektronicznych użytkownicy skorzystali 60.290 razy. Pracownicy biblioteki udzielili 270.395 informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, skierowujących, rzeczowych, tekstowych i internetowych oraz 9.508 indywidualnych porad dla mieszkańców dotyczących obsługi komputera, internetu, baz danych i innych aplikacji. Biblioteka posiadała 179 stanowisk komputerowych, w tym 175 z dostępem do Internetu. Użytkownicy mogli korzystać z programu prawniczego Lex Polonica Perfecta, edytorów tekstu i innych aplikacji oraz katalogu internetowego biblioteki. Ponadto dzięki systemowi bibliotecznemu Patron użytkownicy mieli możliwość rezerwowania książek, kontrolowania stanu swojego konta i czasu zwrotu książek. Zorganizowano 8.830 imprez poświęconych książce i czytaniu, w których wzięło udział 54.229 osób, w tym w 390 lekcjach bibliotecznych i wycieczkach do biblioteki 8.170 uczniów i przedszkolaków. Między innymi były to: Nagroda Literacka Gdynia, Miejski Dzień Bibliotekarza, Spotkania Ludzi Ciekawych Wszystkiego, Rozmowy o Gdyni, Edukacja Morska, Narodowe Czytanie, Spotkania Pamięci, Spotkania z autorami dla dorosłych i dzieci, Spotkania z podróżnikami, Działalność Ośrodka kultury Kaszubsko – Pomorskiej w Filii nr 15, Tydzień Bibliotek, Noc w Bibliotece, Noc Muzeów, projekty socjalne „Damą być” oraz „Wejście na rynek pracy”, Dyskusyjne Kluby Książki, XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Obchody roku Juliana Tuwima, Formy teatralne, Film w bibliotece, Ferie zimowe w bibliotece, Wakacje w bibliotece, Warsztaty plastyczne i literackie dla dzieci, Warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży, konkursy, wystawy, festyny. Realizowano ofertę dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych, współpracowano z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Prowadzono wykłady i działania prozdrowotne, biblioterapię, „Gdyńskie Kluby Rodzica”. Współorganizowano obchody „Dni Małego Kacka”. Pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadań „Kulturalnie i aktywnie w Chyloni”, „Nasza fabryka S.Z.T.U.K.I” oraz zakup komputerów dla bibliotek.

Koszty działalności Biblioteki wyniosły 7.114.738 zł (99,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.266.169 zł (100%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych i rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.rozdz. 92118 - muzea - wykonanie – 16.816.597 zł, co stanowi 67,3% planu, w tym wydatki inwestycyjne 11.996.111 zł (59,5%).

 1. Na dofinansowanie działalności Muzeum Miasta Gdyni otrzymało dotację w wysokości 2.811.933 zł, w tym: dotacja podmiotowa 2.780.986 zł (100%), dotacja celowa na inwestycje 30.947 zł (99,8%). Koszty działalności jednostki wyniosły 2.837.668 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.571.473 zł (100%).

W 2013 roku Muzeum Miasta Gdyni użytkowało obiekty w Gmachu Głównym przy ul. Zawiszy Czarnego 1 oraz do dnia 30 października 2013 roku w „Domku Abrahama” przy ul. Starowiejskiej 30. Prowadzono działalność kulturalną, wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą. Organizowano promocje książek i giełdy kolekcjonerów, spotkania Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, prelekcje, odczyty i warsztaty. Zorganizowano 52 imprezy kulturalne, na które przybyło 5.065 osób. W ramach działalności edukacyjnej odbyło się 405 lekcji i warsztatów muzealnych, prelekcji i oprowadzań, z których skorzystało 8.398 osób. Publikowano artykuły naukowe i popularno – naukowe, prowadzono Bibliotekę Muzealną, inwentaryzowano i konserwowano zbiory, udostępniano zbiory i kwerendy.

Wystawy zorganizowane w 2013 roku:

Domek Abrahama: Ginące zawody

Gmach Główny: „Gdynia – urzeczywistnione marzenie o Polsce nad Bałtykiem” – „Polskie grudnie”, „Port gdyński w zbiorach kartograficznych MMG”, „Henryk Baranowski. Malarstwo”, „Wystawa Rodzinnej Szopki Bożonarodzeniowej”, „Jubileuszowa Księga Gdynian”, „Krystyna Łyczywek. Fotografia. Wystawa retrospektywna 1949 - 2009”, „Kazimierz Kalkowski. Wystawa jubileuszowa”, „Skowronki”. Wystawa prac autorstwa Dory Hary, „30 lat Muzeum Miasta Gdyni 1983 - 2013. Prezentacja zbiorów”, „30 lat Muzeum Miasta Gdyni. Wystawa plakatów i wydawnictw”, „9 Międzynarodowe Nadbałtyckie Triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni”, Wystawa prac Anny Więckowskiej - Kowalskiej pt. „Idę” towarzysząca 9 Międzynarodowemu Nadbałtyckiemu Triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni, Wystawa plenerowa w Alei Topolowej „30 - lat Muzeum Miasta Gdyni”, Wystawa fotograficzna „Z życia codziennego dawnej Gdyni”, „Polska Europa Świat. Twarze Agnieszki Holland”, „VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej”, „Na styku lądu i morza”, „Co krokodyl ma w brzuchu”, „Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza”, „Transatlantyk Batory - powitania 1966, pożegnania 1969”.

Wystawy przygotowane przez muzeum z innymi podmiotami poza siedzibą własną: „Wystawa miniatur tkackich” – prezentowana w australijskich galeriach, „Popatrz, czy znasz i poznajesz”, „Kolosy 2013”, Wystawa w Alei Statków na molo Południowym.Łącznie frekwencja na wystawach wyniosła 49.312 osób.

 1. Na działalność Muzeum Emigracji w Gdyni przekazano dotację w wysokości 2.865.009 zł (75,4%), w tym: dotacja podmiotowa 1.967.500 zł (100%), dotacja celowa na inwestycje – 897.509 zł (49%). Koszty działalności wyniosły 2.077.581 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 876.264 zł.

Działania programowe obejmowały zadania:

 1. Stacja Emigracja - Projekt Transandino, Polska nad Bałtykiem, Polski projektant w świecie designu.

 2. Gdynia na Dużym Ekranie - publiczna prezentacja mało znanych i niepublikowanych archiwalnych materiałów filmowych, kronik oraz fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych związanych z historią Gdyni. Zrealizowano projekty „Zwiedzamy Gdynię”, „Transatlantyk”, „Gdynia w filmie promocyjnym i reklamowym”.

 3. Nagroda im. Pawła Edmunda Strzeleckiego – w marcu ogłoszono pierwszą edycję konkursu dla podróżników. Przedmiotem oceny będzie filmowa lub fotograficzna próba sportretowania polskiego emigranta.

 4. Nagroda im. Macieja Płażyńskiego – przeznaczona dla dziennikarzy i mediów służących Polonii.

 5. Polska zadaje szyku! – z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą przybliżono sylwetki Poli Negri – gwiazdy kina niemego, Jana Kiepury - śpiewaka operowego i aktora, Sary Lipskiej – artystki sztuk wizualnych i projektantki, Antoniego Cierplikowskiego – kreatora i stylisty fryzur.

 6. Europejska Noc Muzeów. Zorganizowano wystawę fotografii Janusza Uklejewskiego, prezentację książki „Dni bezciastkowe. Gdynia w latach 1945 - 1956”, pokaz archiwalnej kolekcji zdjęć „Delicje w PRL – u”, koncert zespołu Standard Acoustic, akcję fotograficzną „Tych klientów nie obsługujemy”, konkursy: słynne cytaty z kultowych komedii z czasów PRL, gry i zabawy z epoki, animowanie kolejki.

 7. Archiwum Emigranta. Rozpoczęto projekt, który ma na celu dotarcie do emigrantów i pracowników gdyńskiej infrastruktury portowej i emigracyjnej. Ponadto nakręcono filmy krótkometrażowe z wybitnymi postaciami polskiej kultury, sportu i biznesu, w których życiorys wpisane są doświadczenia emigracyjne.

 8. Migracje/Kreacje – wystawa prac polskich twórców prezentowana wzdłuż trasy Szybkiej Kolei Miejskiej między Gdańskiem a Gdynią, pozwalająca przybliżyć zjawisko migracji.

 9. Dni otwarte projektów unijnych – cykl wydarzeń promujących projekty unijne realizowane w województwie pomorskim.

 10. Warsztaty Gdynia Design for All II edycja – tematem warsztatów było przedłużenie szlaku pieszego od Placu Kaszubskiego do ul. Polskiej, prowadzącego do Muzeum Emigracji.

 11. Chopin ponaddźwiękowy – w ramach wydarzenia odbył się koncert dla melodzieciaków z rodzinami, pokaz filmów animowanych z utworami Chopina, pokaz filmu dokumentalnego o współczesnych artystach, dla których inspiracją jest twórczość Chopina, wykład o emigracji Chopina oraz koncert „Jazzowy Chopin”.

 12. Za granicą sztuki – cykl wykładów obrazujący twórczość artystów emigracyjnych z dziedziny malarstwa, filmu, rzeźby, architektury.

 13. Konkurs na słuchowisko „Horyzonty Wolności. Emigracja – Perspektywy” – wpłynęło około 70 scenariuszy. Najlepsze prace zostaną wyprodukowane przez Teatr Polskiego Radia.

 14. Reporter w podróży, czyli jak przywieźć do domu coś wartościowego – warsztaty z Tomkiem Michniewiczem propagatorem podróżowania, dziennikarzem, radiowcem, autorem bestsellerowych książek.

 15. Wolontariat – powstała strategia rozwoju wolontariatu na lata 2014 – 2018.

 16. Zbiory – na koniec roku w Księdze akcesji figurowało 1546 wpisów, w tym 577 to obiekty biblioteczne, 692 stanowi materiał pomocniczy do wystaw, 277 to nagrania audio i video.

Działania promocyjne obejmowały kampanię w prasie i stacjach radiowych o zasięgu krajowym, pociągach PKP Intercity S.A. oraz współpracę z osobami publicznymi. Ponadto prowadzono stronę internetową Muzeum Emigracji, prowadzono działania w mediach społecznościowych.

Centralne Muzeum Morskie otrzymało dotację w wysokości 72.000 zł na remont Daru Pomorza.Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – wykonanie – 1.264.016 zł, tj. 82,7% planu.
W 2013 roku środki wydatkowano na:

 • prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 920.093 zł (86,8%). Przekazano środki na prace konserwatorskie przy 20 budynkach zabytkowych i zespołach zabytkowych. Zlecono wykonanie dokumentacji garażu i podwórza zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja 27 – 31 oraz dokumentacji projektowej remontu dachu budynku pensjonatu Fala przy ul. Prusa 9;

 • remont zabytkowego dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 – 30 – 134.838 zł (100%);

 • ekspertyzy obiektów zabytkowych – 71.100 zł (86,7%). Opracowano karty ewidencyjne dla willi „Łosiówka” na Kamiennej Górze, zespołu dworca kolejowego w Wielkim Kacku oraz zespołu budynków FKW na Oksywiu. Opracowano dokumentację dotyczącą rewaloryzacji zabytkowego budynku kuracyjnego przy ul. Orłowskiej 2, ewidencję historycznych obiektów fortyfikacyjnych na terenie Gdyni oraz dokumentację historyczno – konserwatorską dla zespołu budynków przy ul. Partyzantów 39, wykonano rozpoznanie konserwatorskie kamieniarki stosowanej w Gdyni w okresie międzywojennym. Zamówiono kwerendy archiwalne dotyczące architekta Wacława Tomaszewskiego;

 • rekonstrukcję zabytkowych drzwi zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 – 55.000 zł (100%);

 • organizację konferencji i spotkań – 44.637 zł (50,1%). Organizacja prezentacji Gdyni podczas Tygodnia Architektury w Pradze – 20.637 zł (93,2%). Zlecono skład graficzny, redakcję naukową artykułów i prace redakcyjne związane z przygotowaniem wydaniem książki „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” – 24.000 zł;

 • wymianę stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. 3 Maja 27 – 31 – 17.924 zł;

 • tłumaczenia – 9.945 zł (99,5%). Zamówiono usługę tłumaczenia angielskich referatów do książki „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”;

 • remont gzymsów w Zespole Szkół Mechanicznych – 7.379 zł (100%);

 • popularyzację obiektów zabytkowych – 3.100 zł (32,2%). Zorganizowano cykl wakacyjnych spacerów dla mieszkańców Gdyni i turystów z przewodnikami na Śródmieściu Gdyni.

rozdz. 92121 – wojewódzkie urzędy ochrony zabytków – wykonanie – 19.273 zł, tj. 96,4% planu.
Środki wydatkowano na wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Wydano 56 decyzji i 79 postanowień.Pobieranie 0.95 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna