Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%


WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCHPobieranie 0.95 Mb.
Strona2/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

28 995

27 815

95,9

z tego:


zadania własne

22 400

21 349

95,3

w tym: wydatki bieżące

22 400

21 349

95,3

zadania zlecone

6 595

6 465

98,0

w tym: wydatki bieżące

6 595

6 465

98,0

rozdz. 01030 – izby rolnicze – na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku wpłacono 1.418 zł tj. 59,1% planu.

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 26.397 zł, tj. 99,3% planu.

Wykoszono uciążliwe chwasty na gruntach gminnych o powierzchni 10,8 ha, położonych w okolicach ogrodów działkowych oraz pól uprawnych – 19.932 zł (99,7%).

W ramach zadań zleconych zrealizowane wydatki w kwocie 6.465 zł (98%) związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 020 – Leśnictwo


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

365 338

363 513

99,5

z tego:


zadania własne

365 338

363 513

99,5

w tym: wydatki bieżące

365 338

363 513

99,5


rozdz. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – 321.474 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach realizacji Planu Urządzenia Lasu wykonano cięcia sanitarne i pielęgnacyjne w drzewostanach na powierzchni 40,87 ha i pozyskano masę drzewną w ilości 565,6 m³ oraz sprzedano 412 m³ drewna za kwotę 43.146 zł. Uznano odnowienia naturalne na powierzchni 5,4 ha. Wykonano wiosenne sprzątanie całości lasów i zgodnie z założeniami oczyszczano ze śmieci wybrane trasy leśne. Ustawiono sześć stelaży z tablicami informacyjnymi, zbudowano pięć ław leśnych, zamontowano dwa szlabany na drogach leśnych, zbudowano 50 m płotków z żerdzi, wyrównano 300 m dróg leśnych. W rezerwacie przyrody prowadzono gospodarkę zgodnie z Planem Ochrony Rezerwatu.rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wykonanie – 42.039 zł, tj. 97,7% planu.
Prowadzono nadzór nad lasami o powierzchni 161 ha należącymi do osób prawnych i fizycznych. Zakres prac obejmował prowadzenie kontroli prac leśnych, kontroli cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania i sprzedaży, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, udział w czynnościach odbioru robót, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru, zakup 5.000 sztuk znaczników do cechowania drewna.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

279 613

270 981

96,9

z tego:


zadania własne

279 613

270 981

96,9

w tym: wydatki bieżące

279 613

270 981

96,9

rozdz. 15013 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – wykonanie 270.981 zł, tj. 96,9% planu.
Środki wydatkowano na realizację projektu „Mój biznes II”. W ramach projektu 20 osób otrzymało wsparcie pomostowe przedłużone, wzięło udział w konsultacjach z trenerem przedsiębiorczości, zakończyło udział w projekcie. Dofinansowanie projektu ze środków UE wyniosło 230.334 zł.


Pobieranie 0.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna