Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%Pobieranie 0.95 Mb.
Strona3/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Dz. 600 – Transport i łączność


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

308 878 764

296 325 531

95,9

z tego:


zadania własne

308 878 764

296 325 531

95,9

w tym: wydatki bieżące

181 889 611

175 911 224

96,7

wydatki majątkowe


126 989 153

120 414 307

94,8

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie – 159.171.612 zł, tj. 98,2% planu, w tym wydatki majątkowe 309.126 zł (35,3%).

Zarząd Komunikacji Miejskiej jest jednostką organizującą komunikację miejską na terenie Gdyni, Rumi, Gminy Kosakowo i Gminy Szemud oraz współorganizującą w Sopocie, Żukowie i Gminie Wejherowo. W 2013 roku wykonano 19.087.723 wozokilometrów, w tym autobusy 14.130.809 i trolejbusy 4.956.914. Gdynia była obszarem o największej intensywności komunikacyjnej – 16.459.258 wozokilometrów. Łączna liczba przewiezionych pasażerów wyniosła ok. 89 mln, w tym w Gdyni ok. 77 mln. Przewoźnicy dysponowali 334 pojazdami niskopodłogowymi, w tym 232 autobusami (98 przegubowymi), 85 trolejbusami i 17 midibusami.

Minibusy dla osób niepełnosprawnych wykonały 110.283 wozokilometry, przewożąc 9.877 osób niepełnosprawnych i 1.369 opiekunów.

W 2013 roku obowiązywały niezmienione w stosunku do 2012 roku ceny biletów jednorazowych i okresowych.

Wprowadzono zmiany w rozkładach jazdy niektórych linii autobusowych i trolejbusowych. Były one związane z lepszym dostosowaniem czasów przejazdu do warunków ruchu oraz z dopasowaniem oferty przewozowej do popytu.

Przeprowadzono kontrolę biletów w 52.625 kursach i nałożono 30.366 opłat dodatkowych. W celu poprawy bezpieczeństwa podróży pasażerów i pracy kontrolerów, funkcjonariusze policji przepracowali na rzecz komunikacji miejskiej 752 godziny. Wylegitymowano 534 osoby, przeprowadzono 595 interwencji o charakterze porządkowym, pouczono 119 osób i nałożono 64 mandaty karne. Skontrolowano 35 sztuk bagażu, 186 osób pod kątem poszukiwań, ujęto 1 osobę posiadającą środki odurzające oraz sporządzono 2 wnioski o ukaranie do sądu.

W lipcu i sierpniu funkcjonowały Tramwaje Wodne. Łącznie przewieziono 101.180 osób, w relacji Gdynia – Jastarnia, Jastarnia - Gdynia. Przeciętne wykorzystanie zdolności przewozowej wyniosło 57,5%. Na realizację zadania wydatkowano 2.541.121 zł.

Na bieżącą działalność ZKM wydatkowano 157.619.109 zł, tj. 98,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.015.170 zł (96%).

Na realizację projektu „TROLLEY” wydatkowano 129.899 zł (99,7%), w tym: środki własne gminy – 19.484 zł i środki z UE – 110.415 zł.

Opłacono składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w wysokości 1.018.161 zł (100%).

Wykonano audyt działalności przewoźników komunikacyjnych PKA, PKM, PKT na kwotę 53.505 zł (86,5%), koncepcję zakupu ekologicznych autobusów w ramach programu GAZELA – 34.400 zł (99,9%) oraz wydano opinię w sprawie zgodności planowanej emisji obligacji przez PKA i PKM – 6.150 zł.

Dokonano zwrotu odsetek od dotacji otrzymanej w 2010 roku za opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”, w związku z nie uznaniem kwalifikowalności części wydatków – 1.262 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 89.553.667 zł, tj. 96,6% planu, w tym wydatki inwestycyjne 79.757.730 zł, tj. 97,2% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na: • utrzymanie i remonty dróg – 5.733.791 zł (99,1%). Wykonano: roboty bitumiczne – 1.469.834 zł, roboty brukarskie – 1.255.395 zł, remont obiektów inżynierskich – 1.196.765zł, utrzymanie oznakowania poziomego – 829.425 zł, utrzymanie oznakowania pionowego istniejącego - 372.517 zł, remont barier – 88.141 zł. Z ważniejszych robót brukarskich wykonano remont ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Olgierda, remont chodnika w ulicach: Bosmańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Płk. Dąbka, Śmidowicza od ul. Nasypowej, Chabrowej, Witomińskiej, Armii Krajowej, Jana z Kolna, Warszawskiej i Wrocławskiej. W ramach robót bitumicznych wykonano nakładkę w ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Rzymowskiego do ul. Sikorskiego. W zakresie obiektów inżynierskich wyremontowano gzymsy, chodniki i bariery na Estakadzie Kwiatkowskiego, przejście podziemne pod ul. Morską na wysokości Zakręt do Oksywia (schody i ściany boczne wejść do obiektów) oraz kładki dla pieszych na Węźle Franciszki Cegielskiej. Ponadto na zabezpieczenie imprez sportowych, kulturalnych i uroczystości wydano 521.714 zł;

 • koszty energii, remontów i utrzymania sygnalizacji świetlnej – 1.620.898 zł (94,9%);

 • utrzymanie strefy płatnego parkowania – 1.168.151 zł (97,6%). W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania w zakresie serwisowania 161 sztuk parkomatów solarnych oraz 36 sztuk parkomatów elektrycznych, utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń mobilnych i drukarek oraz telefonów komórkowych będących na indywidualnym stanie kontrolerów, serwera pozostającego w budynku Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, dokonano przestawień 3 parkomatów;

 • projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 233.848 zł (98,3%). Wykonano: obsługę geodezyjną robót drogowych - 13.600 zł, kalkulację cen jednostkowych na roboty budowlane wraz z opracowaniem i aktualizacją specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 22.500 zł, przegląd obiektów inżynierskich - 28.889 zł, pięcioletni przegląd obiektów inżynierskich - 20.029zł, program funkcjonalno - użytkowy dla działania „Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013” - 66.745 zł, przegląd okresowy roczny dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 60.000 zł, aktualizację ewidencji dróg - 22.085 zł;

 • ekspertyzy, analizy, opinie – 227.473 zł (99,9%). Wykonano opracowania stanowiące diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z propozycjami ich poprawy dla następujących lokalizacji: 1) na ul. Warszawskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy przychodni; 2) na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa z ul. Bernadowską; 3) na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej – Raduńskiej - Chełmińskiej; 4) na skrzyżowaniu ul. 3 Maja - Jana z Kolna; 5) na skrzyżowaniu ul. Wielkokackiej - Hodowlanej; 6) na Placu Dworcowym, ul. Dworcowej i ul. Starowiejskiej. Ponadto wykonano pomiary ruchu drogowego, w tym rowerowego na głównych ciągach w mieście oraz na ciągu ul. Chwarznieńskiej obejmujące również obliczenia wskaźników rezultatów i wpływu na środowisko. Ponadto wykonano ekspertyzę wraz z opracowaniem technologii wzmocnienia nawierzchni ul. Morskiej i Alei Zwycięstwa, opracowano technologię remontu pasa lewoskrętu ul. Chwaszczyńskiej oraz ekspertyzę techniczną dwóch wiaduktów łukowych w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego;

 • ubezpieczenie dróg – 210.000 zł (100%);

 • remont chodnika przy ul. Wójta Radtkego na odcinku od Placu Kaszubskiego do ul. Władysława IV – 158.063 zł (45,8%);

 • oznakowanie pionowe i poziome ulic – 92.798 zł (99,1%);

 • projekt TRISTAR – 67.948 zł (74,3%). Poniesiono koszty dostawy energii do Centrum sterowania ruchem Tristar;

 • utrzymanie dźwigu osobowego – 24.803 zł (91,9%);

 • zwrot dotacji wynikającej z porozumienia z 2011r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka, Kmdr. Czernickiego, Wiejskiej i Szkolnej, położonego na terenie gminy Gdynia i gminy Kosakowo – 15.619 zł (100%);

 • odszkodowania – 7.060 zł (73,8%);

 • nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 5.122 zł. Pełniono nadzór inwestorski w okresie gwarancji nad remontem przegubów Estakady Kwiatkowskiego nr 42, 53, 64 z 2009 roku oraz przegubu nr P-31 z 2011 roku;

 • koszty postępowania sądowego – 4.989 zł (99,8%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 240.905 zł, w tym wydatki bieżące 225.375 zł (100%) oraz wydatki inwestycyjne 15.530 zł (75,8%).

Zestawienie zadań rad dzielnic oraz wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – wykonanie – 19.583.631 , tj. 73,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 15.127.318 zł, tj. 79 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: • utrzymanie i remonty dróg – 3.197.608 zł (99,6%). W ramach zadania wykonano: roboty bitumiczne - 1.440.366 zł, roboty brukarskie - 1.062.584 zł, utrzymanie oznakowania pionowego istniejącego - 241.718 zł, utrzymanie oznakowania poziomego - 218.616 zł, remont obiektów inżynierskich - 123.760 zł, remont barier - 14.574 zł. Z ważniejszych robót wykonano remont chodnika w ulicy Swarzewskiej, Okrzei, Norwida, ułożono płyty yomb w ul. Strzelców na dł. 305 mb, ułożono nakładki bitumiczne w ul. Swarzewskiej i Kordeckiego, wyremontowano kładki dla pieszych nad potokiem Demptowskim oraz Strugą Cisowską. Na zabezpieczenie imprez sportowych, kulturalnych i uroczystości wydatkowano kwotę 95.990 zł;

 • remont chodnika ul. Kopernika – 193.895 zł (53,9%);

 • remont nawierzchni ul. Starochwaszczyńskiej od posesji nr 28 do 38 – 189.818 zł (99,9%);

 • remont nawierzchni miejsc parkingowych, chodników i jezdni na ul. Zgoda – 170.401 zł (84,4%);

 • koszty postępowania sądowego oraz odsetki – 147.176 zł (99,8%);

 • oznakowanie pionowe i poziome ulic – 122.789 zł (86,7%);

 • remont chodnika przy ul. Waszyngtona na odcinku od Św. Piotra do ul. Derdowskiego – 84.598 zł (41,6%);

 • projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 80.459 zł (91,4%). W ramach zadania wykonano obsługę geodezyjną robót drogowych - 5.260 zł, kalkulację cen jednostkowych na roboty budowlane wraz z opracowaniem i aktualizacją specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 22.500zł, przegląd obiektów inżynierskich - 14.161 zł, pięcioletni przegląd obiektów inżynierskich - 1.742 zł, aktualizację ewidencji dróg publicznych gminnych - 36.796 zł;

 • remont chodnika przy ul. Wąskiej na odcinku ul. Stawna – Graniczna – 77.633 zł (100%);

 • remont chodnika przy ul. Źródło Marii – 65.150 zł (38,3%);

 • remont chodnika i schodów z poręczą przy ul. Szarotki – 24.000 zł (100%);

 • utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 18.700 zł (65,2%);

 • ekspertyzy, analizy, opinie – 9.471 zł (99,7%). Wykonano opracowanie stanowiące diagnozę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z propozycjami jego naprawy na skrzyżowaniu ul. Orlicz Dreszera z ul. Leszczynki i ul. Kordeckiego;

 • nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 861 zł (100%). Pełniono nadzór inwestorski w okresie gwarancji nad budową stanowiska do ważenia pojazdów na węźle Estakady Kwiatkowskiego.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 73.754 zł (100%).

Zestawienie zadań rad dzielnic oraz wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne – wykonanie – 2.087.313 zł tj. 96,3% planu, w tym wydatki inwestycyjne 920.133 zł (97,7%).

Środki wydatkowano na: • utrzymanie i remonty dróg – 1.084.331 zł (98,3%). Wykonano: roboty brukarskie – 536.026 zł, roboty bitumiczne – 506.020 zł, utrzymanie oznakowania pionowego istniejącego – 13.910 zł, utrzymanie oznakowania poziomego – 8.394 zł. Z ważniejszych robót wykonano remont chodnika w ulicy Ikara, Miłosza i w Parku Kilońskim, ułożono nakładki bitumiczne w ul. Spółdzielczej i Baduszkowej. Na zabezpieczenie imprez sportowych, kulturalnych i uroczystości wydatkowano kwotę 19.980 zł;

 • oznakowanie pionowe i poziome ulic – 27.915 zł (93,1%);

 • projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 15.259 zł (97,3%). Wykonano obsługę geodezyjną robót drogowych - 15.210 zł, opłacono wyrys i pełny wypis z rejestru gruntów na ścieżkę rowerową oraz chodnik łączący ul. Płk. Dąbka z lotniskiem - 49 zł.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 39.677 zł (50,7%).
rozdz. 60095 – pozostała działalność – wykonanie – 25.929.308 tj. 94,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne 24.300.000 zł (100%).

Środki zostały wydatkowane na: • ekspertyzy, analizy i opinie – 702.111 zł (80%). Zapewniono obsługę prawną związaną z dokapitalizowaniem Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo (prace związane z notyfikacją projektu przed Komisją Europejską, przygotowanie memorandum w sprawie dalszych działań przed KE, odpowiedzi na pytania KE, przygotowania opinii prawnych, projektów pism do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Wojewody Pomorskiego, przygotowanie spotkań przedstawicieli Gdyni przed KE, uczestnictwo w spotkaniach przed KE). Sfinansowano doradztwo w zakresie zagadnień ekonomiczno – finansowych dotyczących systemu funkcjonowania lotnisk oraz lokalnego transportu zbiorowego;

 • Równoważenie Transportu Miejskiego – 273.189 zł (85,5%). Zrealizowano następujące działania: akcja "Pieszy Autobus", akcja "Odprowadzam Sam", konkurs "Do pracy jadę rowerem", konkurs komunikacji miejskiej, Europejski Dzień bez Samochodu, organizacja warsztatów dekorowania rowerów, organizacja warsztatów dla dzieci, usługa wypożyczania rowerów, organizacja warsztatów z projektowania uniwersalnego dla pracowników ZDiZ, wykonanie gadżetów promocyjnych;

 • projekt „BGLC – Bothnian Green Logistic Corridor” – 147.462 zł (30%), w tym środki z UE 125.343 zł;

 • projekt „Dyn@mo” – 146.992 zł (18,2%), w tym środki z UE 102.900 zł. W ramach zadania zorganizowano wydarzenie CIVITAS DAY promujące projekt DYN@MO w Gdyni oraz Europejski Dzień Trolejbusowy, w czasie którego promowany był transport trolejbusowy. Jako wydarzenie towarzyszące odbyły się również warsztaty urbanistyczne skoncentrowane na obszarze problemowym Skweru Kościuszki. Opracowano koncepcję strony internetowej mobilnagdynia.pl, która od 2014 r. będzie oficjalną platformą współpracy miasta z mieszkańcami w zakresie zrównoważonej mobilności. Wydatki poniesione zostały również na potrzebę organizacji wizyty partnerów projektu i spotkania konsorcjum (kwiecień i listopad 2013). W celach promocyjnych wyprodukowano także 250 plannerów ściennych DYN@MO. Poniesiono koszty w związku z delegacjami: - Akwizgran - spotkanie partnerów projektu CIVITAS DYN@MO - oficjalne rozpoczęcie współpracy, - Tallin - międzynarodowa konferencja Komisji Transportu i Komisji Środowiska Związku Miast Bałtyckich, - Bruksela - warsztaty dla lokalnych koordynatorów ds. promocji projektu, - Palma - spotkanie zespołu zarządzającego projektem, - Brest - konferencja partnerów w inicjatywie CIVITAS, na której zaprezentowane zostały działania i sukcesy Gdyni w ramach projektu DYN@MO;

 • usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego – 82.164 zł (86,5%);

 • audyt polityki rowerowej według metodologii BYPAD – 79.000 zł (100%);

 • projekt „Enter.Hub” – 54.270 zł (53,7%), w tym środki z UE 43.415 zł. W ramach projektu powołano zespół zadaniwy ULSG. Podczas licznych spotkań ULSG była omawiana i zaktualizowana koncepcja układu komunikacyjnego rejonu Pl. Konstytucji. Zlecono analizę komunikacyjną wraz z pomiarami natężenia ruchu oraz prognozami na rok 2016 i 2025 obejmująca skrzyżowania: Plac Konstytucji – ul. Janka Wiśniewskiego – ul. Wójta Radkego oraz ul. Dworcowa – ul. Starowiejska w Gdyni. W zakresie promocji projektu opracowano i zamieszczono informacje dotyczące projektu w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych o znaczeniu regionalnym i portalu społecznościowym. Opracowane zostały ulotka oraz 2 Biuletyny informacyjno - promocyjne dla projektu ENTER.HUB w języku polskim. Poniesiono również wydatki w związku z delegacjami: - Warszawa - szkolenie dotyczące spraw finansowych prowadzonych w ramach programu URBACT II, - Ulm - spotkanie partnerów projektu ENTER.HUB - oficjalne rozpoczęcie współpracy, - Warszawa - warsztaty URBACT dla członków ULSG, - Dublin - Uniwersytet Letni URBACT, -Orebro - spotkanie partnerów projektu połączone z warsztatami, - Warszawa - warsztaty URBACT dla członków ULSG, - Creil - spotkanie partnerów projektu połączone z warsztatami;

 • projekt „SEGMENT” – 40.398 zł (25,4%), w tym środki z UE 28.954 zł. Opracowano i przetłumaczono raporty z realizacji projektu. Dokonano ostatecznego rozliczenia finansowego i technicznego projektu. Poniesiono koszty w związku z delegacjami do Sofii i Goeteborga;

 • delegacje zagraniczne i krajowe – 33.048 zł (80,8%);

 • remonty dróg – utrzymanie – 30.372 zł (97,2%);

 • wypłaty rent wyrównawczych trzem osobom poszkodowanym w wypadkach – 28.320zł (100%);

 • szkolenia – 4.954 zł (72,9%);

 • projekt „INTERFACE” – 3.953 zł (79,1%);

 • zakup usług obejmujących tłumaczenia – 3.075 zł (30,8%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.
Pobieranie 0.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna