Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%Pobieranie 0.95 Mb.
Strona5/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Dz. 710 Działalność usługowa


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

84 774 836

70 827 814

83,5

z tego:


zadania własne

83 837 111

69 890 257

83,4

w tym: wydatki bieżące

34 817 977

24 756 657

71,1

wydatki majątkowe

49 019 134

45 133 600

83,5

zadania zlecone

937 725

937 557

99,9

w tym: wydatki bieżące

937 725

937 557

99,9

rozdz. 71003 - biura planowania przestrzennego – wykonanie – 3.051.070 zł, tj. 95,8%, w tym wydatki inwestycyjne 75.422 zł (94,3%).

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego, wydatkowano 2.975.648 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.350.793 zł, co stanowi 79% wydatków bieżących.rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 81.388, tj. 37,4% planu.

 1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 67.638 zł (33,8%). Środki wykorzystane zostały na opracowania branżowe, podkłady mapowe oraz ogłoszenia prasowe w związku z realizacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Biuro Planowania Przestrzennego prowadziło prace planistyczne nad 33 projektami planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Rada Miasta uchwaliła 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podjęła 3 uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych. Zakończono realizację 6 opracowań specjalistycznych zleconych na zewnątrz:

 • analiza rzędnych zwierciadła i granic zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie przekroczenia 10% i 1% na odcinku rzeki Kaczej poniżej przepustu pod torami PKP do ul. Szyprów;

 • aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni w zakresie tendencji rozwoju demograficznego i gospodarczego oraz oceny warunków i jakości życia mieszkańców;

 • analiza dotycząca przeznaczenia skweru przy ul. Władysława IV – terenu ograniczonego ulicami: Obrońców Wybrzeża, Władysława IV, Armii Krajowej oraz ciągiem pieszo – jezdnym wzdłuż zabudowy zlokalizowanej przy ul. Abrahama w świetle dotychczasowej tradycji planistycznej;

 • aktualizacja rzędnych zwierciadła i granic zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie przekroczenia 10% i 1% na odcinku od ul. Szyprów do ujścia rzeki Kaczej do Zatoki Puckiej;

 • analiza rzędnych zwierciadła i granic zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie przekroczenia 10% i 1% na rzece Kaczej poniżej potoku Przemysłowego – odcinek od ujścia potoku Przemysłowego do przepustu pod torami PKP;

 • baza ludnościowa GIS miasta Gdyni.
 1. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 12.900 zł (80,6%). Odbyło się 6 posiedzeń Komisji, podczas których sformułowano opinie do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej; Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem; Dąbrowa i Karwiny, rejon ul. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej; Działki Leśne i Mały Kack, rejon ul. Stryjskiej i K. Górskiego; Cisowa, rejon ul. Hutniczej i Piaskowej; Wielki Kack, teren położony na wschód od ul. Świętokrzyskiej; Redłowo, rejon ul. Skośnej, Szczeblewskiego, Okrętowej; Witomino – Radiostacja i Witomino – Leśniczówka, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”; Kamienna Góra i Śródmieście, rejon ul. J. Słowackiego, I. Krasickiego i Alei Marszałka J. Piłsudskiego; zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

 2. Koszty postępowania sądowego – 850 zł (56,7%).

rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie – 742.050 zł, tj. 99,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 563.985 zł (100%).

Wydatki bieżące w 2013 roku obejmowały: 1. Prowadzenie katastru nieruchomości – 88.370 zł (100%). Zapewniono ciągłość działania aplikacji do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz poprawność prawną i organizacyjną w realizacji zamówienia I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni obręb Chwarzno – Wiczlino. Wydano opinię w sprawie klasyfikacji gleboznawczej przeprowadzonej dla obrębu Chwarzno – Wiczlino. Wykonano modyfikację aplikacji terenów zamkniętych oraz zmianę formatu kosztorysów generowanych z aplikacji RCiWN dla rzeczoznawców majątkowych;

 2. Działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 78.695 zł (100%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z działaniem oprogramowań do obsługi zasobu geodezyjno – kartograficznego i katastru nieruchomości oraz poprawność prawną i merytoryczną w realizacji zamówienia na budowę baz danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej;

 3. Działalność Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 11.000 zł (100%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z obsługą zasobu geodezyjno – kartograficznego i prowadzenia ZUDP.

rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne – wykonanie – 95.000 zł, tj. 100% planu.

Wydatki 2013 roku obejmowały prace geodezyjne i kartograficzne – aktualizacja mapy ewidencji gruntów i budynków – 95.000 zł (100%). Wdrożono rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie baz danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej. Zapewniono poprawność merytoryczna prac geodezyjnych oraz prawną i merytoryczną w realizacji zamówienia na budowę baz danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej.


rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie – 40.000 zł, tj. 100% planu.

Zapewniono poprawność prawną, merytoryczną i organizacyjną w realizacji zamówienia na „Budowę systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni” oraz w realizacji I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni obręb Chwarzno – Wiczlino.


rozdz. 71015 - nadzór budowlany – wykonanie – 802.557 zł, tj. 100% planu.
Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne 718.809 zł (89,6% wydatków bieżących). W 2013 roku do PINB wpłynęły 8.193 pisma. Wszczęto 1.256 postępowań administracyjnych. Wydano 12 decyzji nakazu rozbiórki obiektów budowlanych, 9 postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych, 1 postanowienie o wstrzymaniu budowy obiektu budowlanego, 241 postanowień o nałożeniu na Inwestorów obowiązku uzupełnienia dokumentów w związku ze złożonym zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 32 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 23 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 20 postanowień o nałożeniu obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej lub orzeczenia technicznego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 17 decyzji o nałożeniu obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego, 6 decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, 4 decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, 53 decyzje o braku podstaw do nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych, orzeczenia technicznego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 53 decyzje o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych, 26 decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, 108 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, 1 postanowienie o nałożeniu obowiązku uiszczenia kary z tytułu stwierdzenia niezgodności z projektem budowlanym podczas przeprowadzonej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, 25 postanowień o nałożeniu grzywny, 198 innych decyzji i postanowień. Przyjęto 185 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych.

Kontynuowano postępowania z poprzedniego okresu sprawozdawczego, które wymagały przeprowadzenia 332 wizji lokalnych, obowiązkowych kontroli oraz inspekcji z udziałem stron postępowań. Ponadto stwierdzono wykonanie przez Inwestorów rozbiórek 11 obiektów budowlanych lub ich części oraz nałożono 38 mandatów karnych z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego.rozdz. 71035 – cmentarze – wykonanie – 3.476.685 , tj. 96,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 3.412.807 zł (96,1%).

Środki w wysokości 63.878 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów wojennych.


Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 71095 – pozostała działalność – wykonanie – 62.539.064 , tj. 82,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 41.081.386 zł (91,6%).

Wydatki bieżące w kwocie 21.457.678 zł obejmowały: 1. Zadania i projekty zrealizowane przez Gdyńskiego Centrum Innowacji – 20.400.451 zł (68,4%):

 • Pomorski Park Naukowo Technologiczny – bieżące funkcjonowanie jednostki – 12.441.757 zł (89,4%). Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie starej części Gdyńskiego Centrum Innowacji, budynku biurowo – laboratoryjnego oraz wystawienniczo – konferencyjnego;

 • Pomorski Park Naukowo Technologiczny – działalność merytoryczna – 1.868.129 zł (66,1%). Wydatki poniesiono w celu realizacji zadań statutowych jednostki;

 • Pomorski Park Naukowo Technologiczny – rozbudowa etap 3 (VAT) – 1.345.322 zł (31,6%). Celem realizacji projektu było stworzenie optymalnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach badawczo – rozwojowym i innowacyjnym oraz w oparciu o zaawansowane technologie w branżach: ICT i multimedia, elektronika, biotechnologia i ochrona środowiska, wzornictwo przemysłowe;

 • Pomorski Park Naukowo Technologiczny – rozbudowa etap 4 (VAT) – 1.761.766 zł (39,2%). Celem realizacji projektu była rozbudowa PPNT i stworzenie nowoczesnej, odpowiadającej potrzebom regionu infrastruktury dla nowego komponentu pod nazwą „Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości”. Umożliwi to prowadzenie kompleksowych działań na rzecz zwiększania zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz generowania, transferu i komercjalizacji innowacji;

 • Gdynia Design Days – 1.011.676 zł (98,7%). Wydatki poniesiono na przygotowanie i realizację Festiwalu Gdynia Design Days, który odbył się w lipcu. Zorganizowano szereg imprez towarzyszących, m.in. wystawy i warsztaty dla projektantów oraz osób zainteresowanych wzornictwem, przeprowadzono renowację fontanny na Skwerze Kościuszki. Wystawy zaprezentowano również podczas imprezy Łódź Design Festival;

 • projekt „Baltic Fashion” – promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego – 429.800 zł (52,8%). Celem projektu było wzmocnienie międzynarodowej współpracy sektora mody poprzez rozwój platformy informacyjnej, przeprowadzenie analizy danych statystycznych, dobrych praktyk, działań sektora oraz możliwości współpracy. Promowano i przekazywano wiedzę na temat nowych metod produkcji i technologii, trendów, materiałów;

 • projekt „Wymiennikownia” – 369.956 zł (66,3%). Projekt zakładał zaangażowanie potencjału szwajcarskiej organizacji SEIF do zaimplementowania w Gdyni innowacyjnych rozwiązań na rzecz młodzieży. W realizację projektu zaangażowany był Urząd Miasta Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Specjalistycznych, Poradnia Uzależnień, ponad 100 gdyńskich szkół, firmy innowacyjne z Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego, a także organizacje pozarządowe – Centrum Współpracy Młodzieży oraz Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni;

 • projekt „DesignEntrepreneurSHIP” – Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym – 353.532 zł (33,6%). Celem projektu było stymulowanie i integracja sektora designu w zakresie edukacji i rynków pracy w regionie Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania poświęcone transferowi wiedzy i wymianie oraz promocji dobrych praktyk, integracji i edukacji studentów, absolwentów oraz MŚP;

 • Centrum Nauki EXPERYMENT – 255.430 zł (95,3%). Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Centrum, które od kwietnia 2013 roku jest jednostką kultury;

 • organizacja konkursu MARATHON24 – 189.837 zł (97,5%). Zorganizowano konkurs dla programistów. Do finału zakwalifikowało się 30 zespołów z różnych państw Europy, pierwsze trzy miejsca zdobyły zespoły z Polski;

 • projekt „Let’s Expo 2” – 172.975 zł (88,1%). Celem realizacji projektu było wsparcie międzynarodowej aktywności przedsiębiorców z regionu Pomorza poprzez udział w branżowych międzynarodowych imprezach targowych oraz dedykowanych szkoleniach;

 • wspieranie realizacji zadań z zakresu sztuki – 75.000 zł (100%). Realizacja zadań polegających na działaniach w przestrzeni publicznej;

 • projekt „Czynna ochrona gatunkowa roślin” – 47.686 zł (100%). Projekt polegał na rozmnożeniu rosiczki okrągłolistnej w warunkach laboratoryjnych i reintrodukcji jej na torfowiska w rejonach Nadleśnictw Gdańsk, Lębork i Łupawa;

 • organizowanie społeczności lokalnych (ulice Opata Hackiego i Zamenhofa) – 24.291zł (60,7%). Prowadzono Centrum Aktywnego Mieszkańca „Klub Apteka” oraz klub dla młodzieży. Podczas działań zwiększających kompetencje i umiejętności mieszkańców odbywały się zajęcia językowe (Speaking Club, Język angielski dla dorosłych i młodzieży, Język hiszpański), zajęcia komputerowe (ABC komputera), zajęcia sportowe (turniej ligi podwórkowej, gimnastyka, nordic walking, breakdance), zajęcia dla dzieci (zajęcia podczas wakacji, zajęcia edukacyjne, gry, zabawy), warsztaty edukacyjno – informacyjne, poradnictwo, grupy socjoterapeutyczne, Klub Rodzica, Kącik Malucha, korepetycje dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano Europejski Dzień Sąsiada, Święto Ulicy Chylońskiej, Festyn Rodzinny, zabawy w klubie osiedlowym, spotkania świąteczne dla mieszkańców dzielnicy, wydarzenia artystyczne – wystawy, koncerty, projekcje filmowe. Łącznie na rzecz mieszkańców Zamenhofa i Opata Hackiego przepracowano 7137 godzin;

 • projekt „Kurs Partycypacja” – 23.685 zł (76,4%). Celem projektu był wzrost kompetencji przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, samorządowców i instytucji publicznych w zakresie zdiagnozowanych problemów dotyczących partycypacji obywatelskiej, w tym: niskiej jakości procesów partycypacyjnych, wąskiego zakresu zastosowań technik partycypacyjnych, nikłego włączania obywateli w planowanie i recenzowanie działań instytucji publicznych, tworzenia lokalnych strategii w oderwaniu od potrzeb i opinii osób, których dotyczą;

 • Żyć i być w stylu EKO! – 11.889 zł (89,4%). Celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie dbałości o środowisko naturalne, zaangażowanie nauczycieli, uczniów, rodzin w proekologiczne działanie na rzecz najbliższego otoczenia;

 • projekt „Ścieżki Kopernika – zadanie Uczeń – Naukowiec” – 10.530 zł (73,1%);

 • projekt „Sinice – mali mieszkańcy naszych wód” – 5.643 zł (80,7%). Projekt skierowany do nauczycieli biologii, uczniów I klas liceów ogólnokształcących oraz mieszkańców Trójmiasta i turystów. Prowadzono wykłady, pobór prób oraz badania wody z wybranych zbiorników wodnych pod kątem obecności sinic i ich toksyn. Uzyskano materiał dydaktyczny, który został wykorzystany podczas realizacji projektu;

 • BioBusiness Laboratorium – 1.547 zł (99,4%). Projekt skierowany do absolwentów i młodych pracowników naukowych działających w sektorze „Life science”, rozważających komercjalizację własnych osiągnięć naukowych.

 1. Organizację XIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 – 326.847 zł (98,5%);

 2. Projekt „Dynamika morskiego rynku pracy” – 198.168 zł, w tym środki z UE 168.443zł.

 3. Rozwój Przedsiębiorczości – 164.374 zł (57,9%) – ekspertyzy, analiza rynku Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, udział w konkursach, wystawach, przygotowanie prezentacji, organizacja konkursu Gdyński Biznesplan;

 4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich przez Stowarzyszenie „OVUM” – 100.000 zł (100%);

 5. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 84.514 zł (40,2%);

 6. Przeciwdziałanie bezrobociu – Pomorskie Miasteczko Zawodów – 80.000 zł (100%);

 7. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 65.519 zł (52%). ;

 8. Konwent Starostw – program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” – 37.805 zł (100%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Pobieranie 0.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna