Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPobieranie 0.95 Mb.
Strona7/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

24 434 471

23 584 211

96,5

z tego:


zadania własne

10 777 812

9 929 251

92,1

w tym: wydatki bieżące

10 263 012

9 450 395

92,1

wydatki majątkowe


514 800

478 856

93,0

zadania zlecone

13 656 659

13 654 960

100,0

w tym: wydatki bieżące

12 909 909

12 908 210

100,0

wydatki majątkowe

746 750

746 750

100,0

rozdz. 75404 - komendy wojewódzkie Policji – wykonanie – 80.000 zł, tj. 100% planu.

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na wspieranie działań Policji dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Policji w Gdyni poprzez zapewnienie finansowania wynagrodzeń za dodatkowe służby prewencyjne i patrole w wyznaczonych obszarach Miasta, komunikacji miejskiej, kolejkach i dworcach SKM – 60.000 zł oraz nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie prewencyjnej – 20.000 zł.rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – 13.759.229 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 546.750 zł (100%).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań zleconych powiatu, wydatkowała z dotacji 12.902.479 zł, tj. 100% planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 10.954.170 zł (100% planu), co stanowi 85% wykonanych wydatków bieżących. Środki w wysokości 1.007.831 zł przeznaczono na zakup umundurowania, wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, przejazdy do szkół, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych wydano 684.498 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia przeznaczono środki w kwocie 255.980zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano 310.000, co stanowi 100% planu. Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, środki neutralizujące, sorbenty do usuwania skutków wypadków drogowych, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki i hełmy, przyznano nagrody rzeczowe dla laureatów tematycznych konkursów – 200.000 zł. Zakupiono energię elektryczną i cieplną – 88.000 zł. Wypłacono nagrody pracownikom i strażakom wyróżniającym się swoją postawą podczas działań ratowniczych i pracy zawodowej – 22.000zł.

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne – wykonanie – 104.757 zł, tj. 80% planu, w tym wydatki inwestycyjne 29.160 zł (100%).

W 2013 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie zakupiono artykuły na zebranie sprawozdawczo – wyborcze oraz obchody Dnia Strażaka, środki czystości i papierowe artykuły sanitarne, paliwo i oleje do samochodów, akcesoria samochodowe, wykonano wymianę uszkodzonych rynien dachowych, naprawę posadzki w garażu oraz uzupełniono tynki na filarach garażowych i ościeżach okiennych, przeprowadzono remont kuchni, dyżurki i świetlicy, konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwację sprzętu ppoż., naprawy samochodów, ubezpieczono strażaków i samochody, wykonano okresowe badania lekarskie 15 członków OSP, opłacono media, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym oraz za odzież roboczą, zakupiono sprzęt pożarniczy, węże hydrauliczne oraz węże pożarnicze, opłacona została usługa wydania zezwoleń dla kierowców na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, zakupiono myjkę wysokociśnieniową i odkurzacz z osprzętem, opłacono okresowe przeglądy techniczne samochodów.


Ze środków rad dzielnic wydatkowano 2.490 zł (99,6%).

rozdz. 75414 - obrona cywilna – wykonanie – 92.727 , tj. 88,6% planu, w tym wydatki inwestycyjne 58.800 zł (100%).

W ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej utrzymywano w sprawności technicznej system ostrzegania i alarmowania miasta – 33.927 zł (74%).rozdz. 75416 – Straż Miejska – wykonanie – 7.803.435 , tj. 96,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne 68.980 zł (98,5%).

Koszty bieżącej działalności Straży Miejskiej wyniosły 7.732.126 zł, tj. 96,5%, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.602.881 zł.

W analizowanym okresie na terenie miasta średnio w każdym miesiącu pracowało 560 patroli pieszych i zmotoryzowanych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali miasto w rewirach, podejmując interwencje, przeprowadzając kontrole placówek handlowych, legalność sprzedaży alkoholu oraz przestrzegania ustawy o porządku i czystości w gminie. W realizacji zadań w zakresie przestrzegania porządku publicznego Straż Miejska współpracowała z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną i Strażą Leśną. Strażnicy Miejscy brali udział w kontrolach targowisk, placów budów, środków komunikacji zbiorowej - ZKM i SKM, sprawdzali miejsca przebywania bezdomnych wraz z pracownikami MOPS oraz zabezpieczali miejsca organizacji imprez masowych, rekreacyjnych i sportowych. Od czerwca rozpoczęto zabezpieczanie rejonów o nasilonym ruchu turystycznym, tj. Bulwaru Nadmorskiego, Skweru Kościuszki, plaż i ciągu komunikacyjnego: ul. Świętojańska - 10 Lutego - Władysława IV. W 2012 roku Straż Miejska podjęła 29.420 interwencji, skierowała 103 wnioski do Sądu Rejonowego w Gdyni, nałożyła 1.739 mandatów, pouczyła 3.638 osoby, zatrzymała 25 sprawców przestępstw.

Koszty poboru należności mandatowych wyniosły 2.328 zł (46,6%).rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 731.327 zł, tj. 72,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 19.889 zł (51,2%).

Środki zostały wydatkowane na: • utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 453.532 zł (75,1%);

 • realizację różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa – 257.906 zł (69,8%).

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – 455.731 , tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 450.000 zł (100%).

Środki wydatkowano na odtworzenie infrastruktury i sprzętu po skutkach wichur i nawałnic.rozdz. 75495 - pozostała działalność – wykonanie – 557.003, tj. 69,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 52.027 zł (76,5%).

Wydatki bieżące obejmowały: • funkcjonowanie systemu monitorowania miasta – 466.273 zł (70,5%);

 • monitoring w dzielnicach – 38.703 zł (79,2%).


Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

26 075 000

20 993 280

80,5

z tego:


zadania własne

26 075 000

20 993 280

80,5

w tym: wydatki bieżące

26 075 000

20 993 280

80,5

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 20.993.280 zł, tj. 80,5% planu.
W 2013 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano łącznie 20.975.780 zł, tj. 81% planu. Prowizja od kredytu zaciągniętego w 2013 roku wyniosła 17.500 zł (10% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2013 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę 36.286.191 zł, w tym: • rezerwa ogólna 10.000.000 zł

 • rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych

nagród jubileuszowych i zwiększenie zatrudnienia 12.000.000 zł

 • rezerwa celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność

pożytku publicznego 1.511.191 zł

 • rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000.000 zł

 • rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE 1.000.000 zł

 • rezerwa celowa na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów 775.000 zł

 • rezerwa celowa na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic 1.800.000 zł

 • rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic 6.200.000 zł

Rozdysponowanie kwoty 9.226.813 zł z rezerwy ogólnej przedstawia poniższe zestawienie.


Lp

Klasyfikacja budżetowa

Przeznaczenie

Kwota

Dział

Rozdział

1

600

60004

Opracowanie prawnych i finansowych konsekwencji przystąpienia do projektu: "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego

34 440

2

 

60004

Zwrot wraz z odsetkami dotacji otrzymanej w 2010r. na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”

4 360

3

 

60015

Wykonanie projektów ścieżek rowerowych

55 000

4

 

60015

Zwrot dotacji wynikającej z porozumienia z 2011r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka, Kmdr. Czernickiego, Wiejskiej i Szkolnej, położonego na terenie gminy Gdynia i gminy Kosakowo

15 620

5

 

60015

Remont chodników w ul. Armii Krajowej

180 000

6

 

60016

Zapłata zobowiązania wynikającego z wystawionej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności nieruchomości wraz z częściami składowymi, oznaczonej jako działka nr 609/2 na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa odcinka Al. Zwycięstwa (droga wojewódzka nr 468) w Gdyni wraz z budową ścieżki rowerowej"

42 832

7

 

60017

Remont chodników w ul. Baduszkowej

70 000

8

 

60017

Uporządkowanie terenu lotniska Babie Doły na potrzeby „Heineken Open’er Festiwal 2013”

3 690

9

 

60095

Przeprowadzenie audytu polityki rowerowej wg metodologii BYPAD

180 000

10

 

60095

Pokrycie dodatkowych kosztów za koordynację i zarządzanie finansowe związane z przedłużeniem trwania projektu Interface

5 000

11

700

70005

I rata płatności za nabycie gruntu pod Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną

1 350 000

12

 

70095

Wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym

200 000

13

710

71003

Uzupełnienie środków na realizację zadań Biura Planowania Przestrzennego

13 000

14

 

71095

Renowacja fontanny przy Skwerze Kościuszki w ramach festiwalu Gdynia Design Days 2013

225 521

15

750

75023

Uzupełnienie środków na wydatki dotyczące poboru podatków

150 000

16

 

75023

Pokrycie kosztów pobytu żaglowca Cuahtemoc w Gdyni w dniach 17-22.08.2013r.

21 000

17

 

75023

Przeniesienie archiwum Urzędu Miasta na ul. Krzywoustego 6

100 000

18

 

75023

Dodatkowe wyjazdy zagraniczne, m.in. udział w dorocznej konferencji Sail Training International w Aalborgu oraz udział w misji gospodarczej do Chin

46 000

19

 

75075

Promocja komunikacji rowerowej w Gdyni

20 000

20

 

75075

Promocja miasta

95 000

21

 

75095

Sekretariat Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA

85 920

22

 

75095

Prowadzenie działalności informacyjnej oraz organizacja spotkań z mieszkańcami

165 000

23

754

75411

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

250 000

24

 

75416

Uzupełnienie środków na wypłaty za nadgodziny, nagrody jubileuszowe i rozliczenia roczne w Straży Miejskiej

202 500

25

 

75495

Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów

25 000

26

801

80101

Pilne prace remontowe w budynkach szkół podstawowych

810 000

27

 

80120

Usunięcie wad i usterek w budynku X LO po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego (termomodernizacja)

9 594

28

 

80130

Usunięcie wad i usterek w budynku Technikum Transportowego po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego (termomodernizacja)

7 565

29

 

80195

Uzupełnienie środków na realizację zadania z zakresu edukacji muzycznej dzieci przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

8 000

30

 

80195

Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów

16 017

31

 

80195

Zwrot dotacji w związku z nieuznaniem kwalifikowalności wydatków poniesionych w 2011 i 2012 roku na wynagrodzenia administratorów w placówkach oświatowych zatrudnionych do wdrażania systemu e-Dziennik w ramach realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”.

52 471

32

 

85154

Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów

17 600

33

852

 

Wyrównanie odpisu na ZFŚS w wyniku utworzenia Zespołu ds Pieczy Zastępczej

141 841

34

 

85201

Zabezpieczenie środków za pobyt „ponadplanowych” wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wsparcia

50 000

35

 

85202

Uzupełnienia środków na funkcjonowanie DPS przy ul. Pawiej, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa

19 131

36

 

85202

Opłaty za osoby umieszczone w DPS poza Gdynią

400 000

37

 

85202

Zakup usług gastronomicznych (obiady) dla mieszkańców DPS przy ul. Pawiej

69 413

38

 

85203

Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2012 na remont pomieszczeń pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy

6 900

39

 

85204

Zwiększenie wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 2 w związku ze zwiększoną liczbą dzieci

8 677

40

 

85219

Zabezpieczenie środków na serwis i konserwację systemu OTAGO w MOPS

65 000

41

853

85305

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka

75 000

42

 

85395

Pokrycie kosztów realizacji programów telewizyjnych dotyczących działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych

24 600

43

 

85395

Pokrycie kosztów wprowadzenia systemu rozliczania podatku VAT w Centrum Aktywności Seniora (kasa fiskalna, oprogramowanie, wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr VAT, doradztwo biegłego rewidenta)

15 790

44

 

85395

Szkolenia dla rodziców z dzielnic (zwłaszcza oddalonych od śródmieścia Gdyni), których celem jest pomoc w tworzeniu osiedlowych klubów rodzica, w związku z planowaną realizacją projektu "Gdynia rodzinna"

9 900

45

 

85395

Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych i samotnych przez Centrum Aktywności Seniora

40 000

46

900

90095

Pokrycie kosztów zwiększenia od marca 2013 r. liczby etatów w ZDiZ do realizacji projektu CIVITAS DYN@MO (wydatki rzeczowe)

19 985

47

 

90095

Uporządkowanie terenu lotniska Babie Doły na potrzeby „Heineken Open’er Festiwal 2013”

95 581

48

 

90095

Zwiększenie wydatków ZDiZ w związku z przyznaniem dodatkowych etatów dotyczących realizacji polityki rowerowej w Gdyni

19 246

49

921

92105

Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z zagospodarowaniem terenu (wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego)

230 000

50

 

92105

Realizacja projektu „Gdynia Główna” w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez

200 000

51

 

92105

Realizacja projektu „Rzeźba marynarza” w ramach mecenatu kulturalnego

40 000

52

 

92120

Zabezpieczenie środków na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej, wystaw, wykładów, publikacji itp. związanych z udziałem miasta Gdynia w festiwalu architektury i urbanistyki pn. Tydzień Architektury w Pradze

22 140

53

926

92605

Wniesienie opłaty partnerskiej za organizację RBAR w 2014 r.

2 259 800

54

 

 

Zmniejszenie rezerwy ogólnej uchwałami Rady Miasta

952 679

 

 

 

RAZEM

9 226 813

Rozdysponowanie rezerw celowych przedstawiało się następująco: • z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia – 12.000.000 zł;

 • z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 1.247.150 zł;

 • z rezerwy celowej na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 775.000 zł;

 • z rezerwy celowej na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE – 1.000.000zł;

 • z rezerwy celowej na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic – 1.611.633 zł;

 • z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic – 3.817.406 zł.

rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie – 16.485.033 zł, tj. 100% planu.

Na podstawie art. 130 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach gmin i powiatów. W związku z powyższym Gdynia w 2013 roku wpłaciła na rzecz budżetu państwa 16.485.033 zł.

Pobieranie 0.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna