Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%Pobieranie 0.95 Mb.
Strona8/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Dział 801 - Oświata i wychowanie


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

363 151 078

356 927 183

98,3%

z tego:

 

 

 

zadania własne

363 151 078

356 927 183

98,3%

w tym: wydatki bieżące

341 926 836

336 065 309

98,3%

wydatki majątkowe

21 224 242

20 861 874

98,3%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza


Wyszczególnienie

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

Ogółem

25 626 654

25 455 634

99,3%

z tego:

 

 

 

zadania własne

25 626 654

25 455 634

99,3%

w tym: wydatki bieżące

25 620 825

25 449 805

99,3%

wydatki majątkowe

5 829

5 829

100,0%

Budżet Oświaty w 2013 roku obejmował następujące jednostki organizacyjne:
I. Jako zadania gminy i powiatu:

Planowana średnia liczba uczniów w 2013 roku

Wykonanie średnioroczne w 2013 roku

30 szkół podstawowych

11 938

11 788

oddziały "0"

1 687

1 669

1 gimnazjum dla dorosłych

155

151

21 gimnazjów

5 719

5 663

4 szkoły podstawowe niepubliczne

509

487

1 szkoła podstawowa publiczna prowadzona przez inną niż gmina osobę prawna

255

256

oddziały "0" w szkołach niepublicznych

90

115

5 gimnazjów niepublicznych

325

259

1 gimnazjum publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną

362

387

37 przedszkoli ze średnia liczbą dzieci

4 791

4 743

16 przedszkoli niepublicznych

896

683

1 przedszkole publiczne NMP

134

137

16 punktów przedszkolnych

337

456

1 punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych

10

11

1 przedszkole specjalne

15

16

29 świetlic szkolnych

5 196

5 263

36 stołówek szkolnych

9 239

8 795

3 szkoły podstawowe specjalne

218

256

3 gimnazja specjalne

106

124

13 liceów ogólnokształcących w tym: 1 liceum dla dorosłych

4 978

4 930

3 licea ogólnokształcące specjalne

31

27

17 liceów ogólnokształcących niepublicznych

2 352

1 458

1 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną

113

113

1 liceum profilowane

20

19

9 zespołów szkół zawodowych + Kolegium Miejskie + Technikum Transportowe

3 876

3 746

3 szkoły zawodowe specjalne

91

91

25 szkół zawodowych niepublicznych

5 228

2 320

liceum profilowane niepubliczne

6

6

1 Szkołę Muzyczną I i II stopnia

355

341

2 internaty

281

263

1 Młodzieżowy Dom Kultury

1 352

1217

2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

17

18

1 świetlicę dziecięcą przy szkole specjalnej

100

100

1 OREW (rewalidacyjno-wychowawcze)

42

42

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

 

 

1 Ośrodek Dokształcania Zawodowego

 

 

1 Zakład Kształcenia Nauczycieli

 

 

3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 

 

W 2013 roku w gdyńskiej oświacie nastąpiły zmiany organizacyjne, prawne i finansowe, w tym głównie z tytułu: 1. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli związanych z awansem zawodowym,

 2. działalności „szkół otwartych”,

 3. kontynuowania rozszerzonej poza podstawy programowe działalności edukacyjnej szkół,

 4. otrzymania dodatkowych środków zewnętrznych na:

 1. stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 117.799 zł (pokrycie potrzeb na poziomie 12%);

 2. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III i V szkoły podstawowej, II klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych we wszystkich klasach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 351.853 zł;

 3. dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych -15.455 zł;

 4. szkolne place zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – 285.975 zł;

(w tym 6.000 zł na zakup wyposażenia do miejsca zabaw w SOSzW nr 1 oraz 279.975 zł na utworzenie nowych placów zabaw przy: Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 14 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 17)

 1. dofinansowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 109.950 zł.

Wydatki oświaty realizowane były z własnych dochodów Miasta, z subwencji oświatowych oraz dotacji celowych na zadania własne powiatu i gminy.

Finansowanie wydatków oświaty ogółem w 2013 roku


Zadania własne

Wydatki ogółem

Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne

Środki własne miasta

% udziału miasta w wydatkach ogółem

szkolnictwo podstawowe (w tym świetlice) i gimnazjalne (finansowane z subwencji oświatowej dla gmin i częściowo z dotacji)

182 921 498

114 677 810

68 243 688

37,3%

szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MDK, Szkoła Muzyczna, Schronisko Młodzieżowe (finansowane z subwencji oświatowej dla powiatu i częściowo z dotacji – bez świetlic)

120 312 711

106 015 387

14 297 324

11,9%

Pozostałe zadania (przedszkola, oddziały „0”, kolonie i obozy, stypendia, dokształcanie nauczycieli, szkoły otwarte, dowożenie uczniów do szkół, wypłata świadczeń z FŚS)

79 148 608

10 057 055

69 091 553

87,3%

RAZEM

382 382 817

230 750 252

151 632 565

39,7%

W 2013 roku Gdynia sfinansowała z własnych środków 39,70% ogółu wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty, co dało kwotę 151.632.565 zł, z czego na remonty budynków i konserwacje urządzeń i sprzętu przeznaczono 4.397.082 zł, a na wydatki inwestycyjne 16.547.927 zł.Finansowanie wydatków bieżących oświaty ogółem w 2013 roku


Zadania własne

Wydatki ogółem

Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne

Środki własne miasta

% udziału miasta w wydatkach ogółem

szkolnictwo podstawowe (w tym świetlice) i gimnazjalne (finansowane z subwencji oświatowej dla gmin i częściowo z dotacji)

167 153 054

114 446 383

52 706 671

31,5%

szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MDK, Szkoła Muzyczna, Schronisko Młodzieżowe (finansowane z subwencji oświatowej dla powiatu i częściowo z dotacji – bez świetlic)

116 319 233

104 408 471

11 910 762

10,2%

Pozostałe zadania (przedszkola, oddziały „0”, kolonie i obozy, stypendia, dokształcanie nauczycieli, szkoły otwarte, dowożenie uczniów do szkół, wypłata świadczeń z FŚS)

78 042 827

7 575 622

70 467 205

90,3%

RAZEM

361 515 114

226 430 476

135 084 638

37,4%

Bieżące wydatki na zadania oświatowe w 2013 roku wyniosły 361.515.114 zł, tj. 98,4% planu, z czego 60,4% zostało pokryte z subwencji oświatowej, a 2,3% z dotacji. Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano 37,4% wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych, tj. 135.084.638 zł.


Należy przy tym zaznaczyć, iż najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

 • wynagrodzenia i pochodne 281.652.646 zł 77,9 %

 • dotacje dla placówek niepublicznych 26.314.371 zł 7,3 %

 • energia 16.987.369 zł 4,7 %

 • fundusz świadczeń socjalnych 15.820.988 zł 4,4%

Do głównych zadań szkół i placówek oświatowych należy kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na które w 2013 roku przeznaczono następujące środki:
Rozdział

Plan

/w zł/

Wykonanie

/w zł/

Stopień wykonania planu

/w %/

80101 Szkoły podstawowe

115 062 725

114 512 827

99,52%

80102 Szkoły podstawowe specjalne

7 254 831

7 212 278

99,41%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

6 562 572

5 869 514

89,44%

80104 Przedszkola

47 653 527

44 902 993

94,23%

80105 Przedszkola specjalne

304 708

297 153

97,52%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

2 119 765

1 968 371

92,86%

80110 Gimnazja

58 521 283

58 165 386

99,39%

80111 Gimnazja specjalne

3 647 663

3 629 277

99,50%

80113 Dowożenie uczniów do szkół

459 273

429 913

93,61%

80120 Licea ogólnokształcące

44 784 306

44 546 521

99,47%

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

1 171 422

1 158 859

98,93%

80123 Licea profilowane

361 038

360 817

99,94%

80130 Szkoły zawodowe

39 722 236

39 056 397

98,32%

80132 Szkoły artystyczne

8 203 797

8 053 749

98,17%

80134 Szkoły zawodowe specjalne

3 103 241

3 092 581

99,66%

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

125 770

125 767

100,00%

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

739 716

703 451

95,10%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

606 328

511 334

84,33%

80148 Stołówki szkolne

11 951 253

11 812 077

98,84%

80195 Pozostała działalność

10 795 624

10 517 918

97,43%

 Razem

363 151 078

356 927 183

98,29%


Pobieranie 0.95 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna