Wydatki w 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem 252. 796. 684 zł, co stanowi 93,4%


Na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych wydatkowanoPobieranie 0.95 Mb.
Strona9/14
Data29.04.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano:


Rozdział

Plan

/w zł/

Wykonanie

/w zł/

Stopień wykonania planu

/w %/

85401 Świetlice szkolne

10 283 950

10 243 285

99,60%

85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1 277 405

1 254 354

98,20%

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

144 103

143 117

99,32%

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

4 605 386

4 589 675

99,66%

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

2 337 158

2 328 182

99,62%

85410 Internaty i bursy szkolne

2 256 151

2 240 103

99,29%

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

382 513

380 239

99,41%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

1 485 987

1 445 679

97,29%

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

436 513

435 703

99,81%

85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

2 240 288

2 228 448

99,47%

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

25 597

15 263

59,63%

85495 Pozostała działalność

151 603

151 586

99,99%

Razem

25 626 654

25 455 634

99,33%O P I E K A P R Z E D S Z K O L N A
W 2013 roku Gmina prowadziła 37 przedszkoli z liczbą dzieci 4.743, zorganizowanych w 185 oddziałach opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach podstaw programowych opieką przedszkolną objęto 383 dzieci, a poza podstawami programowymi 3.965. W roku szkolnym 2013/14 do oddziałów „0” w przedszkolach uczęszcza 181 sześciolatków i 1.444 pięciolatków.

Z ustawowej dotacji Gminy korzystało 16 punktów przedszkolnych niepublicznych, 16 przedszkoli niepublicznych oraz jedno publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną, do których uczęszcało 820 dzieci.

W roku szkolnym 2012/2013 oraz 13/14 w 37 przedszkolach przebywało około 80 dzieci z różnymi dysfunkcjami . W Przedszkolach Nr 7, 19, 22, 26, 27, 28, 44, 46 i 50 dzieci tych jest najwięcej.

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych.

Nadal efektywnie działa Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym organizując między innymi dla dzieci nie uczęszczających do przedszkoli tzw. „Dni Otwarte Dla Dzieci z Dzielnicy ” ( PS Nr 7, 27, 29, 44).

W Przedszkolu nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w ramach projektu „Pluszowy Misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie” utworzono nowy oddział dla 2,5 i 3 latków. Dofinansowanie projektu w wysokości 223.448 zł przekazane w dwóch transzach przeznacza się na adaptację pomieszczenia, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek oraz wynagrodzenia części kadry przedszkola.

S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E I G I M N A Z J A L N E
W roku 2013 gmina Gdynia prowadziła w ramach zadań własnych 30 szkół podstawowych zorganizowanych w 545 oddziałach ze średnią liczbą uczniów 11.788 w klasach I-VI oraz w klasach „O” 1.699 uczniów w 85 oddziałach.

W ramach szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonują 94 oddziały integracyjne dla 348 uczniów, co umożliwia rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych.

Zabezpieczono środki finansowe na 498 godzin dodatkowych zajęć.

W roku szkolnym 2013/14 w klasach pierwszych szkół podstawowych podjęło naukę 642 sześciolatków, natomiast w oddziałach „0” szkół 1.215 sześciolatków i 775 pięciolatków.

W zakresie działalności opiekuńczej oświaty w świetlicach szkolnych prowadzono zajęcia dla około 5.263 uczniami w 29 szkołach. Z żywienia korzystało średnio dziennie 8.795 dzieci, z czego 734 objętych było dofinansowaniem ze środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Oprócz tego, 1.133 obiady sfinansował MOPS, CARITAS i inni sponsorzy.

We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno - pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla 283 uczniów będących okresowo lub przewlekle chorych.

Do realizacji całego toku nauczania i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjach wykorzystano 2.947,36 etatów, w tym 2.092,47 etatów nauczycielskich.

Gdyńskie szkoły podstawowe i gimnazjalne nadal realizują projekty związane z wymianą zagraniczną. W ramach Comeniusa - „Uczenie się przez całe życie” program realizują: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 14 oraz Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych Gdynia we wrześniu zakończyła dwuletni program „Odkryj moje możliwości”, skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W roku 2013 w ciągu czterech miesięcy zrealizowano rozbudowę Zespołu Szkół 15 w Gdyni Chwarznie. Rozbudowa realizowana była w systemie modułowym i zwiększyła powierzchnię placówki o 4 sale dydaktyczne, co pozwoliło na poprawę warunków nauki dla około 100 uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 37 w Gdyni Wiczlino trwa I etap rozbudowy, który pozwoli zwiększyć przestrzeń dydaktyczną dla uczniów i stworzy ofertę przedszkolną .

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
W celu prawidłowej realizacji statutowych zadań wykorzystano łącznie 1.806,42 etatów, w tym 1.330,6 etatów pedagogicznych.

Nadal utrzymuje się wysoki standard warunków nauczania poprzez podział klas na grupy, przydział dodatkowych godzin oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry.

W roku szkolnym 2013/2014 przeznaczono na dodatkowe zajęcia edukacyjne w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych młodzieżowych 586 godzin.

Ponadto Gdynia nadal finansuje 1 obowiązkową godzinę nauczania matematyki we wszystkich klasach liceów ogólnokształcących, liceów i techników uzupełniających i w technikach czteroletnich, co daje łącznie 279 godzin .

Środowisko pracodawców współtworzy z Miastem ofertę edukacyjną, proponując praktyczną naukę zawodu w realiach zakładu pracy, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn, urządzeń oraz technologii. Wielu pracodawców gwarantuje zatrudnienie uczniom po ukończeniu cyklu edukacyjnego.

We współpracy z gdyńskimi szkołami ponadgimnazjalnymi Gdynia kontynuowała realizację nowatorskich projektów, między innymi: • Gdynia Business Week – przy współpracy stowarzyszenia Seattle – Gdynia Sister City Association, fundacji Foundation for Private Enterprice i wsparcia Ambasady USA;

 • Lokalna Akademia Informatyczna CISCO;

 • projekty związane z wymianą zagraniczną w ramach Comeniusa i Leonardo da Vinci: „Uczenie się przez całe życie” - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych oraz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

W ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację .Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” gdyńskie szkoły zawodowe ponownie zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Od kilku lat miasto finansuje współpracę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z uczelniami wyższymi Trójmiasta tj. z Akademią Medyczną, Akademią Morską, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz instytutami naukowymi.

Ponadto kontynuuje się porozumienia podpisane w 2009 roku pomiędzy Gminą a Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej, których przedmiotem jest współpraca w zakresie edukacji młodzieży w IV i V LO, gdzie Gdynia finansuje zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo - dydaktycznych uczelni. W 2013 roku gmina podpisała kolejne porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie podwyższania jakości edukacji nauk prawnych i ogólnospołecznych w II LO.

Technikum Budowy Okrętów w Zespole Szkół Technicznych współpracuje z Politechniką Gdańską w zakresie kształcenia w zawodach technik budownictwa okrętowego oraz technik eksploatacji portów i terminali.


Opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym objęte były dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w: jednym punkcie przedszkolnym dla dzieci autystycznych, trzech szkołach podstawowych specjalnych, trzech gimnazjach specjalnych, trzech liceach ogólnokształcących specjalnych (w tym jedno uzupełniające), jednej szkole zawodowej specjalnej, dwóch szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz dwóch ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Młodzież niedosłysząca ma możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej w XV Specjalnym Liceum Ogólnokształcącym.


Dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie ma możliwość kształcenia w Szkole Muzycznej I i II stopnia na podstawie porozumienia między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Gdynia.

We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno-pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla uczniów będących okresowo lub przewlekle chorych. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. W roku 2013 udzieliły około 21.470 porad

Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponując 132 miejscami zapewniło tanią bazę miejsc noclegowych udzielając 10.925 noclegów.

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

W ramach wydatków na finansowanie szkół przekazano dotacje dla niepublicznych oraz publicznych niesamorządowych placówek oświatowych w kwocie 26.314.371 zł, tj. 97,5% zaplanowanych środków.
Rozdział

Plan /w zł/

Wykonanie /w zł/

Stopień wykonania planu /w %/

80101 Szkoły podstawowe

4 491 791

4 477 863

99,69%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

266 431

258 916

97,18%

80104 Przedszkola

4 534 185

4 427 670

97,65%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

1 468 754

1 433 196

97,58%

80110 Gimnazja

4 663 738

4 656 086

99,84%

80120 Licea ogólnokształcące

4 225 849

4 158 049

98,40%

80123 Licea profilowane

30 146

29 926

99,27%

80130 Szkoły zawodowe

5 070 210

4 644 217

91,60%

85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

2 240 288

2 228 448

99,47%

Razem

26 991 392

26 314 371

97,49%REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i przedszkolach nadzorowane przez Wydział Budynków w 2013 roku zaplanowano 3.261.309 zł, z czego wydatkowano 3.255.154 zł, tj. 99,8%, w tym:.


remonty w budynkach szkół podstawowych i gimnazjach:


Wyszczególnienie

Plan 2013r.

Wykonanie 2013r.

Opis uzyskanych efektów

% wykonania

SP Nr 6 - ul. Cechowa 22 - wymiana lamp oświetleniowych w klasach - kontynuacja

19 968

19 968

wymieniono oświetlenie w piwnicy, 2 salach oraz w korytarzach I i II piętro wraz z oświetleniem nocnym

100,00%

SP Nr 10 - ul. Morska 192 - remont posadzek,

45 000

35 246

Wymieniono posadzki na korytarzu budynku parteru.

99,92%

wykonanie decyzji Straży Pożarnej

9 717

opracowano ekspertyzę techniczną warunków ewakuacji i drogi pożarowej

SP Nr 11 - ZS Nr 6 -ul. Wrocławska 52 - wymiana stolarki okiennej

29 557

29 557

wymieniono 16 okien ( na korytarzu 13 szt, w sekretariacie 2 szt i 1 szt w kuchni)

100,00%

awaryjna naprawa kotłowni

3 500

3 480

wymieniono naczynie wzbiorcze c.o.

99,43%

SP Nr 12 - ZS Nr 7 - ul. Stawna 4/6 - wymiana stolarki okiennej,

40 000

35 340

wymieniono okna w 6 salach lekcyjnych

100,00%

remont posadzek

4 660

wymieniono posadzkę z PCV na wykładzinę winylową w sali lekcyjnej nr 37

SP Nr 13 - ul. Halicka 8 - remont posadzek

29 360

29 359

wymieniono posadzki na korytarzu, w sali nr 29 oraz w bibliotece

100,00%

SP Nr 16 - ul. Chabrowa 43 - remont kuchni

1 143

1 143

wymiana posadzki w pomieszczeniu kuchni

100,00%

SP Nr 18 - ul. Krasickiego 10 - wykonanie decyzji Straży Pożarnej, wymiana węzła c.o.

69 994

69 994

wymieniono węzeł dwufunkcyjny c.o. wraz z opracowaniem dokument.projekt.- kosztor.i nadzorem robót elektrycznych

100,00%

SP Nr 20 - ul. Starodworcowa 36 - izolacja ścian fundamentowych

50 000

50 000

wykonano izolację części ścian fundamentowych budynku

100,00%

SP Nr 21 - ul. Jana z Kolna 5 - izolacja ścian fundamentowych

44 313

44 313

wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku oraz podłączenie doświetlaczy piwnicznych do kan.deszczowej

100,00%

SP Nr 23 - ul. Grottgera 19 - izolacja ścian fundamentowych

34 988

25 311

wykonano izolację ściany fundamentowej sali gimnastycznej

100,00%

wymiana luksferów

3 770

wykonano demontaż luksferów w łazienkach, w ich miejsce zamontowano okna szt 3

remont ogrodzenia

5 906

wymieniono w ogrodzeniu 2 furtki, moduł płotu w ilości 7,2 m2 wraz z bramą i słupkami

SP Nr 26 - ul. Tatrzańska 40 - wymiana lamp oświetleniowych, remont schronu

35 000

34 997

wymieniono oświetlenie na korytarzach i klatkach schodowych oraz wykonano remont wyjścia ewakuacyjnego ze schronu na terenie szkoły

99,99%

SP Nr 28 - ul. Zielona 53 - wykonanie decyzji Straży Pożarnej,

10 000

8 700

wymieniono licznik wody wraz z zaworem antyskażeniowym, opracowanie ekspertyzy technicznej w/s zastępczcy źródeł wody do celów p.poż.

100,00%

wymiana stolarki drzwiowej

1 300

montaż drzwi stalowych do archiwum

SP Nr 29 - ul. Ściegiennego 8 - remont posadzek

30 000

30 000

wymieniono posadzki w 7 salach lekcyjnych oraz na korytarzu koło sekretariatu

100,00%

SP Nr 31- ZS Nr 9 - ul. Chylońska 227 - remont sanitariatu

57 193

57 193

wykonano remont 2 sanitariatów dla dziewcząt na I i II piętrze bud. B

100,00%

wykonanie decyzji Straży Pożarnej

12 807

9 533

wykonano przebudowę instalacji hydrantów wewn.wraz z montażem nowych hydrantów w obiekcie oraz opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia p.poż.bud.

74,44%

SP Nr 33 ul. Godebskiego 8 - remont sanitariatu , wymiana stolarki okiennej

50 000

50 000

wykonano remont sanitariatu dla dzieci oraz wymieniono stolarkę okienną

100,00%

SP Nr 34 - ul. Cylkowskiego 5 - remont schodów zewnętrznych

33 825

21 486

remont drugiego biegu schodów zewnętrz.wraz z odwodnieniem oraz remont ściany schodów zewnętrznych do sali gimnastycz.

100,00%

remont dachu

12 338

remont pasa nadrynnowego wraz z obróbkami blacharskimi

SP Nr 35 - ul. Uczniowska 1 - remont posadzek

30 000

30 000

wykonano remont posadzek w 4 salach lekcyjnych

100,00%

SP Nr 39 - ul. Unruga 88a - remont posadzek,

47 048

15 683

wym.posadzek z płytek PCV na wykładzinę w salach nr 44 i 45 wraz z zapleczem

100,00%

wykonanie decyzji Straży Pożarnej

31 365

opracowano ekspertyzę techn.p.poż. oraz projekt budowlany zabezpieczeń p.poż klatek schodowych

zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni

2 614

2 614

zakupiono ociekacz i stół ze zlewem do kuchni

100,00%

wymiana układu kontrolno-pomiarowego basenu

8 610

8 610

wymieniono układ kontrolno-pomiarowy stacji uzdatniania basenu

100,00%

SP Nr 40 - ul. Rozewska 40 - wymiana instalacji elektrycznej - zakończenie

20 000

20 000

zakończono wymianę instalacji elektrycznej wraz z wewnętrzną linią zasilającą w piwnicy budynku szkoły część A i B

100,00%

SP Nr 42 - ZS Nr 10 - ul. L.Staffa 10- wykonanie decyzji Straży Pożarnej

19 940

19 938

opracowano ekspertyzę techniczną p. poż oraz opracowano projekt budowlany dostosowania obiektu do wymogów p.poż, zamontowano 3 hydranty wewnętrzne

99,99%

SP Nr 43- ZS Nr 11 - ul. Porębskiego 21- remont sanitariatu

35 000

34 834

wykonano remont pomieszczenia sanitarnego w segmencie B, I piętro

99,53%

SP Nr 44 - ZS Nr 12- ul. Sucharskiego 10- remont ogrzewania sali gimnastycznej wraz z opracowaniem dokumentacji

39 987

39 987

wykonano remont ogrzewania sali gimnastycznej wraz z opracowaniem dokumentacji

100,00%

SP Nr 46 - ZS Nr 13 - ul. Chwaszczyńska 26 - remont sanitariatu

31 060

31 060

wykonano remont pomieszczenia sanitarnego dla dziewcząt na piętrze w paw. "F"

100,00%

renowacja attyk dachu

15 000

15 000

malowanie attyk pokrytych blachą ocynkowaną w ilości 345 m2

100,00%

SP Nr 45 - ZWE 1 - ul. Wiczlińska 33 - remont szatni , wymiana stolarki drzwiowej

39 905

39 904

wykonano remontu szatni wraz z wymianą stolarki drzwiowej

100,00%

SP Nr 47 - ZS Nr 14 - ul. Nagietkowa 73 - wykonanie nakazu Straży Pożarnej

50 000

49 781

opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu szkoły oraz wykonano instalację sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem instalacji oddymiania.

99,56%

SP Nr 48 - ZS Nr 15 ul. Jowisza 6 - remont pokrycia dachu

714 883

712 815

wykonano remont pokrycia dachu obiektu szkoły

99,71%

remont elewacji

48 740

48 740

wykonano remont elewacji sali gimnastycznej

100,00%

Gimnazjum Nr 1 - ul. 10 Lutego 26 - remont korytarza przy szatni

30 000

30 000

wykonano remont korytarza przy szatni budynku szkoły

100,00%

remont kuchni wraz z zakupem wyposażenia

25 843

25 842

wykonano remont pomieszczeń kuchni

100,00%

Gimnazjum Nr 2 - ul. Wolności 25 - awaryjna naprawa kotłowni

1 360

1 353

wymieniono pompę ciepłej wody użytkowej

99,49%

Gimnazjum Nr 3 - ul. Gospodarska 1 - wymiana stolarki okiennej

20 000

20 000

wykonano i rozliczono wymianę 11 szt stolarki okiennej w 4 salach

100,00%

Gimnazjum nr 4 - Okrzei 6 - remont posadzek

19 986

19 985

położenie parkietu w sali nr 13

99,99%

awaryjna naprawa sufitów

10 000

10 000

wymieniono instalację elektryczną, położenie tynków wraz z malowaniem w 2 salach lekcyjnych

100,00%

awaryjna naprawa sufitów wraz z instalacją elektryczną

8 000

8 000

wymieniono instalację elektryczną, położenie tynków wraz z malowaniem w 2 salach lekcyjnych

100,00%

Gimnazjum Nr 11 - ul. Słowackiego 53 - wykonanie decyzji Straży Pożarnej

5 000

5 000

wykonano ekspertyzę techniczna przeciwpożarową wraz z inwentaryzacją budynku

100,00%

ZS Nr 7 - ul. Stawna 4/6 - montaż zasuwy przeciwzalewowej w podbasenie pływalni

2 250

2 250

montaż w studzienne kanalizacyjnej zaworu zwrotnego dwuklapowego w podbasenie pływalni

100,00%

RAZEM

1 821 874

1 816 072

 

99,68%


remonty budynków szkół ponadgimnazjalnych i pozostałych placówek oświatowych:


Wyszczególnienie

Plan na rok 2013

Wykonanie

Opis uzyskanych efektów

% wykonania

ZSS Nr 17 - ul. Witomińska 25/27 - remont posadzek

40 000

39 993

wymiana posadzek lastricowych na gres na parterze budynku szkoły

99,98%

ZSO Nr 1 - ul. Legionów 27 - wykonanie decyzji Straży Pożarnej - zakończenie

76 782

76 782

oddymianie klatek schodowych, montaż balustrad i hydrantów

100,00%

II LO. - ul. Wolności 22 b - wymiana rur spustowych wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej

40 000

10 000

wykonano: usługę inspekcji TV kanal.deszcz., mapę geodez.do celów projektowych, wymieniono 3 piony rur spustowych wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej

100,00%

izolacja ścian fundamentowych

30 000

wykonano izolację ścian fundamentowych

IV LO - ul. Morska 186 - remont posadzek

20 000

19 994

wymiana posadzek na klatce schodowej oraz w szatni

99,97%

VI LO - ul. Kopernika 34 - remont posadzek

19 550

19 550

wykonano remont posadzek na schodach w części klatki schodowej B i C

100,00%

X LO - ul. Władysława IV 54 - wymiana posadzek

20 000

19 997

wymieniono posadzki w pomieszczeniach biblioteki, czytelni i w pokoju nauczycielskim

99,99%

ZSSO /VII LO / - ul. Włądysława IV 54 - remont posadzek

19 963

19 962

wykonano remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych i w pokoju trenerów

99,99%

ZSO Nr 4 / XIII LO/ - ul. Płk. Dąbka 207 - remont sanitariatu

33 825

33 825

wykonano remont toalety męskiej w pawilonie C na I piętrze

100,00%

ZSO Nr 5 /XIV LO/ - ul. Wejherowska 55 - remont zaplecza sali gimnastycznej,

68 690

52 000

wykonano remont zaplecza sanitarnego sali gminastycznej w zakresie remontu szatni dla dziewcząt i łazienek - natryski

100,00%

remont posadzek

13 000

wykonano remont posadzki w stołowce szkolnej

opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawy stropodachu

3 690

opracowano ekspertyzę techniczną wraz z projektem naprawy stropodachu nad pomieszczeniami szatni w budynku szkoły

remonty budynków placówek oświatowych

9 594

9 594

koszty usunięcia usterek - robót związanych z termomodernizacja w X L.O.

100,00%

Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu - ul. Śmidowicza 49 - remont posadzek,

50 000

50 000

wykonano remont posadzek na I piętrze i w dwóch salach

100,00%

Zespół Szkół Ekologicznych - ul. Chylońska 237 - remont kanalizacji deszczowej

48 015

48 003

wykonano III i IV etap robót w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu szkoły

99,98%

wymiana stolarki drzwiowej

1 700

1 700

wymieniono drzwi w 2 salach lekcyjnych

100,00%

Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych -ul. Orłowska 57- wymiana instalacji elektrycznej

7 855

7 749

wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi w sali nr 44.

98,65%

wymiana stolarki okiennej

12 145

12 118

wymieniono stolarkę okienną w budynku auli szkoły

99,78%

Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych - ul. Morska 77 - remont posadzek

50 000

50 000

wykonano remont posadzek w 6 salach lekcyjnych wraz z wymianą drzwi w jednej z sal

100,00%

Zespół Szkół Mechanicznych - ul. Morska 79 - remont dachu

47 358

47 358

wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi na bud.warsztatów i łączniku m.bud.głównym a salą gimnast.

100,00%

remont instalacji sanitarnej

9 820

9 820

wykonano remont instalacji sanitarnej w budynku warsztatów szkolnych

100,00%

wykonanie nakazu PIP

17 822

17 822

oprac.dokumentacji na wykon.poręczy kl. schodowej

100,00%

Technikum Transportowe - Al.. Zwycięstwa 194 - remont posadzek

20 000

20 000

wymieniono posadzki w trzech salach lokcyjnych

100,00%

usunięcie usterek

7 565

7 565

koszty usunięcia usterek - robót związanych z termomodernizacją w Techniku Transportowym

100,00%

Zespół Szkół Technicznych - ul. Energetyków 13a - remont dachu

59 883

59 882

remont dachu w zakresie wymiany blacharki, rynien rur spustowych, odgromnienia wraz z częściowym pokrybiem dachu papą termozgrzewalną

100,00%

Zespół Szkół Usługowych - ul. Morska 77 - remont instalacji odgromowej i elektrycznej

20 000

20 000

wymieniono instalację odgromową wraz z wymianą kabli zasilających z wyłącznika głównego do tablicy rozdzielczej pionów szkoły.

100,00%

S.O.S.W Nr 1 - ul. Płk Dąbka 277- wykonanie nakazu Straży Pożarnej

50 000

50 000

zamontowano kurtynę dymową, zamontowano klapę oddymiającą w klatce schodowej wraz ze stolarką okienną i montażem ścianki działowej oraz montaż drzwi klasy E130 i E160

100,00%

awaryjna naprawa kotłowni

3 330

3 327

wymiana naczynia wzbiorczego po stronie c.o. oraz cieknących zaworów odcinających na instalacji c.o.

99,91%

S.O.S.W. Nr 2 ul. Energetyków 13 - remont pomieszczeń

60 000

59 930

wykonano remont pomieszczeń na podstawie opracowanego projekt budowlanego przebudowy części II piętra

99,88%

RAZEM

813 897

813 661

 

99,97%remonty budynków przedszkoli:


Wyszczególnienie

Plan 2013r.

Wykonanie 2013r.

Opis uzyskanych efektów

% wykonania

Przedszkole Nr 4 - ul. Tatrzańska 18 - remont kanalizacji deszczowej

29 909

29 908

wykonano I etap robót w zakresie remontu kanalizacji deszczowej

100,00%

Przedszkole Nr 5 - ul. Miodowa 16 - remont posadzek

39 858

39 858

wymieniono posadzki na I piętrze - korytarzu i w w salach

100,00%

awaryjna naprawa dachu

3 000

2 989

wykonano awaryjną naprawę przecieku dachu wraz z wymianą kominka wentylacyjnego i czyszczeniem rynien

99,63%

Przedszkole Nr 9 - ul. Bp.Dominika 5 - remont pomieszczeń

20 000

20 000

wykonano malowanie pomieszczeń korytarza, hallu, 2 sale zajęć na parterze budynku

100,00%

Przedszkole Nr 11 - ul. Bosmańska 26 - wykonanie izolacji ścian fundamentowych

30 000

30 000

wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku od strony tarasu z częściową wymianą nawierzchni tarasu

100,00%

remont kuchni

20 000

20 000

wymieniono w kuchni okładzinę ścian z glazury i posadzek z terakoty wraz z robotami towarzyszącymi

100,00%

Przedszkole Nr 13 - ul. Widna 3 - izolacja ścian fundamentowych

34 994

34 994

wykonano izolację trzech ścian fundamentowych budynku

100,00%

Przedszkole Nr 14 - ul. ks. Zawackiego 5 - remont kanalizacji sanitarnej

14 238

14 238

doprowadzenie wody i kanalizacji w pomieszczeniu obieralni - w piwnicy

100,00%

awaryjna naprawa c.w.u.

762

762

wykonano naprawę pompy c.w.u.

100,00%

Przedszkole Nr 16 - ul. Jana z Kolna 29 - remont pomieszczeń

25 000

25 000

planowany zakres robót został wykonany

100,00%

remont elewacji

4 000

4 000

wykonano remont części elewacji

100,00%

Przedszkole Nr 18 - remont schodów i tarasu

10 000

9 992

wykonano remont schodów zewnętrznych i tarasu

99,92%

awaryjna naprawa instalacji wod.kan.

3 350

3 349

udrożnieno kanalizację sanitarną

99,98%

zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni

14 773

14 772

zakupiono maszynę do mięsa, szatkownicę do warzyw, stalowe stoły i szafki wiszące i stojące

99,99%

Przedszkole Nr 23 - ul. Sandomierska 3 - wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku

29 520

29 520

wykonano izolację poziomą ścian metodą iniekcji ciśnieniowej wraz z robotami towarzyszącymi

100,00%

usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej

5 000

5 000

wykonano wymianę odcinka kanaliz.sanitarnej wraz z montażem 2 czyszczaków w piwnicy

100,00%

Przedszkole Nr 24 - ul. Korczaka 22 - remont kanalizacji deszczowej-etap II

40 001

40 000

wykonano kanaliz.deszcz. od studni S5 do S1wraz z montażem kraty w drodze wewnętrznej

100,00%

Przedszkole Nr 25 - ul. Necla 14 - remont sanitariatu

30 000

30 000

wykonano remont łazienki dla dzieci na parterze

100,00%

Przedszkole Nr 26 - ul. Starogardzka 10 - remont instalacji sanitarnej

35 000

34 992

planowany zakres robót został wykonany

99,98%

Przedszkole Nr 28 - ul. Narcyzowa 3- zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni

9 552

9 550

zakupiono 4 regały, dwa stoły, naświetlacz szufladowy, szafę chłodniczą, chłodziarkę.

99,98%

Przedszkole Nr 31 - ul. Zamenhofa 1 - remont tarasu

40 000

40 000

wykonano remont tarasów zewnętrznych budynku

100,00%

Przedszkole Nr 36 - ul. Okrzei 16 - remont posadzek

20 000

20 000

wymieniono posadzkę w dwóch salach

100,00%

awaryjna naprawa dachu

3 690

3 690

roboty dekarsko - blacharskie

100,00%

Przedszkole Nr 43 - ul. Śmidowicza 59 - remont dachu

53 460

53 460

wykonano remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi i robotami towarzyszącymi

100,00%

Przedszkole Nr 44 - ul. Tatarczana 4 - wymiana instalacji wod.kan. + remont pomieszczeń

30 000

30 000

wykonano remont pomieszczeń kuchni i piwnicy

100,00%

Przedszkole Nr 47 - u;. Maciejewicza 9 - zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni

12 510

12 509

zakupiono metalowe stoły, regały, szatkownicę elektryczną do warzyw i sprzęt do kuchni

99,99%

Przedszkole Nr 51 - ul. Włądysłąwa IV 51 - remont pomieszczeń

19 946

19 946

wykonano remont posadzki wraz z montażem wykładziny PCV, malowaniem ścian w sali gimnastycznej

100,00%

awaryjna naprawa instalacji wod.kan.

6 975

6 974

wymieniono odcinek poziomu kanalizacji sanitarnej w pom.węzłą ciepln. oraz wymianę odcinka poziomu instalacji wody zimnej

99,99%

Przedszkole Nr 52 - ul. Krasickiego 4 - remont sanitariatów

40 000

39 918

wykonano remont sanitariatów i pomieszczenia sanitarnego

99,80%

RAZEM

625 538

625 421

 

99,98%Pozostałe zadania oświatowe i edukacyjno – wychowawcze to m.in.:


 1. współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego,

 2. zakup nagród z okazji jubileuszy placówek oświatowych,

 3. ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 4. pokrycie kosztów związanych z projektem „Otwartych Szkół”,

 5. przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli mianowanych,

 6. pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej,

 7. granty na realizację programów edukacyjnych między innymi dla: Gdyńskiego Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa, Gdyńskiej Dziecięcej Akademii Muzycznej, Stowarzyszenia Jestem Ważny, Stowarzyszenia „Talent”, ZHP, ZHR, Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych oraz Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz Fundacji Edukacyjnej ODiTK,

 8. realizację imprez oświatowo-kulturalnych organizowanych w placówkach oświatowych,

 9. opłacenie licencji programu do kontroli obowiązku nauki,

 10. pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,

 11. pokrycie kosztów wykonania informatora o szkołach ponadgimnazjalnych,

 12. obsługę FŚS dla byłych pracowników oświaty emerytów i rencistów.

W ramach pozostałej działalności, w wybranych placówkach Gdynia realizuje nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH – „Praktyka Czyni Mistrza”, którego głównym celem jest poprawa jakości praktyk pedagogicznych oraz przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach projektu „Rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gdyni” w 60 gdyńskich szkołach wprowadzano dziennik elektroniczny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W roku szkolnym 2013/14 uczniom osiągającym szczególne wyniki w nauce przyznano: • 8 stypendiów na poziomie szkół podstawowych,

 • 13 dla uczniów gimnazjów,

 • 16 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto przyznano 14 stypendiów dla najlepszych sportowców i 9 stypendiów za osiągnięcia artystyczne. W 2013 roku na w/w zadanie wydatkowano kwotę 135.800 zł.

Kwoty stypendiów wynosiły miesięcznie: 1. w szkołach podstawowych 150 złotych,

 2. w gimnazjach 200 złotych

 3. w szkołach ponadgimnazjalnych 250 złotych,

 4. za osiągnięcia sportowe 250 złotych

 5. za osiągnięcia artystyczne 250 złotych

W ramach stypendiów socjalnych wydano 1.500 decyzji administracyjnych z czego 1.415 w sprawie stypendiów (w tym 29 decyzji odmownych, 25 zmieniających i uchylających stypendium) oraz 85 decyzji w sprawie zasiłków, na podstawie których zostały wypłacone środki na łączną kwotę 958.027 zł, z czego z budżetu państwa Gdynia otrzymała 117.779 zł.W ramach rządowego programu pomocy uczniom, w 2013 roku z dotacji z budżetu państwa w kwocie 351.853 zł dofinansowano zakup podręczników dla dzieci w klasach I-III i V szkoły podstawowej, II klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych we wszystkich klasach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Pobieranie 0.95 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna