Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz


MINIMALIZACJA RYZYKA WEWNĉTRZNEGO ORAZ KONFLIKTÓW INTERESÓWPobieranie 0.84 Mb.
Strona10/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

MINIMALIZACJA RYZYKA WEWNĉTRZNEGO ORAZ KONFLIKTÓW INTERESÓW


W ORGANIE NADZORU FINANSOWEGO

O autorze


Stanisáaw Kluza — urodziá siĊ w 1972 roku Jest absolwentem Szkoáy Gáównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 roku dr nauk ekonomicznych ze specjalizacją naukową z zakresu polityki pieniĊĪnej, statystyki, ekonometrii, makroekonomii, bankowoĞci oraz badaĔ koniunktury. Pracownik naukowy Instytutu Statystyki i Demografii w SGH. W 2006 roku byá podsekretarzem stanu i ministrem finansów. Od wrzeĞnia 2006 roku jest Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. DoĞwiadczenia zawodowe zdobywaá m.in. w Banku Gospodarki ĩywnoĞciowej, w WyĪszej Szkole Handlu i Finansów MiĊdzynarodowych, McKinsey & Company.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (Urząd KNF) pragnie wskazaü, iĪ popiera wszelkie inicjatywy zwiĊkszające przejrzystoĞü funkcjonowania organów wáadzy publicznej.

W ocenie UrzĊdu KNF skuteczne zwalczanie moĪliwoĞci wystąpienia konfliktu interesów oraz korupcji, we wszystkich jej wymiarach, jest istotne m.in. dla wzmocnienia mechanizmów demokratycznych oraz utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

Wychodząc z zaáoĪenia, Īe — budując zaufanie obywateli do paĔstwa — administracja publiczna powinna przyjąü w tym zakresie najwyĪsze moĪliwe standardy, Urząd KNF - jako zintegrowany nadzór finansowy — wprowadziá wiele istotnych zmian w stosunku do stanu obowiązującego w poprzednich organach, nadzorujących poszczególne sektory rynku finansowego. NaleĪą do nich: 1. OkreĞlenie zasad postĊpowania osób wchodzących w skáad Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).


W dniu 5 grudnia 2006 roku z inicjatywy Przewodniczącego KNF, Komisja, mimo braku takiego prawnego obowiązku, przyjĊáa uchwaáĊ w sprawie okreĞlenia zasad postĊpowania


61


osób wchodzących w skáad KNF, która zabezpiecza czáonków Komisji przed ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów.

Uchwaáa KNF stanowi w tym zakresie m.in., Īe czáonek Komisji w sytuacji, gdy istnieją znane mu okolicznoĞci mogące wywoáaü wątpliwoĞci, co do jego bezstronnoĞci, powinien o tym niezwáocznie poinformowaü KomisjĊ oraz moĪe wyáączyü siĊ z tej czĊĞci posiedzenia Komisji, która dotyczy danej sprawy.

Zgodnie z ww. uchwaáą KNF, czáonkowie Komisji nie mogą byü czáonkami organów podmiotów podlegających nadzorowi KNF, ani podejmowaü w nich zatrudnienia na podstawie umowy o pracĊ, umowy zlecenia, umowy o dzieáo, umowy agencyjnej albo na podstawie umowy o podobnych charakterze, ani wykonywaü innych czynnoĞci, które pozostawaáyby w sprzecznoĞci z ich obowiązkami albo mogáyby wywoáaü podejrzenie o stronniczoĞü lub interesownoĞü.

Uchwaáa KNF przewiduje równieĪ, Īe czáonek Komisji nie moĪe prowadziü jakichkolwiek spraw osobistych lub dziaáalnoĞci gospodarczej, które mogáyby kolidowaü lub wskazywaü na konflikt z wypeánianiem jego obowiązków, ani przyjmowaü korzyĞci majątkowych, korzystaü z usáug Ğwiadczonych na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych, przyjmowaü poĪyczek od osób, które osobiĞcie bądĨ jako reprezentanci osób prawnych ubiegają siĊ o zezwolenie lub zgodĊ Komisji lub je otrzymaáy.

Zgodnie z Uchwaáą KNF, czáonek Komisji nie moĪe teĪ nabywaü papierów wartoĞciowych lub innych instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, z wyjątkiem obligacji skarbowych i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (wyjątek ma zastosowanie, jeĞli inwestycje te nie mają charakteru spekulacyjnego).

 1. PrzyjĊcie czytelnych i restrykcyjnych zasad postĊpowania UrzĊdu KNF oraz pracowników UrzĊdu KNF w kontaktach z podmiotami zewnĊtrznymi

Po utworzeniu zintegrowanego nadzoru finansowego, aby zapobiec jakimkolwiek wątpliwoĞciom, co do bezstronnoĞci i profesjonalizmu dziaáania niezaleĪnego organu nadzoru, w UrzĊdzie KNF wprowadzono zasady, które w precyzyjny i restrykcyjny sposób regulują zasady postĊpowania pracowników UrzĊdu w kontaktach z podmiotami zewnĊtrznymi, w tym z instytucjami nadzorowanymi, ujĊte w Zarządzeniu Przewodniczącego KNF w sprawie postĊpowania UrzĊdu KNF oraz jego pracowników w kontaktach z podmiotami zewnĊtrznymi.


62
Zgodnie z ww. Zrządzeniem, pracownicy UrzĊdu KNF nie mogą wykonywaü czynnoĞci lub zajĊü prowadzących do uzasadnionego podejrzenia zaistnienia konfliktu interesów. Pracownicy nie mogą teĪ utrzymywaü jakichkolwiek związków ekonomicznych z podmiotami nadzorowanymi, jeĞli mogáyby one wzbudzaü wątpliwoĞci, co do bezstronnego wykonywania obowiązków sáuĪbowych, bądĨ podwaĪaü zaufanie do UrzĊdu KNF. Nie powinni oni równieĪ podejmowaü dziaáalnoĞci zarobkowej, która mogáaby byü odebrana jako wykorzystywanie pozycji pracownika UrzĊdu KNF.

 1. Uregulowanie dziaáalnoĞci szkoleniowej pracowników UrzĊdu KNF.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem Przewodniczącego KNF w sprawie postĊpowania UrzĊdu KNF oraz jego pracowników w kontaktach z podmiotami zewnĊtrznymi, pracownik UrzĊdu KNF moĪe wziąü udziaá w szkoleniu, w charakterze prelegenta jako przedstawiciel UrzĊdu, pod warunkiem, Īe:x posiada ono charakter niekomercyjny,

x organizatorem jest podmiot nonprofit (niezaleĪny finansowo lub kapitaáowo od podmiotów nadzorowanych przez KNF oraz instytucji zrzeszających podmioty nadzorowane przez KNF),

x nie przewiduje siĊ wynagrodzenia za prelekcjĊ.

JeĞli pracownik nie wystĊpuje jako przedstawiciel UrzĊdu KNF, dopuszcza siĊ, aby przeprowadziá on szkolenie dotyczące przedmiotu dziaáalnoĞci KNF, za które jest przewidziane wynagrodzenie tylko wtedy, gdy jego organizatorem jest uczelnia wyĪsza lub instytucja paĔstwowa.

W tym zakresie naleĪy wskazaü, iĪ Urząd KNF, realizując zadanie naáoĪone przez ustawĊ o nadzorze nad rynkiem finansowym, skupiá siĊ na samodzielnym prowadzeniu wáasnej dziaáalnoĞci edukacyjnej w ramach Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR).

Podstawową formą dziaáalnoĞci CEDUR są prowadzone przez pracowników UrzĊdu KNF bezpáatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych seminaria szkoleniowe adresowane w szczególnoĞci do profesjonalnych uczestników rynku finansowego (przedstawicieli podmiotów nadzorowanych), a takĪe dla sĊdziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji, (w tym Centralnego Biura ĝledczego, Komendy Gáównej Policji) Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz StraĪy Granicznej, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, mediów oraz Ğrodowiska szkolnego i akademickiego.


63
Tematyka seminariów jest zgodna z potrzebami zgáaszanymi przez podmioty zewnĊtrzne i w zaleĪnoĞci od grupy odbiorców koncentruje siĊ przede wszystkim na bieĪących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach regulacji prawnych, a takĪe na wykrywaniu przestĊpstw na rynku finansowym, przeciwdziaáaniu procederowi prania pieniĊdzy i finansowania terroryzmu oraz ochronie klienta usáug finansowych.

W okresie ostatnich dwóch lat (wrzesieĔ 2008–wrzesieĔ 2010 roku) w ramach CEDUR zorganizowano 94 bezpáatne warsztaty i seminaria, w których wziĊáo udziaá blisko 7 tysiĊcy osób.

W dniu 22 listopada 2010 roku Urząd KNF wspólnie z CBA zainicjowaá cykl wspólnych szkoleĔ dla przedstawicieli podmiotów nadzorowanych (prezesów i czáonków zarządów banków spóádzielczych) w zakresie zwalczania przestĊpczoĞci związanej z korupcją oraz zapobiegania sytuacjom korupcjgennym.

 1. Wprowadzenie ograniczeĔ inwestycyjnych dla pracowników UrzĊdu KNF.

Zgodnie z art. 15 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pracownicy UrzĊdu KNF nie mogą byü akcjonariuszami lub udziaáowcami podmiotów podlegających nadzorowi KNF, z wyjątkiem posiadania akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

Kierując siĊ potrzebą wprowadzenia w UrzĊdzie najwyĪszych moĪliwych standardów, w Regulaminie Pracy UrzĊdu KNF zostaáy sformuáowane znacznie bardziej restrykcyjne ograniczenia inwestycyjne dla pracowników UrzĊdu. Oprócz zakazu bycia akcjonariuszem oraz udziaáowcem podmiotu nadzorowanego przez KNF, pracownik UrzĊdu KNF nie moĪe posiadaü instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, z wyjątkiem obligacji Skarbu PaĔstwa, zaĞ posiadane akcje i udziaáy w spóákach, niedopuszczone do obrotu zorganizowanego, nie mogą byü zbywane przez pracownika w okresie jego zatrudnienia w UrzĊdzie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy, pracownik UrzĊdu KNF nie moĪe takĪe inwestowaü Ğrodków w niepubliczne certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniĊtych, natomiast nowo zatrudniony pracownik, jeĞli jest w posiadaniu takich certyfikatów, jest zobowiązany do ich zbycia w terminie trzech miesiĊcy od dnia zatrudnienia w UrzĊdzie.

Pracownicy UrzĊdu KNF nie mogą byü czáonkami organów zarządzających lub nadzorujących spóáek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających nadzorowi Komisji. W przypadku innych organów zarządzających, pracownicy mogą byü ich czáonkami,


64


pod warunkiem Īe nie bĊdzie to staü w sprzecznoĞci z ich obowiązkami i nie bĊdzie wywoáywaü podejrzeĔ o ich stronniczoĞü lub interesownoĞü.

W przypadku gdyby okazaáo siĊ, Īe posiadanie akcji, udziaáów lub innych instrumentów finansowych bądĨ teĪ peánienie funkcji czáonka organu zarządzającego lub nadzorującego mogáoby staü w sprzecznoĞci z obowiązkami pracownika UrzĊdu KNF lub mogáoby wywoáywaü podejrzenie o jego stronniczoĞü lub interesownoĞü, pracownik UrzĊdu zobowiązany jest niezwáocznie poinformowaü o tym stanie pracodawcĊ, a takĪe niezwáocznie i jednorazowo zbyü akcje, udziaáy lub inne instrumenty finansowe, lub zrezygnowaü z peánienia funkcji.

Zgodnie z Regulaminem Pracy, kaĪdy pracownik ma równieĪ obowiązek záoĪyü oĞwiadczenie o dziaáalnoĞci poza UrzĊdem. Zapisy Regulaminu Pracy UrzĊdu KNF dotyczące ww. ograniczeĔ byáy przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez PaĔstwową InspekcjĊ Pracy, która nie sformuáowaáa w tym zakresie Īadnych zastrzeĪeĔ.

 1. Spotkania z uczestnikami rynku podsumowywane komunikatami.

Kultura organizacyjna UrzĊdu KNF opiera siĊ na niezaleĪnoĞci i bezstronnoĞci, ale równieĪ na profesjonalizmie i otwartoĞci na dialog z uczestnikami rynku. W UrzĊdzie KNF podjĊto w związku z tym inicjatywĊ organizowania tzw. spotkaĔ z rynkiem. Są to cykliczne spotkania Kierownictwa UrzĊdu KNF z podmiotami nadzorowanymi oraz z organizacjami zrzeszającymi uczestników rynku finansowego, w czasie których Urząd prezentuje swoje stanowisko na okreĞlony temat, a podmioty rynkowe mają moĪliwoĞü przedstawienia nadzorowi swoich argumentów i postulatów, zadania pytaĔ i uzyskania wyjaĞnieĔ.

Spotkania te nie odbywają siĊ z pojedynczymi podmiotami nadzorowanymi, ale ze wszystkimi instytucjami wchodzącymi w skáad danej grupy uczestników rynku na raz. Mają one zarówno wymiar sektorowy (np. spotkanie z prezesami banków komercyjnych, w czasie którego są poruszane bieĪące tematy nadzorcze), jak i tematyczny (np. spotkanie z organizacjami zrzeszającymi podmioty rynku finansowego w sprawie „Pakietu odbiurokratyzowania rynku finansowego”).

Po kaĪdym spotkaniu w serwisie internetowym UrzĊdu KNF publikowany jest komunikat, w którym znajduje siĊ informacja, o tym, co byáo przedmiotem spotkania, jak równieĪ lista jego uczestników. W latach 2008–2010 zorganizowano 34 tego typu spotkania, w których wziĊáo udziaá okoáo tysiąca osób. 1. 65
  Publiczne konsultacje projektów rekomendacji wydawanych przez KNF na podstawie ustawy — Prawo bankowe.

W procesie konsultacji planowanych rekomendacji wydawanych przez KNF na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy — Prawo bankowe projekty regulacji są publikowane w serwisie internetowym UrzĊdu KNF. Uwagi i opinie dotyczące projektów moĪna wysyáaü na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie dwóch tygodni od daty publikacji. Po zakoĔczeniu konsultacji i analiz projekt kierowany jest pod obrady KNF.

Jest to dodatkowy element procesu konsultacji, który uzupeánia stosowaną przez funkcjonującą do 2008 roku i zastąpioną przez KNF, KomisjĊ Nadzoru Bankowego, praktykĊ bezpoĞredniego konsultowania projektów regulacji jedynie z organizacjami reprezentującymi sektor bankowy.

Prowadzone przez Urząd KNF publiczne konsultacje zapewniają wszystkim uczestnikom rynku jednoczesny i równy dostĊp do proponowanych przez nadzór zmian regulacyjnych, umoĪliwiając im bezpoĞrednie opiniowanie planowanych dziaáaĔ nadzoru oraz sprzyjając wypracowaniu rozwiązaĔ uwzglĊdniających praktykĊ rynku finansowego, przy zapewnieniu przejrzystoĞci prowadzonych w UrzĊdzie prac nad rekomendacjami.

Obowiązujące w UrzĊdzie KNF ograniczenia wynikają z przekonania, Īe przyjĊcie najostrzejszych moĪliwych rygorów jest niezbĊdne i korzystne dla prawidáowego rozwoju rynku finansowego. Wydaje siĊ, Īe rozwiązania stosowane przez Urząd KNF w zakresie unikania potencjalnych konfliktów interesów mogą byü punktem odniesienia dla innych instytucji publicznych.

Biorąc pod uwagĊ zainicjowaną przez Szefa CBA bardzo waĪną i cenną inicjatywĊ związaną z transparentnoĞcią obrotu gospodarczego i ochroną prawną ekonomicznych interesów PaĔstwa, Urząd KNF biorąc pod uwagĊ podjĊcie — w ramach obchodów

„MiĊdzynarodowego Dnia Przeciwdziaáania Korupcji” — wspólnych dziaáaĔ zmierzających do przeciwdziaáania zjawiskom towarzyszącym przestĊpczoĞci ekonomicznej postuluje zainicjowanie nastĊpujących dziaáaĔ:


 1. podjĊcie staáej i bieĪącej wspóápracy edukacyjnej CBA oraz UrzĊdu KNF w ramach projektu KNF pod nazwą Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR) polegającej na prowadzeniu wspólnych bezpáatnych i cyklicznych warsztatów dla kadry wyĪszej kierowniczej i pracowników komórek audytu i kontroli wewnĊtrznej podmiotów nadzorowanych (banków, towarzystw ubezpieczeniowych, domów i biur maklerskich,


66
funduszy emerytalnych itp.) związanych ze sposobami ujawniania i przeciwdziaáania procederowi korupcji;

 1. podjĊcie staáej i bieĪącej wspóápracy edukacyjnej CBA oraz UrzĊdu KNF w ramach projektu KNF pod nazwą Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR), polegającej na prowadzeniu przez pracowników UrzĊdu KNF bezpáatnych i cyklicznych warsztatów dla funkcjonariuszy CBA, zajmujących siĊ przeciwdziaáaniem korupcji nt. szczegóáowej specyfiki funkcjonowania instytucji nadzorowanych;

 2. podjĊcie staáej i bieĪącej wspóápracy edukacyjnej CBA oraz UrzĊdu KNF, związanej z prowadzeniem przez funkcjonariuszy CBA warsztatów dla kadry kierowniczej wyĪszego i Ğredniego szczebla w UrzĊdzie KNF oraz dla pracowników zajmujących siĊ:

x prowadzeniem czynnoĞci kontrolnych w podmiotach nadzorowanych,

x prowadzeniem w UrzĊdzie KNF licencyjnych postĊpowaĔ administracyjnych,

x prowadzeniem postĊpowaĔ związanych z udzieleniem w UrzĊdzie KNF zamówieĔ publicznych,

x przeprowadzaniem w UrzĊdzie KNF audytów i kontroli wewnĊtrznej, związanych z przeciwdziaáaniem zdarzeniom korupcyjnym i sytuacjom korupcjogennym oraz konfliktom interesów podczas wykonywania obowiązków sáuĪbowych w UrzĊdzie KNF oraz w relacjach pozasáuĪbowych, ale mogących mieü związek z pracą w UrzĊdzie KNF.


67
Grzegorz Cessak
Pobieranie 0.84 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna