Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egzPobieranie 0.84 Mb.
Strona12/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

II.


DZIAàANIA ANTYKORUPCYJNE ORGANÓW WàADZY PUBLICZNEJ


73


Krzysztof Krak

Dyrektor Departamentu Analiz Centralnego Biura AntykorupcyjnegoDZIAàANIA ANALITYCZNE I PROFILAKTYCZNE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

MAPA KORUPCJI

Biorąc pod uwagĊ zadania ustawowe Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie przede wszystkim przeciwdziaáania oraz zwalczania korupcji w Īyciu zarówno publicznym jak i gospodarczym, Biuro podjĊáo siĊ dokonania stosownego podsumowania skali tego zjawiska.

W styczniu 2010 roku Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwróciá siĊ do Prokuratora Generalnego – Ministra SprawiedliwoĞci, Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Komendanta Gáównego Policji, Szefa Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, Dyrektora Generalnego SáuĪby WiĊziennej, Komendanta Gáównego StraĪy Granicznej, Ministra Finansów, Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz Komendanta Gáównego ĩandarmerii Wojskowej o przekazanie danych statystycznych dotyczących stwierdzonych przestĊpstw korupcyjnych.

Uzyskane od sáuĪb oraz instytucji dane i informacje zostaáy usystematyzowane w trzech blokach tematycznych. W pierwszym zostaáy wskazane i omówione obszary szczególnie zagroĪone korupcją. Zaprezentowano równieĪ mechanizmy popeániania przestĊpstw korupcyjnych.

Druga czĊĞü poĞwiĊcona zostaáa danym statystycznym dotyczącym stwierdzonych przestĊpstw korupcyjnych. WiĊkszoĞü zaprezentowanych danych pochodzi z lat 2004–2009. Rozdziaá zakoĔczony jest wstĊpną charakterystyką sprawców przestĊpstw korupcyjnych.

Trzeci rozdziaá opracowania dotyczy spoáecznego odbioru zjawiska korupcji. Przedstawiono w nim szerokie spektrum przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat badaĔ sondaĪowych dotyczących korupcji.


74


Ostatnią czĊĞcią publikacji jest podsumowanie, w którym zostaáy omówione przyczyny oraz skutki wystĊpowania korupcji, a takĪe problemy z diagnozowaniem zjawiska i szacowaniem jego skali.

Przygotowane przez CBA opracowanie powinno w przyszáoĞci przyczyniü siĊ do efektywniejszego prowadzenia prac w zakresie zwalczania procederu korupcyjnego. Szczególnie istotne bĊdzie jego odpowiednie wykorzystywanie przy opracowywaniu strategii antykorupcyjnej. JednoczeĞnie poprzez wskazanie konkretnych obszarów Īycia spoáeczno- gospodarczego zagroĪonych potencjalną moĪliwoĞcią wystĊpowania korupcji, a takĪe mechanizmów korupcyjnych, Biuro liczy na szeroki odzew spoáeczny w tym zakresie. Co wiĊcej, systematyczne aktualizowanie mapy bĊdzie jednym z przykáadów aktywnych dziaáaĔ paĔstwa zmierzających do eliminowania z Īycia spoáecznego procederu korupcyjnego i wszelkich powiązanych z nim negatywnych konsekwencji spoáecznych, które od wielu juĪ lat wpáywają na niezbyt dobry wizerunek urzĊdnika paĔstwowego, a takĪe na pogarszanie siĊ zwykáych stosunków miĊdzyludzkich.


EDUKACJA I SZKOLENIA


Rekomendacje postĊpowaĔ antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówieĔ publicznych


Sektor zamówieĔ publicznych to najwiĊkszy w kraju rynek, a moĪe nawet oddzielny sektor gospodarczy, przez który przepáywają strumienie finansowe Ğrodków budĪetowych oraz ogromna czĊĞü przyznanych Polsce Ğrodków unijnych. Realizacja zadaĔ publicznych przez podmioty dysponujące Ğrodkami publicznymi wiąĪe siĊ z obowiązkiem ich wydatkowania zgodnie z obowiązującymi procedurami udzielania zamówieĔ publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówieĔ publicznych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne, realizując zadania naáoĪone przez ustawodawcĊ, zwraca w swojej publikacji przede wszystkim uwagĊ na mogące pojawiü siĊ nieprawidáowoĞci w wydatkowaniu Ğrodków publicznych w toku realizacji zakupu usáug lub dostaw, a takĪe procesów inwestycyjnych.

Przygotowane rekomendacje mają na celu przybliĪenie procesu udzielania zamówieĔ publicznych oraz udzielenie wsparcia kierownikom jednostek zamawiających w prowadzeniu postĊpowaĔ o udzielenie zamówieĔ publicznych poprzez wskazanie czĊsto pojawiających siĊ nieprawidáowoĞci oraz sposobów im zapobiegania.


75


Opisane przykáady ewentualnych nieprawidáowoĞci oraz sposoby skutecznego zapobiegania im mogą pozytywnie wpáynąü na realizacjĊ procesu udzielenia zamówienia publicznego, a tym samym znacznie zwiĊkszyü szanse zamawiającego na zakoĔczenie postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego z poĪądanym skutkiem, czĊsto o wymiarze finansowym.

Poradnik antykorupcyjny dla urzĊdników


Z inicjatywy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostaáa przygotowana publikacja pt. „Poradnik antykorupcyjny dla urzĊdników”. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób pracujących w administracji paĔstwowej i samorządowej.

W podrĊczniku przedstawione zostaáy podstawowe pojĊcia korupcyjne. W sposób jasny i przystĊpny wyjaĞniono róĪnice pomiĊdzy funkcjonariuszem publicznym a osobą peániącą funkcjĊ publiczną, a takĪe co to jest korzyĞü majątkowa, a co rozumiemy pod pojĊciem korzyĞci osobistej.

Istotnym elementem publikacji jest szczegóáowy opis pojĊcia korupcji w ujĊciu prawnym. Porusza takĪe zagadnienia konsekwencji prawnych korupcji, tj. odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej, a co za tym idzie wpáywających na jej wymiar okolicznoĞci (np. klauzule bezkarnoĞci).

W poradniku znajduje siĊ duĪo kazuistyki. Czytelnicy z pewnoĞcią znajdą tam przykáady przestĊpstw korupcyjnych z tzw. Īycia codziennego, z którymi kaĪdy z nas moĪe mieü, a moĪe wielu juĪ miaáo — do czynienia. Po zapoznaniu siĊ z treĞcią publikacji, czytelnik bĊdzie umiaá odpowiedzieü na pytania o róĪnice miĊdzy nepotyzmem a kumoterstwem, czy teĪ przekroczeniem uprawnieĔ a niedopeánieniem obowiązków.

Wszyscy urzĊdnicy po lekturze podrĊcznika powinni doskonale wiedzieü, jak naleĪy postĊpowaü w sytuacji, gdy otrzymują propozycjĊ korupcyjną — co w takim momencie powinni zrobiü, a czego robiü nie mogą.

Walka z korupcją to nie tylko prowadzenie spraw korupcyjnych i zatrzymywanie przestĊpców, ale równieĪ edukacja, prewencja i profilaktyka antykorupcyjna. Jestem przekonany, Īe publikacja ta uĞwiadomi urzĊdnikom, czym jest korupcja, jakie konsekwencje moĪna ponieĞü przyjmując áapówkĊ, a przede wszystkim: jak naleĪy zachowaü siĊ w potencjalnych sytuacjach korupcyjnych.

Ponadto poradnik porusza kwestie instytucjonalnych moĪliwoĞci walki z korupcją. Obecnie jest on dystrybuowany wĞród instytucji paĔstwowych, a takĪe na jego podstawie opracowano specjalny program szkoleniowy. Szkolenia mają charakter dáugofalowy oraz


76


prowadzone są na terenie caáego kraju. Do tej pory przeszkolono m.in. pracowników Ministerstwa Skarbu PaĔstwa, Ministerstwa Finansów (pion celny), Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PaĔstwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Zdrowia, Prezesów Banków Spóádzielczych, czy teĪ pracowników Narodowego Centrum Sportu.

Poradnik antykorupcyjny dla przedsiĊbiorców


Analizując dogáĊbnie fenomen korupcji, szczególnie w aspekcie miĊdzynarodowym, jasnym jest, Īe korupcja wpáywa negatywnie na funkcjonowanie gospodarki kaĪdego paĔstwa. Poprzez ukáady i zachowania korupcyjne, zachwiana jest podstawowa wolnoĞü gospodarcza, czyli zasada wolnej i równej konkurencji. Dlatego teĪ CBA postanowiáo dokáadniej przyjrzeü siĊ tej tematyce oraz przygotowaü specjalny poradnik dla przedsiĊbiorców, który jest obecnie opracowywany.
PROJEKT BADAWCZO-ROZWOJOWY


Charakterystyka projektu


W ramach projektu pt. „Przeciwdziaáanie i zwalczanie przestĊpczoĞci zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyĞpieszonego i zrównowaĪonego rozwoju spoáeczno-gospodarczego”, Centralne Biuro Antykorupcyjne, wspólnie z Agencją BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, Komendą Gáówną Policji, Ministerstwem Spraw WewnĊtrznych i Administracji oraz WyĪszą Szkoáą Policji w Szczytnie, realizuje komponent VIII dotyczący „Problematyki strategii antykorupcyjnej oraz podjĊcia w Polsce dziaáaĔ antykorupcyjnych w latach 2009–2011”.

Projekt ten jest niezmiernie istotny z punktu widzenia instytucji paĔstwowych, poniewaĪ jego peána realizacja pozwoli na przedstawienie kompleksowej oceny bieĪącej sytuacji i, co za tym idzie, wskaĪe kierunki koniecznych zmian prawno-organizacyjnych w celu zwiĊkszenia efektywnoĞci dziaáaĔ antykorupcyjnych paĔstwa.

Mając na wzglĊdzie rangĊ i charakter prowadzonych dziaáaĔ, Centralne Biuro Antykorupcyjne rozszerzyáo wspóápracĊ takĪe o inne instytucje, tj. Instytut Spraw Publicznych, Instytut Wymiaru SprawiedliwoĞci, Uniwersytet GdaĔski, Uniwersytet ĝląski oraz Uniwersytet JagielloĔski.


77
Produkty projektu


NajwaĪniejszymi produktami projektu bĊdą szczegóáowe raporty/opracowania poszczególnych zagadnieĔ:

 1. Analiza obowiązujących przepisów prawnych regulujących obszary Īycia spoáeczno-gospodarczego szczególnie zagroĪonych korupcją, w tym analiza porównawcza ze szczególnym akcentem poáoĪonym na kodyfikacje karne.

 2. Ocena stanu realizacji I i II etapu rządowego programu zwalczania korupcji — Strategia Antykorupcyjna 2002–2009.

 3. Spoáeczna percepcja zagroĪeĔ korupcyjnych w Polsce.

 4. Analiza obowiązujących przepisów antykorupcyjnych z wykazaniem mankamentów prawnych.

 5. Analiza unijnych rozwiązaĔ legislacyjnych w zakresie prawa antykorupcyjnego.

 6. Obszary, mechanizmy oraz skala przestĊpstw korupcyjnych w Īyciu publicznym i gospodarczym oraz kierunki ich ewaluacji.

 7. Wymóg niekaralnoĞci publicznej — treĞü i zakres przedmiotowego zakazu, propozycje systemu jego rzeczywistego postrzegania, w tym równieĪ bieĪące monitorowanie.

 8. Prawa i obowiązki osób peániących funkcje publiczne.

PORTAL INTERNETOWY
Serwis i jego zasoby


Poprzez stworzenie serwisu www.antykorupcja.edu.pl Centralne Biuro Antykorupcyjne postanowiáo wyjĞü naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom spoáecznym w zakresie pozyskiwania dodatkowej wiedzy w poszczególnych dziedzinach Īycia. Co wiĊcej, poprzez publikacje na tym portalu kaĪdy uĪytkownik moĪe na bieĪąco Ğledziü i zapoznawaü siĊ z tematyką dotyczącą przeciwdziaáania i zwalczania procederu korupcji w Polsce i na Ğwiecie. UĪytkownicy mogą takĪe przesyáaü wáasne informacje oraz zadawaü ekspertom pytania odnoĞnie nurtujących ich kwestii.

W ramach portalu moĪna wyróĪniü kilka jego podstawowych zasobów: 1. Baza informacji antykorupcyjnej — zawierająca uregulowania prawne, polskie i Ğwiatowe rozwiązania instytucjonalne w zakresie zwalczania przestĊpczoĞci korupcyjnej.


 2. 78
  Publikacje w obszarze problematyki korupcji — raporty, analizy, wyniki badaĔ spoáecznych, informacje na temat podejmowanych i prowadzonych inicjatyw spoáecznych.

 3. Analiza zawartoĞci stron internetowych — pod kątem wiodących organizacji (instytucji) zaangaĪowanych w walkĊ z procederem korupcji oraz przeciwdziaáanie temu zjawisku.

 4. Publikacje wáasne — Mapa korupcji, Poradnik antykorupcyjny dla urzĊdników, czy teĪ Rekomendacje postĊpowaĔ antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówieĔ publicznych.

DODATKOWE DZIAàANIA
Przeciwdziaáanie i zwalczanie przestĊpczoĞci


Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi takĪe aktywną wspóápracĊ z innymi paĔstwowymi jednostkami zajmującymi siĊ zwalczaniem przestĊpczoĞci. W ramach wspólnych dziaáaĔ z Ministerstwem Spraw WewnĊtrznych i Administracji bierze udziaá we wspóátworzeniu „Rządowego planu przeciwdziaáania korupcji” oraz „Rządowego planu zwalczania przestĊpczoĞci zorganizowanej”. Ponadto Biuro, realizując zadania koordynacyjne w zakresie zwalczania i przeciwdziaáania zachowaniom korupcyjnym, aktywnie wspóápracuje z innymi wáaĞciwymi jednostkami i instytucjami, przede wszystkim z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Agencją BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Ministerstwem Skarbu PaĔstwa.

Wszystkie dziaáania prowadzone przez Biuro cechuje wysoki poziom profesjonalizmu oraz dbaáoĞü o bezpieczeĔstwo i ochronĊ ekonomicznych interesów paĔstwa. Dlatego teĪ waĪnym zadaniem jest uzyskanie stosownej aprobaty spoáecznej co do podejmowanych dziaáaĔ, jak i stanowcze napiĊtnowanie przez opiniĊ publiczną zachowaĔ korupcyjnych. Taką postawĊ spoáeczną Biuro zamierza wypracowaü w spoáeczeĔstwie poprzez zintensyfikowanie w kolejnych latach podjĊtej na tak szeroką skalĊ profilaktyki antykorupcyjnej.


79
kpt. Andrzej Gradowski
Pobieranie 0.84 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna