Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz


ROLA AGENCJI BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO W PRZECIWDZIAàANIU I ZWALCZANIU KORUPCJIPobieranie 0.84 Mb.
Strona13/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

ROLA AGENCJI BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO W PRZECIWDZIAàANIU I ZWALCZANIU KORUPCJI
O autorze


kpt. Andrzej Gradowski — urodzony w 1972 roku, ZastĊpca Dyrektora Departamentu PostĊpowaĔ Karnych Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, realizującego zadania związane z prowadzeniem postĊpowaĔ karnych; sprawuje nadzór nad postĊpowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez delegatury ABW na terenie kraju.

Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego jest instytucją, która jako jedna z kilku sáuĪb jest uprawniona do prowadzenia dziaáaĔ w obszarze przeciwdziaáania i zwalczania korupcji. Na wstĊpie zasadne jest wskazanie podstawy prawnej, która przyznaje Agencji umocowanie do prowadzenia czynnoĞci zarówno operacyjnych, jak i procesowych w tym obszarze. Uprawnienie to wynika z Ustawy o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 roku Nr 29, poz. 154), gdzie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawodawca wskazaá, Īe do zadaĔ Agencji naleĪy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw korupcji osób peániących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 216, poz. 1584, z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 178, poz. 1375), jeĞli moĪe to godziü w bezpieczeĔstwo paĔstwa.

Konstrukcja przywoáanego przepisu jest o tyle waĪna, gdyĪ daje uprawnienie do prowadzenia dziaáaĔ zmierzających do rozpoznania i Ğcigania sprawców przestĊpstw o charakterze korupcyjnym, co takĪe wprowadza istotne ograniczenia dla dziaáaĔ podejmowanych przez ABW. Przede wszystkim podkreĞlenia wymagają przesáanki, zgodnie z którymi nasza sáuĪba jest wáaĞciwa rzeczowo do Ğcigania sprawców przestĊpstw korupcyjnych, tj. — osób peániących funkcje publiczne, z tym Īe nie wszystkie osoby, ale tylko te, które mieszczą siĊ w katalogu okreĞlonym w art. 1 i 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne. Poza wskazany krąg osób dziaáania Agencji nie powinny wykraczaü. Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 lit c wskazuje takĪe na kolejną wymaganą przesáankĊ, tj. „jeĪeli moĪe to godziü w bezpieczeĔstwo


80


paĔstwa”. JeĪeli pierwsza z przesáanek ma charakter konkretny i stanowi enumeratywnie wyliczony katalog, to druga przesáanka ma charakter zdecydowanie ocenny. Co do zasady ABW stoi na stanowisku, Īe korupcja osób zatrudnionych w urzĊdach paĔstwowych lub zajmujących kierownicze stanowiska paĔstwowe moĪe zagraĪaü bezpieczeĔstwu paĔstwa, przede wszystkim w aspekcie zapewnienia prawidáowego funkcjonowania instytucji paĔstwowych.

Wypeánienie ustawowych przesáanek i dokonanie prawidáowej oceny zgromadzonych materiaáów jest elementem pracy, któremu poĞwiĊca siĊ w Agencji szczególną uwagĊ. Jest to istotna kwestia, gdyĪ w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnieĔ okreĞlonych w art. 27 albo art. 29 Ustawy o ABW oraz AW, tj. kontroli operacyjnej i kontrolowanego wrĊczenia korzyĞci majątkowej, element wáaĞciwoĞci rzeczowej ABW jest poddawany ocenie przez Prokuratora Generalnego, który to w trybie okreĞlonym w ustawie wyraĪa zgodĊ na przeprowadzenie tego rodzaju dziaáaĔ. Ponadto wáaĞciwoĞü rzeczowa ABW w odniesieniu do wykrywania sprawców przestĊpstw korupcyjnych jest brana pod uwagĊ w przypadku powierzenia pionowi postĊpowaĔ karnych ABW przez ProkuraturĊ do prowadzenia postĊpowaĔ przygotowawczych.

PowyĪsze informacje w zakresie konstrukcji art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy o ABW oraz AW, mają na celu zasygnalizowanie, Īe byü moĪe wbrew powszechnemu wyobraĪeniu, Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego nie posiada uprawnieĔ do wykrywania i Ğcigania wszystkich zachowaĔ korupcyjnych wypeániających znamiona czynów zabronionych okreĞlonych w kodeksie karnym. Przedstawione przesáanki, okreĞlają takĪe róĪnicĊ w zakresie uprawnieĔ pomiĊdzy ABW a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz Policją. Uznaü naleĪy, Īe zapisy ustaw o CBA i Policji, takich ograniczeĔ nie zawierają. Przekáada to siĊ takĪe na wyniki statystyczne Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, które nie osiągną takich rozmiarów, jak wyniki CBA i Policji.

Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w obszarze przeciwdziaáania korupcji aktywnie uczestniczy w programie „tarcza antykorupcyjna”, w nastĊpujących obszarach:  1. Podmioty, których prywatyzacja bĊdzie miaáa/ma znaczenie dla interesów i bezpieczeĔstwa paĔstwa.

  2. Spóáki Skarbu PaĔstwa o najwiĊkszym znaczeniu dla prywatyzacji.

  3. Zamówienia publiczne o szacunkowej wartoĞci powyĪej 20 mln záotych.

  4. PostĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w poszczególnych resortach.

Poszczególne czynnoĞci w ramach wskazanych obszarów sprowadzają siĊ do:

  1. Monitorowania zamówieĔ publicznych oraz postĊpowaĔ prywatyzacyjnych.

  2. Prowadzenia postĊpowaĔ karnych, których przedmiot dotyczy prywatyzacji podmiotów i nieprawidáowoĞci w przetargach publicznych.

  3. Prowadzenia specjalistycznych szkoleĔ dla urzĊdników i peánomocników ochrony w instytucjach paĔstwowych.

  4. Przedstawianie odbiorcom zewnĊtrznym informacji na temat zagroĪeĔ dla prywatyzacji.

CzynnoĞci związane z prowadzeniem specjalistycznych szkoleĔ oraz przedstawianie informacji w zakresie zagroĪeĔ dla prywatyzacji mają charakter dziaáaĔ prewencyjnych. Tym samym zaangaĪowanie ABW w przeciwdziaáanie korupcji wykracza poza — utoĪsamiane z naszą sáuĪbą — dziaáania operacyjne i Ğledcze. Celem Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego jest takĪe dzielenie siĊ swoją wiedzą i doĞwiadczeniem, pozostajemy otwarci na wymianĊ informacji oraz wspóápracĊ.

Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w zakresie zwalczania korupcji podejmuje czynnoĞci operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-Ğledcze. OdnoĞnie pierwszych z wymienionych dziaáaĔ moĪna w tym miejscu jedynie zaznaczyü, Īe są prowadzone. Natomiast czynnoĞci dochodzeniowo-Ğledcze obrazują poniĪsze dane statystyczne:


Liczba spraw prowadzonych w latach 2005–2009 z uwzglĊdnieniem spraw korupcyjnych600


500

400


300

200


100

02005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.


81

frame81


82
Liczba podejrzanych o korupcjĊ w latach 2005–2009
Liczba podejrzanych o korupcjĊ
400
300
200
100
0

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.


PostĊpowania przygotowawcze dotyczące przestĊpstw korupcyjnych stanowią mniejszą czĊĞü spoĞród wszystkich postĊpowaĔ prowadzonych przez pion postĊpowaĔ karnych ABW. W obszarze korupcji Ğledztwa prowadzone w ABW naleĪą do spraw záoĪonych i skomplikowanych, co wynika z mechanizmu korupcyjnego, który zasadniczo odbiega od prostego schematu sprowadzającego siĊ do sytuacji, w której osoba zainteresowana wrĊcza pieniĊĪną „áapówkĊ” drugiej osobie w zamian za okreĞlone zachowanie. KorzyĞü, majątkowa lub osobista, ma charakter „ukryty” i znajduje odzwierciedlenie w fakturach, prowizjach lub opáacaniu okreĞlonych przedsiĊwziĊü. W wielu sprawach przestĊpstwa korupcyjne pozostają w związku z innymi czynami zabronionymi, a ich ujawnienie nastĊpuje w miarĊ gromadzenia materiaáu dowodowego w postĊpowaniu. W 2010 roku za szczególnie waĪne realizacje procesowe przeprowadzone przez ABW w obszarze zwalczania korupcji naleĪy uznaü zatrzymania osób i przedstawienie zarzutów udziaáu w zmowie przetargowej w związku z przetargami organizowanymi przez Generalną DyrekcjĊ Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie inwestycji drogowych oraz zatrzymania i zarzuty korupcyjne w związku z postĊpowaniami przetargowymi w sektorze kopalĔ wĊgla kamiennego.

Zakres zaangaĪowania funkcjonariuszy Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w realizacjĊ czynnoĞci w obszarze przeciwdziaáania i zwalczania korupcji pozwala na stwierdzenie, Īe ABW jest istotnym ogniwem w systemie paĔstwa mającym na celu zapobieganie tego rodzaju patologii. Rola Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego znajduje odzwierciedlenie zarówno na páaszczyĨnie przeciwdziaáania korupcji, jak i Ğcigania sprawców przestĊpstw. W tym teĪ zakresie widzimy koniecznoĞü zapewnienia bieĪącej wspóápracy oraz wymiany informacji, począwszy od organów Ğcigania, instytucji pozarządowych, podmiotów prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą do obywateli naszego kraju.


83
Katarzyna Gierak
Pobieranie 0.84 Mb.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna