Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz


DZIAàALNOĝû PEàNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OPRACOWANIA PROGRAMU ZAPOBIEGANIA NIEPRAWIDàOWOĝCIOM W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCHPobieranie 0.84 Mb.
Strona14/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

DZIAàALNOĝû PEàNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OPRACOWANIA PROGRAMU ZAPOBIEGANIA NIEPRAWIDàOWOĝCIOM W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH
O autorze


Katarzyna Gierak — urodzona 9 kwietnia 1981 roku, ukoĔczyáa Wydziaá Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim o kierunku: stosunki miĊdzynarodowe. Absolwentka Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi Szkoáy Gáównej Handlowej w Warszawie. W latach 2004–2005 pracowaáa jako Asystent Biura w Transparency International Polska, nastĊpnie przez trzy lata byáa Dyrektorem Biura Poselskiego. Obecnie peáni funkcjĊ Doradcy Sekretarza Stanu w KPRM Julii Pitery.


  1. ZAKRES KOMPETENCJI

W dniu 27 listopada 2007 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów powoáano Peánomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania NieprawidáowoĞciom w Instytucjach Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 224, poz. 1660). Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia, do zadaĔ Peánomocnika naleĪy opracowanie programu zapobiegania nieprawidáowoĞciom w instytucjach publicznych, w tym instytucjach samorządu terytorialnego, a zwáaszcza inicjowanie i koordynowanie prac zmierzających do poprawy funkcjonowania centralnej administracji rządowej.

PowyĪsze zadania Peánomocnik realizuje m.in. poprzez inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem aktów prawnych i projektów zmian organizacyjnych mających na celu przeciwdziaáanie potencjalnym nieprawidáowoĞciom. ObsáugĊ merytoryczną i organizacyjną Peánomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W doktrynie prawa administracyjnego peánomocnik rządu traktowany jest jako stanowisko bĊdące swoistą agendą Rady Ministrów w okreĞlonych sprawach znajdujących siĊ w zainteresowaniu rządu. NaleĪy podkreĞliü, iĪ wyĪej wymienione Rozporządzenie w zakresie zadaĔ Peánomocnika stanowi przekazanie czĊĞci uprawnieĔ Rady Ministrów przewidzianych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1995 roku o Radzie Ministrów (Dz. U.


84
z 2003 roku Nr 24, poz. 199 z póĨn. zm.), który odsyáa do uprawnieĔ Rady Ministrów przewidzianych w Konstytucji RP i ustawach szczegóáowych.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt 3 Konstytucji RP, do kompetencji Rady Ministrów w obrĊbie administracji rządowej naleĪy kontrolowanie tego segmentu organów paĔstwowych. Przepis ten stanowi podstawĊ prawną wykonywania przez RadĊ Ministrów róĪnego rodzaju dziaáaĔ o charakterze kontrolnym w strukturze administracji rządowej, a co siĊ z tym wiąĪe takĪe Peánomocnika Rządu dziaáającego z jej upowaĪnienia w okreĞlonym zakresie spraw.

Mając na uwadze powyĪsze okolicznoĞci, naleĪy wskazaü na szeroki zakres uprawnieĔ Peánomocnika jako podmiotu dziaáającego z upowaĪnienia Rady Ministrów. Pewne ograniczenia wynikają np. z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z póĨn. zm.), ustawy z dnia 6 wrzeĞnia 2001 roku o dostĊpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1198 z póĨn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z póĨĔ. zm.), w zakresie dotyczącym tajemnicy skarbowej.


  1. DZIAàANIA PEàNOMOCNIKA

Dziaáania podejmowane przez Peánomocnika obejmują: 1. BieĪące monitorowanie dziaáalnoĞci organów paĔstwa oraz przeprowadzanie analizy zgáaszanych wniosków i informacji.

 2. Przeprowadzanie i zlecanie kontroli.

 3. WspóápracĊ z organami kontroli i nadzoru.

Podejmowane przez Peánomocnika dziaáania w zakresie okreĞlonym powyĪej umoĪliwiają identyfikowanie nieprawidáowoĞci w stosowaniu obowiązującego prawa oraz luk i niespójnoĞci funkcjonujących regulacji prawnych. Z doĞwiadczeĔ zebranych w toku dotychczasowych prac Peánomocnika wynika, Īe problemy dotyczące stosowania prawa koncentrują siĊ przede wszystkim w nastĊpujących obszarach: nieprzestrzegania przez instytucje publiczne obowiązujących regulacji, braku sankcji za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z poszczególnych ustaw lub nieprecyzyjnoĞci przepisów zakazujących podejmowania okreĞlonych dziaáaĔ.

W przypadku stwierdzenia nieprawidáowoĞci związanych z przestrzeganiem prawa Peánomocnik zwraca uwagĊ wáaĞciwych organów na zaistniaáy problem, a w sytuacjach dotyczących niespójnych lub nieprecyzyjnych przepisów, jak równieĪ wątpliwoĞci


85
interpretacyjnych, podejmuje wspóápracĊ z innymi podmiotami, wáaĞciwymi w przedmiotowych sprawach.

W toku swoich prac Peánomocnik zidentyfikowaá wiele problemów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, mających istotne znaczenie dla efektywnoĞci zwalczania oraz przeciwdziaáania zjawisku korupcji. Wnioski z przeprowadzonych analiz wykorzystywane są w trakcie opracowywania projektów legislacyjnych.

Ponadto rezultatem przeprowadzonych kontroli są rekomendacje mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych nieprawidáowoĞci lub naduĪyü w obszarach szczególnie na nie naraĪonych. Wyniki kontroli oraz opracowania analityczne przygotowane przez Peánomocnika publikowane są w Internecie — w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


86III. PRZECIWDZIAàANIE KORUPCJI


W SAMORZĄDZIE


87


Ewa SmoliĔska

„PRZEJRZYSTA POLSKA”.


DOĝWIADCZENIA SAMORZĄDÓW

O autorze


Ewa SmoliĔska — urodzona w 1958 roku, mgr administracji, gáówny specjalista w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Koordynator Akcji „Przejrzysta Polska” w powiecie ciechanowskim.

Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Ciechanowie uczestniczyáo w Akcji „Przejrzysta Polska”, promującej uczciwoĞü i skutecznoĞü dziaáaĔ samorządu powiatowego, przyczyniającej siĊ do poprawy jakoĞci Īycia publicznego, jak teĪ pobudzania aktywnoĞci obywatelskiej. PodjĊto dziaáania doskonalące praktykĊ sprawowania wáadzy i administrowania powiatem, jak równieĪ mające na celu wyeliminowanie korupcji i innych form patologii spoáecznej.

Aby samorząd dziaáaá skutecznie i uczciwie, nieodzowne jest przestrzeganie przez wáadze lokalne szeĞciu zasad dobrego rządzenia: przejrzystoĞci, przewidywalnoĞci, rozliczalnoĞci, fachowoĞci, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji spoáecznej.

W ramach tych zasad w 2005 roku Starostwo Powiatowe w Ciechanowie realizowaáo nastĊpujące zadania:

— obligatoryjne:

x opracowanie opisu usáug Ğwiadczonych w samorządzie (zasada przejrzystoĞci — zadanie 1.1),

x wypracowanie i wdroĪenie kodeksu etycznego - (zasada braku tolerancji dla korupcji


 • zadanie 2.1),

x opracowanie i wdroĪenie programu wspóápracy z organizacjami pozarządowymi — (zasada partycypacji spoáecznej — zadanie 3.1),

x opracowanie krótkiego materiaáu przybliĪającego mieszkaĔcom powiatu aktualny dokument rozwojowy — (zasada przewidywalnoĞci — zadanie 4.1),

x wprowadzenie procedury naboru na kaĪdy wakat w Starostwie Powiatowym. — (zasada fachowoĞci — zadanie 5.1),


88


x przygotowanie i rozpropagowanie ksiąĪeczki (coroczny informator budĪetowy dla mieszkaĔców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” (zasada rozliczalnoĞci — zadanie 6.1);

— dodatkowe:

x opracowanie systemu oznakowania wewnĊtrznego w Starostwie — (zasada przejrzystoĞci),

x opracowanie powiatowego katalogu firm — (zasada przejrzystoĞci),

x wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samoksztaácenie — (zasada fachowoĞci).

Do Akcji Przejrzysta Polska wáączyli siĊ radni powiatu ciechanowskiego. Rada Powiatu zdecydowaáa o realizacji trzech zadaĔ fakultatywnych, mianowicie:

x inicjatywa uchwaáodawcza mieszkaĔców — (zasada partycypacji spoáecznej —

zadanie 3.6),

x przygotowanie i wdroĪenie kodeksu etycznego radnego — (zasada braku tolerancji dla korupcji — zadanie 2.2),

x wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu gáosowania imiennego — (zasada rozliczalnoĞci — zadanie 6.4).

W 2006 roku Akcja Przejrzysta Polska byáa kontynuowana. Gáównym zaáoĪeniem kontynuacji byáo pogáĊbienie wdroĪonych rozwiązaĔ i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku. Samorządy otrzymaáy do realizacji nowe zadania obligatoryjne w trzech zasadach mających kluczowy wpáyw na sposób podejĞcia wáadzy lokalnej do realizacji zadaĔ publicznych (przejrzystoĞci, braku tolerancji dla korupcji i partycypacji spoáecznej) oraz kilka nowych zadaĔ fakultatywnych (dodatkowych). Starostwo Powiatowe w Ciechanowie realizowaáo zadania:

x opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania Katalogu usáug —

zasada przejrzystoĞci,

x opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzĊdnika wprowadzonego przez pracowników urzĊdu oraz spoáecznoĞü lokalną — zasada braku tolerancji dla korupcji,

x opracowanie z udziaáem spoáecznoĞci lokalnej procedury konsultacji spoáecznych —

zasada partycypacji spoáecznej.

W 2007 roku, w ramach kolejnego etapu Programu, w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie przeprowadzony zostaá audyt trzech zadaĔ wdroĪonych w poprzednich


89


etapach w ramach Akcji Masowej Przejrzysta Polska i Biuletynu Informacji Publicznej, wynikiem którego byáo zaplanowanie lub wdroĪenie dziaáaĔ naprawczych i korygujących. Audyt zadaĔ prowadzony byá przez powoáany do tego celu zespóá audytujący. Audytowi poddane zostaáy zadania:

x opracowania opisu usáug Ğwiadczonych w samorządzie (w ramach zasady

przejrzystoĞci),

x wypracowania i wdroĪenia kodeksu etycznego pracowników Starostwa Powiatowego (w ramach zasady braku tolerancji dla korupcji),

x wprowadzenia procedury naboru na kaĪdy wakat w Starostwie Powiatowym (w ramach zasady fachowoĞci),

x weryfikacji funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W aspekcie walki z korupcją powiat ciechanowski realizuje nadal:
 1. ZASADA PRZEJRZYSTOĝCI

W powiecie ciechanowskim mieszkaĔcy są skutecznie poinformowani o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji samorządowej. Podstawowe dokumenty regulujące sposób funkcjonowania samorządu powiatowego — wszystkie uchwaáy Rady Powiatu, w tym uchwaáa budĪetowa, uchwaáy Zarządu Powiatu, Statut Powiatu, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego są áatwo dostĊpne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i w wersji drukowanej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. Ponadto informacje o podjĊtych uchwaáach przez organy powiatu zamieszczane są w „Samorządowcu Powiatu Ciechanowskiego”. W BIP zamieszczane są harmonogramy pracy Rady Powiatu, plany pracy komisji Rady. Tutaj takĪe, jak i w siedzibie Starostwa Powiatowego zamieszczane są informacje o organizowanych przetargach i ich rozstrzygniĊciach.

W ramach zasady przejrzystoĞci opracowane zostaáy karty usáug Ğwiadczonych przez samorząd powiatowy zawierające niezbĊdne dla klienta informacje dla zaáatwienia danej sprawy, wraz z wzorami niezbĊdnych wniosków i oĞwiadczeĔ. Dla uáatwienia korzystania z kart usáug wszystkie karty zostaáy zebrane w jeden Katalog. Z uwagi na fakt, iĪ dochodzą nowe zadania, iloĞü kart usáug jest systematycznie zwiĊkszana. Obecnie jest ich 90.

Karty usáug dostĊpne są w Biuletynie Informacji Publicznej, w dwóch wyznaczonych ogólnodostĊpnych miejscach w budynku Starostwa i w poszczególnych Wydziaáach.


90
Dodatkowo opracowano i wdroĪono jednolity system oznakowania wewnĊtrznego w Starostwie Powiatowym i wprowadzono imienne identyfikatory dla pracowników Starostwa.

Dla weryfikacji prowadzonych dziaáaĔ niezbĊdne jest zbieranie opinii klientów i podejmowanie dziaáaĔ korygujących. Funkcjonowanie Kart usáug poddawane jest badaniu sondaĪowemu przez klientów Starostwa w formie ankiety. Ponadto raz w roku poddawane są kontroli wewnĊtrznej. Dobrze dziaáający system powoduje systematyczną poprawĊ ich funkcjonowania.
 1. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

W ramach tej zasady zostaá stworzony przez pracowników Kodeks Etyki Pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie stanowi zbiór wartoĞci i zasad, którymi powinni kierowaü siĊ pracownicy Starostwa przy realizacji swoich obowiązków sáuĪbowych. Postanowienia Kodeksu opierają siĊ na fundamentalnych wartoĞciach: sprawiedliwoĞci, uczciwoĞci, godnoĞci, lojalnoĞci, skromnoĞci, szacunku, prawdzie i odpowiedzialnoĞci. Obejmuje on wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

Radni powiatu ciechanowskiego stworzyli Kodeks Etyki Radnego. Kodeks jest zbiorem wartoĞci i zasad radnego, który posiada legitymacjĊ wspólnoty samorządowej powiatu ciechanowskiego. Peánienie funkcji spoáecznej radnego wymaga najwyĪszych standardów zachowania. Zawarty w Kodeksie katalog etyczny jest dobrowolnym przyjĊtym wzorem postĊpowania dla wszystkich radnych powiatu, którzy w swej dziaáalnoĞci kierują siĊ obowiązującym porządkiem prawnym, pomyĞlnoĞcią Ojczyzny oraz wspólnoty samorządowej i ogólnie przyjĊtymi zasadami moralnymi. Radny powiatu ciechanowskiego dąĪy do stawania siĊ czáowiekiem sumienia.

Kodeksy etyczne pracowników i radnych, nakáadają na radnego i urzĊdnika obowiązek unikania sytuacji, które mogą byü zinterpretowane jako korupcyjne oraz powstrzymywania siĊ od dziaáaĔ, które mogáyby byü zinterpretowane jako nieetyczne. Systematycznie przekazywane są pracownikom i klientom informacje wáadz powiatu o swojej zdecydowanej postawie w stosunku do korupcji oraz systematycznie kontroluje siĊ pracowników i radnych pod kątem konfliktu interesów i naruszania istniejących przepisów antykorupcyjnych.


91
TreĞü Kodeksów zostaáa opublikowana w „Samorządowcu Powiatu Ciechanowskiego”, dostĊpna jest na stronach internetowych, jak równieĪ jest wywieszona w miejscach ogólnie dostĊpnych — Kodeks pracowników — w holach budynku Starostwa Powiatowego, a radnych — w sali konferencyjnej, gdzie odbywają siĊ sesje Rady Powiatu.

Opracowane zostaáy wdroĪone procedury przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzĊdnika prowadzonego przez pracowników urzĊdu oraz spoáecznoĞü lokalną. Uzyskane w badaniu ankietowym wyniki pozwalają na podniesienie jakoĞci pracy urzĊdników Starostwa Powiatowego, jak teĪ powodują wiĊkszą skutecznoĞü „Kodeksu Etycznego Pracownika Samorządowego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie”.
 1. ZASADA PARTYCYPACJI SPOàECZNEJ

W powiecie ciechanowskim istnieją wypracowane metody skutecznego komunikowania siĊ z mieszkaĔcami zapewniające szerokie dotarcie do mieszkaĔców z informacją na temat funkcjonowania samorządu lokalnego i moĪliwoĞci zbierania uwag i opinii czáonków wspólnoty samorządowej. O tym, co siĊ dzieje w powiecie, mieszkaĔcy powiatu informowani są w cyklicznych audycjach radiowych w „KRC Ciechanów”, na stronach internetowych BIP-u. MieszkaĔcom zostaáo udostĊpnione internetowe Forum mieszkaĔców; jak równieĪ mogą skáadaü uwagi, opinie do skrzynki usytuowanej w ogólnodostĊpnym miejscu w holu budynku Starostwa Powiatowego.

Samorząd powiatowy wspóápracuje z organizacjami spoáecznymi i innymi grupami obywatelskimi, wspólnie z nimi podejmuje inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój spoáeczno-ekonomiczny, dziaáając na rzecz podwyĪszenia wiedzy i ĞwiadomoĞci mieszkaĔców w zakresie prawidáowego sposobu organizowania dziaáalnoĞci wáadz publicznych oraz niebezpieczeĔstw związanych z korupcją. Z udziaáem spoáecznoĞci lokalnej zostaáy opracowane procedury konsultacji spoáecznych. Rada Powiatu Ciechanowskiego Uchwaáą Nr II/66/532/06 z dnia 25 wrzeĞnia 2006 roku okreĞliáa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkaĔcami powiatu ciechanowskiego. Konsultacje przeprowadza siĊ obowiązkowo w dwóch formach:


 1. Badania opinii mieszkaĔców w formie ankiety.

 2. SpotkaĔ z mieszkaĔcami powiatu. Formy uzupeániające konsultacji stanowią:

 1. Internetowe forum mieszkaĔców.


 2. 92
  Skrzynka na uwagi i wnioski umieszczona na parterze przy tablicy ogáoszeĔ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Konsultacjom podlegają projekty:

 1. BudĪetu powiatu.

 2. Planu rozwoju lokalnego.

 3. Programu wspóápracy z organizacjami pozarządowymi.

Corocznie opracowywany byá, przy udziale organizacji pozarządowych, program wspóápracy z organizacjami pozarządowymi, który obejmowaá realizacjĊ przez organizacje pozarządowe zadaĔ z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.

Uchwaáą nr III/38/262/10 z dnia 9 listopada 2010 roku, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwaliáa Wieloletni program wspóápracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011–2015.


MieszkaĔcy powiatu czĊsto mają pomysáy na konkretne dziaáanie, naleĪące do kompetencji samorządu powiatowego. Nie zawsze jednak wiedzą, w jaki sposób przekonaü organ stanowiący prawo lokalne — RadĊ Powiatu do realizacji swych pomysáów. Dlatego cenną inicjatywą jest umoĪliwienie mieszkaĔcom zgáaszania pomysáów w formie projektów uchwaá. Muszą byü jednak one osadzone w realiach prawnych i finansowych oraz zaaprobowane pod wzglĊdem formalno-prawnym. Rada Powiatu Ciechanowskiego Uchwaáą nr II/52/418/05 z 25 kwietnia 2005 roku dokonaáa stosownych zmian w Statucie Powiatu Ciechanowskiego poprzez moĪliwoĞü wystĊpowania z inicjatywą uchwaáodawczą grupie co najmniej piĊciuset mieszkaĔców powiatu. Pomimo uchwalenia przez RadĊ Powiatu inicjatywy uchwaáodawczej mieszkaĔców i nagáoĞnienia tej inicjatywy we wszystkich mediach, nie byáa ona podejmowana ani razu przez spoáecznoĞü powiatu.


 1. ZASADA PRZEWIDYWALNOĝCI

Rada Powiatu Ciechanowskiego podjĊáa UchwaáĊ nr II/47/371/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie stanowienia o kierunkach dziaáania Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w przedmiocie wskazania zadaĔ inwestycyjnych powiatu w latach 2004–2006 i perspektywicznych w latach 2007–2013, planowanych do realizacji m.in. przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zaáącznik do uchwaáy stanowi Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004–2013. Plan rozwoju lokalnego obejmuje


93
wszystkie obszary dziaáania w perspektywie wieloletniej. Opracowywany zostaá przy udziale spoáecznoĞci lokalnych. Dokument ten sáuĪy przede wszystkim zapewnieniu koncentracji Ğrodków finansowych na najwaĪniejszych celach powiatu z udziaáem Ğrodków wáasnych oraz funduszy strukturalnych pozyskanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Szczegóáowe zadania inwestycyjne zostaáy okreĞlone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007–2011. Sposób opracowania tych dokumentów pozwala obywatelom na przewidywanie dziaáaĔ samorządu przy podejmowaniu przez nich decyzji na temat swoich planów Īyciowych. SpoáecznoĞü lokalna ma moĪliwoĞü zgáaszania swoich propozycji dotyczących realizowanych zadaĔ za poĞrednictwem przedstawicieli samorządów lokalnych na organizowanych przez StarostĊ Ciechanowskiego spotkaniach i sesjach Rady Powiatu. W ramach tego zadania zostaá opracowany w formie broszury krótki materiaá przybliĪający mieszkaĔcom powiatu Plan rozwoju lokalnego. Materiaá ten byá opracowany w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zamieszczony na stronie BIP.


 1. ZASADA FACHOWOĝCI

Samorząd powiatowy prowadzi politykĊ naboru i oceny pracowników w oparciu o kryterium fachowoĞci i zaangaĪowania w pracĊ. Zarządzeniem nr 42/2005 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 wrzeĞnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzĊdnicze, w tym kierownicze stanowiska urzĊdnicze w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie i wolne stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu ciechanowskiego, wprowadzona zostaáa procedura naboru na kaĪdy wakat w Starostwie Powiatowym. Regulamin naboru zamieszczony zostaá w BIP. Wszystkie ogáoszenia o naborze zamieszczane są w BIP. Celem procedury jest zagwarantowanie równego dostĊpu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na okreĞlone stanowiska w oparciu o kryterium fachowoĞci. Stanowiska pracy obsadzane są w sposób zapewniający pracownikom zaspokojenie ich potrzeb, wykorzystanie wáasnych zdolnoĞci, które umoĪliwiają uzyskanie najwyĪszego poziomu dziaáania Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Procedura obejmuje skáadanie aplikacji w okreĞlonym w ogáoszeniu miejscu i terminie. Po speánieniu skáadający aplikacje zdaje egzamin pisemny (test) i ustny przed Komisją Rekrutacyjną powoáaną kaĪdorazowo Zarządzeniem Starosty Ciechanowskiego.


94
Informacja o speánieniu wymogów formalnych, wynikach egzaminu i rozstrzygniĊciu naboru publikowana jest w BIP oraz na tablicy ogáoszeĔ.

Stale zmieniające siĊ warunki realizacji zadaĔ publicznych wymagają podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych. W ramach podnoszenia kwalifikacji pracownicy samorządowi uzupeániają takĪe wiedzĊ na temat etyki w administracji publicznej i wszystkich spraw z nią związanych.

W Starostwie Powiatowym wprowadzony zostaá system podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujący szkolenia i samoksztaácenie. Zarządzeniem nr 34 /2006 Starosty Ciechanowskiego z dnia 27 wrzeĞnia 2006 roku wprowadzono obowiązek utworzenia i uzupeániania kart szkoleĔ pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz utworzenia i aktualizacji bazy danych firm szkoleniowych, kaskadowania wiedzy oraz dostarczania przez uczestników szkoleĔ materiaáów szkoleniowych do biblioteki materiaáów szkoleniowych, a takĪe ustalenia procedury kierowania pracowników na szkolenia, studia zaoczne i studia podyplomowe. Jest to duĪym plusem, gdyĪ dobrze wykwalifikowane osoby bĊdą potrafiáy sprostaü rosnącym wymaganiom, jakie są stawiane przed samorządami. Potrafią takĪe w codziennej dziaáalnoĞci zadbaü o przestrzeganie ustalonych procedur postĊpowania, utrwalając wĞród klientów urzĊdu przekonanie o sprawnoĞci i bezstronnoĞci administracji samorządowej.


 1. ZASADA ROZLICZALNOĝCI

Zgodnie z zasadą rozliczalnoĞci dziaáalnoĞü instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający moĪliwoĞü przeanalizowania iloĞci siá i Ğrodków zaangaĪowanych w poszczególne dziaáania oraz okreĞlenie odpowiedzialnoĞci konkretnych osób za podjĊte dziaáania. Samorząd rozliczalny potrafi skutecznie poinformowaü spoáecznoĞü lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach swojego funkcjonowania.

Samorząd tworzy budĪet na kolejne lata w oparciu o zadania planowane do wykonania. Posiada ustalone, jasne i jawne procedury postĊpowania w realizacji swoich zadaĔ.

Zainteresowane osoby mają do nich dostĊp i mogą sprawdziü, czy postĊpowanie w interesującej ich sprawie nie odbiega od ustalonego wzorca. ZnajomoĞü ustalonego sposobu postĊpowania pozwala poszczególnym osobom sprawdzaü, czy urząd dziaáa bezstronnie i obiektywnie, a takĪe przewidywaü efekt rozpoczĊtego dziaáania. Sprzyja to budowaniu zaufania do wáadzy lokalnej, ogranicza teĪ pokusy zaáatwiania przez interesantów swojej sprawy w urzĊdzie „na skróty”.


95
Corocznie opracowywany jest informator budĪetowy dla mieszkaĔców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”, dostĊpny na stronach BIP. Broszura przybliĪa mieszkaĔcom powiatu w sposób uproszczony zagadnienia gospodarki finansowej powiatu ciechanowskiego. Zawiera coroczne dane dotyczące dochodów i wydatków powiatu w roku bieĪącym w przeliczeniu na jednego mieszkaĔca powiatu, a takĪe informacjĊ, jak ksztaátowaáy siĊ dochody i wydatki powiatu na przestrzeni czterech ostatnich lat.

W jednostce samorządowej istnieje obowiązek kompletnego dokumentowania procesu podejmowania decyzji poprzez zapis sposobu gáosowania poszczególnych radnych lub innych czáonków gremiów kolegialnych. Wyborcy mają dostĊp w protokoáach do stanowiska poszczególnych radnych w interesujących ich kwestiach. Wyniki gáosowania w radzie powiatu zaleĪą od gáosów pojedynczych radnych. CzĊsto juĪ po kilku dniach trudno jest ustaliü, jak przy podejmowaniu kolejnych decyzji gáosowaáy poszczególne osoby. NieznajomoĞü ich zachowania w konkretnych sprawach pozbawia wyborców waĪnych informacji przy podejmowaniu kolejnych decyzji wyborczych.

Po przeprowadzeniu przez Zespóá zadaniowy badania opinii publicznej w formie ankiet wynikáa wola spoáecznoĞci lokalnej wprowadzenia gáosowania imiennego, jako zasady przy podejmowaniu uchwaá przez RadĊ Powiatu Ciechanowskiego. Rada Powiatu uchwaáą Nr II/54/434/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku dokonaáa stosownych zmian w Statucie Powiatu Ciechanowskiego.

Wprowadzenie zasady odnotowywania sposobu gáosowania poszczególnych radnych w kolejnych gáosowaniach jest czynnikiem zwiĊkszającym poczucie odpowiedzialnoĞci radnych przy podejmowaniu decyzji oraz przyczynia siĊ do bardziej przemyĞlanych decyzji wyborców w kolejnych wyborach samorządowych.

Celem podjĊtych w ramach akcji Przejrzysta Polska przez samorząd powiatowy dziaáaĔ byáo usprawnienie dziaáalnoĞci Starostwa Powiatowego oraz kreowanie partnerskich relacji pomiĊdzy samorządem i spoáecznoĞcią lokalną.

Reasumując: na dzieĔ dzisiejszy moĪna stwierdziü, Īe wprowadzenie zasad „Przejrzystej Polski” w powiecie ciechanowskim zakoĔczyáo siĊ sukcesem. Wszystkie zadania przyjĊte przez powiat do realizacji, pomimo braku tego obowiązku, są kontynuowane. ĝwiadczy to o potrzebie ich realizacji. Sprawdziáy siĊ w praktyce. Zarówno pracownicy Starostwa, jak i radni uznali postĊpowanie wedáug zasad akcji „Przejrzystej Polski” za oczywiste. Cele akcji w powiecie ciechanowskim zostaáy w caáoĞci zrealizowane.


96


Pobieranie 0.84 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna