Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz


IDENTYFIKACJA ZADAē WRAĩLIWYCH I WYPRACOWANIE ĝRODKÓW ZARADCZYCH NA PRZYKàADZIE MSZ — CZYLI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KORUPCYJNYMPobieranie 0.84 Mb.
Strona18/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

IDENTYFIKACJA ZADAē WRAĩLIWYCH I WYPRACOWANIE ĝRODKÓW ZARADCZYCH NA PRZYKàADZIE MSZ — CZYLI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KORUPCYJNYM


DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Ustawa o finansach publicznych jest waĪnym, lecz czĊsto niedocenianym, Ĩródáem procedur antykorupcyjnych wykraczających poza ramy ĞciĞle finansowe.

To w tej ustawie na przykáad uregulowano problematykĊ audytu wewnĊtrznego w administracji rządowej i samorządowej.

Ja chciaábym jednak zwróciü uwagĊ na inne przepisy i oparte na nich ciekawe narzĊdzia antykorupcyjne, a mianowicie na wystĊpujące w ustawie z 2005 roku przepisy art. 47 dotyczące kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. (W obecnie obowiązującej ustawie z 2009 roku zastąpiáy je przepisy dotyczące kontroli zarządczej).

Na ich podstawie Minister Finansów okreĞliá nastĊpnie w roku 2006 Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, a w roku 2007 Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych.

Dokumenty te zdefiniowaáy dwa pojĊcia bardzo przydatne w prewencji antykorupcyjnej:

x zadania wraĪliwe — zadania, przy wykonywaniu których pracownicy mogą byü szczególnie podatni na wpáywy szkodliwe dla gospodarki finansowej lub wizerunku jednostki,

x Ğrodki zaradcze — Ğrodki mające ograniczyü moĪliwoĞü wystĊpowania szkodliwych

wpáywów i ich negatywnych skutków.

Dokumenty te wskazywaáy takĪe, Īe kaĪda jednostka sektora finansów publicznych powinna okreĞliü zadania wraĪliwe wystĊpujące w jej dziaáalnoĞci, a nastĊpnie po oszacowaniu istniejącego ryzyka, opracowaü i wdroĪyü stosowne Ğrodki zaradcze.

Zwróümy uwagĊ, Īe przytoczona definicja zadaĔ wraĪliwych jest bardzo bliska definicji zadaĔ, przy wykonywaniu których wystĊpują ryzyka korupcyjne, a definicja Ğrodków


145


zaradczych definicji dziaáaĔ zapobiegających korupcji. Tym samym identyfikacja zadaĔ wraĪliwych, wypracowanie, a nastĊpnie wdroĪenie Ğrodków zaradczych staje siĊ mechanizmem w istotny sposób ograniczającym istniejące ryzyka korupcyjne.

Na marginesie warto zauwaĪyü, Īe pojĊcie zadaĔ wraĪliwych pojawiáo siĊ takĪe w procedurach opisu i wartoĞciowania stanowisk pracy — stanowiska, na których zadania takie są wykonywane, podlegają dodatkowej punktacji w ramach wartoĞciowania.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych identyfikacji zadaĔ wraĪliwych dokonano na jesieni roku 2009. Powoáano zespóá záoĪony z peánomocnika ministra ds. procedur antykorupcyjnych, analityków z komórki kontroli wewnĊtrznej oraz przedstawicieli komórki finansowej, kadrowej, prawnej, zamówieĔ publicznych i obsáugi dyrektora generalnego oraz komórek organizacyjnych wydatkujących najwiĊksze Ğrodki.

Pierwszym etapem prac byáo dokonanie przeglądu zadaĔ realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne ministerstwa. Zespóá posáugiwaá siĊ znaną z analizy ryzyka metodą profesjonalnego osądu. Szczególną uwagĊ zwracaá na zadania wiąĪące siĊ z wydatkowaniem Ğrodków i gospodarowaniem mieniem. Skorzystaá z dostĊpnych list zadaĔ wraĪliwych zidentyfikowanych przez inne jednostki.

W rezultacie w MSZ zidentyfikowano 59 zadaĔ wraĪliwych podzielonych na 8 grup tematycznych (szczegóáy: patrz zaáącznik).:


  1. Zamówienia publiczne.

  2. Gospodarka finansowa i majątkowa.

  3. Dotacje, konkursy, nagrody.

  4. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych (takĪe poza Kpa).

  5. Zagraniczna polityka ekonomiczna.

  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

  7. Obsáuga prawna.

  8. Pozostaáe obszary.

Drugim etapem dziaáaĔ zespoáu byáo oszacowanie wystĊpującego ryzyka.

W tym celu zastosowano zarówno metodĊ profesjonalnego osądu, jak i wykorzystano rezultaty przeprowadzonych audytów i kontroli oraz samooceny przeprowadzonej przez poszczególnych dyrektorów. Dla kaĪdego zadania wraĪliwego zespóá oszacowaá dwie wielkoĞci: siáĊ oddziaáywania (potencjalne negatywne skutki nieprawidáowoĞci) i prawdopodobieĔstwa zajĞcia. Obie wielkoĞci szacowano w skali od 1 do 5 (1 — bardzo maáe, 2 — maáe, 3 — Ğrednie, 4 — duĪe, 5 — bardzo duĪe).


146
Zgodnie z przyjĊtą definicją zadania wraĪliwego, szacując siáĊ oddziaáywania, uwagĊ zwracano na moĪliwe straty finansowe oraz wizerunkowe dla ministerstwa. PrawdopodobieĔstwo zajĞcia szacowano, oceniając nie tylko informacje o zaistniaáych wczeĞniej przypadkach (materiaá nie byá zbyt bogaty), ale przede wszystkim, analizując, czy dla poszczególnych zadaĔ wraĪliwych istnieją aktualne procedury i czy procedury te zapewniają precyzyjny podziaá obowiązków, przypisują odpowiedzialnoĞü, zapewniają przejrzystoĞü dziaáania, wprowadzają zasadĊ drugiej pary oczu, redukują pola konfliktu interesów itp. w celu skutecznego zapobiegania nieprawidáowoĞciom. PrzyjĊto, Īe czym sáabsza procedura, tym wiĊksze prawdopodobieĔstwo wystąpienia negatywnego zjawiska.

Szacowane ryzyko R okreĞlono jako iloczyn siáy oddziaáywania S i prawdopodobieĔstwa

P. Rezultaty takiej analizy moĪna przedstawiü w postaci graficznej jako mapĊ ryzyka (rys. 1). PrzyjĊto, Īe ryzyka o wartoĞci wiĊkszej niĪ 10 bĊdą na tyle istotne, Īe wymagaü bĊdą dodatkowych Ğrodków zaradczych, natomiast ryzyka równe lub mniejsze niĪ 10 bĊdą Ğwiadczyü, Īe istniejące zabezpieczenia są wystarczające.


Mapa ryzyka: R = S x P

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

PrawdopodobieĔstwo wystąpienia

8
W rezultacie dokonanej analizy zespóá zidentyfikowaá 33 zadania, dla których ryzyka są wiĊksze od 10, dla pozostaáych nie przekraczaáy tej wielkoĞci (rys. 2).


1471   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna