Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz


SYSTEM PRZECIWDZIAàANIA ZAGROĩENIOM KORUPCYJNYM W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOĝCIPobieranie 0.84 Mb.
Strona20/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

SYSTEM PRZECIWDZIAàANIA ZAGROĩENIOM KORUPCYJNYM W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOĝCI


Dyrektor Generalny Ministerstwa SprawiedliwoĞci zarządzeniem Nr 38 z dnia 1 lipca 2003 roku podjąá decyzjĊ o wdroĪeniu i utrzymywaniu systemu zarządzania jakoĞcią wedáug normy PN-EN ISO 9001:2001. W 2006 roku system antykorupcyjny w Ministerstwie SprawiedliwoĞci zostaá zintegrowany z systemem zarządzania jakoĞcią poprzez wáączenie procedur i rozwiązaĔ bĊdących przedmiotem wymagaĔ dodatkowych Systemu Przeciwdziaáania ZagroĪeniom Korupcyjnym.

Obecnie system zarządzania jakoĞcią (SZJ) w Ministerstwie SprawiedliwoĞci obejmuje zintegrowane wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymagania dodatkowe „Systemu odpowiedzialnoĞci spoáecznej i przeciwdziaáania zagroĪeniom korupcyjnym” opracowane przez Polskie Centrum BadaĔ i Certyfikacji S.A. oraz Krajową IzbĊ Gospodarczą.

System przeciwdziaáania zagroĪeniom korupcyjnym zostaá ustanowiony w celu rzetelnej realizacji zadaĔ Ministerstwa SprawiedliwoĞci oraz zapewnienia zaufania spoáecznego do Ministerstwa. System uwzglĊdnia politykĊ paĔstwa w zakresie przeciwdziaáania korupcji.

Celem wprowadzenia systemu byáo równieĪ podniesienie efektywnoĞci dziaáaĔ podejmowanych w ramach misji Ministerstwa SprawiedliwoĞci. System Zarządzania JakoĞcią pozwala wdraĪaü i utrzymywaü procesowe, kompleksowe podejĞcie do zarządzania Ministerstwem, czego efektem jest skuteczna realizacja zaáoĪonych celów.

Rolą przedstawicieli Ministerstwa SprawiedliwoĞci w opracowywaniu wymagaĔ dodatkowych byáo konsultowanie propozycji tych wymagaĔ, w oparciu o doĞwiadczenia zdobyte w toku wdraĪania tego systemu w MS i tak np. w trakcie wdraĪania systemu przeciwdziaáania zagroĪeniom korupcyjnym zostaáa wykonana i udokumentowana pierwsza analiza ryzyka dla wszystkich procesów. W jej wyniku zidentyfikowano procesy, w których ryzyko korupcji jest istotne i objĊto je wáaĞciwym nadzorem, w tym monitorowaniem.


156
Postanowienia dotyczące systemu przeciwdziaáania zagroĪeniom korupcyjnym zamieszczono w odpowiednich dokumentach systemu zarządzania jakoĞcią. Do czĊĞci juĪ istniejącej dokumentacji wprowadzono odpowiednie poprawki i uzupeánienia związane z wdroĪeniem systemu przeciwdziaáania zagroĪeniom korupcyjnym.

Wymagania dotyczące przeglądu zarządzania w zakresie przeciwdziaáania korupcji uwzglĊdnione zostaáy w procedurze „Dokonywanie przeglądów SZJ oraz monitorowanie realizacji celów jakoĞci”.

Informacje o wdroĪeniu systemu przeciwdziaáania zagroĪeniom korupcyjnym umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoĞci, w stopce ogáoszeĔ o zamówieniach publicznych oraz naborze na wolne stanowisko pracy publikowanych przez Ministerstwo SprawiedliwoĞci na stronach internetowych oraz na tablicach ogáoszeĔ dla interesantów Ministerstwa SprawiedliwoĞci. Zamieszczane są informacje o moĪliwoĞci i sposobach zgáaszania przypadków zachowaĔ o charakterze korupcyjnym pracowników Ministerstwa.

W Ministerstwie obowiązuje procedura „Zasady postĊpowania w przypadku wystąpienia podejrzenia dziaáaĔ o charakterze korupcyjnym” Procedura dotyczy zbierania informacji o zjawiskach korupcyjnych w Ministerstwie oraz zasad postĊpowania w przypadku wystąpienia podejrzenia dziaáaĔ o charakterze korupcyjnym. W przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych wobec pracowników są stosowane wáaĞciwe procedury przewidziane prawem.

Informacje o zachowaniach korupcyjnych gromadzą, przetwarzają i przekazują Dyrektorowi Generalnemu Audytor WewnĊtrzny i naczelnik Wydziaáu Skarg i Wniosków. Na podstawie powyĪszej procedury wszyscy pracownicy Ministerstwa zobowiązani są przekazaü uzyskane informacje na temat potencjalnej korupcji lub zagroĪeĔ korupcyjnych wymienionym osobom lub Dyrektorowi Generalnemu.

Sprawy, których charakter wskazuje, Īe są bardziej skargą lub wnioskiem niĪ zgáoszeniem korupcji, rejestrowane i rozpatrywane są w Wydziale Skarg i Wniosków.

Zgodnie z ww. procedurą raz w miesiącu Dyrektorowi Generalnemu przekazywane są informacjĊ o zgáoszeniach wraz z zestawieniem zgáoszeĔ. W przypadku zgáoszeĔ, których treĞü uprawdopodabnia podejrzenie korupcji, informacja przekazywana jest najpóĨniej nastĊpnego dnia roboczego po jej otrzymaniu przez osoby odpowiedzialne za gromadzenie tych informacji. JeĪeli podejrzenie korupcji dotyczy dyrektora lub zastĊpcy dyrektora biura lub departamentu, informacja przekazywana jest równieĪ Szefowi Gabinetu Politycznego.


157


PRZYCZYNY WDROĩENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAàANIA ZAGROĩENIOM KORUPCYJNYM W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOĝCI
Przyczyną wdroĪenia Systemu w Ministerstwie SprawiedliwoĞci byáa potrzeba wdroĪenia rozwiązaĔ, które przyczynią siĊ do poprawy wizerunku polskiego urzĊdnika oraz zwiĊkszą zaufanie do funkcjonowania organizacji w zakresie rzetelnoĞci i bezstronnoĞci podejmowanych decyzji, w odniesieniu do klientów, jak i do decyzji dotyczących sposobu wykorzystywania Ğrodków oddanych do dyspozycji ministerstwa. Konsekwencją wdroĪenia Systemu Przeciwdziaáania ZagroĪeniom Korupcyjnym w MS jest zadeklarowanie woli uczciwoĞci i rzetelnoĞci w dziaáaniu oraz konsekwencji w zakresie wdraĪania tej polityki wyraĪającej siĊ w stworzeniu rozwiązaĔ eliminujących lub ograniczających moĪliwoĞü wystąpienia zagroĪeĔ związanych z korupcją oraz wdroĪenie, utrzymywanie i ciągáe doskonalenie tych rozwiązaĔ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w systemie.
MISJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOĝCI

Misją Ministerstwa SprawiedliwoĞci jest sprawna obsáuga Ministra SprawiedliwoĞci w celu odpowiedniego wykonywania przez niego ustawowych zadaĔ dotyczących resortu sprawiedliwoĞci, zapewnianie resortowi sprawiedliwoĞci warunków umoĪliwiających podnoszenie na wyĪszy poziom ochrony prawnej i bezpieczeĔstwa obywateli oraz dąĪenie do speánienia wymagaĔ klientów Ministerstwa.

Misja Ministerstwa zostaáa rozbudowana o element odzwierciedlający podstawowe zaáoĪenia „Systemu odpowiedzialnoĞci spoáecznej i przeciwdziaáania zagroĪeniom korupcyjnym”.

W celu realizacji misji powstaáa strategia Ministerstwa SprawiedliwoĞci, która wyznacza cele podstawowe oraz zadania strategiczne Ministerstwa na okres 4 lat.


Obecnie obowiązuje plan strategiczny na lata 2007–2010. Zapisy powstające w komórkach organizacyjnych objĊtych SZJ stanowią podstawĊ do sformuáowania corocznej propozycji aktualizacji planu strategicznego w zakresie dziaáania tych komórek organizacyjnych.158
ANALIZA RYZYKA KORUPCYJNEGO

W Ministerstwie obowiązuje procedura „Analiza ryzyka zagroĪenia korupcyjnego”. Analiza ryzyka wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym przeprowadzana jest dla wszystkich procesów objĊtych systemem zarządzania jakoĞcią.

Ryzyko wystąpienia zjawisk niepoĪądanych szacowane jest dla wszystkich elementów wraĪliwych wystĊpujących w danym procesie. W celu identyfikacji tych elementów dokonuje siĊ przeglądu kaĪdego procesu, uwzglĊdniając wszystkie jego etapy. W analizie ryzyka biorą udziaá przedstawiciele wszystkich komórek uczestniczących w procesie oraz koordynator ds. SZJ wáaĞciwy dla danego obszaru. Zespoáy przeprowadzające analizĊ liczą od 4 do 7 osób.

Obliczanie ryzyka korupcyjnego przeprowadzane jest na formularzu wedáug wzoru: R = Pw x Ps x Pn, gdzie:

R — liczba priorytetowa ryzyka, Pw — parametr wystąpienia,

Ps — parametr skutków,

Pn — parametr niewykrycia.

Parametry Pw, Ps i Pn otrzymują wartoĞü od 1 do 10.Liczba priorytetowa ryzyka to iloczyn Pw, Ps, Pn. Przy obliczaniu liczby priorytetowej ryzyka uwzglĊdniane są istniejące mechanizmy i kryteria monitorowania oraz nadzoru analizowanych elementów. Pod pojĊciem „parametr skutków” naleĪy rozumieü znaczenie (wagĊ) konsekwencji zdarzenia, a nie ryzyko wystąpienia skutków.
Kryteria analizy ryzyka — przyjĊliĞmy 10-stopniową skalĊ


Liczba ryzyka

OkreĞlenie ryzyka

Parametr wystąpienia (Pw)

Parametr skutków (Ps)

Parametr niewykrycia (Pn)

1

nie istnieje

 • czy są zainteresowani uzyskaniem korzyĞci;
 • kryteria podejmowania decyzji;
 • doĞwiadczenie (czy juĪ siĊ zdarzyáo - w procesie lub w innej organizacji);

— skutki dla stron zainteresowanych (m.in. finansowe, umoĪliwienie posáugiwania siĊ dokumentami poĞwiadczającymi nieprawdĊ, wizerunek);

 • monitorowanie procesu i nadzór w procesie;
 • hierarchicznoĞü lub kooperacja w podejmowaniu decyzji;
 • mechanizmy

i narzĊdzia kontroli.

2

minimalne


3

bardzo niewielkie

4

niewielkie

5

Ğrednie

6

istotne

7

podwyĪszone

8

wysokie


159Liczba ryzyka

OkreĞlenie ryzyka

Parametr wystąpienia (Pw)

Parametr skutków (Ps)

Parametr niewykrycia (Pn)


9

bardzo wysokie


10

maksymalne

Dla elementów, których liczba priorytetowa ryzyka R >= 125: 1. Podejmowane są dziaáania doskonalące w celu zmniejszenia ryzyka lub wdroĪenia zasad walidacji, jeĪeli ewentualne dziaáania doskonalące byáyby nieefektywne.

 2. Nie rzadziej niĪ raz na dwa lata przeprowadzana jest ponowna analiza ryzyka.

 3. Nie rzadziej niĪ raz w roku przeprowadzane są audyty wewnĊtrzne z uwzglĊdnieniem elementów zagroĪonych.

PodjĊte dziaáania doskonalące są monitorowane pod wzglĊdem ich skutecznoĞci przez osobĊ odpowiedzialną za obszar.

Dla elementów, których liczba priorytetowa ryzyka R>= 64: 1. Nie rzadziej niĪ raz na trzy lata przeprowadzana jest ponowna analiza ryzyka.

 2. Nie rzadziej niĪ raz na dwa lata przeprowadzane są audyty wewnĊtrzne z uwzglĊdnieniem elementów zagroĪonych.

W procesach, w których wystĊpują elementy o liczbie priorytetowej ryzyka R >= 27 analiza ryzyka przeprowadzana jest nie rzadziej niĪ raz na cztery lata.

AnalizĊ ryzyka naleĪy przeprowadziü równieĪ w przypadku:

x wprowadzenia nowych procesów do systemu zarządzania jakoĞcią,

x podziaáu lub poáączenia procesów objĊtych systemem zarządzania jakoĞcią,

x wprowadzania do procesu istotnych zmian (analiza obejmująca zmodyfikowany obszar).


160
Analiza ryzyka jest udokumentowana. Formularze, na których przeprowadzona zostaáa analiza ryzyka, zatwierdzane są przez wáaĞciwego Peánomocnika ds. JakoĞci i przechowywane są do czasu opracowania nowej analizy dla danego obszaru.
MONITORING ZAGROĩEē

Monitoring zagroĪeĔ odbywa siĊ: • poprzez powtarzanie analizy ryzyka w ustalonych odstĊpach czasu uzaleĪnionych od wysokoĞci zagroĪenia wystąpienia korupcji co 2, 3, 4 lub 5 lat,

 • podczas przeprowadzanych audytów wewnĊtrznych,

 • podczas audytu strony trzeciej.

W celu zapewnienia wáaĞciwego nadzoru nad procesami zagroĪonymi ryzykiem wystĊpowania zjawisk korupcyjnych, Koordynator ds. SZJ dla Ministerstwa SprawiedliwoĞci prowadzi w porozumieniu z audytorem wewnĊtrznym rejestr procesów zagroĪonych ryzykiem wystąpienia zjawisk korupcyjnych dla procesów, w których wystĊpują elementy o liczbie priorytetowej ryzyka R >= 27. Do rejestru doáącza siĊ równieĪ prowadzony przez Koordynatora ds. SZJ dla Ministerstwa SprawiedliwoĞci wykaz stanowisk pracy objĊtych zagroĪeniem korupcyjnym, w których wystĊpują elementy o liczbie priorytetowej ryzyka R >= 125.

W rejestrze procesów zagroĪonych ryzykiem wystąpienia zjawisk korupcyjnych zamieszczana jest: liczba priorytetowa (R) dla elementu procesu o najwyĪej oszacowanym


161
ryzyku; czĊstotliwoĞü audytu; data ostatnio przeprowadzonego audytu lub kontroli; data sporządzenia ostatniej analizy ryzyka zagroĪenia korupcyjnego.

W wykazie stanowisk pracy objĊtych zagroĪeniem korupcyjnym zamieszczany jest: symbol stanowiska pracy; numer procesu, w którym zidentyfikowano zagroĪenia korupcyjne i liczba priorytetowa (R) dla elementu procesu o najwyĪej oszacowanym ryzyku, gdzie R jest

>=125.

KORZYĝCI WPROWADZENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAàANIA ZAGROĩENIOM KORUPCYJNYM DLA MINISTERSTWA I INTERESARIUSZY
 • Opracowanie przejrzystych procedur realizacji zadaĔ przez poszczególne biura i departamenty.

 • OkreĞlenie jasnych zasad wspóápracy miĊdzy komórkami organizacyjnymi ministerstwa.

 • Zdefiniowanie kompetencji i odpowiedzialnoĞci poszczególnych pracowników.

 • Uzyskanie wiedzy o potencjalnych problemach, które mogą wystąpiü w procesach realizowanych w Ministerstwie. Wiedza ta daje moĪliwoĞü przeciwdziaáania takim problemom oraz podjĊcia dziaáaĔ w szczególnie istotnych obszarach.

 • Poczucie bezpieczeĔstwa dla pracowników przez jasno i przejrzyĞcie zdefiniowane procesy decyzyjne.

 • Doskonalenie organizacji na bazie zdobytych doĞwiadczeĔ — nauka na báĊdach.

 • Zdefiniowane postĊpowanie w przypadku wykrycia korupcji — odpowiednia procedura postĊpowania.

 • Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej.

KONSEKWENCJE WDROĩENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAàANIA ZAGROĩENIOM KORUPCYJNYM
 • Speánienie wymagaĔ systemu i potwierdzenie ich speánienia w procesie certyfikacji to potwierdzenie zadeklarowanej woli uczciwoĞci i rzetelnoĞci w dziaáaniu oraz konsekwencji w zakresie wdraĪania tej polityki.

 • Konsekwencja wyraĪa siĊ w stworzeniu rozwiązaĔ eliminujących lub ograniczających moĪliwoĞü wystąpienia zagroĪeĔ związanych z korupcją oraz wdroĪenie, utrzymywanie i ciągáe doskonalenie tych rozwiązaĔ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w systemie.


Pobieranie 0.84 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna