Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egzPobieranie 0.84 Mb.
Strona3/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

WYSTĄPIENIE SZEFA SàUĩBY CELNEJ
O autorze


Jacek Kapica — Podsekretarz Stanu; absolwent Wydziaáu Ekonomii Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Podyplomowych Studiów RachunkowoĞci i Zarządzania Szkoáy Gáównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1999 — 2002 pracowaá w Gáównym UrzĊdzie Ceá (do czasu likwidacji urzĊdu). Potem pracowaá jako dyrektor handlowy i prowadziá dziaáalnoĞü gospodarczą. Do SáuĪby Celnej powróciá w marcu 2004 roku. W 2007 roku zostaá powoáany na stanowisko Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, z którego zrezygnowaá w związku z mianowaniem na Szefa SC w lutym 2008 roku.


Szanowni PaĔstwo

Chciaáem podziĊkowaü w imieniu wáasnym i moich wspóápracowników za zaproszenie SáuĪby Celnej do udziaáu w Konferencji z okazji obchodzonego w dniu dzisiejszym MiĊdzynarodowego Dnia Przeciwdziaáania Korupcji.

Zdajemy sobie wszyscy sprawĊ, Īe walka z korupcją, z uwagi na charakter tego zjawiska, jest bardzo trudna. Dziaáania podejmowane w tym zakresie nie wyeliminują caákowicie tego patologicznego zjawiska, ale mogą je znacznie ograniczyü.

Przeciwdziaáanie korupcji stanowi jeden z najwaĪniejszych priorytetów moich i Kierownictwa SáuĪby Celnej. W obecnym stanie prawnym SáuĪba Celna nie dysponuje kompetencjami organów Ğcigania w zakresie zwalczania przestĊpczoĞci korupcyjnej. MoĪemy posáugiwaü siĊ Ğrodkami administracyjnymi i organizacyjnymi, aby zapobiegaü temu zjawisku. Dostrzegając jednak wystĊpujące zagroĪenia, bo przecieĪ SáuĪba Celna funkcjonuje w okolicznoĞciach, które stwarzają wiĊkszą presjĊ korupcyjną, podejmowane są dziaáania, koncentrujące siĊ w dwóch páaszczyznach.

Po pierwsze: budowa motywacyjnego systemu wynagradzania funkcjonariuszy celnych, by uleganie presji korupcyjnej nie byáo powodowane koniecznoĞcią zaspokojenia potrzeb podstawowych i nie byáo áatwo usprawiedliwione. W tym zakresie osiągamy to poprzez


18
system dodatków do pensji, ale nie dla wszystkich, tylko dla tych pracujących przy kontroli granicznej czy teĪ w komórkach zwalczania przestĊpczoĞci, gdzie presja korupcyjna jest wiĊksza, jak równieĪ poprzez wzrost wynagrodzenia wiĊkszy na tych stanowiskach, gdzie podejmowane są decyzje o zakresie kontroli, prowadzone są kontrole przedsiĊbiorców, bądĨ wydawane decyzje w I, czy II instancji.

Po drugie: realizujemy dziaáania profilaktyczne poprzez tworzenie wáaĞciwych procedur, ksztaátowanie kultury organizacyjnej oraz wspóápracy z innymi sáuĪbami, które bĊdą zmierzaü do eliminowania przyczyn zachowaĔ korupcyjnych funkcjonariuszy i pracowników SáuĪby Celnej.

DoĞwiadczenie pokazuje, Īe zapobieganie korupcji w dáuĪszej perspektywie czasowej, przynosi bardziej znaczące efekty niĪ póĨniejsze Ğciganie sprawców tych przestĊpstw. Dodatkowo przeciwdziaáa równieĪ negatywnym skutkom spoáecznym oraz wymiernym stratom finansowym Skarbu PaĔstwa.

W tym celu wprowadzamy do praktyki przyjĊty w lipcu tego roku Program antykorupcyjny polskiej SáuĪby Celnej 2010 2013, którego gáówna teza to ,,zero tolerancji dla korupcji”. Z tego miejsca chciaáem podziĊkowaü wszystkim instytucjom, sáuĪbom i organizacjom spoáecznym za wsparcie i pomoc w stworzeniu Programu. Jest to kompleksowy dokument, okreĞlający dziaáania zmierzające do przeciwdziaáania i zwalczania zjawisk korupcyjnych w SáuĪbie Celnej. Zaprojektowane rozwiązania zmierzają do stworzenia Ğrodowiska odpornego na korupcjĊ, prowadziü bĊdą nie tylko do naprawy i zabezpieczenia prawidáowej realizacji zadaĔ SáuĪby Celnej, ale takĪe bĊdą wspomagaü realizacjĊ projektowanych przemian modernizacyjnych. Program zawiera takĪe rozwiązania zmierzające do poprawy obsáugi bezpoĞrednich odbiorców dziaáaĔ SáuĪby Celnej w taki sposób, aby wystĊpujące problemy nie byáy przyczyną skáadania propozycji korupcyjnych. W ramach realizacji Programu proponuje siĊ wdroĪenie jakoĞciowo nowych metod i narzĊdzi, takich jak identyfikacja, mapowanie i monitorowanie korupcji, które umoĪliwią adekwatną reakcjĊ na wystĊpujące zjawiska korupcji. Koncentrujemy siĊ równieĪ na zbudowaniu mechanizmów funkcjonujących procedur eliminujących moĪliwoĞü wystĊpowania zachowaĔ korupcyjnych.

MyĞlimy o kolejnych rozwiązaniach, które chcielibyĞmy przedyskutowaü. Chcemy umoĪliwiü funkcjonariuszom celnym z komórek kontroli wewnĊtrznej wspóápracĊ i uczestniczenie w sprawach i postĊpowaniach innych sáuĪb upowaĪnionych do zwalczania przestĊpczoĞci korupcyjnej. DoĞwiadczenie i wiedza SáuĪby Celnej mogáyby korzystnie wpáynąü na sprawnoĞü prowadzonego postĊpowania, czy wzmocniü materiaá dowodowy,


19


byáyby wsparciem merytorycznym z zakresu przepisów i procedur celnych w prowadzonych przez upowaĪnione sáuĪby sprawach. Takie rozwiązanie daáoby nam wiedzĊ o mechanizmach w celu zapobiegania temu zjawisku poprzez dziaáania organizacyjne lub zmiany procedur wewnĊtrznych, ale takĪe byáo Ğwiadectwem aktywnego uczestniczenia w zwalczaniu tej patologii. Druga propozycja to ograniczenie ustawowe uĪywania prywatnych telefonów komórkowych na przejĞciach granicznych, przy jednoczesnym pozostawieniu swobody komunikowania siĊ za pomocą sáuĪbowych Ğrodków áącznoĞci. To, naszym zdaniem, ograniczyáoby moĪliwoĞci przemytu i korupcji z tym związanej.

Walka z korupcją jest procesem trudnym i záoĪonym, dlatego mamy ĞwiadomoĞü, Īe efekty nie bĊdą widoczne od razu. Ale pojawiające siĊ zwiastuny w postaci coraz wiĊkszej liczby zgáoszeĔ prób korupcji ze strony celników napawają nadzieją. WierzĊ, Īe pracując systematycznie i konsekwentnie, proces eliminowania i ograniczania wystĊpującego w administracji publicznej zjawiska korupcji, zakoĔczymy sukcesem.


20
gen. bryg. Krzysztof Bondaryk

WYSTĄPIENIE


SZEFA AGENCJI BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO


O autorze


gen. bryg. Krzysztof Bondaryk — urodziá siĊ w 1959 roku. Studia wyĪsze w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Biaáymstoku ukoĔczyá, otrzymując tytuá magistra historii. W latach 1990–1996 byá Szefem Delegatury UOP w Biaáymstoku. Od 1998 do 1999 roku peániá funkcjĊ wiceministra w MSWiA. Po odejĞciu ze sáuĪby paĔstwowej w 2001 roku pracowaá w sektorach telekomunikacyjnym i bankowym. W latach 2006–2007 byá ekspertem Sejmowej Komisji ds. SáuĪb Specjalnych. Od 2007 roku peániá obowiązki Szefa ABW, a od stycznia 2008 roku zostaá mianowany Szefem ABW.

Szanowni PaĔstwo

Na wstĊpie chciaábym powitaü wszystkich obecnych, zwáaszcza Pana Ministra Pawáa Wojtunika, któremu jednoczeĞnie pragnĊ podziĊkowaü za zaproszenie przedstawicieli Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego na konferencjĊ.

Udziaá w tym wydarzeniu jest dla nas waĪny, poniewaĪ wszelkie inicjatywy podejmujące temat przeciwdziaáania korupcji uwaĪamy za niezwykle istotny element prewencji. To wáaĞnie dziaáania profilaktyczne, czyli zapobieganie patologii tak, aby nie doszáo do naruszenia podstawowych wartoĞci paĔstwa prawa, są zgodne z filozofią rządu. Takie spotkania, jak obecna konferencja stanowią doskonaáą okazjĊ do wskazania realnych efektów pracy administracji rządowej — np. odpowiednich regulacji prawnych czy mechanizmów kontroli, które przyczyniają siĊ do zwalczania korupcji tu i teraz, a nie jedynie w sferze mediów, nie tylko poprzez propagandową narracjĊ.

Nie moĪemy uciekaü przed bolesną prawdą, Īe pomimo wzmoĪonych wysiáków, korupcja w naszym kraju wystĊpuje. Licznych przykáadów mogą dostarczyü wyniki Ğledztw prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne — instytucji specjalnie powoáanej, aby w moĪliwie najwiĊkszym stopniu wyeliminowaü to negatywne zjawisko z polskiej codziennoĞci. Nie ulega przy tym wątpliwoĞci, Īe walka z korupcją wymaga zaangaĪowania


21


i wspóádziaáania wszystkich organów administracji paĔstwowej. Nie moĪe spoczywaü w gestii tylko jednej, nawet tak mocno wyspecjalizowanej jednostki, jaką jest CBA. PrzestĊpstwa o charakterze korupcyjnym mają fatalny wpáyw na nastroje spoáeczne, poniewaĪ podwaĪają zaufanie obywateli do urzĊdów. Przede wszystkim jednak godzą w bezpieczeĔstwo paĔstwa, gdyĪ naruszają jego podstawowe interesy w sferze ekonomii, gospodarki, wymiaru sprawiedliwoĞci czy polityki. Z tego teĪ powodu w roku 2007 rząd przyjąá, a parlament uchwaliá poprawkĊ przywracającą ABW kompetencje rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania korupcji osób peániących funkcje publiczne. Za trafnoĞcią tej decyzji przemawia choüby to, Īe dziaáania korupcyjne bardzo czĊstą nie są przestĊpstwem

„samodzielnym”. Korupcja moĪe niejednokrotnie stanowiü narzĊdzie w rĊkach obcych sáuĪb specjalnych czy grup przestĊpczoĞci zorganizowanej i to wáaĞnie podlegáa mi sáuĪba ma moĪliwoĞü peánej oceny skali zagroĪenia.

Chciaábym jeszcze raz podkreĞliü, Īe ABW uĪywa swoich kompetencji, aby rozpoznawaü i zwalczaü przestĊpstwa korupcyjne wĞród tych urzĊdników paĔstwowych i tych funkcjonariuszy publicznych, których dotyczy ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne. Jest to istotne wskazanie na to, w jakim obszarze korupcja szczególnie zagraĪa paĔstwu. Z kolei dla Agencji odniesienie do tych wáaĞnie przepisów stanowi wyraĨnie zaznaczone pole dla potencjalnych interwencji.

Dokáadne informacje o roli Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w systemie antykorupcyjnym przekaĪe paĔstwu kpt. Andrzej Gradowski, który na co dzieĔ zajmuje siĊ realizacją naszych ustawowych obowiązków w tym zakresie. Mam nadziejĊ, Īe przedstawione przez niego szczegóáy przyczynią siĊ do rzucenia „szerszego” Ğwiatáa na dziaáania Agencji zmierzające do eliminacji korupcyjnej patologii.

Tytuáem wprowadzenia do jego wystąpienia dodam jeszcze, Īe ABW peáni równieĪ funkcje analityczne i kontrolne w stosunku do urzĊdników paĔstwowych. PrzypomnĊ, iĪ jednym z elementów postĊpowania sprawdzającego przy ubieganiu siĊ o certyfikat bezpieczeĔstwa, który upowaĪnia do dostĊpu do tajemnicy paĔstwowej, jest dokáadna kontrola oĞwiadczeĔ majątkowych i rozliczeĔ podatkowych.

Na zakoĔczenie chciaábym wskazaü obszar, na który, w ocenie Agencji, naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ w dyskusji nad stworzeniem skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych. Z naszych doĞwiadczeĔ zebranych w czasie pracy operacyjno-rozpoznawczej wynika, Īe jest jeszcze wiele do zrobienia w sferze gospodarki. Niestety, relacje miĊdzy Ğwiatem biznesu a przestĊpczoĞcią zorganizowaną czy obcymi


22
agenturami są bardzo skomplikowane i nadal pozbawione wystarczającej kontroli. Niejednokrotnie dochodzi do naruszenia zasad praworządnoĞci, a najbardziej niepokojący jest fakt, iĪ dzieje siĊ to w majestacie obowiązujących przepisów.

Ufam, Īe inicjatywy takie jak dzisiejsza konferencja, przyczynią siĊ do wzrostu ĞwiadomoĞci wĞród szerszego krĊgu odbiorców na temat zagroĪeĔ korupcyjnych i roli, jaką w ich zwalczaniu peánią dziaáania prewencyjne.

Na zakoĔczenie, Īycząc PaĔstwu owocnych obrad, wyraĪam nadziejĊ, Īe wnioski z tej konferencji bĊdą cenną inspiracją i przeáoĪą siĊ na stosowne regulacje prawne oraz kwestie organizacyjne, które w znacznym stopniu ograniczą to negatywne zjawisko, jakim jest korupcja.


23


Adam Rapacki Agata FurgaáaPobieranie 0.84 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna