Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz


POLITYKA ANTYKORUPCYJNA MINISTERSTWA ZDROWIA. FILOZOFIA DZIAàAē ANTYKORUPCYJNYCHPobieranie 0.84 Mb.
Strona8/20
Data28.04.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA MINISTERSTWA ZDROWIA. FILOZOFIA DZIAàAē ANTYKORUPCYJNYCH
O autorze


Cezary Rzemek — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; urodzony w 1975 roku, ukoĔczyá WyĪszą SzkoáĊ Finansów i Zarządzania w Biaáymstoku na kierunku: Zarządzanie oraz AkademiĊ Medyczną im. O. Langego we Wrocáawiu na kierunku: Zarządzanie w ochronie zdrowia, a takĪe liczne szkolenia z zakresu m.in.: ksiĊgowoĞci, rachunkowoĞci i zarządzania w ochronie zdrowia. Jest Przewodniczącym Zespoáu do spraw przeciwdziaáania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Z okazji przypadającego w dniu 9 grudnia MiĊdzynarodowego Dnia Przeciwdziaáania Korupcji ustanowionego na mocy Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 paĨdziernika 2003 roku i upamiĊtniającego ratyfikacjĊ w dniach 9–11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, chciaábym przedstawiü moje refleksje na temat zjawiska korupcji oraz przeciwdziaáania mu w obszarze ochrony zdrowia.

ZauwaĪyü naleĪy, iĪ zjawiska korupcyjne są obecne zarówno w spoáeczeĔstwach bogatych, jak i biednych, i charakteryzują siĊ wysoką szkodliwoĞcią spoáeczną. Korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, które jest obecne we wszystkich paĔstwach Ğwiata, niezaleĪnie od uwarunkowaĔ politycznych, religijnych i kulturowych. Przypadki korupcji zdarzają siĊ we wszystkich dziedzinach Īycia publicznego i zagraĪają funkcjonowaniu demokracji oraz wolnego rynku, a takĪe niszczą wiĊzi spoáeczne i podwaĪają zaufanie obywateli do siebie samych i do paĔstwa. Korupcja nie jest wyáącznie problemem sáuĪby zdrowia, ale to wáaĞnie w obszarze ochrony zdrowia jest ona szczególnie dostrzegana przez spoáeczeĔstwo, gdyĪ dotyka wszystkich obywateli i ma wyjątkowo destrukcyjny charakter. Przypadki korupcji uniemoĪliwiają bowiem równy dostĊp do bezpáatnych ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej, które są zagwarantowane w art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z póĨn. zm.). Fakt ten potwierdzony przez badania opinii


52


publicznej, w których sáuĪba zdrowia jest przedstawiana jako jeden z najbardziej skorumpowanych obszarów Īycia publicznego.

Rozumiejąc powyĪsze uwarunkowania, Pani Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, uczyniáa jednym ze swoich priorytetów stworzenie transparentnego systemu opieki zdrowotnej, uznając dobre prawo za fundament walki z korupcją, poprzez wpáywanie na ksztaát ustawodawstwa w tym zakresie i tworzenie takich regulacji prawnych, które pozwalają korupcjĊ zminimalizowaü i ograniczają w obszarze ochrony zdrowia pola ewentualnych naduĪyü. To podejĞcie zostaáo uhonorowane na arenie miĊdzynarodowej. Europejska Sieü do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN) przyznaáa w paĨdzierniku 2009 roku po raz pierwszy w historii EHFCN Excellence Award Pani Ewie Kopacz, Ministrowi Zdrowia, w uznaniu jej wysiáków i determinacji, które przyczyniáy siĊ do postĊpu w zwalczaniu naduĪyü finansowych i w krzewieniu „kultury antykorupcyjnej” w systemie ochrony zdrowia.


DZIAàALNOĝû LEGISLACYJNA A WALKA Z KORUPCJĄ

Przejawem tej dziaáalnoĞci legislacyjnej jest m.in. pakiet ustaw zdrowotnych, nad którymi pracuje obecnie Parlament RP. Ustawy te, choü bezpoĞrednio nie odnoszą siĊ do problematyki korupcji, to jednak poĞrednio — poprzez tworzenie nowych ram instytucjonalnych i prawnych — mogą przyczyniü siĊ do jej ograniczenia. ĝrodkami mającymi prowadziü do tego celu jest m.in.: poprawienie dostĊpnoĞci do ĞwiadczeĔ zdrowotnych, obniĪenie cen leków, informatyzacja systemu dokumentacji medycznej, która przyczyni siĊ do usprawnienia systemu Ğwiadczenia usáug medycznych, jego przejrzystoĞci, a tym samym ograniczy moĪliwoĞü naduĪyü.

Jestem gáĊboko przekonany, iĪ poprzez skrócenie kolejek do lekarza, wynikające z wprowadzenia nowych rozwiązaĔ systemowych mających na celu usprawnienie zarządzania listami oczekujących na udzielanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych, ograniczymy wystĊpujące w naszym kraju praktyki korupcyjne, polegające na wrĊczaniu korzyĞci majątkowych w zamian za przyĞpieszenie dostĊpu do ĞwiadczeĔ zdrowotnych.

Ponadto zwiĊkszeniu dostĊpnoĞci do ĞwiadczeĔ zdrowotnych ma takĪe sprzyjaü nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 40, poz. 323). Proponowane zmiany spowodują szybsze wejĞcie máodych lekarzy w Īycie


53
zawodowe, bez szkody dla jakoĞci ich kwalifikacji, co oznacza wiĊkszą liczbĊ lekarzy w zakáadach opieki zdrowotnej.

Niezwykle istotny dla przyĞpieszenia i usprawnienia funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce wydaje siĊ byü projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który przewiduje wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. DziĊki niemu lekarze uzyskają dostĊp do danych informujących o stanie zdrowia pacjentów i o stosowanych wczeĞniej metodach leczenia, co pozwoli ograniczyü koszty związane np. z przeprowadzaniem badaĔ diagnostycznych.

NaleĪy takĪe mieü w pamiĊci dziaáania legislacyjne juĪ podjĊte, które przyczyniáy siĊ do zmiany polskiego systemu ochrony zdrowia. Jednym z nich byáo przyjĊcie tzw. ustawy koszykowej, tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z póĨn. zm.) wprowadzającej zasady i tryb kwalifikowania ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej jako ĞwiadczeĔ gwarantowanych oraz tworzącej AgencjĊ Ocen Technologii Medycznych jako profesjonalny i bezstronny podmiot realizujący zadania z zakresu oceny ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej, oceny technologii medycznych oraz narzĊdzia kontroli i zarządzania konfliktem interesów.

DuĪy wpáyw na polski system ochrony zdrowia wywaráo takĪe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327), w którym uregulowano warunki i formy reklamy produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych, kierowanej do publicznej wiadomoĞci, do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.


WSPÓàPRACA Z EUROPEJSKĄ SIECIĄ DO SPRAW OSZUSTW I KORUPCJI W OCHRONIE ZDROWIA
W walce z korupcją dziaáania Ministerstwa Zdrowia nie ograniczają siĊ jedynie do aktywnoĞci legislacyjnej. Poprzez kampanie informacyjne staramy siĊ wpáywaü na ĞwiadomoĞü spoáeczną i to, jak korupcja jest postrzegana przez ogóá spoáeczeĔstwa. Wydaje siĊ bowiem, Īe to wáaĞnie zmiana mentalnoĞci ludzi, budowanie ,,kultury antykorupcyjnej”, w tym pogáĊbienie ich wiedzy na temat powszechnej szkodliwoĞci tego zjawiska, jest kluczowe dla skutecznoĞci dziaáaĔ antykorupcyjnych. JuĪ od najmáodszych lat spoáeczeĔstwo powinno byü szeroko edukowane w duchu kultury antykorupcyjnej oraz tego, jakie konsekwencje i straty dla caáego sytemu niesie wrĊczenie áapówki. Systemy opieki


54


zdrowotnej w caáej Europie ponoszą corocznie ogromne straty z tytuáu oszustw i korupcji w ochronie zdrowia, a Ğrodki te mogáyby przyczyniü siĊ do podniesienia jakoĞci i dostĊpnoĞci ĞwiadczeĔ. Europejska Sieü do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia szacuje, iĪ 5,59% narodowych budĪetów ochrony zdrowia podlega stratom z powodu oszustw.

Zdając sobie sprawĊ z powyĪszego, w ramach obchodów MiĊdzynarodowego Dnia Przeciwdziaáania Korupcji, Ministerstwo Zdrowia wraz z jednostkami podlegáymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia przystąpiáo do kampanii informacyjnej Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia, pod hasáem ,,WypleĔmy oszustwa i korupcjĊ dla wspólnej korzyĞci”. Celami kampanii są m.in.:  1. Jasne stwierdzenie, Īe oszustwa i korupcja w sáuĪbie zdrowia są nieakceptowane i nie mogą byü tolerowane.

  2. Mobilizacja uczciwej wiĊkszoĞci personelu medycznego i pacjentów do wspóápracy w eliminowaniu oszustw i korupcji.

Ministerstwo Zdrowia juĪ od kilku lat prowadzi aktywną wspóápracĊ z Europejską Siecią do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia, bĊdąc jej czáonkiem od dnia 26 marca 2006 roku, tj. podpisania deklaracji czáonkowskiej. Jest to organizacja o charakterze non profit, z siedzibą w Brukseli, której celem jest poprawa europejskich systemów opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie strat z tytuáu oszustw i korupcji w ochronie zdrowia. Stwarza ona swoim czáonkom platformĊ do wymiany doĞwiadczeĔ oraz dobrych praktyk w zakresie wykrywania oszustw i korupcji. Obecnie w ww. Europejskiej Sieci jest zrzeszonych 20 podmiotów z 12 paĔstw m.in. z: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Portugalii i Norwegii.
PRZYKàADOWE INNE OBSZARY AKTYWNOĝCI ANTYKORUPCYJNEJ MINISTERSTWA ZDROWIA
Oprócz wspóápracy z Siecią w ramach dziaáaĔ antykorupcyjnych Ministerstwo Zdrowia nawiązaáo takĪe wspóápracĊ z Komendą Gáówną Policji, Agencją BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Ponadto od kilku lat w Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje Zespóá do spraw przeciwdziaáania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia powoáany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 paĨdziernika 2006 roku (Dz. Urz. Ministerstwa Zdrowia Nr 15, poz. 74, z póĨn. zm.), który to peáni funkcje opiniodawczo-doradcze wzglĊdem Ministra Zdrowia. W skáad Zespoáu wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu


55
Zdrowia, Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, UrzĊdu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Gáównego Inspektoratu Sanitarnego i Gáównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Dodatkowo w strukturach Ministerstwa Zdrowia dziaáają takĪe w ramach kaĪdej komórki organizacyjnej koordynatorzy dziaáaĔ antykorupcyjnych, którzy analizują projekty zmian legislacyjnych, tworzone w ich komórkach organizacyjnych pod kątem przeciwdziaáania korupcji oraz doradca etyczny, który odpowiada za doradzanie kierownictwu i pracownikom Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasad postĊpowania i standardów etycznych.

W Ministerstwie Zdrowia wprowadzono transparentną procedurĊ przyjmowania klientów zewnĊtrznych, opartą na jasnych i jednakowych zasadach dotyczących kontaktów z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Spotkania odbywają siĊ w kolejnoĞci zgáoszeĔ oraz publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Dziaáanie to wyeliminowaáo potencjalne ryzyka związane z kontaktami urzĊdników z reprezentantami przemysáu farmaceutycznego oraz przyczyniáo siĊ do zwiĊkszenia przejrzystoĞci dziaáaĔ lobbingowych.
PODSUMOWANIE

Reasumując, chciaábym wyraziü swoją nadziejĊ, iĪ zorganizowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne konferencja oraz przygotowywana publikacja zaowocują dalszą, skuteczną wspóápracą pomiĊdzy podmiotami publicznymi, pozarządowymi i Ğwiatem nauki w skutecznej walce z korupcją. Wszystkie strony bowiem dąĪą do tego samego celu. Chcemy, by Polska byáa krajem dobrego i stabilnego prawa, które chroni obywateli przed szkodliwymi spoáecznie zjawiskami, takimi jak szeroko rozumiana korupcja. Wspólnie powinniĞmy zabiegaü o to, aby budziü w spoáeczeĔstwie ĞwiadomoĞü, iĪ — niezaleĪnie od okolicznoĞci — kaĪde zachowanie korupcyjne wyrządza szkodĊ nam wszystkim i nie moĪe byü dla niego przyzwolenia i akceptacji. NaleĪy podkreĞliü, iĪ bez kompleksowego, zintegrowanego dziaáania wszystkich zainteresowanych stron, wykorzenienie korupcji nie bĊdzie moĪliwe. W imieniu Pani Minister Ewy Kopacz i swoim, pragnĊ zapewniü, iĪ Ministerstwu Zdrowia, w walce z korupcją, determinacji nie zabraknie!


56
Jacek Olbrycht Marcin SzaáadziĔskiPobieranie 0.84 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna