Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuPobieranie 192.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar192.08 Kb.

Zadania opracowano na podstawie M. Remlein „Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

......................................................................................................................
Aktywa

Wartość

Pasywa

Wartość

A

Aktywa trwałe
A.

Kapitał własny
I.

Wartości niematerialne i prawne
I

Kapitał podstawowy
II.

Rzeczowe aktywa trwałe
II

Kapitał zapasowy
III

Należności długoterminowe
III

Kapitał z aktualizacji wyceny
IV

Inwestycje długoterminowe
IV

Pozostałe kapitały rezerwowe
V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
V

Zysk (strata) z lat ubiegłych
B.

Aktywa obrotowe
VI

Zysk (strata) netto roku obrotowego
I.

Zapasy
VII

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
II.

Należności krótkoterminowe
B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
III

Inwestycje krótkoterminowe
I.

Rezerwy na zobowiązania
IV

Krótkotermiowe rozliczenia międzyokresowe
II

Zobowiązania długoterminowe
C

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

III

Zobowiązania krótkoterminowe
D

Udziały (akcje) własne
IV

Rozliczenia międzyokresoweRazem aktywa


Razem pasywa
........................................ .......................................
Zadanie 1(Bilans)
Na dzień bilansowy jednostka gospodarcza „Jeleń” posiadała następujące składniki inwestycji krótkoterminowych:

 1. 100 akcji spółki „X” nabytych po 48 zł/akcję,

 2. 200 udziałów w spółce zależnej Y nabytych po 75 zł za udział,

 3. 3.000 w kasie,

 4. 40.000 na bieżącym rachunku bankowym,

 5. 5.000 euro na bieżącym rachunku walutowym (wartość po kursach historycznych zastosowanych do wyceny operacji na rachunku 20.000),

 6. udzielona spółce zależnej pożyczka 6.000 zł,

 7. weksle obce o wartości 7.000 zł i terminie wykupu 2 miesiące,

 8. lokata miesięczna 8.000 zł założona na dzień bilansowy,

 9. sztabka złota nabyta za 9.000 zł.

Dodatkowe informacje ważne na dzień bilansowy:

- średni kurs NBP dla euro wynosił 4,20 PLN/EUR,

- notowania spółki „X” wyniosły 37,00 zł/akcję,

- naliczono odsetki od pożyczki w wysokości 200 zł,

- wartość godziwa udziałów w spółce zależnej Y nie zmieniła się,- w wyniku spadku cen złota wartość sztabki spadła o 500 zł.
Sporządzić fragment bilansu w zakresie „Inwestycji krótkoterminowych”
Rozwiązanie:


Lp.

Nazwa pozycji bilansowej

Kwota

III

Inwestycje krótkoterminowe
1

Krótkoterminowe aktywa finansowe
a

W jednostkach powiązanych
-

Udziały lub akcje
-

Inne papiery wartościowe
-

Udzielone pożyczki
-

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b

W pozostałych jednostkach
-

Udziały lub akcje
-

Inne papiery wartościowe
-

Udzielone pożyczki
-

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
-

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
-

Inne środki pieniężne
-

Inne aktywa pieniężne
2

Inne inwestycje krótkoterminowe
Zadanie 2 (Bilans)

Jednostka gospodarcza „Bawół” wykazuje na dzień bilansowy następujące składniki zobowiązań: 1. zadłużenie na karcie kredytowej 17.000,

 2. kredyt w rachunku bieżącym 32.000,

 3. zaległe wynagrodzenie pracowników 15.000 zł,

 4. spłacany regularnie (wraz z odsetkami) 6-letni kredyt inwestycyjny zaciągnięty na 2 lata wcześniej w kwocie 504.000 zł (równe raty kapitałowe),

 5. wpłacone przez dostawców zaliczki na dostawy towarów 12.000 zł,

 6. weksle własne o wartości 13.000 zł do wykupu w kolejnym roku obrotowym,

 7. przeterminowane (ale nieprzedawnione) długi wobec niepowiązanych dostawców w kwocie 48.000 zł wraz z odsetkami za zwłokę,

 8. wyemitowane 2 lata wcześniej obligacje 3-letnie o wartości 100.000 zł,

 9. należne wypłaty dywidendy dla udziałowców 25.000 zł,

 10. zobowiązania wobec ZUS na kwotę 11.000 zł,

 11. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.000 zł,

 12. zobowiązania z tytułu zakupu środka trwałego 3.000 zł o terminie płatności 90 dni,

 13. długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 27.000 zł, w tym część krótkoterminowa 7.000 zł,

 14. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 4.000 zł.
Lp

Pozycja

Kwota

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
II.

Zobowiązania długoterminowe
1.

Wobec jednostek powiązanych
2.

Wobec pozostałych jednostek
a)

Kredyty i pożyczki
b)

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c)

Inne zobowiązania finansowe
d)

Inne
III.

Zobowiązania krótkoterminowe
1.

Wobec jednostek powiązanych
a)

Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
-

Do 12 miesięcy
-

Powyżej 12 miesięcy
b)

Inne
2.

Wobec pozostałych jednostek
a)

Kredyty i pożyczki
b)

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c)

Inne zobowiązania finansowe
d)

Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
-

Do 12 miesięcy
-

Powyżej 12 miesięcy
e)

Zaliczki otrzymane na dostawy
f)

Zobowiązania wekslowe
g)

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h)

Z tytułu wynagrodzeń
i)

Inne
3.

Fundusze specjalne
Zadanie 3 (rachunek zysków i strat)

W tabeli zawarto informację o przychodach i kosztach w jednostce gospodarczej w danym okresie sprawozdawczym. Na podstawie przedstawionych danych należy sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym.Lp.

Pozycja

Kwota/Obroty Wn
Koszty w układzie rodzajowym
1

Amortyzacja

468.330

2

Zużycie materiałów i energii

6.511.060

3

Usługi obce

4.782.795

4

Podatki i opłaty

40.200

5

Wynagrodzenia

3.376.800

6

Świadczenia na rzecz pracowników

675.360

7

Pozostałe koszty

1.645.989
Koszty w układzie funcjonalno-kalkulacyjnym
8

Koszty działalności podstawowej

11.921.681

9

Koszty handlowe

845.808

10

Koszty wydziałowe

2.391.397

11

Koszty sprzedaży

478.279

12

Koszty zarządu

1.434.838
Pozostałe koszty i przychody
13

Sprzedaż produktów i usług

16.656.500

14

Koszt własny sprzedanych produktów i usług

14.324.590

15

Sprzedaż towarów

8.836.800

16

Wartość sprzedanych towarów

6.936.888

17

Sprzedaż materiałów

47.250

18

Wartość sprzedanych materiałów

40.162

19

Przychody finansowe:

68.082

20

- uzyskane z dywidend i udziałów w zyskach

4.200

21

---w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych

4.200

22

- uzyskanych odsetek

29.708

23

- zyski ze zbycia papierów wartościowych

26.320

24

- z tytułu różnic kursowych

3.003

25

- pozostałe przychody finansowe

651

26

Koszty finansowe

43.491

26

- z tytułu aktualizacji wartości długoterminowych aktywów finansowych

7.000

27

- zapłaconych i naliczonych odsetek

1.379

28

- straty ze zbycia papierów wartościowych i innych inwestycji krótkoterminowych

20.580

29

- z tytułu różnic kursowych

13.720

30

- pozostałe koszty finansowe

812

31

Pozostałe przychody operacyjne

50.187

32

- przychody z tytułu otrzymania drogą darowizny składników aktywów

1.750

33

- zyski ze zbycia środków trwałych

41.262

34

- przychody z działalności obiektów socjalnych

5.243

35

- inne pozostałe przychody operacyjne

1.932

36

Pozostałe koszty operacyjne

61.019

37

- straty ze zbycia środków trwałych

37.996

38

- inne zmniejszenia majątku trwałego

2.450

39

- inne koszty utrzymania obiektów socjalnych

15.372

40

- inne pozostałe koszty operacyjne

5.201

41

Otrzymane odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń

12.320

42

Wartość materiałów zniszczonych z powodu pożaru

15.015

43

Obroty wewnętrzne (Ma)

171.500

44

Koszt własny obrotów wewnętrznych

171.500

45

Wartość podatku dochodowego do zapłaty

524.800Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej

Lp

Pozycja

Kwota

A

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
-

od jednostek powiązanych
I

Przychody netto ze sprzedaży produktów
II

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
-

jednostkom powiązanym
I

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D

Koszty sprzedaży
E

Koszty ogólnego zarządu
F

Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
G

Pozostałe przychody operacyjne
I

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II

Dotacje
III

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV

Inne przychody operacyjne
H

Pozostałe koszty operacyjne
I

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III

Inne koszty operacyjne
I

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
J

Przychody finansowe
I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a)

od jednostek powiązanych, w tym:
-

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b)

od jednostek pozostałych, w tym:
-

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II

Odsetki, w tym:
-

od jednostek powiązanych
III

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-

-w jednostkach powiązanych
IV

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V

Inne
K

Koszty finansowe
I

Odsetki, w tym:
-

dla jednostek powiązanych
II

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-

w jednostkach powiązanych
III

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV

Inne
L

Zysk (strata) brutto (I+J-K)
M

Podatek dochodowy
N

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
O

Zysk (strata) netto (L-M-N)

Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

Lp

Pozycja

Wartość

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
-

od jednostek powiązanych
I

Przychody netto ze sprzedaży produktów
II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B

Koszty działalności operacyjnej
I

Amortyzacja
II

Zużycie materiałów i energii
III

Usługi obce
IV

Podatki i opłaty, w tym:
-

podatek akcyzowy
V

Wynagrodzenia
VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
-

Emerytalne
VII

Pozostałe koszty rodzajowe
VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D

Pozostałe przychody operacyjne
I

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II

Dotacje
III

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV

Inne przychody operacyjne
E

Pozostałe koszty operacyjne
I

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III

Inne koszty operacyjne
F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G

Przychody finansowe
I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a)

od jednostek powiązanych, w tym:
-

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b)

od jednostek pozostałych, w tym:
-

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II

Odsetki, w tym:
-

- od jednostek powiązanych
III

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-

- w jednostkach powiązanych
IV

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V

Inne
H

Koszty finansowe
I

Odsetki, w tym:
-

- dla jednostek powiązanych
II

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
-

w jednostkach powiązanych
III

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV

Inne
I

Zysk (strata) brutto (F+G-H)
J

Podatek dochodowy
K

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L

Zysk (strata) netto (I-J-K)Pobieranie 192.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna