Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB rok akademicki 2009/2010 Tryb studiówPobieranie 32.56 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar32.56 Kb.
Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB

rok akademicki 2009/2010
Tryb studiów

Studia stacjonarne


Kierunek studiów

Ochrona Środowiska


Rok i typ studiów

II rok, I stopień


Kod przedmiotu

0200-OS1-4COA


Liczba punktów kredytowych ECTS

3


Tytuł przedmiotu

CHEMIA I OCHRONA ATMOSFERY


Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego

prof. dr hab. Valery Isidorov


Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

mgr Ewa Brancewicz


Forma zaliczenia przedmiotu

Forma przedmiotu

Wykład

Laboratorium

Seminarium

Ogólna ilość godzin

30

15

15

Liczba godzin

w tygodniu

2

1

1

Forma zaliczenia

Zaliczenie
z oceną


Zaliczenie

z oceną

Zaliczenie

z oceną


Prerogatywy

zaliczony przedmiot: brak


Krótki opis tematyki przedmiotu

W trakcie wykładu studenci poznają skład, właściwości, zanieczyszczenia atmosfery oraz reakcje chemicznie w niej zachodzące.


Wykład

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów

L. godz.

 1. Ogólne wiadomości o składzie i właściwościach atmosfery: temperatura a pionowy przekrój atmosfery; ciśnienie atmosferyczne; cyrkulacja atmosfery; bilans cieplny atmosfery i powierzchni ziemi. Skład chemiczny atmosfery a klimat Ziemi.

 2. Istota efektu cieplarnianego. Gazy szklarniowe. Para wodna i cykl hydrologiczny. Globalny obieg węgla; antropogeniczny wpływ na cykl węglowy. Metan w atmosferze: źródła i spływy metanu. Podtlenek azotu.

 3. Aerozole atmosferyczne. Skład i cechy aerozolu troposferycznego. Aerozole stratosferyczne. Właściwości optyczne aerozoli. Procesy chemiczne z udziałem aerozoli.

 4. Utleniające właściwości atmosfery. Ogólne wiadomości o reakcjach chemicznych w atmosferze. Utlenianie tlenku węgla, metanu, alkenów i węglowodorów aromatycznych.

 5. Wtórne zanieczyszczenie atmosfery: smog fotochemiczny, ozon, PAN. Ekologiczne następstwa wzrostu zawartości fotoutleniaczy w powietrzu. Wpływ ozonu na rośliny, na organizmy zwierząt i na materiały.

 6. Kwaśne opady. Skład jonowy opadów atmosferycznych. Utlenianie prekursorów kwasów. Sucha depozycja i opad wilgotny kwasów i ich prekursorów. Kwaśne opady w Europie. Ekologiczne skutki kwaśnych opadów.

 7. Chemia ozonu stratosferycznego. Cykl Chapmana. Spływy ozonu stratosferycznego: cykle wodoru, azotu, chloru. Wartości ODP (potencjał niszczenia ozonu) niektórych gazów. Dziura ozonowa w stratosferze nad Antarktydą. Reakcje heterogenne na powierzchni kryształków lodu.

 8. Szczególnie niebezpieczne zanieczyszczenia atmosfery: WWA, PCDD, PCDF, PCB

4

4

4

4

4

4

4


2

Razem godzin

30


Seminarium

Zawartość tematyczna

L. godz.

 1. Cyrkulacja atmosfery w skali globalnej i lokalnej.

 2. Właściwości fizykochemiczne składników atmosfery: N2, O2, H2O, związków węgla, siarki i azotu.

 3. Źródła związków do atmosfery. Substancje szczególnie niebezpieczne: WWA, PCB

 4. Aerozole w atmosferze. Reakcje fotochemiczne w atmosferze (substraty, inicjowanie, produkty pośrednie i końcowe).

 5. Spływy związków kwasowych z atmosfery.

 6. Efekt cieplarniany, ozon atmosferyczny.
2

2
2,5

2,5
3

3

Razem godzin

15


Laboratoria

Zawartość tematyczna

L. godz.

 1. Zadania rachunkowe – skład atmosfery i zjawiska atmosferyczne

 2. Budowa, skład chemiczny i właściwości fizyczne atmosfery; bilans cieplny atmosfery i powierzchni Ziemi; właściwości fizykochemiczne składników atmosfery, źródła związków dla atmosfery, reakcje fotochemiczne w atmosferze; aerozole, efekt cieplarniany, ozon atmosferyczny

 3. Produkty spalania syntetycznych polimerów organicznych, jako źródło zanieczyszczenia powietrza

  1. produkty spalania polistyrenu

  2. półilościowe oznaczanie sadzy powstałej w wyniku spalania polistyrenu

  3. badanie rodzaju gazu wydzielanego podczas spalania polichlorku winylu i jego działania na wybrane materiały

  4. oznaczanie HCl w postaci AgCl – metoda wagowa

 4. Badanie wpływu kwaśnego opadu atmosferycznego na roślinność

 5. Badanie wpływu kwaśnego opadu atmosferycznego na korozję metali i materiałów budowlanych

6. Odsiarczanie produktów spalania węgla za pomocą węglanu wapnia

2

3
1

1
1

1

2

2
2

Razem godzin

15


Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

 1. O'Neill P., Chemia środowiska, PWN, Warszawa-Wrocław, 1997.

 2. Isidorow W., Jaroszyńska J., Chemiczne problemy ekologii, Wydawnictwo UwB, Białystok, 1998.

 3. Alloway B.J., Ayres., Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska, PWN, Warszawa, 1999.

 4. red. Wachowski L., Kirszensztejn P., Ćwiczenia z podstaw chemii środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1999.

 5. Falkowska L., Korzeniowski K., Chemia atmosfery, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1998.


Literatura uzupełniająca:

 1. Szczepaniec-Cięciak E., Kościelniak P., Ćwiczenia z chemii środowiska, Wydawnictwo UJ, Kraków, 1995

 2. Gierczak T., Niedzielski J., Dziura ozonowa, Przyczyny i następstwa, Wydawnictwo PLJ, Warszawa, 1992


Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie pisemnego egzaminu Zaliczenie laboratorium na ocenę na podstawie wyników kolokwium oraz sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.. Zaliczenie seminarium na ocenę na podstawie ustnie przedstawionego referatu.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna