Wydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2010/2011 Tryb studiówPobieranie 29.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.09 Kb.
Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB

Rok akademicki 2010/2011

Tryb studiów

Studia stacjonarne


Kierunek studiów

Biologia, Biologia ogólna, Biologia środowiskowa


Rok i typ studiów

III rok, studia I stopnia;V rok, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia


Kod przedmiotu

0200-BS1-1PDW18

0200-BD-70BIŚ
Liczba punktów kredytowych ECTS

2


Tytuł przedmiotu

Biochemia środowiska - przedmiot do wyboru


Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego

prof. dr hab. Romuald Czerpak


Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

dr Anna Pietryczuk


Forma zaliczenia przedmiotu

Forma przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Seminarium

Ogólna ilość godzin

15
15
Liczba godzin

w tygodniu

2
3
Forma zaliczenia

zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę

Prerogatywy

zaliczony przedmiot: Biochemia, Fizjologia roślin, Fizjologia zwierząt


Krótki opis tematyki przedmiotu

Treści kształcenia: Celem przedmiotu „Biochemia środowiska” jest zapoznanie się z wpływem skażenia fizyko-chemicznego i czynników stresowych środowiska na zmiany w metabolizmie organizmów oraz z mechanizmami adaptacji biochemicznej organizmów do zmian środowiskowych i czynników stresowych.

Efekty kształcenia: Ćwiczenia laboratoryjne przygotowują do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki, poprzez zdobycie umiejętności właściwego pipetowania, biuretowania, ważenia, filtracji, wirowania, dokonywania pomiarów spektrofotometrycznych oraz posługiwania się inną aparaturą badawczą, interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji substancji chemicznych w materiale biologicznym i oznaczania ich zawartości. Ponadto wykształca się umiejętność poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi (znajomość bezpiecznego postępowania z chemikaliami – poznanie charakterystyk zagrożeń substancji niebezpiecznych i ich oznaczeń) oraz poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym. Student posiada umiejętność zakładania hodowli roślin w warunkach sterylnych.


Wykład

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów

L. godz.

Skażenia fizyko-chemiczne i czynniki stresowe środowiska oraz ich wpływ na zmiany w metabolizmie organizmów.

2

Biochemiczna adaptacja roślin i zwierząt do niekorzystnych warunków środowiska (wpływ metali ciężkich, zasolenia, związków fenolowych, wysokiej i niskiej temperatury).

2

Biochemizm produktów sekrecji i interakcji między organizmami, ich znaczenie metaboliczne i ekologiczne.

2

Antybiotyki, fitoncydy, fitoaleksyny, fitochelatyny, metalotioneiny, lektyny, ich aktywność biologiczna i metaboliczna.

2

Feromony, ich aktywność biologiczna i metaboliczna.

2

Mechanizmy biochemiczne procesów odpornościowych i obronnych u roślin i zwierząt przed fitofagami, patogenami i pasożytami.

2

Mechanizmy adaptacji biochemicznej organizmów do zmian środowiskowych i czynników stresowych. Biochemizm alergii u ludzi. Biochemizm tworzenia się nowotworów u roślin, zwierząt i człowieka.

2

Znaczenie biochemii w ochronie środowiska i biotechnologii.

1

Razem godzin:

15


Laboratoria

Zawartość tematyczna

L. godz.

Sekrecja białek i salicylanów w hodowli Wolfii bezkorzeniowej (Wolffia arrhiza).

3

Wpływ zasolenia na wzrost i rozwój roślin oraz zawartość barwników fotosyntetycznych i cukrów w pędach rzeżuchy (Cardamine sp.).

3

Wpływ zasolenia na zawartość i stopień uszkodzenia białek w pędach rzeżuchy (Cardamine sp.).

3

Adaptacja roślin do różnych temperatur otoczenia. Wpływ niskiej i wysokiej temperatury na kiełkowanie nasion oraz zawartość białek i aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych.

3

Oddziaływanie allelopatyczne. Wpływ olejków eterycznych na kiełkowanie nasion oraz wzrost i rozwój rzeżuchy (Cardamine sp.).

3

Razem godzin:

15


Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

  1. Harborne J.B. – Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.

  2. Ostroumow S.A. – Wprowadzenie do ekologii biochemicznej. PWN, Warszawa 1993.

  3. Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Literatura uzupełniająca:

  1. Bartosz G., Druga twarz tlenu, PWN, Warszawa 1995.

  2. Czerpak R. – Biochemia ogólna. Cz. I. Biochemia strukturalna. FUW, Białystok 1993.

  3. Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.

  4. Kopcewicz J., Lewak S. (red.) – Fizjologia roślin. PWN, Warszawa 2002.

  5. Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.


Warunki zaliczenia

Laboratorium: pozytywna ocena z kolokwium; zaliczenie sprawozdań z laboratorium; obecność na wszystkich zajęciach.

Wykłady: zaliczenie laboratorium; pozytywna ocena z egzaminu.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna