Wydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2010/2011 Tryb studiówPobieranie 33.18 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar33.18 Kb.
Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB

Rok akademicki 2010/2011
Tryb studiów

Studia stacjonarne


Kierunek studiów

Biologia Środowiskowa


Rok i typ studiów

I rok, studia II stopnia


Kod przedmiotu

0200-BS2-1GLE

0200-BS2-2GLE
Liczba punktów kredytowych ECTS

(3 + 2) 7


Tytuł przedmiotu

Gleboznawstwo


Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego

prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak


Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

mgr Adam Cudowski, mgr inż. Adam WięckoForma zaliczenia przedmiotu

Forma przedmiotu

Wykład

Laboratorium

Zajęcia terenowe

ogólna ilość godzin

30

15

15

liczba godzin

w tygodniu2

2

2 dni po 7,5 godzin pracy w terenie

forma zaliczenia

egzamin

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę


Prerogatywy

zaliczony przedmiot:


Krótki opis tematyki przedmiotu

Treści kształcenia: Podział frakcji granulometrycznych wg Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Normy Branżowej BN-78/9180-11. Podział utworów glebowych na grupy granulometryczne wg Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Metody oznaczania składu granulometrycznego gleb. Metody prezentacji wyników analizy składu granulometrycznego (trójkąt Fereta, krzywa uziarnienia). Ocena właściwości wodnych gleb: wilgotności aktualna, polowa pojemność wodna, pojemność kapilarna. Umiejętność rozwiązywania zadań z zastosowaniem praw rządzących metodami analizy granulometrycznej gleby. Skład i pochodzenie związków organicznych w glebie. Substancje organiczne nie stanowiące właściwej próchnicy. Właściwe związki próchniczne. Krzywa pF. Gospodarka wodna gleb. Podstawowe procesy mineralizacji i humifikacji. Próchnica glebowa i jej rodzaje. Zawartość próchnicy w glebie i jej znaczenie. Czynniki modyfikujące odczyn gleb. Znaczenie odczynu gleb. Kwasowość i zasadowość gleb. Kwasowość czynna i potencjalna. Kwasowość wymienna i hydrolityczna. Zdolności buforowe gleb. Zakwaszenie gleb i możliwości przeciwdziałania zakwaszeniu. Właściwości sorpcyjne gleb. Kompleks sorpcyjny. Rodzaje sorpcji glebowej. Szereg sorpcji i desorpcji. Pierwiastki chemiczne wchodzące w skład gleb. Budowa profilu glebowe, poziomy genetyczne gleb organicznych i mineralnych. Barwa gleb. Struktura gleb. Stopień rozkładu torfu. Substancja organiczna jako stymulator procesów glebotwórczych i potencjału produkcyjnego gleb. Organizmy glebowe i ich rola w przekształcaniu mineralnych i organicznych komponentów gleb. Waloryzacja jakości i przydatności przyrodniczej gleb. Klasy bonitacyjne gleb uprawnych.. Procesy glebotwórcze, systematyka i charakterystyka gleb Polski, geneza gleb. Podział gleb uprawnych i występowanie gleb świata.

Efekty kształcenia: Student potrafi rozpoznać w terenie podstawowe typy gleb, opisać cechy charakterystyczne profilu, właściwości fizycznych i chemicznych. Poprawnie ocenia wartość siedliskową gleb, stosunki wodne i podatność na zagrożenia.


Wykład

Zawartość tematyczna

L. godz.

 1. Czynniki glebotwórcze, cechy morfologiczne peronu.

2

 1. Charakterystyka abiotycznych elementów pedosfery: minerały, skały -fizyczne i chemiczne, cechy fazy stałej gleb, uziarnienie i agregaty glebowe.

2

 1. Struktura gleb mineralnych i organicznych

2

 1. Formy i postacie wody, krzywa pF.

2

 1. Glebowa materia organiczna – kierunki przemian materii organicznej w glebach, biogeochemia substancji próchnicznych.

2

 1. Rola próchnicy i kwasów humusowych w funkcjonowaniu różnych ekosystemów na lądzie

4

 1. Cechy chemiczne gleb na tle obiegu ważniejszych pierwiastków - odczyn gleby, naturalna i antropogeniczna alkalizacja lub zakwaszenie gleb, sorpcja glebowa a dostępność i zasobność substancji biogennych, biogeochemia pierwiastków śladowych.

4

 1. Procesy glebotwórcze na Ziemi i ich wpływ na formowanie właściwości profilu glebowego.

4

 1. Systematyka, bonitacja i kompleksy przydatności gleb.

2

 1. Typologia elementarnych procesów glebotwórczych, ciągi ewolucyjne gleb

2

 1. Wielopoziomowa analiza struktury pokrywy glebowej

2

 1. Formy i przejawy antropogenicznych przekształceń profilu glebowego, właściwości i struktury pokrywy glebowej

2

Razem__15___Zajęcia_terenowe'>Razem__30___Laboratorium'>Razem

30


Laboratorium

Zawartość tematyczna

L. godz.

 1. Analiza granulometryczna gleb. Oznaczanie składu granulometrycznego prób glebowych metodami: sitową i areometryczną Casagrande ‘a w modyfikacji Prószyńskiego.

3

 1. Właściwości fizyczne gleb. Oznaczanie gęstości i porowatości utworów glebowych. Właściwości wodne gleby.

3

 1. Materia organiczna w glebie. Oznaczanie zawartości węgla organicznego metodą Tiurina.

3

 1. Kompleks sorpcyjny gleby i jej kwasowość. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej metodą Koppena.

3

 1. Kolokwium – zaliczenie przedmiotu

3

Razem

15


Zajęcia terenowe

Zawartość tematyczna

L. godz.

 1. Wybór miejsca odkrywki glebowej, opis profilu glebowego, pobór prób

5

 1. Odkrywki glebowe, wyznaczanie zasięgów jednostek glebowych.

5

 1. Analiza form użytkowania terenu i przygotowanie dokumentacji terenowej.

5

Razem

15


Zzalecana literatura


Literatura podstawowa:

 1. Dobrzański B., Zawadzki S., „Gleboznawstwo”, PWRiL, Warszawa 1999.

 2. Mocek A., Drzymała S., Maszner P., „Geneza, analiza i klasyfikacja gleb”, AR, Poznań 1997.

 3. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., „Geografia gleb” PWN, Warszawa 1997

 4. Turski R., Słowińska – Jurkiewicz A., Hetman J., „Zarys gleboznawstwa”, PWN, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

 1. Brożek S., Zwydak M., „Atlas gleb leśnych Polski”, Centrum informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2003.

 2. Burges A., Raw F., „Biologia gleby”, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1971.

 3. Królikowski L., Kowaliński St., Trzciński Wł., „Album gleb Polski”, PTG, Warszawa 1986.

 4. Richling A., Ostaszewska K., „Geografia fizyczna Polski”, PWN, Warszawa 2005.Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach, poprawne sporządzenie sprawozdań z laboratoriów, zaliczenie sprawozdania i kolokwium z zajęć terenowych, pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


Pobieranie 33.18 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna